Spisová značka: 21Co 200/2019
Soud:Krajský soud v Hradci Králové
Datum rozhodnutí:07/31/2019
Typ rozhodnutí:Usnesení
Heslo:Odpovědnost státu za škodu
Poplatky soudní
Dotčené předpisy:§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb.
Kategorie rozhodnutí:D
č. j. 21 Co 200/2019-1576
USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Šárky Petrové a soudců JUDr. Marie Kubištové a JUDr. Jiřího Petržálka ve věci

žalobce: Víceúčelové komerční zařízení, veřejná obchodní společnost

proti
žalované: Česká republika - Ministerstvo kultury České republiky
sídlem M. Horákové 220/139, 160 00 Praha vedlejší účastníci na straně
žalobce: JP, narozená dne xxx o náhradu škody

o odvolání žalobce proti usnesení Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 3. 5. 2019 č. j. 13 C 98/97-1557


takto:

Usnesení okresního soudu se mění tak, že se odvolací řízení v této věci nezastavuje.

Odůvodnění:

Okresní soud výše citovaným usnesením zastavil odvolací řízení, zahájené podáním žalobce, a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení. Okresní soud uvedl, že žalobce se domáhal náhrady škody proti státu způsobené mu nesprávným úředním postupem a nezákonnými rozhodnutími orgánu státu, a to Obecním úřadem S a Okresním úřadem v HK. Okresní soud o nároku žalobce rozhodl rozsudkem ze dne 25. 4. 2018 č. j. 13 C 98/97-1517, proti němuž žalobce podal odvolání. Žalobce byl vyzván k zaplacení soudního poplatku za odvolání ve výši 114 654 Kč dle položky 22 bod 1 písm. a) sazebníku soudních poplatků usnesením ze dne 3. 4. 2019 č. j. 13 C 98/97-1556. Toto usnesení bylo doručeno právnímu zástupci žalobce do datové schránky dne 4. 4. 2019. Usnesení nabylo právní moci dne 4. 4. 2019. Od této doby běžela 15 denní lhůta k zaplacení soudního poplatku. Žalobce byl poučen o tom, že pokud soudní poplatek nebude uhrazen, soud řízení zastaví. Okresní soud vycházel z ust. § 4 odst. 1 písm. a/ a § 9 odst. 1, odst. 3 a odst. 7 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění (dále jen zákon o soudních poplatcích). Jelikož ve stanovené lhůtě soudní poplatek z odvolání žalobcem nebyl zaplacen, okresní soud v souladu s ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení podal včas odvolání žalobce. V prvé řadě namítal, že soudní poplatek ve výši stanovené okresním soudem by ani nebyl schopen zaplatit. Vyslovil názor, že podle zákona o soudních poplatcích ve znění účinném ke dni zahájení odvolacího řízení, tj. ve znění účinném do 30. 9. 2018, byl soudní poplatek stanoven položkou 8a sazebníku soudních poplatků ve výši 2 000 Kč, která je logicky ustanovením zvláštním oproti obecné úpravě položky sazebníku. Namítal, že jakýkoli jiný výklad je protiústavní a nemá ani logickou oporu. Výzva k zaplacení soudního poplatku je tak aktem protiprávním, který nemůže přivodit následek v podobě zastavení odvolacího řízení. Dovozoval, že jelikož proti usnesení o výzvě k zaplacení soudního poplatku není přípustné odvolání, lze brojit právě toliko proti usnesení o zastavení odvolacího řízení. Požadoval, aby bylo napadené usnesení zrušeno a věc byla vrácena okresnímu soudu k dalšímu řízení. Dodatečně předložil nález Ústavního soudu ze dne 21. 5. 2019 sp. zn. IV. ÚS 3283/18 s tím, že nález podporuje jeho obranu.

Odvolací soud z podnětu odvolání přezkoumal napadené usnesení okresního soudu včetně řízení, které jeho vydání předcházelo, a dospěl k závěru, že odvolání žalobce je důvodné.

Žaloby podávané proti státu na náhradu škody způsobené při výkonu veřejné moci byly do novely zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, provedené zákonem č. 296/2017 Sb., účinné od 30. 9. 2017, osvobozeny od soudních poplatků. Na základě uvedené novely bylo z § 11 odst. 1 písm. n) zákona o soudních poplatcích vypuštěno ustanovení o osvobození od soudních poplatků ve věcech náhrady škody nebo jiné újmy způsobené při výkonu veřejné moci a sazebník soudních poplatků byl naopak doplněn o položku 8a, která výslovně stanoví, že za návrh na zahájení řízení o náhradě škody nebo jiné újmy způsobené při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím, rozhodnutím o vazbě, trestu nebo ochranném opatření nebo nesprávným úředním postupem se poplatek určuje paušální částkou ve výši 2 000 Kč. S ohledem na provedenou změnu se proto nabízí, že též odvolání proti rozhodnutí ve věci samé v řízení o náhradu škody nebo jiné újmy způsobené při výkonu veřejné moci je zpoplatněno. Jelikož však v položce 22 sazebníku soudních poplatků, upravující soudní poplatky za odvolání, nedošlo uvedenou novelou k žádné změně, zůstalo otázkou, jakým způsobem odvolání v takové věci zpoplatnit (zda dle položky 1 nebo dle položky 8a) nebo je vůbec nezpoplatňovat.

Uvedenou problematikou se zabýval Ústavní soud v nálezu ze dne 21. 5. 2019 sp. zn. IV. ÚS 3283/18 (na který odkázal i žalobce). Ústavní soud učinil následující závěry:

„Ze zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v části, která byla novelizována zákonem č. 296/2017 Sb., nelze dovodit závažné a nadměrné ztížení uplatnění práva na přístup k soudu zpoplatněním podání odvolání v řízení o náhradě škody nebo jiné újmy způsobené rozhodnutím o vazbě, trestu nebo ochranném opatření nebo nesprávným úředním postupem, neboť v tomto zákoně pro to chybí výslovná úprava vyžadovaná v čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod (lex scripta et stricta) a dovozování takové povinnosti bez zákonného podkladu je proto v rozporu s principem legality výkonu státní moci (zákazem svévole) podle čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a porušením práva na přístup k soudu podle čl. 36 odst. 1 ve spojení s čl. 36 odst. 4 Listiny základních práv a svobod.

Nelze proto v podmínkách právního státu (čl. 1 odst. 1 Ústavy České republiky ve spojení s čl. 36 odst. 3 Listiny základních práv a svobod) výkladem novelizovaných ustanovení zákona č. 549/1991 Sb. dojít – za předpokladu konzistentního a racionálního jednání zákonodárce – k závěru, že si stát (jako strana sporného řízení) může bez výslovné zákonné úpravy nastavit a vyložit pravidla zpoplatnění odvolání tak, že ztíží napadení rozsudků vydaných v neprospěch žalobce ve věci náhrady škody nebo jiné újmy způsobené při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.“

Jak vyplývá ze závěrů citovaného nálezu Ústavního soudu, novela provedená zákonem č. 296/2017 Sb. se právní úpravy odvolání nikterak nedotkla, a rovněž důvodová zpráva dopady do sféry odvolacího řízení nikde v textu neuvádí. V kontextu ústavně zaručeného práva na přístup k soudu je proto třeba učinit závěr, že nevyplývá-li z textu zákona zpoplatnění odvolání v řízeních o žalobách proti státu na náhradu škody způsobené výkonem veřejné moci, jde o návrh nezpoplatněný, a to proto, že tuto povinnost zákonodárce zcela jasně, určitě a srozumitelně nevyjádřil.

S ohledem na shora uvedené závěry tedy v souzené věci není povinností žalobce zaplatit z podaného odvolání soudní poplatek a nelze tudíž s výzvou k zaplacení soudního poplatku učiněnou okresním soudem usnesením ze dne 3. 4. 2019 č. j. 13 C 98/97-1556 spojovat žádné následky vyplývající z ust. § 9 odst. 1 zák. o soudních poplatcích. Proto odvolací soud usnesení okresního soudu podle § 220 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, změnil tak, že se odvolací řízení v této věci nezastavuje.


Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání ani dovolání přípustné.

Hradec Králové 31. července 2019

předsedkyně senátu