Spisová značka: 39Co 325/2019
Soud:Městský soud v Praze
Datum rozhodnutí:10/25/2019
Typ rozhodnutí:Usnesení
Heslo:Dítě
Péče a výchova
Dotčené předpisy:čl. 8 odst. 1 Nařízení (ES) č. 2201/2003
Kategorie rozhodnutí:E
USNESENÍ

Městský soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Aleny Svátkové a soudkyň Mgr. Miloslavy Štorkové a Mgr. Adély Kaftanové ve věci péče

nezletilé: E. F., narozená xxx

bytem S., Praha

dcera rodičů: Mgr. Miroslava F., narozená xxx

zastoupena advokátem Mgr. Luďkem Voigtem, LL.M. Vladimír F., narozený xxx zastoupený advokátem JUDr. Athanassiosem Pantazopoulosem

sídlem Slavíkova 19, 120 00 Praha 2

o návrhu otce na vydání předběžného opatření na změnu péče o nezletilou, k odvolání matky proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 8. října 2019, č. j. 10 P 20/2015-998,


takto:

Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje.


Odůvodnění:


1. Soud prvního stupně napadeným usnesením uložil matce povinnost předat nezletilou do prozatímní péče otce a tuto péči snášet. 2. Při svém rozhodování vycházel z toho, že otec nezletilé se domáhá nařízení předběžného opatření, na základě kterého by nezletilá byla svěřena do jeho prozatímní péče a matce byla uložena povinnost péči otce o nezletilou snášet. Návrh odůvodnil tím, že matka patrně protiprávně nezletilou přemístila na Slovensko, neboť v poslední době přesouvala setkání otce s nezletilou, která se mají konat během pracovního týdne, a současně zjistil z webové stránky Základní školy xxx, že nezletilá navštěvuje x. třídu, matka na této škole vyučuje a je učitelkou. Tohoto jednání se matka dopouští i přesto, že usnesením Okresního soudu v Bratislavě I ze dne 9. 11. 2018 byl pod sp. zn. 3 P 124/2018 schválen smír rodičů, na základě kterého je otec oprávněn se s nezletilou stýkat každý týden od středy 15:30 hod., kdy si nezletilou převezme ve školní družině, kterou nezletilá navštěvuje, do následujícího čtvrtka do 7:30 hod., kdy nezletilou odevzdá ve škole, kterou nezletilá navštěvuje, dále každý lichý týden v kalendářním roce od pátku od 15:30 hod., kdy si otec převezme nezletilou ve školní družině, kterou nezletilá navštěvuje, do následující neděle do 17:30 hod., kdy nezletilou odevzdá matce před vchodem do domu na adrese S., Praha, Česká republika. Otec dále uvedl, že matka se ho již dlouhou dobu snaží připravit o právo vídat se s nezletilou, obchází rozhodnutí soudu, a jak bylo prokázáno znaleckými posudky PhDr. Záhorské a PhDr. Vymětala, je vůči nezletilé hyperprotektivní, manipulativní a nezletilá přebírá její postoje. Ze znaleckého posudku PhDr. Záhorské i z odborného vyjádření Pro Dialog, z. s. přitom vyplynulo, že nezletilá je v době kontaktu s otcem v pořádku, veselá, spontánní a vyhledává kontakt s otcem. Bylo rovněž doporučeno rozšíření styku s otcem, který je pro nezletilou důležitý a prospěšný. Podle otce matka uměle vyvolává překážky, aby nezletilá co nejvíc přejala její názor. Otec tuto snahu vnímá jako poškozující v souvislosti s psychickým vývojem nezletilé. Přestože nebylo vyhověno jejímu návrhu na změnu obvyklého bydliště nezletilé, již podruhé nezletilou protiprávně přemístila bez souhlasu otce na Slovensko. K návrhu otec připojil zprávu Pro dialog, z. s. o 23. asistovaném předání ze dne 13. 6. 2018, zprávu organizace Cestou necestou, usnesení podepsaného soudu ze dne 25. 6. 2018, sp. zn. 10 P 20/2015, usnesení Okresního soudu v Bratislavě I ze dne 9. 11. 2018, sp. zn. 3P/124/2018, rozsudek podepsaného soudu ze dne 26. 8. 2019, č. j. 10 P 20/2015-979, přehled školní docházky nezletilé v září 2019, e-mailovou komunikaci otce a matky. 3. Za situace, kdy nezletilá i její rodiče jsou státními příslušníky Slovenské republiky, soud prvního stupně věc posoudil jako řízení s mezinárodním prvkem. Příslušnost a pravomoc rozhodovat ve věci dovodil z článku 8 odst. 1 nařízení Rady Evropského společenství (ES) č. 2201/2003 dle obvyklého bydliště dítěte, které je v daném případě na území ČR. 4. Právně postupoval dle § 102 odst. 1, § 75c, § 76 odst. 1 písm. e/ o. s. ř., podle nichž má-li být předběžné opatření nařízeno, musí být potřeba zatímní úpravy právních poměrů účastníků prokázána. Vždy je třeba pečlivě zvážit, zda je splněna podmínka naléhavé potřeby předběžného opatření a zda tím nebude předjímáno konečné rozhodnutí. Výslovně uvedl, že nebudou zjišťovány všechny rozhodné skutečnosti, které by soud musel mít zjištěny, vydával-li by konečné rozhodnutí, ale i tak musí mít soud za osvědčené alespoň základní skutečnosti, aby posoudil, zda je skutečně dána naléhavá potřeba zatímní úpravy poměrů účastníků. 5. Ke genezi věci uvedl, že Okresní soud Bratislava I usnesením ze dne 9. 11. 2018, sp. zn. 3 P/124/2018, schválil smír rodičů, podle něhož se rodiče dohodli na návratu nezletilé do místa jejího obvyklého pobytu, do České republiky. Matka se zavázala vrátit nezletilou na území České republiky do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu České republiky, kterým bude zrušeno předběžné opatření ze dne 25. 6. 2018 č. j. 10 P 20/2015-129, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 5. 9. 2018 č. j. 39 Co 254/2018-251. Nezletilá zůstane v péči toho rodiče, který zabezpečí její návrat do České republiky. Otec je oprávněn se s nezletilou stýkat do jejího návratu do České republiky prostřednictvím komunikace SKYPE každé úterý a sobotu od 19:00 hod. do 19:20 hod. Po návratu do České republiky byly styky nezletilé s otcem upraveny tak, že v prvních pěti týdnech je otec oprávněn se s nezletilou stýkat jedenkrát do týdne ve středu od 16:00 hod. do 19:00 hod., po uplynutí pěti týdnů každý týden od středy od 15:30 hod. do čtvrtka do 7:30 hod. a každý lichý týden od pátku 15:30 hod. do neděle do 17:30 hod., s výjimkou vánočních, jarních, velikonočních a letních prázdnin, kdy byl styk upraven ve speciálním režimu.
6. Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 21. 1. 2019, č. j. 10 P 20/2015-715, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 5. 4. 2019, č. j. 39 Co 108/2019-811, soud zamítl návrh matky na nařízení předběžného opatření, kterým by bylo určeno, že místem obvyklého bydliště nezletilé je P., N., Slovenská republika. 7. Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 31. 1. 2019, č. j. 10 P 20/2015-742, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 21. 2. 2019, č. j. 39 Co 64/2019-753, soud zamítl návrh matky na nařízení předběžného opatření, kterým by bylo určeno, že matka je oprávněna vycestovat a pobývat s nezletilou na adrese P., N., Slovenská republika, do právní moci rozhodnutí opatrovnického soudu ve věci změny obvyklého bydliště nezletilé a dále s tím spojený návrh ve věci změny školy a úpravy styku nezletilé s otcem.

8. Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 26. 8. 2019, č. j. 10 P 20/2015-979, soud zamítl návrh matky na změnu obvyklého bydliště nezletilé, kterým by bylo určeno, že místem obvyklého bydliště nezletilé je P., N., Slovenská republika, neboť po provedeném dokazování uzavřel, že změna bydliště není v zájmu nezletilé. Znalci i odborné organizace spolupracující s rodinou se shodli, že je v zájmu nezletilé pravidelný, postupně se rozvíjející a matkou podporovaný styk otce s nezletilou. Soud dospěl k závěru, že s ohledem na přístup matky je zde velké riziko, že by změnou bydliště nezletilé došlo k postupnému odcizování nezletilé otci, což by negativně ovlivnilo její další vývoj. Citovaný rozsudek doposud není v právní moci, neboť matka proti němu podala v zákonné lhůtě odvolání.

9. Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 3. 9. 2019, č. j. 10 P 20/2015-959, soud zamítl návrh matky na nařízení předběžného opatření na změnu styku nezletilé s otcem, neboť potřeba zatímní úpravy nebyla prokázána. Matka neuvedla, v čem konkrétně by zájem a potřeby nezletilé neměly dovolovat, aby se styk uskutečnil i ve dnech v týdnu, tedy v takovém rozsahu, na kterém se rodiče dohodli v rámci smíru schváleného shora citovaným usnesením Okresního soudu v Bratislavě I. Usnesením ze dne 2. 10. 2019, č. j. 39 Co 301/2019-988, Městský soud v Praze usnesení Obvodního soudu pro Prahu 3 potvrdil. 10. Ze zprávy Městské části Praha 3 ze dne 7. 10. 2019 soud zjistil, že dne 25. 9. 2019 se na orgán sociálně-právní ochrany dětí obrátil otec nezletilé s podezřením, že matka přemístila nezletilou na Slovensko. Otec se na základě dohody rodičů má stýkat s nezletilou každý týden od středy 15:30 hod. do čtvrtka 7:30 hod. a každý lichý týden v kalendářním roce od pátku 15:30 hod. do neděle 17:30 hod. Od začátku školního roku 2019/2020 však styk probíhá tak, že dne 4. 9. 2019 matka styk zrušila a nabídla otci náhradní termín tak, že si nezletilou převezme ve středu 11. 9. 2019 a ponechá si ji do neděle 15. 9. 2019. Takto byl zrušen styk i ve středu 18. 9. 2019 a 2. 10. 2019 a vždy byl nabídnut náhradní termín od následující středy do neděle. Dle e-mailového sdělení třídní učitelky nezletilé ze Základní školy xxx byla nezletilá ve škole od začátku školního roku pouze čtyřikrát ve dnech 12. 9., 13. 9., 16. 9. a 27. 9., což jsou dny, kdy měl nezletilou v péči otec. Dále bylo uvedeno, že nezletilá je vedena na seznamu žáků Základní školy xxx a matka nezletilé je zde vedena jako učitelka. Dne 29. 9., když otec vracel nezletilou matce, byla zdravá a nejevila žádné známky onemocnění, přesto 30. 9. 2019 již opět nebyla ve škole. Orgán sociálně-právní ochrany dětí konstatoval, že narušený vztah otce s nezletilou se v poslední době podařilo obnovit. Otec strávil s nezletilou, svou přítelkyní a její dcerou dovolenou v Turecku, kterou si nezletilá užila. Nezletilá je vlivem nastalé situace pod velkým tlakem. Matka nerespektuje dohodu uzavřenou s otcem u Okresního soudu v Bratislavě I, nerespektuje ani doposud nepravomocné rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 3, kterým byl zamítnut její návrh na změnu bydliště. Vývoj nezletilé je v důsledku jednání matky vážně ohrožen a odůvodňuje nové rozhodnutí soudu o tom, který z rodičů má mít nezletilou v péči.
11. Z e-mailu třídní učitelky nezletilé Mgr. Ilony H. ze Základní školy xxx ze dne 1. 10. 2019 soud zjistil, že nezletilá byla od začátku školního roku ve škole ve dnech 12. 9., 13. 9., 26. 9. a 27. 9. Nezletilou omlouvala matka e-mailem.
12. Z webových stránek Základní školy xxx https://xxx soud zjistil, že nezletilá je vedena na seznamu žáků třídy x, matka nezletilé je vedena na seznamu učitelů jako učitelka třídy x. 13. Soud prvního stupně konstatoval, že zatímní úprava poměrů předběžným opatřením přichází v úvahu tam, kde soud dospěje k závěru, že v důsledku jeho rychlého autoritativního zásahu vznikne méně škod, než když nezasáhne. Na základě výše uvedeného dospěl k závěru, že potřeba zatímní úpravy, na základě které by došlo ke změně péče o nezletilou, byla prokázána. Rodiče se při jednání dne 9. 11. 2018 před Okresním soudem v Bratislavě I dohodli, že nezletilá se vrátí do státu svého obvyklého bydliště, tj. do České republiky, a zůstane v péči toho rodiče, který zabezpečí její návrat do České republiky; rovněž se dohodli na úpravě běžného styku nezletilé s otcem. Oba rodiče se zavázali zdržet se nesprávných a pro nezletilou škodlivých výchovných postupů, spočívajících v přenášení negativních pocitů vůči druhému rodiči. Matka se zavázala nebránit otci ve styku s nezletilou. Již dva měsíce po uzavření dohody ve formě soudního smíru se matka neúspěšně obrátila na zdejší soud s návrhy na nařízení předběžného opatření, na základě kterých by bylo určeno, že obvyklé bydliště nezletilé je na Slovensku. Soud rovněž zamítl návrh matky na změnu úpravy styku nezletilé s otcem a doposud nepravomocně zamítl návrh matky na změnu bydliště nezletilé. Přesto bylo nyní zjištěno, že nezletilá je zapsána na seznamu žáků x. třídy Základní školy xxx v N. a matka nezletilé je zapsána na seznamu učitelů jako učitelka třídy x této školy. Tvrzení otce, že nezletilá navštěvuje základní školu na Slovensku, pak odpovídá i absence nezletilé v české základní škole, kdy za měsíc září 2019 byla nezletilá ve škole pouze 4 dny a zbytek má omluvený matkou. Tyto čtyři dny navíc odpovídají dnům, kdy je nezletilá v péči otce. Otec dále uvedl, že když předával dne 29. 9. 2019 nezletilou matce, byla v pořádku. Následujícího dne však ve škole absentovala. Nezletilá je tak pod velkým tlakem, neboť je nucena před otcem i ve škole před spolužáky předstírat, že bydlí v Praze. Matka tak opět nerespektuje dohodu rodičů ani rozhodnutí soudu a doporučení odborných organizací. Styk nezletilé s otcem sice aktuálně probíhá, ale ne tak, jak se rodiče původně dohodli. Otec jednoznačně nesouhlasil, aby nezletilá měla obvyklé bydliště na Slovensku, nesouhlasil, aby nezletilá navštěvovala základní školu na Slovensku, soud návrh matky na změnu obvyklého bydliště zamítl, přesto vše nasvědčuje tomu, že nezletilá převážnou část měsíce září na Slovensku pobývala a navštěvuje zde x. třídu základní školy. Péči matky za této situace nadále nelze tolerovat, neboť popsaným chováním nedává řádný výchovný vzor své dceři. V podstatě jí ukazuje, že jakákoliv nařízení a soudní rozhodnutí se nemusí respektovat a dodržovat. V péči matky je nezletilá vystavena velkému psychickému tlaku, neboť se musí přetvařovat před otcem i ve škole a chovat se, jako by v České republice skutečně žila, a její zdravý vývoj je ohrožen. Ostatně nelze přehlédnout ani to, že nezletilá nemá v České republice žádného lékaře, je tedy zřejmé, že matka již nepočítá s tím, že by nezletilá v České republice žila, přitom její návrh na změnu obvyklého bydliště nezletilé byl doposud nepravomocně zamítnut. Soud má za to, že na základě výše uvedeného je v zájmu nezletilé za situace, kdy se podařilo narušený vztah s otcem za poslední dobu obnovit, aby byla předána do péče otce. Poměry otce má soud za dostatečně zjištěné v řízení o úpravě styku z rozsudku ze dne 16. 11. 2017, č. j. 10 P 20/2015-483, ve spojení s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 26. 9. 2018, č. j. 39 Co 45/2018-592, a naposledy i ze zprávy orgánu sociálně-právní ochrany dětí ze dne 15. 8. 2019.
14. Soud prvního stupně dále uvedl, že bude na rodičích, aby předání a převzetí nezletilé proběhlo v atmosféře klidné a bez emocí. Otci současně doporučil podporovat kontakt nezletilé s matkou. 15. Proti tomuto usnesení podala včasné odvolání matka s návrhem buď na jeho změnu a zamítnutí návrhu, nebo jeho zrušení. Odvolání odůvodnila zájmem nezletilé, které se předběžné opatření dotýká nejvíce. Nezletilá je tak odejmuta z péče matky, aniž by byl jakýmkoli způsobem upraven styk s ní. Ke stykům nezletilé s otcem uvedla, že vždy probíhaly, byť někdy v náhradních termínech. Vyjádřila názor, že jakékoli radikální řešení není na místě. Věc bylo možno řešit například výzvou matce k plnění dohody či uložením pokuty za situace, že je rozhodnutí o povinnosti matky nezletilou přemístit do ČR vykonatelné. Své chování ospravedlňovala tím, že jednala dle svého nejlepšího vědomí a svědomí a v zájmu nezletilé.

16. Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení včetně řízení předcházejícího jeho vydání dle podaného odvolání postupem dle § 212, § 212a o. s. ř., aniž bylo ve věci třeba nařizovat jednání (§ 214 odst. 2 písm. c/ o. s. ř.), a dospěl k závěru, že odvolací námitky matky nejsou důvodné.

17. Podmínkou rozhodování soudu formou předběžných opatření je prokázání nutnosti zatímní úpravy poměrů účastníků řízení (či obava z ohrožení výkonu rozhodnutí) a osvědčení skutečností, pro uložení povinnosti předběžným opatřením rozhodujících (§ 75c odst. 1, § 102 odst. 3 o. s. ř.). 18. Soud prvního stupně ve světle zákonné úpravy uzavřel, že jsou dány podmínky pro nařízení otcem navrhovaného předběžného opatření, neboť byla prokázána naléhavá potřeba změny péče o nezletilou. Z obsahu spisu totiž vyplývá, že matka, která již dříve bez souhlasu otce změnila bydliště nezletilé a odvezla ji z České republiky na Slovensko, v rámci návratového řízení před Okresním soudem Bratislava I přislíbila návrat nezletilé do České republiky a s otcem se tehdy dohodli na jeho styku s nezletilou. Již dva měsíce poté matka předběžným opatřením požadovala změnu bydliště nezletilé z České republiky na Slovensko, její návrh byl usnesením soudu prvního stupně ze dne 31. 1. 2019, č. j. 10 P 20/2015-742, ve spojení s usnesením odvolacího soudu ze dne 21. 2. 2019, č. j. 39 Co 64/2019-753, pravomocně zamítnut. Stejně soudy pravomocně zamítavě rozhodly o návrhu matky na změnu obvyklého bydliště dítěte (usnesením soudu prvního stupně ze dne 21. 1. 2019, č. j. 10 P 20/2015-715, ve spojení s usnesením odvolacího soudu ze dne 5. 2. 2019, č. j. 39 Co 108/2019-811). Již dříve soudy pro prokázanou dlouhodobou manipulaci matky s dítětem prozatímně svěřily nezletilou do péče otce usnesením soudu prvního stupně ze dne 25. 6. 2018, č. j. 10 P 20/2015-129, ve spojení s usnesením odvolacího soudu ze dne 5. 9. 2018, č. j. 39 Co 254/2018-251.

19. Matce je tak nepochybně známo, že bez souhlasu otce nesmí změnit faktické bydliště nezletilé a zejména odvézt ji na území jiné republiky. Přesto tak znovu stejně jako v roce 2018 učinila, nezletilá bez souhlasu otce a za jeho zády chodí do slovenské školy, kde matka vyučuje. Tomu odpovídá i to, že v české škole byla v měsíci září 2019 pouze čtyřikrát v době, kdy je v péči otce, absenci ve zbylých dnech jí omluvila matka. Nezletilá je tak nucena předstírat, že bydlí v Praze, ačkoli fakticky žije s matkou na Slovensku, to vše za situace, kdy matka již jednou prošla návratovým řízením, v důsledku něhož se s dcerou musela vrátit do České republiky. Jako osoba inteligentní si matka nemůže nebýt vědoma nesprávnosti svého počínání, přesto se k němu znovu uchýlila. Jak správně uvedl soud prvního stupně, tento způsob výchovy nezletilé soud nemůže nadále tolerovat, protože nutnost setrvalého přetvařování se v základních otázkách nemůže být nezletilé ku prospěchu, naopak ji zásadním způsobem poškozuje. Matka svým chováním dává dceři špatný příklad, protože ji vlastním vzorem učí, jak ignorovat nejen otce a jeho rodičovskou zodpovědnost, ale i pravomocná soudní rozhodnutí včetně toho o dosud předběžném, ale pravomocném zákazu změny bydliště nezletilé.

20. K námitce matky, podle níž bylo věc namístě řešit buď výzvou matce k plnění dohody či pokutováním, odvolací soud uvádí, že tyto námitky se vztahují k výkonu rozhodnutí pravomocné soudní úpravy, rozhodnutí o změně výchovy je však přímým vyústěním dceru poškozujícího způsobu výchovy matkou. Protože v řízení byly prokázány běžné vztahy nezletilé s otcem, je v zájmu dcery změnit popsané výchovné prostředí, neboť právě rychlý autoritativní zásah je adekvátní reakcí na zjištěné nezdravé prostředí u matky, kterému je nezletilá vystavena a který jí škodí.

21. Napadené usnesení soudu prvního stupně je tak správné a odvolací soud je dle § 219 o. s. ř. potvrdil.

22. Odvolací soud souhlasí se soudem prvního stupně i v posouzení pravomoci českých soudů věc projednat a rozhodnout dle čl. VIII Nařízení Rady (ES č. 2201/2003).

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. a/, f/ o. s. ř.).

Praha, dne 25. října 2019

JUDr. Alena Svátková v. r.

předsedkyně senátu