Spisová značka: 25Co 303/2018
Soud:Krajský soud v Hradci Králové
Datum rozhodnutí:11/29/2018
Typ rozhodnutí:Usnesení
Heslo:Příslušnost soudu místní
Zmírnění křivd (restituce)
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb. OSR (OSŘ)
§ 88 písm. b) předpisu č. 99/1963Sb. OSR (OSŘ)
Kategorie rozhodnutí:C
č. j. 25 Co 303/2018-226
Usnesení

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Moravce a soudců Viktora Kuči a Mgr. Miroslavy Lanžhotské ve věci

žalobkyně: MP, narozená ---
bytem ---
zastoupená advokátem JUDr. Martinem Purkytem
sídlem Praha 5, náměstí 14. října 496/13

proti
žalované: Česká republika – Státní pozemkový úřad, IČ ---
se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a
zastoupená advokátem Mgr. Dušanem Sedláčkem
sídlem Praha 1, Na Florenci 2116/15

o nahrazení projevu vůle

k odvolání žalované proti usnesení Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou ze dne 22. října 2018 č. j. 12 C 196/2018-195


takto:

I. Usnesení okresního soudu se mění tak, že se vyslovuje místní nepříslušnost Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou ohledně nahrazení projevu vůle k vyslovení povinnosti uzavřít smlouvu o převodu parcely číslo 250/1 v obci a katastrálním území ŠM.

II. Po právní moci tohoto usnesení bude věc ohledně parcely číslo 250/1 v katastrálním území ŠM postoupena k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Trutnově.


Odůvodnění:

Okresní soud usnesením uvedeným v záhlaví zamítl návrh žalované na vyslovení místní nepříslušnosti Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou.

V odůvodnění svého usnesení okresní soud uvedl, že žalobkyně uplatnila nárok na uzavření smlouvy o převodu nemovitostí, z nichž všechny parcely kromě jedné se nachází v obvodu působnosti Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou (katastrální území ŘvOh, D, V, OpOh, KnO a DvOh). Jedná-li se o jeden nárok žalobkyně, lze podle soudu prvého stupně uzavřít, že místně příslušným je kterýkoliv ze soudů, v jehož obvodu se nachází alespoň některá z nemovitých věcí (§ 11 odst. 2 a § 88 písm. b/ o. s. ř.). Z těchto důvodů byla námitka místní nepříslušnosti vznesená žalovanou zamítnuta.

Žalovaná v odvolání uvedla, že řízení o žalobě na nahrazení souhlasu s převodem pozemku představuje věc týkající se vlastnického práva k nemovitosti. Je proto třeba se řídit ustanovením § 88 písm. b/ o. s. ř. zakládajícím výlučnou místní příslušnost. Proto každý jednotlivý nárok na vydání pozemku má být projednán soudem, v jehož obvodu se dotčená nemovitost nachází. Použít ustanovení § 11 odst. 2 o. s. ř., jak učinil okresní soud, nelze. Navrhla, aby krajský soud usnesení okresního soudu změnil (nepřesně zrušil) a rozhodl, že Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou je pro projednání nároku ohledně parcely číslo 250/1 v obci a katastrálním území ŠM soudem místně nepříslušným.

Žalobkyně ve vyjádření k odvolání sdělila, že se ztotožňuje se závěry okresního soudu učiněnými v napadeném usnesení. Zdůraznila, že v případě vyhovění námitce by tak rozhodnutí o místní nepříslušnosti bylo v rozporu se zásadou procesní ekonomie řízení. Podle Ústavního soudu je nutné vždy zvažovat, zda skutkově a právně obdobné věci týchž účastníků byly spojeny vždy u příslušného soudu. Navrhla, aby krajský soud usnesení okresního soudu potvrdil.

Krajský soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou (§ 204 odst. 1 a § 201 o. s. ř.), přezkoumal usnesení okresního soudu bez nařízení jednání (§ 214 odst. 2 o. s. ř.) a dospěl k závěru, že odvolání je opodstatněné.

Základní podmínkou pro uplatnění nároku v občanském soudním řízení je, aby věc spadala do pravomoci soudů, tedy aby uplatněný nárok byl podle své povahy nárokem vyplývajícím z občanskoprávních vztahů a aby věc projednal a zabýval se jí v prvním stupni soud, který je místně příslušný. Úprava občanského soudního řádu řeší i případy, kdy stanovená pravidla místní příslušnosti umožňují určení více soudů jako soudů místně příslušných. Jde o případy obecné místní příslušnosti za situace, kdy v téže věci je více žalovaných s rozdílným obecným soudem nebo např. kdy žalovaný má více obecných soudů.

Okresní soud vycházel z ustanovení § 11 odst. 2 o. s. ř., podle kterého je-li místně příslušných několik soudů, může se řízení konat u kteréhokoli z nich.

Okresní soud rovněž nepřehlédl, že podle § 88 písm. b/ o. s. ř. je k řízení namísto obecného soudu žalovaného místně příslušný soud, v jehož obvodu je nemovitá věc, týká-li se řízení práva k ní, není-li dána příslušnost podle písmene a/.

Všechny pozemky, jejichž převzetí do vlastnictví se žalobkyně domáhá, se nacházejí v obvodu působnosti Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou, s výjimkou parcely číslo 250/1, která je situována v katastrálním území ŠM.

Ustanovení § 11 odst. 2 o. s. ř. tedy dopadá na situace, kdy žalovaný má více obecných soudů, tak i na případy příslušnosti na výběr dané podle § 87 o. s. ř. nebo na případy spojení věcí k jednomu řízení ve smyslu § 89 o. s. ř. Ustanovení § 11 odst. 2 o. s. ř. však nedopadá na výlučnou příslušnost podle § 88 o. s. ř., která nepřipouští místní příslušnost jinak určeného soudu, třebaže v konkrétní věci by takto mohla být založena místní příslušnost jiného než výlučně určeného soudu. Z uvedeného vyplývá, že každý nárok o nahrazení projevu vůle ke konkrétní nemovitosti musí být projednán u toho soudu, v jehož obvodu působnosti se nemovitost nachází.

Krajský soud z těchto důvodů změnil usnesení okresního soudu (§ 220 odst. 1 písm. a/ o. s. ř.) tak, že vyslovil místní nepříslušnost okresního soudu k rozhodnutí o nahrazení projevu vůle k vydání parcely číslo 250/1 v katastrálním území ŠM. Po právní moci tohoto usnesení bude věc ohledně parcely číslo 250/1 ve ŠM postoupena k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Trutnově.


Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. Lze proti němu podat ve lhůtě dvou měsíců od doručení dovolání, jestliže závisí na vyřešení otázky procesního práva, při jejímž řešení se krajský soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. O dovolání rozhoduje Nejvyšší soud České republiky.

Hradec Králové 29. listopadu 2018


předseda senátu