Spisová značka: 69Co 227/2018
Soud:Krajský soud v Ostravě
Datum rozhodnutí:08/29/2018
Typ rozhodnutí:Usnesení
Heslo:Poplatky soudní
Dotčené předpisy:§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb.
Kategorie rozhodnutí:D
USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Musilové a soudců Mgr. Jaromíra Synka a Mgr. Martiny Telcové v právní věci

žalobce: Jaroslav S., narozený dne xxx
bytem xxx
zastoupený advokátkou JUDr. Leonou Grumlíkovou
sídlem Údolní 61, 602 00 Brno
proti
žalované: BYTY V OLOMOUCI s. r. o., IČO 06626939
sídlem Husova 2250/12, 750 02 Přerov,

o zaplacení částky 2.500.000 Kč s příslušenstvím, rozhodl o odvolání žalobce proti usnesení Okresního soudu v Přerově ze dne 13. 6. 2018, č. j. 10 C 115/2018-13,


takto:

I. Usnesení okresního soudu se potvrzuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.


Odůvodnění:

Okresní soud zastavil řízení v důsledku nesplnění poplatkové povinnosti podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991Sb. o soudních poplatcích v platném znění.

Proti tomuto usnesení podal odvolání žalobce. V podaném odvolání požádal o prominutí zmeškání lhůty pro zaplacení soudního poplatku a stanovení nové lhůty a dále požádal o osvobození od soudních poplatků. Uvedl, že byl vyzván k úhradě soudního poplatku ve výši 125.000 Kč a lhůta k zaplacení skončila 5. 6. 2018. V tomto období neměl dostatek finančních prostředků a nebyl schopen soudní poplatek uhradit. Částka, kterou v řízení vymáhá, je významná pro jeho životní situaci. V současné době se nachází v přechodném nedostatku finančních prostředků, jsou u něj splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků. Domáhal se, aby krajský soud napadené usnesení okresního soudu zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně.

Odvolání žalobce je přípustné, bylo podáno osobou k tomuto úkonu oprávněnou a včas, proto krajský soud přezkoumal napadené usnesení okresního soudu i řízení jemu předcházející podle ustanovení § 206 a § 212a odst. 6 o. s. ř. s ohledem na jeho charakter, nikoliv ve věci samé, jen z důvodů, které se týkají toho, co soud řešil ve výroku usnesení a bez nařízení odvolacího jednání (§ 214 odst. 2 písm. c/ o. s. ř.). po přezkoumání obsahu spisu dospěl k závěru, že odvolání žalobce důvodné není.

Z obsahu předloženého spisu vyplývá, že žalobou podanou u Okresního soudu v Přerově dne 9. 5. 2018 se žalobce domáhal zaplacení částky 2.500.000 Kč z titulu povinnosti vrátit žalobci částku 1.000.000 Kč jako uhrazenou rezervační zálohu a smluvní pokutu v celkové výši 1.500.000 Kč podle ujednání obsažených v účastníky uzavřené rezervační smlouvě. Žalobce spolu s podanou žalobou poplatkovou povinnost nesplnil, proto okresní soud správně v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích žalobce vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů zaplatil soudní poplatek za podanou žalobu. Výzva k zaplacení soudního poplatku ve výši 125.000 Kč byla žalobci doručena prostřednictvím jeho právního zástupce dne 21. 5. 2018 a ve stanovené lhůtě, která marně uplynula dnem 5. 6. 2018 (úterý), soudní poplatek zaplacen nebyl, žalobce v této lhůtě žádným způsobem na doručenou výzvu k zaplacení soudního poplatku nereagoval, k této výzvě zůstal zcela pasivní.

Obsahem podaného odvolání žalobce požádal o prominutí zmeškání lhůty k zaplacení soudního poplatku. Této žádosti nelze vyhovět, neboť prominuté zmeškání lhůty dle § 58 o. s. ř. je možné jen u zákonných procesních lhůt (s výjimkou těch, u nichž to zákon vylučuje). Lhůta 15 dnů k zaplacení soudní poplatku stanovená je lhůtou tzv. soudcovskou, kterou určuje předseda senátu, v případech kdy mu to zákon ukládá nebo výslovně umožňuje. Lhůta k zaplacení soudního poplatku mohla být nepochybně prodloužena oproti stanoveným 15 dnům, jestliže by žalobce do doby skončení lhůty soudem určené požádal o její prodloužení, respektive určení lhůty nové.

Zákon č. 296/2017 přinesl s účinností od 30. 9. 2017 zpřísnění posuzování včasnosti zaplacení soudního poplatku a podmínek pro zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku. Podle nyní platného ustanovení § 9 vyplývá, že minimální lhůta, kterou soud ve výzvě k zaplacení soudního poplatku musí účastníkovi řízení stanovit, je prodloužena zákonem na 15 dnů, ale již není možné uhradit poplatek dodatečně po uplynutí této lhůty. Platí totiž v ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží. Odvolací soud je toho názoru, že ve lhůtě 15 dnů soudem stanovené k zaplacení soudního poplatku, pouze v této lhůtě, jejíž marné uplynutí má za následek zastavení řízení, měl-li žalobce za to, že splňuje předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, pak právě v této lhůtě měl podat návrh na osvobození od soudních poplatků. Výzva k zaplacení soudního poplatku usnesením okresního soudu ze dne 16. 5. 2018, č. j. 10 C 115/2018-12 obsahovala upozornění, že poplatník může u soudu podat návrh, aby mu bylo přiznáno osvobození od soudních poplatků, a to i se zpětnou účinností. Nepodal-li žalobce v této lhůtě návrh podle § 138 o. s. ř., pak po marném uplynutí lhůty k zaplacení soudního poplatku bez dalšího je následkem, že soud řízení zastaví. Jestliže se podle § 9 odst. 1 věta druhá zákona o soudních poplatcích nepřihlíží k zaplacení soudního poplatku po marném uplynutí lhůty, nelze po této lhůtě přihlížet ani k žádostí podané podle § 138 o. s. ř., neboť smyslem a účelem této legislativní změny § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích bylo zamezit prodlužování řízení.

Krajský soud z těchto důvodů věcně správné usnesení okresního soudu podle § 219 o. s. ř. potvrdil.

Výrok o náhradě nákladů odvolacího řízení je negativní, neboť žalovanému podle obsahu spisu náklady řízení v této fázi soudního řízení nevznikly.


Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Dovolání se podává ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí u Okresního soudu v Přerově k Nejvyššímu soudu ČR v Brně. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237 a § 239 o. s. ř.).

Olomouc 29. srpna 2018

JUDr. Karla Musilová v. r.

předsedkyně senátu

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Musilové a soudců Mgr. Jaromíra Synka a Mgr. Martiny Telcové v právní věci

žalobce: Jaroslav S., narozený dne xxx
bytem xxx
zastoupený advokátkou JUDr. Leonou Grumlíkovou
sídlem Údolní 61, 602 00 Brno
proti
žalované: BYTY V OLOMOUCI s. r. o., IČO 06626939
sídlem Husova 2250/12, 750 02 Přerov,

o zaplacení částky 2.500.000 Kč s příslušenstvím, rozhodl o odvolání žalobce proti usnesení Okresního soudu v Přerově ze dne 13. 6. 2018, č. j. 10 C 115/2018-13,


takto:

I. Usnesení okresního soudu se potvrzuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.


Odůvodnění:

Okresní soud zastavil řízení v důsledku nesplnění poplatkové povinnosti podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991Sb. o soudních poplatcích v platném znění.

Proti tomuto usnesení podal odvolání žalobce. V podaném odvolání požádal o prominutí zmeškání lhůty pro zaplacení soudního poplatku a stanovení nové lhůty a dále požádal o osvobození od soudních poplatků. Uvedl, že byl vyzván k úhradě soudního poplatku ve výši 125.000 Kč a lhůta k zaplacení skončila 5. 6. 2018. V tomto období neměl dostatek finančních prostředků a nebyl schopen soudní poplatek uhradit. Částka, kterou v řízení vymáhá, je významná pro jeho životní situaci. V současné době se nachází v přechodném nedostatku finančních prostředků, jsou u něj splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků. Domáhal se, aby krajský soud napadené usnesení okresního soudu zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně.

Odvolání žalobce je přípustné, bylo podáno osobou k tomuto úkonu oprávněnou a včas, proto krajský soud přezkoumal napadené usnesení okresního soudu i řízení jemu předcházející podle ustanovení § 206 a § 212a odst. 6 o. s. ř. s ohledem na jeho charakter, nikoliv ve věci samé, jen z důvodů, které se týkají toho, co soud řešil ve výroku usnesení a bez nařízení odvolacího jednání (§ 214 odst. 2 písm. c/ o. s. ř.). po přezkoumání obsahu spisu dospěl k závěru, že odvolání žalobce důvodné není.

Z obsahu předloženého spisu vyplývá, že žalobou podanou u Okresního soudu v Přerově dne 9. 5. 2018 se žalobce domáhal zaplacení částky 2.500.000 Kč z titulu povinnosti vrátit žalobci částku 1.000.000 Kč jako uhrazenou rezervační zálohu a smluvní pokutu v celkové výši 1.500.000 Kč podle ujednání obsažených v účastníky uzavřené rezervační smlouvě. Žalobce spolu s podanou žalobou poplatkovou povinnost nesplnil, proto okresní soud správně v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích žalobce vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů zaplatil soudní poplatek za podanou žalobu. Výzva k zaplacení soudního poplatku ve výši 125.000 Kč byla žalobci doručena prostřednictvím jeho právního zástupce dne 21. 5. 2018 a ve stanovené lhůtě, která marně uplynula dnem 5. 6. 2018 (úterý), soudní poplatek zaplacen nebyl, žalobce v této lhůtě žádným způsobem na doručenou výzvu k zaplacení soudního poplatku nereagoval, k této výzvě zůstal zcela pasivní.

Obsahem podaného odvolání žalobce požádal o prominutí zmeškání lhůty k zaplacení soudního poplatku. Této žádosti nelze vyhovět, neboť prominuté zmeškání lhůty dle § 58 o. s. ř. je možné jen u zákonných procesních lhůt (s výjimkou těch, u nichž to zákon vylučuje). Lhůta 15 dnů k zaplacení soudní poplatku stanovená je lhůtou tzv. soudcovskou, kterou určuje předseda senátu, v případech kdy mu to zákon ukládá nebo výslovně umožňuje. Lhůta k zaplacení soudního poplatku mohla být nepochybně prodloužena oproti stanoveným 15 dnům, jestliže by žalobce do doby skončení lhůty soudem určené požádal o její prodloužení, respektive určení lhůty nové.

Zákon č. 296/2017 přinesl s účinností od 30. 9. 2017 zpřísnění posuzování včasnosti zaplacení soudního poplatku a podmínek pro zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku. Podle nyní platného ustanovení § 9 vyplývá, že minimální lhůta, kterou soud ve výzvě k zaplacení soudního poplatku musí účastníkovi řízení stanovit, je prodloužena zákonem na 15 dnů, ale již není možné uhradit poplatek dodatečně po uplynutí této lhůty. Platí totiž v ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží. Odvolací soud je toho názoru, že ve lhůtě 15 dnů soudem stanovené k zaplacení soudního poplatku, pouze v této lhůtě, jejíž marné uplynutí má za následek zastavení řízení, měl-li žalobce za to, že splňuje předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, pak právě v této lhůtě měl podat návrh na osvobození od soudních poplatků. Výzva k zaplacení soudního poplatku usnesením okresního soudu ze dne 16. 5. 2018, č. j. 10 C 115/2018-12 obsahovala upozornění, že poplatník může u soudu podat návrh, aby mu bylo přiznáno osvobození od soudních poplatků, a to i se zpětnou účinností. Nepodal-li žalobce v této lhůtě návrh podle § 138 o. s. ř., pak po marném uplynutí lhůty k zaplacení soudního poplatku bez dalšího je následkem, že soud řízení zastaví. Jestliže se podle § 9 odst. 1 věta druhá zákona o soudních poplatcích nepřihlíží k zaplacení soudního poplatku po marném uplynutí lhůty, nelze po této lhůtě přihlížet ani k žádostí podané podle § 138 o. s. ř., neboť smyslem a účelem této legislativní změny § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích bylo zamezit prodlužování řízení.

Krajský soud z těchto důvodů věcně správné usnesení okresního soudu podle § 219 o. s. ř. potvrdil.

Výrok o náhradě nákladů odvolacího řízení je negativní, neboť žalovanému podle obsahu spisu náklady řízení v této fázi soudního řízení nevznikly.


Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Dovolání se podává ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí u Okresního soudu v Přerově k Nejvyššímu soudu ČR v Brně. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237 a § 239 o. s. ř.).

Olomouc 29. srpna 2018

JUDr. Karla Musilová v. r.

předsedkyně senátu