Spisová značka: 47Co 50/2019
Soud:Krajský soud v Hradci Králové
Datum rozhodnutí:03/25/2019
Typ rozhodnutí:
Heslo:Poplatky soudní
Dotčené předpisy:§ 138 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb. OSR (OSŘ)
Kategorie rozhodnutí:C
č. j. 47 Co 50/2019-83

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu Mgr. Martiny Borovcové a soudců JUDr. Romany Novákové a Mgr. Ing. Borise Nypla ve věci

žalobce: MH, narozený ---
bytem ---

proti
žalované: Hypoteční banka, a.s., IČO ---
sídlem ---

o poskytnutí informací

k odvolání žalobce proti usnesení Okresního soudu v Trutnově ze dne 26. 2. 2019 č. j. 9 C 329/2018-76


takto:

I. Usnesení okresního soudu se ve výroku I mění tak, že se žalobci osvobození od soudních poplatků neodnímá.

II. Ve výroku II se usnesení okresního soudu zrušuje a věc se v tomto rozsahu vrací okresnímu soudu k dalšímu řízení.


Odůvodnění:

Napadeným usnesením okresní soud odňal žalobci dříve přiznané osvobození od soudních poplatků (výrok I) a zamítl jeho žádost, aby mu byl ustanoven zástupce z řad advokátů (výrok II).

Žalobce se v řízení domáhá poskytnutí informací o vedení účtu. Usnesením ze dne 20. 8. 2018 bylo žalobci přiznáno osvobození od soudních poplatků pro nemajetnost a byla mu ustanovena zástupkyně z řad advokátů Mgr. Simona Vomáčková. Usnesením ze dne 27. 11. 2018 bylo ustanovení Mgr. Simony Vomáčkové zástupkyní žalobce zrušeno na žádost zástupkyně pro ztrátu důvěry mezi ní a klientem. Žalobce požádal o ustanovení jiného zástupce z řad advokátů.

Okresní soud zjistil ze spisu Obvodního soudu pro Prahu 5 sp. zn. 6 C 48/2013-93, že se Hypoteční banka a.s. domáhala po žalobci a BH zaplacení částky 889 194,30 Kč s příslušenstvím představující dluh ze smlouvy o hypotečním úvěru ze dne 18. 7. 2005. Řízení bylo zastaveno, neboť nárok Hypoteční banky a.s. byl uspokojen z výtěžku exekuce vedené soudním exekutorem Mgr. Zdeňkem Ráčkem.

Při opětovném posuzování žádosti žalobce o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce z řad advokátů okresní soud dovodil, že není důvod, aby byl zahajován samostatný soudní spor, jehož předmětem by mělo být podání informací žalobci. Žalobce uplatňuje zjevně bezúspěšné nároky. Okresní soud rozhodl podle § 138 odst. 2 o. s. ř., odňal žalobci osvobození od soudních poplatků od počátku řízení. V návaznosti na to také soud rozhodl o zamítnutí žádosti žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Proti usnesení okresního soudu podal odvolání žalobce. Uvedl v něm, že žalovaná s ním nejedná poctivě. Podrobně popsal historii úvěrového vztahu a své rodinné poměry. Advokátka, která mu byla dříve ustanovena, jednala neeticky. Hájila zájmy protistrany a jeho samotného jako svého klienta poškozovala. Žalobce jako laik bez odborné pomoci nemá šanci prosadit svá práva. Žalobce navrhl zrušení napadeného usnesení.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou, včas a je přípustné (§ 201, a contr. § 202, § 204 odst. 1 o. s. ř.), krajský soud přezkoumal usnesení okresního soudu bez nařízení jednání (§ 214 odst. 2 písm. c/ o. s. ř.) a odvolání žalovaného shledal důvodným.

Okresní soud založil své rozhodnutí o odnětí osvobození od soudních poplatků na závěru, že se ze strany žalobce jedná o zjevně bezúspěšné uplatňování práva. Odvolací soud nepovažuje toto hodnocení za správné a souladné se zněním zákona.

Podle ustanovení § 138 odst. 2 o. s. ř. platí, že přiznané osvobození předseda senátu kdykoli za řízení odejme, jestliže se ukáže, že poměry účastníka osvobození neodůvodňují, popřípadě neodůvodňovaly.

Jak vyplývá z citovaného ustanovení, možnost dodatečného odnětí osvobození od soudních poplatků je vázána na nové poznatky o poměrech účastníka. Odnětí osvobození naopak zákon nespojuje s povahou (kvalitou) uplatňovaného či bráněného práva. To mimo jiné znamená, že pokud soud jednou zhodnotil právo účastníka jako nikoliv svévolně či zřejmě bezúspěšně uplatněné nebo bráněné, nemůže se k této otázce znovu vracet a hodnotit ji jinak.

Pokud tedy okresní soud odňal žalobci osvobození od soudních poplatků proto, že začal považovat nárok uplatněný žalobcem za zřejmě bezúspěšný, nemá jeho rozhodnutí oporu v ustanovení § 138 o. s. ř.

Odvolací soud proto změnil usnesení okresního soudu ve výroku I a rozhodl, že se žalobci osvobození od soudních poplatků neodnímá.

Na toto rozhodnutí pak navazuje i rozhodnutí ve výroku II usnesení okresního soudu. Okresní soud jím zamítl žádost žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů právě s poukazem na to, že žalobci bylo odňato osvobození od soudních poplatků. Tento předpoklad však v důsledku rozhodnutí odvolacího soudu zanikl a rozhodnutí na něm postavené proto nemůže obstát. Bude tedy na okresním soudu, aby v dalším řízení znovu uvážil, zda žalobce splňuje podmínky pro to, aby mu byl zástupce z řad advokátů ustanoven.


Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Hradec Králové 25. března 2019


předsedkyně senátu