Spisová značka: 39Co 301/2019
Soud:Městský soud v Praze
Datum rozhodnutí:10/02/2019
Typ rozhodnutí:Usnesení
Heslo:Pravomoc soudu
Příslušnost soudu mezinárodní
Dotčené předpisy:čl. 8 Nařízení (ES) č. 2201/2003
Kategorie rozhodnutí:E
USNESENÍ

Městský soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jiřího Cidliny a soudkyň JUDr. Aleny Svátkové a Mgr. Miloslavy Štorkové ve věci péče

nezletilé: E. F., narozená xxx

bytem xxx, Praha

zastoupená kolizním opatrovníkem Městskou částí Praha 3

v sídle Úřadu městské části Praha 3, OSPOD

Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3

dcera rodičů: Mgr. M. F., narozená dne xxx

zastoupená advokátem Mgr. Luďkem Voigtem, LL. M. V. F., narozený xxx zastoupený advokátem JUDr. Athanassiosem Pantazopoulosem

sídlem Slavíkova 19, 120 00 Praha 2

o návrhu matky na vydání předběžného opatření na změnu styku nezletilé s otcem, k odvolání matky proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 3. září 2019, č. j. 10 P 20/2015-959,


takto:

Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje.

Odůvodnění:

1. Soud prvního stupně napadeným usnesením zamítl návrh matky ze dne 29. 8. 2019 na nařízení předběžného opatření, jímž by byl změněn rozsah styku nezletilé s otcem, upravený usnesením Okresního soudu v Bratislavě I ze dne 9. 11. 2018, sp. zn. 3 P/124/2018, tak, že otec se bude stýkat s nezletilou v každém lichém týdnu od čtvrtka 20:00 hod. do neděle 17:00 hod., kdy otec nezletilou převezme a po ukončení předá v místě bydliště matky, přičemž v ostatním by usnesení Okresního soudu v Bratislavě I ze dne 9. 11. 2018, sp. zn. 3 P 124/2018, zůstalo nezměněno. 2. Při svém rozhodování vycházel z toho, že matka se podáním, doručeným soudu dne 29. 8. 2019, domáhá nařízení předběžného opatření ve shora uvedeném znění s odůvodněním, že takto upravený styk je pro nezletilou i matku s ohledem na školní docházku nevyhovující. Navíc otec tento styk mnohokrát nevyužil. Při styku nezletilé s otcem v týdnu jde fakticky jen o přespání. Návrhem matky by nezletilá měla lepší kontinuální podmínky. 3. Soud prvního stupně postupoval dle § 102 odst. 1, 3 o. s. ř. ve spojení s § 75c odst. 1, § 75c odst. 2, 3, 4 a § 76 odst. 1 písm. e) téhož zákona. Uvedl, že má-li být předběžné opatření nařízeno, musí být potřeba zatímní úpravy právních poměrů účastníků prokázána. Vždy je třeba pečlivě zvážit, zda je splněna podmínka naléhavé potřeby předběžného opatření a zda tím nebude předjímáno konečné rozhodnutí. Z povahy předběžných opatření pak rovněž vyplývá, že nebudou zjišťovány všechny rozhodné skutečnosti, které by soud musel mít zjištěny, pokud by vydával konečné rozhodnutí, ale i tak musí mít soud za osvědčené alespoň základní skutečnosti, aby posoudil, zda je skutečně dána naléhavá potřeba zatímní úpravy poměrů účastníků. 4. Podle usnesení Okresního soudu v Bratislavě I ze dne 9. 11. 2018, sp. zn. 3 P/124/2018, jímž soud schválil smír rodičů, je otec oprávněn se s nezletilou stýkat každý týden od středy 15:30 hod., kdy si nezletilou převezme ve školní družině, kterou nezletilá navštěvuje, do následujícího čtvrtka do 7:30 hod., kdy nezletilou odevzdá ve škole, kterou nezletilá navštěvuje, a každý lichý týden v kalendářním roce od pátku od 15:30 hod., kdy si otec převezme nezletilou ve školní družině, kterou nezletilá navštěvuje, do následující neděle do 17:30 hod., kdy nezletilou odevzdá matce před vchodem do domu na adrese xxx, Praha, Česká republika. 5. Podle vyjádření Úřadu městské části Praha 3, odboru sociálních věcí (dále jen „OSPODU“) ze dne 2. 9. 2019 se vztahy mezi nezletilou a otcem zlepšují a do budoucna je potřeba je nadále posilovat, neboť nezletilá má právo na oba rodiče. Zkrácením styků by mohlo dojít k narušení vztahů. OSPOD oslovil i otce nezletilé, který uvedl, že s návrhem matky nesouhlasí, neboť by s nezletilou přišli o dva dny styků. Pokud styk probíhá i v týdnu, má možnost se podílet i na přípravě nezletilé do školy. Tvrzení matky, že styk mnohokrát nevyužil, popřel. 6. Soud prvního stupně uzavřel, že zatímní úprava poměrů předběžným opatřením přichází v úvahu tam, kde v důsledku jeho rychlého autoritativního zásahu vznikne méně škod, než když nezasáhne. V dané věci potřeba zatímní úpravy, na základě které by došlo ke změně rozsahu styku nezletilé E. s otcem, nebyla prokázána. Trvání styku by se mělo řídit zejména potřebami dítěte. Matka neuvedla, v čem konkrétně by zájem a potřeby nezletilé E. neměly dovolovat, aby se styk uskutečnil i ve dnech v týdnu. Jako zásada by přitom mělo platit, že rodič je oprávněn stýkat se s dítětem nejen každý druhý víkend, ale standardní styk by měl být doplněn i o dny v týdnu, aby se rodič mohl podílet na školní přípravě či na výchově v širším slova smyslu. Zdůraznil, že nepečující rodič má pouze v rámci styku možnost realizovat péči a výchovu dítěte, a proto je třeba styk stanovit v co nejširší míře. Stávající úprava styku je navíc výsledkem dohody rodičů. Je v nejlepším zájmu nezletilé a v zájmu jejího řádného vývoje, aby svůj vztah k otci rozvíjela. Zkrácením styků by mohlo dojít k narušení těchto vztahů. Navíc si nelze nevšimnout, že vyhověním návrhu matky na styk nezletilé s otcem od čtvrtka 20:00 hodin by fakticky šlo za dobu čtvrtek – pátek pouze o přespání. I pokud by bylo pravdivé tvrzení, že otec styk s nezletilou v průběhu týdne nerealizuje, tak je to důvod pro vydání nového rozhodnutí, ale nikoli formou předběžného opatření, kterou by soud předjímal a nahrazoval rozhodnutí ve věci samé. Návrh matky tak neshledal důvodný a zamítl jej. 7. Proti tomuto usnesení podala včasné odvolání matka s návrhem na jeho změnu a vyhovění návrhu. Vyhověním jejímu návrhu by nedošlo k omezení práv nezletilé na styk s otcem, šlo spíše o nedorozumění či nepochopení návrhu. Uvedla, že několikrát v týdnu nebyl styk zřejmě pro vytížení otce realizován. Protože jde toliko o přespání u otce, navrhla matka tento čas trvající asi 12 hodin sloučit do jednoho dne styku navíc, což otci dává více prostoru být s nezletilou. Pro nezletilou je tato situace výhodnější, v pátek by byla nezletilá s otcem celý den. Navíc předběžné opatření z roku 2017 hovoří o tom, že nezletilá nemá v pátek chodit do školy, ale být s otcem. Je zdravotně pojištěná na Slovensku, 2× měsíčně zde navštěvuje psychologickou poradnu. Má zde všechny ošetřující lékaře. Rozhodnutí soudu prvního stupně je podle ní v rozporu s Ústavou České republiky, respektive Listinou základních práv a svobod, protože je soudním rozhodnutím držena ve státě, kde se necítí být doma. Závěry soudu v tomto směru jsou opřené o znalecké posudky, které již nejsou aktuální a nevyjadřují skutečný stav věci. Uvedla, že nezletilé by nejlépe vyhovoval styk s otcem každý lichý týden od čtvrtka osmi hodin do neděle 17 hodin, místo předání a převzetí by bylo na adrese xxx, Praha. 8. K podanému odvolání matky se vyjádřil otec s návrhem na potvrzení napadeného usnesení. Souhlasil s odůvodněním rozhodnutí soudem prvního stupně a odkázal i na vyjádření OSPODu. 9. Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení včetně řízení předcházejícího jeho vydání dle podaného odvolání postupem dle § 212, § 212a o. s. ř., aniž bylo ve věci třeba nařizovat jednání (§ 214 odst. 2 písm. c/ o. s. ř.), a dospěl k závěru, že odvolací námitky matky nejsou důvodné. 10. Podmínkou rozhodování soudu formou předběžných opatření je prokázání nutnosti zatímní úpravy poměrů účastníků řízení (či obava z ohrožení výkonu rozhodnutí) a osvědčení skutečností, pro uložení povinnosti předběžným opatřením rozhodujících (§ 75c odst. 1, § 102 odst. 3 o. s. ř.). 11. Soud prvního stupně své zamítavé rozhodnutí odůvodnil nesplněním předpokladů pro nařízení předběžného opatření a odvolací soud s tímto závěrem souhlasí. Ani matka ve svém návrhu netvrdila takové skutkové okolnosti, z nichž by bylo možno dovodit nutnost zatímní úpravy styků mezi otcem a dcerou, měnící stávající úpravu. Případné a otcem v odvolání popírané plné nevyužívání styků ve všedních dnech nutnost zatímní úpravy styků mezi otcem a dcerou nepředstavuje. Soudu prvního stupně je třeba přisvědčit v tom, že matka ani konkrétně netvrdí, proč je původně upravený styk nevyhovující, navíc i otec má právo podílet se na školní přípravě nezletilé. Odvolací soud se v tomto směru plně ztotožňuje i se stanoviskem OSPODu. Z okolnosti, že nezletilá je zdravotně pojištěná na Slovensku a dochází tam k lékařům, nelze pro toto řízení učinit žádný právně relevantní závěr. 12. Napadené usnesení soudu prvního stupně je tak správné a odvolací soud je dle § 219 o. s. ř. potvrdil. 13. Pouze pro úplnost odvolací soud uvádí, že s ohledem na státní příslušnost obou rodičů ve Slovenské republice jde o věc s cizím prvkem. Pravomoc soudů České republiky k projednání a rozhodnutí věci vyplývá z čl. VIII Nařízení Rady (ES č. 2201/2003) a okolnosti, že obvyklé bydliště nezletilé bylo v době zahájení řízení na území České republiky.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. a/, f/ o. s. ř.).

Praha, dne 2. října 2019

JUDr. Jiří Cidlina v. r.

předseda senátu