Spisová značka: 47Cm 108/2017
Soud:Městský soud v Praze
Datum rozhodnutí:05/17/2019
Typ rozhodnutí:Rozsudek
Heslo:Prekluze
Promlčení
Dotčené předpisy:§ 269 odst. 1 předpisu č. 90/2012Sb.
§ 489 předpisu č. 89/2012Sb.
§ 2055 odst. 1 předpisu č. 89/2012Sb.
§ 2079 odst. 1 předpisu č. 89/2012Sb.
§ 269 odst. 2 předpisu č. 90/2012Sb.
§ 654 odst. 1 předpisu č. 89/2012Sb. o. z.
§ 609 předpisu č. 89/2012Sb. o. z.
§ 595 odst. 1 předpisu č. 89/2012Sb. o. z.
§ 589 odst. 2 předpisu č. 89/2012Sb. o. z.
§ 590 odst. 1 písm. b) předpisu č. 89/2012Sb. o. z.
§ 591 předpisu č. 89/2012Sb. o. z.
§ 82 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb. OSR (OSŘ)
§ 590 odst. 1 písm. c) předpisu č. 89/2012Sb. o. z.
§ 120 odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb. OSR (OSŘ)
§ 590 odst. 1 písm. a) předpisu č. 89/2012Sb. o. z.
Kategorie rozhodnutí:A
47 Cm 108/2017 - 236

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKYMěstský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Marikou Blažkovou ve věci

žalobce: Metrostav a.s., IČO 00014915,
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8,
zastoupený Mgr. Milanem Polákem, advokátem,
Florentinum, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
proti  
žalovanému: Bc. E. P., nar. xxx
R., Praha,
zastoupená JUDr. Janem Röslerem, advokátem,
Malátova 461/17, 150 00 Praha 5

o neúčinnost právního jednání


takto:

I. Žaloba v části o určení, že darovací smlouva, kterou Ing. E. P., nar. xxx, bytem xxx, xxx převedl 10 kusů kmenových akcií společnosti GSCeP a.s., IČO 28187555 o jmenovité hodnotě každé akcie 20 000 Kč, čísla 46 – 55, ve formě na jméno do vlastnictví žalované, je vůči žalobkyni neúčinná, se zamítá. II. Žaloba v části o určení, že darovací smlouva, kterou Ing. E. P., nar. xxx, bytem xxx, xxx převedl 2 kusy kmenových akcií společnosti Česká plynárenská a.s., IČO 27645282, o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000 Kč, čísla 10-11, ve formě na jméno do vlastnictví žalované, je vůči žalobkyni neúčinná, se zamítá. III. Žaloba v části o určení, že darovací smlouva, kterou Ing. E. P., nar. xxx, bytem xxx, xxx převedl 12 kusů kmenových akcií společnosti Česká energie a.s., IČO 25596080, o jmenovité hodnotě každé akcie 50 000 Kč, čísla 56-67, ve formě na jméno do vlastnictví žalované, je vůči žalobkyni neúčinná, se zamítá. IV. Žaloba v části o určení, že darovací smlouva, kterou Ing. E. P., nar. xxx, bytem xxx, xxx převedl 10 kusů kmenových akcií společnosti České plynovody a.s., IČO 28893387, o jmenovité hodnotě každé akcie 20 000 Kč, čísla 46-55, ve formě na jméno do vlastnictví žalované, je vůči žalobkyni neúčinná, se zamítá. V. Žaloba v části o určení, že darovací smlouva ze dne těsně předcházejícího dni 24.11.2014, na jejímž základě Ing. E. P., nar. xxx, bytem xxx, xxx poskytl žalované peněžní prostředky ve výši 400 000 Kč za účelem splacení peněžitého vkladu (emisního kursu 4 kmenových akcií společnosti Cloud CZ a.s. na jméno o jemnovité hodnotě každé akcie 100 000 Kč, číslené označení 17- 20 ) do společnosti Cloud CZ a.s., IČO 37388833, je vůči žalobkyni neúčinná se zamítá. VI. Žaloba v části o určení,že darovací smlouva ze dne těsně předcházejícímu dni 10 11.2014, na jejímž základě Ing. E. P., nar. xxx, bytem xxx, xxx poskyt žalované finanční prostředky ve výši 600 000 Kč za účelem splacení peněžitého vkladu (emisního kursu 33 kusů kmenových akcií společnosti LACHEIO a.s. na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 20 000 Kč, číselné označení akcií 68 – 100) do společnosti LACHEIO a.s., IČO 3798691, je vůči žalobkyni neúčinná, se zamítá. VII. Žaloba v části o určení, že darovací smlouva, na jejímž základě Mgr. L. D., nar. xxx, bytem xxx, xxx, poskytl žalované peněžní prostředky ve výši 400 000 Kč tím způsobem, že za ní zaplatil její peněžitý vklad (emisní kurs 4 kmenových listinných akcií společnosti Cloud CZ a.s. na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000 Kč, číslené označení akcií 17- 20 ) do společnosti Cloud CZ a.s., IČO 3738833, je vůči žalobkyni právně neúčinná, se zamítá. VIII. Žaloba v části o určení, že darovací smlouva, na jejímž základě Mgr. L. D., nar. xxx, bytem xxx, xxx poskytl žalované peněžní prostředky ve výši 600 000 Kč tím způsobem, že za ní splatil její peněžitý vklad (emisní kurs 33 kmenových akcií společnosti LACHEIO a.s. na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 20 000 Kč, číselné označení akcií 68-100) do společnosti LACHEIO a.s., IČO 3798691, je vůči žalobkyni neúčinná, se zamítá. IX. Žalobkyně je povinna zaplatit žalované na náhradu nákladů řízení k rukám jejího právního zástupce částku 26.136 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.


Odůvodnění:

1. Žalobou doručenou soudu 22.8.2016 se žalobkyně domáhala vyslovení neúčinnosti darovacích smluv o převodu akcií uvedených ve výroku č. I. až IV. tohoto rozhodnutí, na jejichž základě dlužník žalobkyně, otec žalované Ing. E. P., nar. xxx (dále Dlužník ) převedl na žalovanou akcie uvedených společností. Dále se domáhala vyslovení neúčinnosti darovací smluv uvedených ve výroku č. V. až VI., na jejichž základě měla žalovaná získat peněžní prostředky na zaplacení upsaného základního jmění společnosti LACHIEO a.s. a Cloud CZ a.s.

2. K návrhu žalobkyně bylo usnesením ze dne 16.3.2018 čj.47 Cm 108/2017-88, které bylo vyhlášeno při ústním jednání, připuštěno rozšíření žaloby o určení neúčinnosti darovacích smluv uvedených ve výroku č. VII. a VIII. tohoto rozhodnutí. Návrh na rozšíření žaloby žalobkyně učinila poté, co žalovaná při ústním jednání konaném dne 14.2.2018 učinila skutkové tvrzení o tom, že peněžní prostředky na splacení upsaných akcií poskytl Mgr. L. D.

3. Žalobkyně žalobu odůvodnila existencí své směnečné pohledávky ve výši 47 000 000 Kč s 6% úrokem ode dne 1.11.2010 do zaplacení a směnečné odměny ve výši 158 667 Kč, která jí byla přiznána směnečným platebním rozkazem vydaným Městským soudem v Praze dne 22.12.2011 čj. 7 Cm 473/2011-13. Směnečným platebním rozkazem, který nabyl právní moci dne 24.11.2015 a vykonatelnosti dne 18.11.2015, bylo rozhodnuto o směnečné povinnosti výstavce směnky GSCeP a.s., Dlužníka, místopředsedy představenstva výstavce, a Mgr. L. D., nar. xxx, předsedy představenstva výstavce. V exekuci vedené proti Dlužníkovi prostřednictvím Exekučního úřadu Praha 10, soudním exekutorem Mgr. Janem Pekárkem, nedošlo k uspokojení pohledávky žalobkyně pro nedostatek majetku jmenovaného. Uspokojení nelze očekávat ani v konkursním řízení vedeném na výstavce GSCeP a.s. Městským soudem v Praze pod sp.zn. 79 INS 31197/2015 pro objem přihlášených pohledávek a zanedbatelnost majetku. Poukázala na to, že žalované muselo být známo v důsledku rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 4 o neúčinnosti převodu vlastnického práva k nemovitosti z jejích rodičů na ní, v němž bylo rozhodnuto rozsudkem pro uznání, že důvody neúčinnosti jsou dány.

4. Žalobkyně poukázala na to, že podnikatelské aktivity obou rukojmích jsou provázané a jsou do nich zapojeni žalovaná a syn Mgr. D. JUDr. L. D., nar. xxx, na něž je převáděn majetek po vzájemných konzulatcích a koordinaci. Dlužník a Mgr. D. vystupovali nebo dosud vystupují jako členové orgánů výše uvedených společností, jejichž akcionáči jsou toho času žalovaná a JUDr. D. Žalovaná upsala dne 24.11.2014 výše uvedené akcie Cloud CZ a.s. a dne 10.11.2014 výše uvedené akcie LACHEIO a.s. Žalovaná do roku 2016 nikdy reálně nepracovala a nemohla si vydělat takové peněžní prostředky, aby po odečtění nákladů na dlouhodobý pobyt v Nizozemí mohla v takovém rozsahu investovat. Dlužník v souvislosti se splacením emisního kurzu zjevně s žalovanou uzavřel darovací smlouvy, na jejich základě jí příslušné penežní prostředky poskytl. Jelikož nebylo v možnostech žalobkyně zjistit přesný den uzavření těchto smluv a poskytnutí peněžních prostředků žalované, je čas uzavření obou smluv vymezen časovým úsekem bezprostředně předcházejícím dni, kdy byl přijat příslušný notářský zápis.

5. Dle žalobkyně Dlužník musel mít povědomost o nutnosti splnit rukojemký závazek ode dne 15.10.2013, kdy nabylo právní moci rozhodnutí soudu o povinnosti GSCeP a.s. zaplatit žalobkyni úroky z jistiny, která byla této společnosti žalobkyní poskytnuta za účelem realizace sjedneného díla a jejíž vrácení bylo zajištěno směnkou, o z níchž plynoucích nároků bylo rozhodnuto směnečným platebním rozkazem. Dlužník poté, co se v roce 2014 dověděl o tom, že Mgr. L. D. vytuneloval GSCeP a.s., začal převádět akcie, které vlastnil.

6. K Mgr. L. D. žalobkyně uvedla, že je rovněž jejím směnečným dlužníkem na základě stejných skutečností a exekučních titulů jako Dlužník. Veškerá jí učiněná tvrzení a důkazní návrhy se tak vztahují i k osobě Mgr. D., jeho úmyslu ji zkrátit a neschopnosti uhradit dlužnou pohledávku. Dle žalobkyně je výpověď slyšeného svědka JUDr. D. o tom, že dostal od rodičů mnohamilionový dar, který si ponechal v hotovosti a z něho za sebe uhradil kus upsaných akcií, nevěrohodná a je vyvracena transakcemi prováděnými z jeho účtu, s nímž fakticky disponoval jeho otec Mgr. D., jehož prostředky byly na tomto účtu. Tvrzení svědka JUDr. D., že za žalovou ničeho na upsané akcie nezaplatil je pak vyvracena doklady banky o provedení vkladu na upsaný základní kapitál společnosti LACHEIO a.s. a Cloud CZ a.s. osoba vkládající vklad na upsané fakticky použila peníze JUDr. D.

7. Žalovaná navrhla žalobu v celém rozsahu zamítnout pro nedostatek pasivní legitimace. Právo žalobkyně domáhat se neúčinnosti smluv o převodu akcií je prekludováno, protože § 590 odst. 1, písm. c) zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen o.z.) stanoví lhůtu dvou let v případě, že jde o smlouvu uzavřenou mezi dlužníkem a osobou jemu blízkou. Žalovaná se stala akcionářkou nejpozději 26.6.2014, žaloba však byla podána až 22.8.2016. Provedenými důkazy nebylo prokázáno, že by žalovaná získala na splacení upsaných akcií od Dlužníka nebo JUDr. D. jakékoliv peněžní prostředky. Povinnost splatit upsaný základní kapitál byla splněna vkladem v hotovosti osobou odlišnou od Mgr. D. Pokud svědek JUDr. D. vypověděl, že na upsaný základní kapitál za žalovanou nic neplatil, jedná se o nepřesnost zapříčiněnou během času od rozhodné události. Popřela, že by o nějakém zkracujícím úmyslu Dlužníka věděla, jakož i na to, že akcie, které od Dlužníka získala, mu vrátila a ten je předal exekutorovi. Poukázala na to, že v průběhu soudního řízení byly všechny akcie, které na ní Dlužník převedl, předány exekutorovi.

8. Účastníci učinili nesporným existenci směnečné pohledávky pravomocně přiznané žalobkyni výše uvedeným směnečným platebním rozkazem a den nabytí jeho právní moci 18.11.2015 a vykonatelnosti 24.11.2015. Nesporným učinili rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 29.3.2013 čj. 14 Cm 122/2011-283, kterým byla žalobkyvi vůči GSCeP a.s. přiznána částka 12 712 328,76 Kč jako úrok za nevrácení žalobkyní poskytnuté jistoty, jakož i nabytí právní moci dne 15.10.2013 a vykonatelnosti dne 21.10.2013. Nesporným dále učinili rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 čj. 51 C 293/2015-62 ze dne 8.9.2016, jímž bylo na základě uznání žalované vyhověno žalobě žalobkyně na určení neúčinnosti převodu bytové jednotky Dlužníkem na žalovanou z důvodu zkrácení věřitele a který nabyl právní moci dne 8.10.2016 a vykonatelnosti dne 12.10.2016. Nesporným rovněž učinili vyrozumění o zahájení exekuce soudním exekutorem Mgr. Janem Pekárkem, Exekutorský úřad Praha 10, čj. 061 EX 2453/15-8, soudní exekutor Mgr. Jan Pekárek, ze dne 29.12.2015 o exekuci na GSCeP a.s., Dlužníka a Mgr. L. D. pro pohledávku žalobkyně přiznanou směnečným platebním rozkazem.

9. Ze směnečného platebního rozkazu ze dne 22.12.2011 čj. 7Cm 472/2011-13 ve znění rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23.12.2014 čj. 7 Cm 473/2011-259, jehož výrokem I. bylo o námitkám GSCeP a.s., Dlužníka a Mgr. L. D., zavázaných společně a nerozdílně, rozhodnuto tak, že směnečný platební rozkaz se ponechává v platnosti, ve znění rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 20.10.2015 čj. 5 Cmo 207/2015-299, jehož výrokem I. byl k odvolání jmenovaných potvrzen rozsudek soudu prvního stupně, soud zjistil, že směnečná pohledávka žalobkyně se stala pravomocnou a vykonatelnou dne 18.11.2015 a že její výše činí částku 47 600 000Kč s 6% úrokem ode dne 1.11.2010 do zaplacení a částku 158 667 Kč (směnečná odměna).

10. Z vyrozumění soudního exekutora Mgr. Jana Pekárka, Exekučního úřadu Praha 10, ze dne 29.12.2015 čj. 061 EX 2453/15-8 a jeho výzvy ze dne 11.2.2016 soud zjistil, že na základě pověření k vedení exekuce Obvodním soudem pro Prahu 10 čj.73 EXE 12125/2015-20 bylo zahájeno proti GSCeP a.s., Dlužníkovi a Mgr. L. D. exekuční řízení k vymožení výše uvedené směnečné pohledávky a že Dlužník a Mgr. L. D. byli vyzváni, aby před exkutorem učinili prohlášení o svém majetku, v němž byli mimo jiné povinni uvést jimi vlastněné cenné papíry.

11. Z usnesení zdejšího soudu ze dne 23.5.2016 čj. MSPH 79 INS 31197/2015-B-12 soud zjistil, že na GSCeP a.s. byl prohlášen konkurs poté, co usnesením ze dne 16.4.2016 čj. MSPH 79 INS 31197/2015-A-41 byl zjištěn úpadek dlužníka.

12. Z notářského zápisu sepsaného dne 26.6.2014 JUDr. Vladimírou Ostrožlíkovou, notářkou ve Dvoře Králové na Labem, NZ 1028/2014, N 908/2014 o konání řádné valné hromady společnosti GSCeP a.s. a seznamu přítomných akcionářů soud zjistil, že jako akcionář majících 10 akcií na jméno o jmenovité hodnotě 20 000 Kč, akcie č.46-55, se valné hromdy zúčastnila žalovaná. Dlužník předsedsedající valné hromadě seznámil přítomné se změnou formy akcií z akcií na majitele na akcie na jméno v důsledku zákona č.134/2013 Sb. o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a změně dalších zákonů. Ve stanovách tvořících součást rozhodnutí o podřízení společnosti zákonu o obchodních kroporacích a v přiloženém výpise z obchodního rejstříku je u základního kapitálu uvedena forma akcie na majitele v listinné podobě. Jako další akcionář se valné hromady účastnil JUDr. L. D. a Ing. M. Č.

13. Z notářského zápisu sepsaného dne 11.3.2014 JUDr. Vladimírou Ostržlíkovou, notářkou ve Dvoře Králové na Labem, NZ 292/2014, N 241/2014 o konání řádné valné hromady společnosti Česká plynárenská a.s. soud zjistil, že přítomní byli akcionáři mající 100% všech hlasů. Ve výpisu z obchodního rejstříku tvořícího přílohu zápisu je zapsáno, že základní kapitál společnosti je rozdělen na 20 ks akcií na majitele v listinné podobě.

14. Z notářského zápisu sepsaného dne 26.6.2014 JUDr. Vladimírou Ostrožlíkovou, notářkou ve Dvoře Králové nad Labem, NZ 1038/2014, N 918/2014 o konání řádné valné hromady společnosti Česká plynárenská a.s., soud zjistil, že jako akcionář mající 2ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000 Kč, akcie číslo 10-11 se zúčastnila žalovaná. Dlužník, předsedající valné hromadě, seznámil přítomné se změnou formy akcií a důvodem této změny tak, jak je uvedeno v bodě 13. Ve stanovách tvořícíh součást rozhodnutí o podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích je u základního kapitálu uvedena forma na akcie na majitele v listinné podobě. Jako další akcionář se valné hromady účastnil JUDr. L. D. a Ing. M. Č.

15. Z notářského zápisu sepsaného dne 21.8.2013 JUDr. Vladimírou Ostrožlíkovou, notářkou ve Dvoře Králové nad Labem, NZ 755/2013, N 622/2013 o konání mimořádné valné hromady společnosti Česká energie a.s., soud zjistil, že jako akcionář se zúčastnil Dlužník mající 12 ks akcií v listinné podobě na majitele o jmenovité hodnotě 50 000 Kč, čísla akcií 56-67, Mgr. L. D. s 55 ks akcií a Ing. M. Č. s 53 akcií téže formy a téže nominální hodnoty. V přiloženém výpisu z obchodního rejstříku je zapsáno, že základní kapitál společnosti je rozdělen na 120 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě.

16. Z notářského zápisu sepsaného dne 26.6.2014 JUDr. Vladimírou Ostrožlíkovou, notářkou ve Dvoře Králové nad Labem, NZ 1037/2014, N 917/2014 o konání řádné valné hromady společnosti Česká energie a.s. soud zjistil, že valné hromady se jako akcionář mající 12 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 50 000 Kč, číslo akcií 56-67, zúčastnila žalovaná. Dlužník, místopředseda představenstva, jako předsedající valné hromadě přítomné seznámil se změnou formy akcií z akcií na majitele na u akcie na jméno v důsledku zákona č.134/2013 Sb. Ve stannovách tvořících součást rozhodnutí o podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích a v přiloženém výpise z obchodního rejstříku je u základního kapitálu uvedna forma akcie na majitele v listinné podobě. Jako akcionář se valné hromady účastnil i JUDr. L. D. a Ing. M. Č.

17. Z notářského zápisu sepsaného dne 26.6.2014 JUDr. Vladimírou Ostrožlíkovou, notářkou ve Dvoře Králové nad Labem, NZ 1034/2014, N 914/2014 o konání řádné valné hromady společnosti České plynovody a.s. soud zjistil, že valné hromady se jako akcionář mající 10 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 20 000 Kč, akcie číslo 46-55, zúčastnila žalovaná. Dlužník, místopředseda představenstva, jako předsedající valné hromadě přítomné seznámil se změnou formy akcií z kacií na majitele na akcie na jméno jakož i zákonným důvodem této změny. Ve stanovách společností tvořících součást rozhodnutí o podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích a v příloženém výpise z obchodního rejstříku společnosti je u základního kapitálu uvedena forma akií na majitele v listinné podobě. Dalšími akcionáři, kteří se valné hromady účastnili, byli JUDr. L. D. a Ing. M. Č.

18. Ze zprávy soudního exekutora Mgr. Jana Pekárka, Exekutorský úřad Praha 10, ze dne 29.8.2018 čj. 061 EX 2453/15 a jejích příloh, vyžádaných soudem, soud zjistil, že dne 2.3.2018 Dlužník předal exekutorovi_

Jedná se o stejné akcie, které byly předloženy Dlužníkem v originále soudu k nahlédnutí při ústním jednání konaném dne 14.2.2018.

19. Ze zprávy Státní tiskárny cenin s.p. ze dne 26.3.2018 vyžádané soudem a doplněné zprávou ze dne 31.8.2018 soud zjistil, že jí byla zadána příprava a tisk akcií všech výše uvedených akciových společností bez uvedení jména konkrétního akcionáře, zakázka na akcie Cloud CZ a.s. a LACHEIO a.s. byla následně stronována. Zakázka akcií České plynovody byla do výroby zadána 6.6.2014, akcie zbývajících společností dne 9.6.2016. Vytištěné depersonalizované akcie byly jednotlivým společnostem jednající paní U. Č. předány 18.6.2014.

20. Z listiny akcionářů přítomných na valné hromadě společnosti Česká plynárenské a.s. konané dne 11.3.2014 soud zjistil, že valné hromady se účastnil jako akcionář Dlužník s 2 ks akcií, Mgr. L. D. s 9 ks akcií a Ing. Č. s 9 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000 Kč jedné akcie.

21. Z listiny akcionářů přítomných na valné hromadě společnosti Česká energie a.s. konané dne 11.3.2014 soud zjistil, že valné hromady se zúčastnil jako akcionář Dlužník s 12 ks akcií, Mgr. L. D. s 55 ks akcií a Ing. M. Č. s 53 ks akcií na jméno o nominální hodnotě jedné akcie 50 000 Kč.

22. Z listiny akcionářů přítomných na valné hromadě společnosti České plynovody a.s. konané dne 11.3.2014 soud zjistil, že valné hromady se účastnil jako akcionář Dlužník s 10ks akcií, Mgr. L. D. s 45 ks akcií a Ing. M. Č. s 45 ks akcií na jméno o nominální hodnotě jedné akcie 20 000 Kč.

23. Z listiny akcionářů přítomných na valné hromadě společnosti GSCeP a.s. konané dne 11.3.2014 soud zjistil, že se jí zúčastnil jako akcionář Dlužník s 10 ks akcií, Mgr. L. D. s 45 ks akcií a Ing. M. Č. s 45 ks akcií na jméno o nominální hodnotě jedné akcie 20 000 Kč.

24. Z úplného výpisu z obchodního rejstříku společnosti LACHEIO a.s., IČO 03798691 soud zjistil, že vznikla 4.3.2015 se základním kapitálem 2 000 000 Kč, cele splaceným, který je představován 100 ks akcií na jméno v listinné podobě o jmemovité hodnotě 20 000 Kč. Prvním zapsaným statutárním ředitelem byl ode dne vzniku do 27.9.2017 zapsán JUDr. L. D., žalovaná byla zapsána jako členka správní rady ode dne vzniku společnosti do 8.8.2017. Od 27.9.2017 není zapsána osoba oprávněná za společnost jednat.

25. Z notářského zápisu sepsaného dne 10.11.2014 JUDr. Vladimírou Ostrožlíkovou, notářkou ve Dvoře Králové nad Labem, NZ 1834/2014, N 1618/2014 soud zjistil, že žalovaná a JUDr. L. D. uzavřeli zakladatelskou smlouvu společnosti LACHEIO a.s. Na základní kapitál upsala žalovaná 33 ks kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 20 000 Kč, zbývající počet akcií upsal JUDr. L. D. Oba se závázali emisní kurs upsaných akcií splatit v plné výši nejpozději před zápisem společnosti do obchodního rejstříku.

26. Z úplného výpisu z obchodního rejstříku společnosti Cloud CZ a.s., IČO 03738833 soud zjistil, že společnost vznikla 21.2.2015 se základním kapitálem 2 000 000 Kč, z něhož bylo splaceno 30% a který je představován 20 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100 000 Kč. Ode dne vzniku společnosti byl do 31.10.2017 zapsán jako statutární ředitel Mgr. L. D., Dlužník je zapsán jako člen správní rady od 21.2.2015, Mgr. L. D. byl jako předseda správní rady zapsán od 21.2.2015 do 31.10.2017. JUDr. L. D. byl jako člen správní rady zapsán od 13.11.2015 do 31.10.2017.

27. Z notářského zápisu sepsaného dne 24.11.2014 Mgr. Janou Večerníkovou, notářkou v Praze, NZ 513/2014, N 614/2014 soud zjistil, že žalovaná a JUDr. L. D. založili společnost Cloud CZ a.s. Žalovaná upsala na základní kapitál ve výši 2 000 000 Kč 4 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000 Kč, 16 ks kmenových akcií upsal JUDr. L. D. Oba se zavázali zaplatit alespoň 30% jmenovité hodnoty jimi upsaných akcií nejpozději do okamžiku podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku.

28. Ze zprávy Raiffeisenbank a.s. ze dne 31.8.2018 a jí zaslaných pokladních dokladů a dokladů o ověření totožnosti vkladatele, vyžádaných soudem, soud zjistil, že na účet společnosti LACHEIO a.s., byla dne 13.1.2015 v 14,24 hod. vložena v hotovosti částka 2 000 000 Kč vkladatelem L. D., bytem xxx, xxx, r.č. xxx a téhož dne v 14,30 hod. vložena týmž vkladatelem v hotovosti na účet Cloud CZ a.s. částka 600 000 Kč.

29. Z výslechu svědka JUDr. L. D. soud zjistil, že založení společnosti Cloud CZ a.s. a LACHEIO a.s. bylo konzultováno mezi ním a Dlužníkem za občasné přítomnosti žalované. Šlo o podnikatelský záměr v oblasti loterie ve vazbě na zahraniční subjekt, kdy společnost Cloud CZ a.s. měla působit jako úložiště dat. Za žalovanou v celé záležitosti jednal Dlužník. Svědek emisní kurs na jím upsané akcie obou společností splatil v hotovosti ze svých finančních prostředků, kdo platil emisní kurs upsaných žalovanou něvěděl, on to nebyl. Obdržel jednu hormadou akcií nahrazující jeho vklad, druhou obdržela žalovaná. Dlužník hovoříval o tom, že žalovaná ho jednou nahradí ve společnostech GSCeP a.s, Česká energie a.s., České plynovody a.s., a Česká plynárenská a.s. Akcie na žalovou převedl, v té době se jednalo o listinné akcie na jméno.

30. Z výslechu svědka Dlužníka soud zjistil, že akcie výše uvedených společností převedl na žalovanou počátkem léta r. 2014 při příležitosti ukončení jejího studia. Již rok předtím uvažoval, že ze svých zdravotních důvodů akcie převede na někoho z rodiny. Při příležitosti změny akcií z akcií na majitele na akcie na jméno nechal akcie vytisknout přímo na jméno žalované. Jedná se o akcie, které předložil k nahlédnutí soudu a následně je předal exekutorovi. Koncem roku 2014 umožnil žalované účastnit se procesu založení společnosti LACHEIO a.s. Cloud CZ a.s., peníze na upis akcií ji nedával, žalovaná žádné peněžní prostředky na úpis neskládala, zřejmě je složil D. starší.

31. Z výslechu svědka Mgr. L. D., soud zjistil, že neví nic o tom, že by Dlužník převedl akcie výše uvedených společností na žalovanou. Působil v orgánech společnosti LACHEIO a.s. a Cloud CZ a.s., procesu jejich založení a vzniku se nezúčastnil, hotovost na úpis jejich akcií v bance neskládal. Obě společnosti byly záležitostí jeho syna, jemuž v roce 2003 dal částku 7 mil.Kč, aby měl prostředky na dostudování a zbytek použil dle své potřeby.

32. Z účastnického výslechu žalované soud zjistil, že popud k založení společnosti LACHEIO a.s. a Cloud CZ a.s. vyšel od jejího otce, který chtěl, aby po ukončení studia v zahraničí měla práci a byla zajištěna. Vyjma jedné schůzky se zahraničním partnerem se na procesu založení společností nepodílela. Kdo zaplatil základní kapitál na jí upsané akcie, nevěděla. V té době studovala a neměla žádné vlastní finanční prostředky. V době ukončení studia na bakaláře v roce 2014, kdy chtěla pokračovat v dalším zahraničním studiu, jí otec řekl, že plánuje na ní převést akcie společnostu GSCcP a.s., České energie a.s., České plynárenské a.s. a České plynovody a.s. Krátce na to šli do kanceláře, kde byly akcie vydané na její jméno a podepisovaly se nějaké smlouvy. Otci slepě věřila, nezajímala se o stav společností, jejichž akcie na ní byly převedeny, ani o to, proč k převodu došlo právě v tu dobu. Otce se na nic neptala, brala to tak, že jí akcie chtěl dát k ukončení bakalářského studia. Valné hromady společností, jejichž akcie na ní byly převedeny, se účastnila pouze jednou, pak udělila otci plnou moc, protože pokračovala v zahraničním studiu a neměla čás létat do Prahy. Otec doma o práci nehovořil, pouze výjimečně se zmínil, že firma prosperuje. S JUDr. D. se viděla parkrát, průběžně se s ním nestýkala, nešlo o kamáradský či přátelský vztah. Její rodina se stýkala s Mgr. D., jeho manželkou a jejich dvěma dcerami.

33. Ze zprávy Raiffeisenbank a.s. ze dne 20.3.2018, vyžádané soudem, soud zjistil, že banka vedla pro JUDr. L. D., nar. xxx, od 10.1.2005 účet č.210559005 v CZK, USD a EUR, k němuž měl vedle jmenovaného dispoziční oprávnění i Mgr. L. D., nar. xxx, pro něhož žádný účet nevedla. Z přiložené fotokopie podpisového vzoru osob oprávněných s účtem disponovat soud zjistil, že podpis JUDr. L. D. je odlišný co do velikosti písma, sklonu a délky podpisu od podpisu na pokladním dokladu o vkladech provedených v hotovosti dne 13.1.2015, jimž neodpovídá ani podpis Mgr. L. D.

34. Z protokolu o jednání konaném dne 19.6.2018 před Okresním soudem Praha západ ve věci sp.zn. 5 C 183/2017 žalobkyně KOPPa v.o.s. proti Ing. Z. K. a LINEFIN a.s. o bezdůvodné obohacení ve výši 12 mil. Kč soud zjistil, že Mgr. L. D., nar. xxx jako svědek vypověděl, že disponoval s účtem svého syna, na nějž a z nějž byly prováděny platby související se společností GScP a.s. a Česká energie a.s.

35. Z výpisu z účtu č.210559005 vedeného pro JUDr. L. D. Raiffeisenbank a.s. v CZK za období od 1.1.2014 do 31.1.2015 soud zjistil, že z účtu bylo provedeno v různých časových úsecích 13 výběrů v hotovosti pouze prostřednictvím bankomatu, vybrané částky se pohybovaly v řádu několika tisíců nepřesahujících částku 10 000 Kč, pouze ve dvou případech byla vybrána částka 20 000 Kč a v jednom případě částka 50 000 Kč, v součtu takto vybrané částky nedosálhy částku vloženou v hotovosti JUDr. D. na upsaný kapitál společnosti LACHEIO a.s. a Cloud CZ a.s.dne 13.1.2015. Na účet byly ve 23 případech vloženy v hotovosti částky v řádech stotisíců Kč pod poznámkou „Př.účet pokl KCPH“. Celkem takto bylo vloženo 11 090 000 Kč, dne 11.8.2014 byla od stejným oznečením transakce vybrána v hotovosti částka 150 000 Kč, jinak byly z účtu prováděny platby bezhotovostním způsobem.

36. Z výpisu z účtu vedeného pro JUDr. L. D. v USD a EUR stejnou bankou pod stejným číslem jako je uvedeno v bodě 35 soud zjistil, že v období od 4.8.2014 byly platby v EUR prováděny bezhotovostním způsobem, platby v USD byly rovněž prováděny bezhotovostím způsobem, vyjma dne 8.7.2014, kdy došlo k výběru v hotovosti 200 USD s označením transakce „ př.účet.pokl.KCPH“.

37. Soud provedené důkazy hodnotil jednotlivě i ve vzájemné souvislosti a přihlédl ke všemu, co v řízení vyšlo najevo (§132 o.s.ř.). Soud další důkazy navrhované zejména žalobkyní jako např. výslech manželky Dlužníka a Mgr. D. či rozsudkem v řízení vedeném žalobkyní proti České plynárenské a.s. a proti JUDr. L. D. o neúčinnost právních jednání neprováděl pro jejich nadbytečnost, protože skutečnosti rozhodné pro posouzení důvodnosti žaloby byly prokázány provedenými důkazy.

38. Dle § 1 odst. 1 zákona č.134/2013 Sb. o opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností došlo ke dni 1. ledna 2014 ke změně formy listinných akcií na majitele, které nebyly imobilizovíny, na listinné akcie na jméno a rovněž k odpovídající změně stanov. K účinnosti změny formy akcií nebyl zapotřebí zápis do obchodního rejstříku. Akcionáři, mající k 1.lednu 2014 akcie, u nichž došlo ke změně formy na akcie na jméno v listinné podobě, byli povinni předložit tyto akcie nejpozději do 30.6.2014 společnosti k vyznačení nezbytných změn nebo k jejich výměně za akcie nové (§ 3 odst. 1 cit.z.),

39. Od 1.1.2014 jsou akcie na jméno převoditelné rubopisem, v němž musí být uvedena jednoznačná identifikace nabyvatele, a předáním akcie nabyvateli (§ 269 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. zákon o obchodních korporacích, dále jen ZOK, který nabyl účinnosti 1.1.2014, § 489, § 2055 odst. 1 a § 2079 odst. 1 zákona č.89/2012 Sb. občanský zákoník účinný od 1.1.2014, dále o.z.) K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti je nutné oznámit změnu akcionáře společnosti a předložit akcie na jméno společnosti (§ 269, odst. 2 zákona č.90/2012 ZOK).

40. Od 1.1.2014 tak akcie na majitele v listinné podobě připadajících na základní jmění společnosti GSCeP a.s., Česká plynárenská a.s., Česká energie a.s. a České plynovody a.s., u nichž došlo k zákonné změně na akcie na jméno v listinné podobě, byly bez ohledu na to, že ve stanovách a v zápise v obchodním rejstříku byla uvedena jejich forma před změnou, jak prokazují notářské zápisy ze dne 26.6.2014, ze dne 21.8.2013 a ze dne 11.3.2014, převoditelné rubopisem a předáním nabyvateli.

41. Notářský zápis ze dne 11.3.2014 NZ 292/2014, N 241/2014 o konání valné hromady společnosti Český plynárenská a.s., a listina akcionářů přítomných na valné hromadě společnosti Česká energie a.s., Česká plynárenská a.s., České plynovody a.s. a GSCeP a.s. konané dne 11.3.2014 prokazují, že k uvedenému dni byl Dlužník akcionářem společností, u nichž došlo ke změně formy na akcie na jméno a které měl převést na žalovanou. Ze zprávy Státní tiskárny cenin s.p. ze dne 26.3.2018, z originálů akciíí předložených soudu k nahlédnutí při jednání dne 14.2.2018, které následně byly pro účely provedení exekuce předány Dlužníkem exekutorovi, jak prokazuje zpráva soudního exekutora Mgr. Jana Pekárka ze dne 29.8.2018, a z notářských zápisů o konaní valných hromad dne 26.6.2014 má soud za prokázané, že žalovaná se stala akcionářkou uvedených společností akciemi na své jméno v listinné podobě, jimiž byly nahrazeny původní akcie, nejpozději v den konání valných hromad, tj. dne 26.6.2014.

42. Dle § 589 odst. 1 o.z. zkracuje-li právní jednání dlužníka uposkojení vykonatelné pohledávky věřitele, má věřitel právo domáhat se, aby soud určil, že jednání dlužníka není vůči věřiteli právně účinné. Toto právo má věřitel i tehdy, je-li právo třetí osoby již vykonatelné, anebo bylo-li již uspokojeno.

43. Vykonatelnost pohledávky žalobkyně, k jejímuž zkrácení mělo jednáním Dlužníka, a stejně tak Mgr. L. D., dojít, a nemožnost jejího uspokojení jinak než z právního jednání, které je předmětem této žaloby, je prokazováno vpředu uvedeným směnečným platebním rozkazem, který nabyl právní moci a vykonatelnosti dne 18.11.2015, usnesením zdejšího soudu o prohlášení konkursu na majetek výstavce směnky dne 16.4. 2016, za jehož směnečný závazek převzali Dlužník a Mgr. L. D. rukojemský závazek a tudíž jsou žalobkyni zavázáni společně a nerozdílně, jakož i probíhajícím a ke dni zahájení řízení úspěšně neskončeným exekučním řízením k vymožení směnečné pohledávky, které je prokazováno zpravou soudního exekutora Mgr. Jana Pekárka ze dne 29.12.2015 a jeho výzvy ze dne 11.2.2016.

44. V § 590 odst. 1 o.z. jsou stanoveny lhůty a další předpoklady pro dovolání se neúčinnosti právního jednání tak, že věřitel se může dovolat neúčinnosti právního jednání,

45. Dle § 591 o.z. se věřitel může dovolat neúčinnosti beúplatného právního jednání dlužníka tehdy, pokud k němu došlo v posledních dvou letech. To neplatí, jedná-li se:

46. Lhůty stanovené pro jednotlivé jednání dlužníka, kterého se věřitel může dovolávat jako neúčinného pouze odpůrčí žalobou podanou u soudu (§ 589 odst. 2 o.z.), je nutné nahlížet nikoli jako lhůty, jejichž marným uplynutím dojde k promlčení práva věřitele podat odpůrčí žalobu, ale jako lhůty, s jejichž marným uplynutím je spojen zánik tohoto práva věřitele.

47. Dle § 654 odst.1 o.z. nebylo-li právo vykonáno ve stanovené lhůtě, zanikne jen v případech stanovených zákonem výslovně. K zániku práva soud přihlédne, i když to dlužník nenamítne. Dle § 609 o.z. nebylo-li právo vykonáno v promlčecí lhůtě, promlčí se a dlužník není povinen plnit. Plnil-li však dlužník po uplynutí lhůty, nemůže požadovat vrácení toho, co plnil. K promlčení soud přihlédne jen k námitkce dlužníka, že je právo promlčeno.

48. Jesliže právo věřitele domáhat se uspokojení pohledávky i z toho, co neúčinným jednáním dlužníka z jeho majetku ušlo, vzniká až soudním rozhodnutím o neúčinnosti právního jednání dlužníka (§ 595 odst. 1, § 589 odst. 2 o.s.z.), není právo věřitele domáhat se u soudu neúčinnosti právního jednání dlužníka právem, které podléhá promlčení, ale je právem, které uplynutím lhůty pro jeho uplatnění zaniká. Byť to není expresis verbis v § 590 a § 591 o.z. uvedeno, představuje stanovení konkrétní lhůty pro dovolání se neúčinnosti slovy „v posledních …. letech“ vyjádření toho, že mimo tyto lhůty věřitel právo dovolat se neúčinnosti nemá. Lhůty, v nich došlo k věřitele zkracujícímu právnímu jednání dlužníka, jehož neúčinnosti se může u soudu dovolat, je nutné co do počátku vztahovat k nezbytnosti domáhat se určení neúčinnosti u soudu odpůrčí žalobou (§ 589 odst. 2 o.z.), tedy ke dni zahájení řízení.

49. Jestliže žalovaná se stala akcionářem společnosti GSCsP a.s., Česká plynárenská a.s., Česká energie a.s. a České plynovody a.s. a nejpozději dne 26.6.2014, jak prokazují notářksé zápisy o konání valné hromady těchto společností ze dne 26.6.2014, a řízení bylo zahájeno dne 22.8.2016, kdy byla žaloba doručena soudu (§ 82 odst. 1 o.s.ř.), nemá žalobkyně právo domáhat se vyslovení neúčinnosti převodů akcií těchto společností z Dlužníka na žalovou z důvodu uvedeného v § 590 odst. 1, písm. b), c) a v § 591 o.z., protože došlo k jeho zániku přede dnem zahájení řízení.

50. Prekludování lhůty dvou let pro dovolání se neúčinnosti právního uvedeného v § 590 odst. 1, písm. c/ o.z., v § 590 odst. 1, písm. b/ o.z. a v § 591 o.z. nebrání dle soudu tomu, aby se věřitel domáhal určení neúčinnosti právního jednání mezi dlužníkem a osobou jemu blízkou dle § 590 odst. 1, písm.a/ o.z. V tomto případě je na věřiteli, aby prokázal nejen vykonatelnost pohledávky a zkrácení jejího uspokojení konkrétním jednáním dlužníka, ale i to, že zkracující úmysl dlužníka byl osobě blízké znám.

51. Ze skutečnosti, že převodcem akcií byl otec žalované, že spolu s Mgr. L. D. působil v orgánech společností, jejichž akcie byly předmětem převodu, a že Mgr. L. D. akcie předmětných společností rovněž převedl na svého potomka svědka JUDr. L. Drába, jak prokazují notářské zápisy o konání valných hromad konaných dne 26.6.2014, valné hromady konané dne 11.3.2014 a listiny akcionářů přítomných na valnách hromadách konaných dne 11.3.2014, nelze učinit závěr, že žalovaná v době převodu znala úmysl Dlužníka, svého otce, zkrátit převodem akcií uspokojení směnečné pohledávky žalobkyně.

52. Takový závěr nelze učinit ani ze skutečnosti mezi účastníky nesporné (§ 120 odst. 3 o.s.ř.), že v řízení vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 4 na základě žaloby podané žalobkyní proti žalované o neúčinnost převodu bytové jednotky, bylo rozhodnuto dne 8.9.2016 rozsudkem pro uznání, protože procesní úkon žalované – uznání neúčinnosti převodu byl učiněn až víc jak 2 roky poté, co se žalovaná stala akcionářem. Její výpověď a výpověď dlužníka, jakož i výpověď svědka JUDr. L. D. prokazují, že v době převodu pobývala dlouhodobě z důvodu studia v zahraničí, že o podnikatelských aktivitách svého otce – Dlužníka, vyjma toho, že firma prosperuje, nic nevěděla a že jednala jako tzv. „poslušná tatínkova holčička“. Akcie na sebe nechala převést, aniž by vyvinula sebemenší snahu zjistit podrobnosti o skutečných důvodech a načasování převodu akcií, jakož i stavu společností, jejichž akcie na ní byly převedeny a na jejichž efektivitu podnikání měla mít jako akcionář vliv.

53. Žalobkyně neprokázala znalost žalované nejpozději v době, kdy na ní předmětné akcie byly převedeny, že Dlužník tímto převodem zkracuje uspokojení směnečné pohledávky žalobkyně. Proto nebylo žalobě co do neúčinnosti smluv o převodu akcií uvedených ve výroku č. I. až IV. tohoto rozhodnutí vyhověno ani dle § 590 odst. 1, písm.a/ o.z.

54. Notářský zápis ze dne 10.11.2014 o založení společnosti LACHEIO a.s. a notářský zápis ze dne 24.11.2014 o založení společnostri Cloud CZ a.s. prokazují, že žaloba v části týkající se neúčinnosti darovací smlouvy peněžních prostředků ke splacení žalovanou upsaných akcií na základní jměni těchto společností Dlužníkem a Mgr. L. D., byla podána včas. Oba notářské zápisy prokazují, že povinnost žalované splatit kurs upsaných akcií měla být splněna ke dni zápisu založených společností do obchodního rejstříku, tedy u společnosti LACHEIO a.s. ke dni 4.3.2015 a u společnosti Cloud CZ a.s. ke dni 21.2.2015, jak prokazují výpisy těchto společností z obchodního rejstříku.

55. Výpověď svědka JUDr. D. a výpověď žalované prokazují, že žalovaná byla v procesu přijetí rozhodnutí založit společnost LACHEIO a.s. a Cloud CZ a.s. pasivní, hlavním aktérem byl Dlužník, který se spolu s Mgr. L. D. stal po vzniku společnosti Cloud CZ a.s. členem orgánu této společnosti. Žalovaná se stala spolu s dalším zakladatelem JUDr. L. D. členem orgánu společnosti LACHEIO a.s., jak prokazují výpisy z obchodního rejstříku společností. Pokladní doklady Raiffeisenbank a.s. ze dne 13.1.2015 prokazují, že vklad na splacení kursu akcií upsaných oběma zakladateli společností, tj. za žalovanou a JUDr. D., byl na účet vložen hotovostní platbou svědkem JUDr. D. Výpověď žalované prokazuje, že neměla vlastní finanční prostředky na složení kursu upsaných akcií a neměla ani povědomost o tom, kdo za ní povinnost splatit vklad splatil.

56. Svědeckou výpověď Dlužníka v části, v níž uvádí, že žalované umožnil účastnit se vzniku obou společností hodnotí soud jako nevěrohodnou, protože výpověď samotné žalované a svědka JUDr. D., jakož i notářské zápisy o vzniku obou společností a pokladní doklad ze dne 13.1.2015 prokazují, že účast žalované byla pouze formální, spočívající v účasti na zakladatelském právním jednání. Je těžko představitelné, že by se někdo zavázal ke splacení kursu jím upsaných akcií, aniž by měl na splnění této vkladové povinnosti vlastní peněžní prostředky či reálně zajištěno jejich poskytnutí třetí osobou. Pakliže žalovaná se účastnila založení obou společností, nikoli však procesu tomuto předcházejícímu, jak prokazuje její výpověď a výpověď druhého zakladatele, aniž vyvinula jakoukoli snahu o zajištění peněžních prostředků na splacení kursu upsaných akcií, jednala nezodpovědně vůči sobě a současně tak dala najevo, že se svou formální rolí souhlasí.

57. Výpověď svědka Mgr. D. a Dlužníka o tom, že žalované peněžní prostředky neposkytli je věrohodná ve světle složení částky připadající na kurs upsaných akcií ve výši odpovídající vkladové povinnosti obou zakladatelů společností v hotovosti přede dnem jejich vzniku, tj. zápisu do obchodního rejstříku, JUDr. D. Na skutečnosti, že vkladovou povinnost za oba zakladatele splnil hotovostním vkladem JUDr. D., byť bez vědomí žalované, nic nemění to, že jeho otec Mgr. L. D. disponoval s jeho účtem, jak prokazuje protokol o jeho výpovědi svědka před Okresním soudem Praha západ, protože z tohoto účtu nebyly v rozhodné době činěny výběry v hotovosti v takových částkách, které by v součtu dosáhly výše vkladové povinnosti žalované.

58. Výpověď svědka JUDr. D. v části, v níž vypověděl, že za žalovanou vkladovou povinnost nesplnil, neodovídá skutečnosti, jak prokazuje poladní doklad Raiffeisenbank a.s. ze dne 13.1.2015, obsahující údaje o ověření vkladatele. Nelze však dojít k závěru, že se jedná v této části o výpověď vědomě nepravdivou. Od složení vkladu do dne výslechu svědka uplynula doba více než 3 roky, což mohlo mít vliv na schopnost paměti svědka vybavit si detaily vkladu, zejména, když v mezidobí byl sám účastníkem sporu na straně žalované, vyvolaného žalobkyní odpůrčí žalobou (viz bod 37), v němž zajisté rovněž činil tvrzení o průběhu svých finančních aktivit. Pokud jde o výpověď svědka JUDr. D., že vklad hradil ze svých hotovostních peněžních prostředků a Mgr. D. o výši částky 7 mil. Kč věnované svědkovi v hotovosti v roce 2003, nelze tuto část jejich výpovědi hodnotit jako nevěrohodnou. Byť dary v takové výši nejsou mezi většinovou společností běžnou záležitostí, nejedná se s ohledem na široké spektrum sociálně ekonomického rozvrstvení společnosti o dar naprosto neobvyklý. Bylo na svědkovi, jak s darem naloží, zda si ho ponechá v hotovosti doma či jej vloží na účet. I kdyby tento dar vložil na účet, nevylučovalo by to hotovostní úhradu vkladu z jeho vlastních prostředků, protože jako osoba vysokoškolsky vzdělaná v oblasti práva, měl svědek možnost při využití svého vzdělání dosáhnout v určitých oborech podnikání jako je např. advokacie vysokých výdělků. Ponechání vysokých částek v hotovosti doma či na pracoviště osobami s vysokými příjmy, není neobvyklé, jak je zřejmé z mediálně zpřístupněných výsledků prohlídek domovních a jiných prostor orgány činnými v trestním řízení v posledních letech od pádu vlády P. N.

59. Jelikož bylo prokázáno, že Dlužník žalované peněžní prostředky pro splnění její vkladové povinnosti splatit kurs jí upsaných akcií při založení společnosti LACHEIO a.s. Cloud CZ a.s. neposkytl, byla žaloba o určení neplatnosti darovacích smluv uzavřených mezi žalovanou a Dlužníkem, jak je specifikována ve výroku č. V. a č. VI. tohoto rozhodnutí, zamítnuta.

60. Provedenými důkazy bylo prokázáno, že by Mgr. L. D. za žalovanou nesplnil její vkladovou povinnost splatit kurs jí upsaných akcií společnosti LACHEIO a.s. a Cloud CZ a.s. v souvislosti s jejich žaložením. Bylo prokázáno, že tuto povinnost splnil za žalovanou syn Mgr. L. D. svědek JUDr. L. D. Tedy k právnímu jednání mezi žalovanou a Mgr. L. D., jehož určení neúčinnosti se žalobkyně domáhala, nedošlo. Soud proto žalobu zamítl i v rozsahu, jak je uvedeno ve výroku č.VII. a č.VIII. tohoto rozhodnutí. V této souvislosti soud podotýká, že i kdyby Mgr. L. D. poskytl svědkovi JUDr. L. D. v hotovosti peněžní prostředky za účelem splnění vkladové povinnosti žalované, stalo by se tak bez jejího vědomí, jak prokazuje její výpověď, nemohla by být žaloba ve vztahu k jednání uvedenému ve výroku č. VII. a č. VIII. tohoto rozhodnutí pro absenci znalosti žalované o zkracujícím úmyslu Mgr. L. D.

61. V řízení byla v celém rozsahu úspěšná žalovaná, proto jí náleží náhrada nákladů řízení. Žalovaná byla zastoupena právním zástupcem, který jí poskytl 12 úkonů hlavní právní služby dle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 177/1996 Sb. advokátní tarif (dále jen AT), a to převzetí věci dne 20.10.2016, písemné vyjádření ve věci samé ze dne 2.2.2018, účast u jednání soudu, při nemž bylo jednáno ve věci samé, dne 2.2.2018, dne 14.2.2018, dne 16.3.2018, písemné vyjádření vě věci samé ze dne 15.3.2018 a ze dne 27.4.2018, účast u jednání soudu, při němž bylo jednáno ve věci samé, dne 17.8.2018, dne 19.10.2018, písemné vyjádření ve věci samé ze dne 16.1.2019 a účast u jednání soudu, při němž bylo jednáno ve věci samé, dne 13.3.2019 a dne 17.5.2019. Dle § 12 odst. 3 AT při spojení dvou a více věcí, pro něž spojení ke společnému projednání není stanoveno právním předpisem, se za tarifní hodnotu považuje součet tarifních hodnot spojených věcí. Žalobkyně spojila do jedné žaloby celkem 8 různých odpůrčích žalob, kdy tarifní hodnotu jedné z nich tvoří dle § 9 odst. 1 částka 10 000 Kč, jíž odpovídá sazba mimosmluvní odměny ve výši 1 500 Kč (§ 7, bod 4 AT). Při zohlednění všech 8 odpůrčích žalob by odměna za jeden úkon hlavní právní služby činila částku 4 300 Kč. Jelikož žalovaná uplatnila na náhradě nákladů řízení odměnu za jeden úkon hlavní právní služby ve výši 1 500 Kč, byla jí přiznána tato částka x počet úkonu poskytnuté právní služby, tj. částka 18 000 Kč. Dále žalované náleží náhrada hotových výdajů jejího právního zástupce v rozsahu 12ti paušálů po 300 Kč dle § 13 odst. 3 AT, ve výši 3 600 Kč. Jelikož právní zástupce žalované je plátcem DPH, činí náklady řízení žalované včetně této daně (§ 137 odst. 1 o.s.ř.) částku 26 136 Kč.Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.Praha 17.05.2019

JUDr. Marika Blažková
samosoudkyně