Judikatura VKS

Detail rozhodnutí

<< zpět na zadání dotazu
Spisová značka:17C 114/2018     
Právní věta:Jsou-li vztahy mezi účastníky zaniklého, ale dosud nevypořádaného SJM konfliktní, pak lze rozhodnout o tom, že společný byt bude nadále užívat jen jeden spoluvlastník a že druhému bude vyloučení z užívání kompenzováno v penězích to platí zejména v případě, že z užívání vyloučený spoluvlastník má možnost jiného bydlení. Tato úprava užívání po zániku SJM má jen prozatímní povahu.
Soud:Krajský soud v Hradci Králové
ECLI:ECLI:CZ:KSHK:2018:17.C.114.2018.1
Datum rozhodnutí:18.05.2018
Forma rozhodnutí:Usnesení
Heslo:Předběžné opatření
Společné jmění manželů
Dotčené předpisy:§ 75c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb. OSR (OSŘ)
§ 75c odst. 4 předpisu č. 99/1963Sb. OSR (OSŘ)
§ 76 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb. OSR (OSŘ)
§ 102 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb. OSR (OSŘ)
§ 714 předpisu č. 89/2012Sb. o. z.
§ 715 předpisu č. 89/2012Sb. o. z.
Kategorie rozhodnutí:D


Okresní soud v Pardubicích rozhodl samosoudkyní JUDr. N.L.ve věci žalobkyně: T.J. , narozená dne xxx, bytem xxx, zastoupená advokátem Mgr. J.S. se sídlem Pardubice, xxx proti žalovanému: M.J. , narozený dne xxxx, bytem xxx, o určení způsobu užívání souboru majetku patřícího do zaniklého SJM do doby jeho vypořádání s návrhem na vydání předběžného opatření

Soud nařizuje toto předběžné opatření:

1. Žalovaný je oprávněn užívat pozemek parc. č. st. xxx v obci a k.ú. P, jehož součástí je stavba - budova č.p.xx v ulici xxx, Pardubice, to vše zapsáno na LV č. xxx v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, a to oproti povinnosti zaplatit žalobkyni měsíčně částku ve výši 32 000 Kč vždy do každého 15. dne kalendářního měsíce. Žalobkyně je povinna strpět toto užívání předmětné nemovitosti žalovaným a je povinna zdržet se jakéhokoliv jednání, jímž by zasahovala do práva žalovaného užívat předmětnou nemovitost.

2. Žalobkyně je oprávněna užívat osobní automobil Mercedes Benz ML, RZ xxxx. Žalovaný je povinen strpět toto užívání předmětného automobilu žalobkyní a je povinen zdržet se jakéhokoliv jednání, jímž by zasahoval do práva žalobkyně užívat předmětný automobil.

3. Žalovaný je oprávněn užívat osobní automobil Mercedes Benz ML,RZ xxx. Žalobkyně je povinna strpět toto užívání předmětného automobilu žalovaným a je povinna zdržet se jakéhokoliv jednání, jímž by zasahovala do práva žalovaného užívat předmětný automobil.
Odůvodnění

Žalobkyně se návrhem podaným dne 16. 5. 2018 domáhá určení způsobu užívání souboru majetku patřícího do zaniklého SJM do doby jeho vypořádání a vydání předběžného opatření. Uvedla, že manželství účastníků bylo rozvedeno rozsudkem Okresního soudu v Pardubicích č.j. 27 C 19/2017 - 24. Manželé pořídili za manželství rozsáhlý soubor movitého i nemovitého majetku, jedná se především o dům č.p. xx, ulice xxx P, budova č.p. xxx, ulice xxx, L, osobní automobily Mercedes Benz RZ xxxxa RZxxxx, dále několik autoveteránů, motocyklů, vybavení budov a bytu v domě č.p. 24.

Žalobkyně zdůraznila, že dům č.p. xx tvoří komplex se sousedním domem č.p. xx, který je zapsán v katastru nemovitostí jako vlastnictví žalovaného. Komplex obou budov je zařízen jako hotel s restaurací a užíván pod označením „Hotel xxxx“ a „Restaurace xxx“. Zaniklé společné jmění bývalých manželů (účastníků) nebylo vypořádáno a účastníci se nedohodli na způsobu užívání majetku v SJM, a to zejména s ohledem na agresivní chování žalovaného vůči žalobkyni, které je předmětem policejního šetření a žalovaný byl již obviněn ze zločinu týrání žalované. Proto byla žalobkyně nucena opustit společnou domácnost a přerušila kontakty se žalovaným. Žalobkyně byla dne 17. 1. 2017 vyhozena žalovaným ze společného bytu (domácnosti) o velikosti 3 + 1 (120 m2) v domě č.p. xx, přičemž společné soužití v jednom bytě již není možné. Žalobkyně bydlela několik měsíců u svých rodičů a poté si zajistila náhradní bydlení, když uzavřela dne 27. 4. 2017 podnájemní smlouvu k bytu o velikosti 1 + kk, za jehož užívání platí měsíčně 9 004 Kč. Žalobkyně si obstarala zaměstnání, když uzavřela dohodu o provedení práce s měsíčním příjmem 7 000 Kč a dále uzavřela pracovní smlouvu na dobu určitou od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 s měsíčním výdělkem 17 500 Kč (hrubého + možné navýšení o 3 000 Kč). Žalobkyně zůstala bez prostředků. Naproti tomu žalovaný užívá obě vozidla Mercedes Benz a kompletně zařízení byt v domě č.p. xx, dále z užívání komplexu budov č.p. xx a xx plyne žalovanému každý měsíc značný příjem. Za tohoto stavu považuje žalobkyně za nutné, aby poměry účastníků byly v nezbytné míře zatímně upraveny soudem vydáním předběžného opatření, které umožní žalobkyni běžné fungování v životě. Účastníci mají k dispozici pouze jeden byt patřící do SJM, který užívá výlučně žalovaný, když za obdobný byt je hrazeno v P nájemné ve výši 12 000 až 14 000 Kč měsíčně. Proto by měl žalovaný v tomto směru kompenzovat své výlučné užívání bytu žalobkyni částkou 7000 Kč měsíčně.

Dále je namístě předběžně upravit poměry účastníků tak, aby každý z automobilů Mercedes Benz užíval vždy jen jeden z bývalých manželů, jako tomu bylo i v minulosti. Žalobkyně podrobně zdokladovala, že čistý měsíční příjem z užívání budovy č.p. xx, která nesporně náleží do SJM, před zdaněním činí 361 000 Kč měsíčně. Proto žalobkyně považuje za odpovídající výši částečné předběžné kompenzace částku 25 000 Kč měsíčně, aby měla zajištěny alespoň částečné příjmy ze svého majetku.

Dle ust. § 102 odst. 1 o.s.ř. je-li třeba po zahájení řízení zatímně upravit poměry účastníků nebo je-li po zahájení řízení obava, že by výkon rozhodnutí v řízení posléze vydaného mohl být ohrožen, může soud nařídit předběžné opatření.

Dle ust. § 76 odst. 1 o.s.ř. předběžným opatřením může být účastníku uloženo zejména, aby a) platil výživné v nezbytné míře; b) poskytl alespoň část pracovní odměny, jde-li o trvání pracovního poměru a navrhovatel ze závažných důvodů nepracuje; c) složil peněžitou částku nebo věc do úschovy u soudu; d) nenakládal s určitými věcmi nebo právy; e) něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco snášel.

Dle ust. § 75c odst. 1 o.s.ř. nepostupoval-li podle § 75a nebo podle § 75b odst. 2, předseda senátu nařídí usnesením předběžné opatření, jestliže bude prokázáno, že je třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo že je tu obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen, a jestliže budou alespoň osvědčeny skutečnosti, které jsou rozhodující pro uložení povinnosti předběžným opatřením. Dle odst. 4 tohoto ustanovení pro předběžné opatření je rozhodující stav v době vyhlášení (vydání) usnesení soudu prvního stupně.

V dané věci má soud za to, že návrh na vydání předběžného opatření je důvodný. S ohledem na zjištěnou příčinu rozvratu manželství účastníků vyplývající z rozsudku Okresního soudu v Pardubicích č.j. 27 C 19/2017 – 24 a chování žalovaného (obvinění ze zločinu týrání žalované) nelze považovat za možné společné užívání majetku účastníků (dům čp. xx včetně bytu, obě vozidla značky Mercedes), když tento do současné doby užívá výlučně žalovaný. Při respektování právního názoru Nejvyššího soudu ČR prezentovaného v rozhodnutí sp. zn. 22 Cdo 3922/2015 ze dne 29. 3. 2016 je tak dle názoru soudu možno upravit poměry účastníků do doby rozhodnutí soudu v dané věci, resp. do rozhodnutí soudu o vypořádání SJM tak, že bude určeno, který z účastníků bude jednotlivé věci náležející do zaniklého SJM užívat s tím, že druhý manžel bude z jejich užívání vyloučen, což bude kompenzováno v penězích.

Při určení výše finanční kompenzace je pak nutno stanovit takovou částku, která žalobkyni po dobu soudního řízení umožní zajistit si bydlení v rozumné kvalitě, případně ji alespoň v základní míře zajistí výpadek příjmů, kterých dosahovali účastníci společným podnikáním v jejich společném domě. Z tohoto pohledu je odpovídající částka 7 000 Kč jako kompenzace za výlučné užívání bytu 3+1 v domě čp. xx v xxx ulici v P i částka 25 000 Kč, jako kompenzace za výlučné užívání zbývající části domu čp. xx v P pro účely provozu hotelu a restaurace (viz rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích č.j. 23 Co 351/2017 – 66 ze dne 31. 10. 2017).

Poučení


Odvolání lze podat do l5 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje, a to písemně ve dvojím vyhotovení.

Usnesení, kterým bylo nařízeno předběžné opatření, je vykonatelné vyhlášením. Nedošlo-li k vyhlášení, je vykonatelné, jakmile bylo doručeno tomu, komu ukládá povinnost. (§ 76d občanského soudního řádu).

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

Předběžné opatření zanikne, jestliže nebylo návrhu ve věci samé vyhověno nebo bylo návrhu ve věci samé vyhověno a uplynulo patnáct dní od vykonatelnosti rozhodnutí ve věci (§ 77 odst. písm. b), c) o.s.ř.).

Zanikne-li nebo bude-li zrušeno předběžné opatření z jiného důvodu než proto, že návrhu ve věci samé bylo vyhověno, nebo proto, že právo navrhovatele bylo uspokojeno, je navrhovatel povinen nahradit újmy tomu, komu předběžným opatřením vznikly (§ 77a odst. 1 občanského soudního řádu).

18.05.2018

JUDr. N.L. samosoudkyně