Judikatura VKS

Detail rozhodnutí

<< zpět na zadání dotazu
Spisová značka:69Co 155/2019     
Právní věta:V případě, že nejsou naplněny předpoklady pro výjimečné zkrácení lhůty k zaplacení poplatku dle § 9 odst. 1 z. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, nelze s nedodržením takto zkrácené lhůty spojovat sankci v podobě zastavení řízení, pokud poplatník soudní poplatek zaplatí v zákonné patnáctidenní lhůtě.
Soud:Krajský soud v Ostravě
ECLI:ECLI:CZ:KSOS:2019:69.CO.155.2019.1
Datum rozhodnutí:29.04.2019
Forma rozhodnutí:Usnesení
Heslo:Poplatky soudní
Dotčené předpisy:§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb. SP (ZSP) ve znění od 30.09.2017
Kategorie rozhodnutí:D


USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Musilové a soudců Mgr. Jaromíra Synka a Mgr. Martiny Telcové ve věci

žalobce: Apollon Property otevřený podílový fond, IČO 75160200

     sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 – Karlín
zastoupený advokátem Mgr. et Ing. Ondřejem Malým

sídlem Palackého 124, 612 00 Brno

proti

žalovanému: Jaroslav K., narozený xxx

bytem xxx

o 1.720 Kč s příslušenstvím, k odvolání žalobce proti usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 2. 4. 2019, č. j. 25 C 80/2019-18,

takto:

Usnesení okresního soudu se mění tak, že řízení se nezastavuje.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením okresní soud řízení zastavil (výrok I.) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.).

Proti tomuto usnesení podal odvolání žalobce s tím, že považuje postup soudu za contra legem, neboť došlo k porušení zásady zákazu odepření spravedlnosti, porušení práva na spravedlivý proces a na přístup žalobce k soudu. Tuto skutečnost spatřuje v tom, že soud stanovil lhůtu k zaplacení soudního poplatku 5 dnů. Výzva k zaplacení soudního poplatku byla žalobci doručena 26. 3. 2019, tedy v úterý, konec lhůty připadl na neděli, tj. posledním dnem lhůty byl následující pracovní den, tj. pondělí 1. 4. 2019. Žalobce má za to, že stanovení takto krátké lhůty v okamžiku, kdy do této lhůty přišlo její faktické zkrácení o víkend a dále s ohledem na skutečnost, že poplatníkem má být právnická osoba, která může mít své schvalovací procesy k zadání bankovního převodu, nadto neodůvodněná jakýmikoliv výjimečnými okolnostmi, je faktickým porušením práva na přístup k soudu a odmítnutím spravedlnosti, neboť spíše než o možnost poplatek reálně zaplatit (zejména bankovním převodem, který může trvat i dva dny), jde o sankcionování žalobce ze strany soudu, že poplatek neuhradil při podání žaloby. Žalobce pak odkazuje na závěry rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2018, č. j. 8 Afs 37/2018-51. Soud odůvodnil použití výjimky ze zákonného pravidla tím, že soudní poplatek byl splatný podáním žaloby, tj. základní a zcela všeobecnou zákonnou podmínku pro to, aby mohl lhůtu k zaplacení soudního poplatku určit. To je však zákonodárcem jasně daná základní premisa pro vyměření lhůty a nikoliv důvod pro výjimečné a restriktivně uplatněné zkrácení lhůty. Žalobce tak navrhuje zrušení napadeného usnesení a vrácení věci okresnímu soudu.

Po zjištění, že odvolání je přípustné, bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal krajský soud napadené usnesení, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206 a § 212a o. s. ř.) a po přezkoumání obsahu spisu dospívá k závěru, že odvolání je důvodné.

Krajský soud dospívá k závěru, že okresní soud neměl splněny předpoklady pro zastavení řízení dle § 9 odst. 1 z. č. 549/1991 Sb. pro nezaplacení soudního poplatku, neboť nebyly naplněny předpoklady pro výjimečné zkrácení lhůty k zaplacení poplatku. Vzhledem k tomu, že s marným uplynutím lhůty pro zaplacení poplatku zákon spojuje zastavení řízení, přičemž k zaplacení po marném uplynutí lhůty se již nepřihlíží, je třeba dbát toho, aby důvody pro výjimečné zkrácení lhůty byly skutečně dány a aby účastník měl současně reálnou možnost v takto zkrácené lhůtě soudní poplatek zaplatit. V opačném případě nelze dovodit předpoklady pro zastavení řízení.

Okresní soud odůvodnil podstatné zkrácení lhůty tím, že soudní poplatek byl splatný podáním žaloby a výší soudního poplatku. Tyto skutečnosti krajský soud však nepovažuje za důvod pro výjimečné zkrácení lhůty a s nedodržením takto nedůvodně a nepřiměřeně zkrácené lhůty nelze spojovat sankci v podobě zastavení řízení. Žalobce soudní poplatek zaplatil v rámci zákonné 15 denní lhůty, proto lze mít za to, že splnil svou poplatkovou povinnost řádně a není zde důvod pro zastavení řízení.

Okresní soud tak nerozhodl věcně správně, a proto krajský soud napadené usnesení změnil tak, že řízení se nezastavuje (§ 220 o. s. ř.).


Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Olomouc 29. dubna 2019

JUDr. Karla Musilová v. r.

předsedkyně senátu


USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Musilové a soudců Mgr. Jaromíra Synka a Mgr. Martiny Telcové ve věci

žalobce: Apollon Property otevřený podílový fond, IČO 75160200

     sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 – Karlín
zastoupený advokátem Mgr. et Ing. Ondřejem Malým

sídlem Palackého 124, 612 00 Brno

proti

žalovanému: Jaroslav K., narozený xxx

bytem xxx

o 1.720 Kč s příslušenstvím, k odvolání žalobce proti usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 2. 4. 2019, č. j. 25 C 80/2019-18,

takto:

Usnesení okresního soudu se mění tak, že řízení se nezastavuje.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením okresní soud řízení zastavil (výrok I.) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.).

Proti tomuto usnesení podal odvolání žalobce s tím, že považuje postup soudu za contra legem, neboť došlo k porušení zásady zákazu odepření spravedlnosti, porušení práva na spravedlivý proces a na přístup žalobce k soudu. Tuto skutečnost spatřuje v tom, že soud stanovil lhůtu k zaplacení soudního poplatku 5 dnů. Výzva k zaplacení soudního poplatku byla žalobci doručena 26. 3. 2019, tedy v úterý, konec lhůty připadl na neděli, tj. posledním dnem lhůty byl následující pracovní den, tj. pondělí 1. 4. 2019. Žalobce má za to, že stanovení takto krátké lhůty v okamžiku, kdy do této lhůty přišlo její faktické zkrácení o víkend a dále s ohledem na skutečnost, že poplatníkem má být právnická osoba, která může mít své schvalovací procesy k zadání bankovního převodu, nadto neodůvodněná jakýmikoliv výjimečnými okolnostmi, je faktickým porušením práva na přístup k soudu a odmítnutím spravedlnosti, neboť spíše než o možnost poplatek reálně zaplatit (zejména bankovním převodem, který může trvat i dva dny), jde o sankcionování žalobce ze strany soudu, že poplatek neuhradil při podání žaloby. Žalobce pak odkazuje na závěry rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2018, č. j. 8 Afs 37/2018-51. Soud odůvodnil použití výjimky ze zákonného pravidla tím, že soudní poplatek byl splatný podáním žaloby, tj. základní a zcela všeobecnou zákonnou podmínku pro to, aby mohl lhůtu k zaplacení soudního poplatku určit. To je však zákonodárcem jasně daná základní premisa pro vyměření lhůty a nikoliv důvod pro výjimečné a restriktivně uplatněné zkrácení lhůty. Žalobce tak navrhuje zrušení napadeného usnesení a vrácení věci okresnímu soudu.

Po zjištění, že odvolání je přípustné, bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal krajský soud napadené usnesení, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206 a § 212a o. s. ř.) a po přezkoumání obsahu spisu dospívá k závěru, že odvolání je důvodné.

Krajský soud dospívá k závěru, že okresní soud neměl splněny předpoklady pro zastavení řízení dle § 9 odst. 1 z. č. 549/1991 Sb. pro nezaplacení soudního poplatku, neboť nebyly naplněny předpoklady pro výjimečné zkrácení lhůty k zaplacení poplatku. Vzhledem k tomu, že s marným uplynutím lhůty pro zaplacení poplatku zákon spojuje zastavení řízení, přičemž k zaplacení po marném uplynutí lhůty se již nepřihlíží, je třeba dbát toho, aby důvody pro výjimečné zkrácení lhůty byly skutečně dány a aby účastník měl současně reálnou možnost v takto zkrácené lhůtě soudní poplatek zaplatit. V opačném případě nelze dovodit předpoklady pro zastavení řízení.

Okresní soud odůvodnil podstatné zkrácení lhůty tím, že soudní poplatek byl splatný podáním žaloby a výší soudního poplatku. Tyto skutečnosti krajský soud však nepovažuje za důvod pro výjimečné zkrácení lhůty a s nedodržením takto nedůvodně a nepřiměřeně zkrácené lhůty nelze spojovat sankci v podobě zastavení řízení. Žalobce soudní poplatek zaplatil v rámci zákonné 15 denní lhůty, proto lze mít za to, že splnil svou poplatkovou povinnost řádně a není zde důvod pro zastavení řízení.

Okresní soud tak nerozhodl věcně správně, a proto krajský soud napadené usnesení změnil tak, že řízení se nezastavuje (§ 220 o. s. ř.).


Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Olomouc 29. dubna 2019

JUDr. Karla Musilová v. r.

předsedkyně senátu


USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Musilové a soudců Mgr. Jaromíra Synka a Mgr. Martiny Telcové ve věci

žalobce: Apollon Property otevřený podílový fond, IČO 75160200

     sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 – Karlín
zastoupený advokátem Mgr. et Ing. Ondřejem Malým

sídlem Palackého 124, 612 00 Brno

proti

žalovanému: Jaroslav K., narozený xxx

bytem xxx

o 1.720 Kč s příslušenstvím, k odvolání žalobce proti usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 2. 4. 2019, č. j. 25 C 80/2019-18,

takto:

Usnesení okresního soudu se mění tak, že řízení se nezastavuje.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením okresní soud řízení zastavil (výrok I.) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.).

Proti tomuto usnesení podal odvolání žalobce s tím, že považuje postup soudu za contra legem, neboť došlo k porušení zásady zákazu odepření spravedlnosti, porušení práva na spravedlivý proces a na přístup žalobce k soudu. Tuto skutečnost spatřuje v tom, že soud stanovil lhůtu k zaplacení soudního poplatku 5 dnů. Výzva k zaplacení soudního poplatku byla žalobci doručena 26. 3. 2019, tedy v úterý, konec lhůty připadl na neděli, tj. posledním dnem lhůty byl následující pracovní den, tj. pondělí 1. 4. 2019. Žalobce má za to, že stanovení takto krátké lhůty v okamžiku, kdy do této lhůty přišlo její faktické zkrácení o víkend a dále s ohledem na skutečnost, že poplatníkem má být právnická osoba, která může mít své schvalovací procesy k zadání bankovního převodu, nadto neodůvodněná jakýmikoliv výjimečnými okolnostmi, je faktickým porušením práva na přístup k soudu a odmítnutím spravedlnosti, neboť spíše než o možnost poplatek reálně zaplatit (zejména bankovním převodem, který může trvat i dva dny), jde o sankcionování žalobce ze strany soudu, že poplatek neuhradil při podání žaloby. Žalobce pak odkazuje na závěry rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2018, č. j. 8 Afs 37/2018-51. Soud odůvodnil použití výjimky ze zákonného pravidla tím, že soudní poplatek byl splatný podáním žaloby, tj. základní a zcela všeobecnou zákonnou podmínku pro to, aby mohl lhůtu k zaplacení soudního poplatku určit. To je však zákonodárcem jasně daná základní premisa pro vyměření lhůty a nikoliv důvod pro výjimečné a restriktivně uplatněné zkrácení lhůty. Žalobce tak navrhuje zrušení napadeného usnesení a vrácení věci okresnímu soudu.

Po zjištění, že odvolání je přípustné, bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal krajský soud napadené usnesení, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206 a § 212a o. s. ř.) a po přezkoumání obsahu spisu dospívá k závěru, že odvolání je důvodné.

Krajský soud dospívá k závěru, že okresní soud neměl splněny předpoklady pro zastavení řízení dle § 9 odst. 1 z. č. 549/1991 Sb. pro nezaplacení soudního poplatku, neboť nebyly naplněny předpoklady pro výjimečné zkrácení lhůty k zaplacení poplatku. Vzhledem k tomu, že s marným uplynutím lhůty pro zaplacení poplatku zákon spojuje zastavení řízení, přičemž k zaplacení po marném uplynutí lhůty se již nepřihlíží, je třeba dbát toho, aby důvody pro výjimečné zkrácení lhůty byly skutečně dány a aby účastník měl současně reálnou možnost v takto zkrácené lhůtě soudní poplatek zaplatit. V opačném případě nelze dovodit předpoklady pro zastavení řízení.

Okresní soud odůvodnil podstatné zkrácení lhůty tím, že soudní poplatek byl splatný podáním žaloby a výší soudního poplatku. Tyto skutečnosti krajský soud však nepovažuje za důvod pro výjimečné zkrácení lhůty a s nedodržením takto nedůvodně a nepřiměřeně zkrácené lhůty nelze spojovat sankci v podobě zastavení řízení. Žalobce soudní poplatek zaplatil v rámci zákonné 15 denní lhůty, proto lze mít za to, že splnil svou poplatkovou povinnost řádně a není zde důvod pro zastavení řízení.

Okresní soud tak nerozhodl věcně správně, a proto krajský soud napadené usnesení změnil tak, že řízení se nezastavuje (§ 220 o. s. ř.).


Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Olomouc 29. dubna 2019

JUDr. Karla Musilová v. r.

předsedkyně senátu


USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Musilové a soudců Mgr. Jaromíra Synka a Mgr. Martiny Telcové ve věci

žalobce: Apollon Property otevřený podílový fond, IČO 75160200

     sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 – Karlín
zastoupený advokátem Mgr. et Ing. Ondřejem Malým

sídlem Palackého 124, 612 00 Brno

proti

žalovanému: Jaroslav K., narozený xxx

bytem xxx

o 1.720 Kč s příslušenstvím, k odvolání žalobce proti usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 2. 4. 2019, č. j. 25 C 80/2019-18,

takto:

Usnesení okresního soudu se mění tak, že řízení se nezastavuje.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením okresní soud řízení zastavil (výrok I.) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.).

Proti tomuto usnesení podal odvolání žalobce s tím, že považuje postup soudu za contra legem, neboť došlo k porušení zásady zákazu odepření spravedlnosti, porušení práva na spravedlivý proces a na přístup žalobce k soudu. Tuto skutečnost spatřuje v tom, že soud stanovil lhůtu k zaplacení soudního poplatku 5 dnů. Výzva k zaplacení soudního poplatku byla žalobci doručena 26. 3. 2019, tedy v úterý, konec lhůty připadl na neděli, tj. posledním dnem lhůty byl následující pracovní den, tj. pondělí 1. 4. 2019. Žalobce má za to, že stanovení takto krátké lhůty v okamžiku, kdy do této lhůty přišlo její faktické zkrácení o víkend a dále s ohledem na skutečnost, že poplatníkem má být právnická osoba, která může mít své schvalovací procesy k zadání bankovního převodu, nadto neodůvodněná jakýmikoliv výjimečnými okolnostmi, je faktickým porušením práva na přístup k soudu a odmítnutím spravedlnosti, neboť spíše než o možnost poplatek reálně zaplatit (zejména bankovním převodem, který může trvat i dva dny), jde o sankcionování žalobce ze strany soudu, že poplatek neuhradil při podání žaloby. Žalobce pak odkazuje na závěry rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2018, č. j. 8 Afs 37/2018-51. Soud odůvodnil použití výjimky ze zákonného pravidla tím, že soudní poplatek byl splatný podáním žaloby, tj. základní a zcela všeobecnou zákonnou podmínku pro to, aby mohl lhůtu k zaplacení soudního poplatku určit. To je však zákonodárcem jasně daná základní premisa pro vyměření lhůty a nikoliv důvod pro výjimečné a restriktivně uplatněné zkrácení lhůty. Žalobce tak navrhuje zrušení napadeného usnesení a vrácení věci okresnímu soudu.

Po zjištění, že odvolání je přípustné, bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal krajský soud napadené usnesení, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206 a § 212a o. s. ř.) a po přezkoumání obsahu spisu dospívá k závěru, že odvolání je důvodné.

Krajský soud dospívá k závěru, že okresní soud neměl splněny předpoklady pro zastavení řízení dle § 9 odst. 1 z. č. 549/1991 Sb. pro nezaplacení soudního poplatku, neboť nebyly naplněny předpoklady pro výjimečné zkrácení lhůty k zaplacení poplatku. Vzhledem k tomu, že s marným uplynutím lhůty pro zaplacení poplatku zákon spojuje zastavení řízení, přičemž k zaplacení po marném uplynutí lhůty se již nepřihlíží, je třeba dbát toho, aby důvody pro výjimečné zkrácení lhůty byly skutečně dány a aby účastník měl současně reálnou možnost v takto zkrácené lhůtě soudní poplatek zaplatit. V opačném případě nelze dovodit předpoklady pro zastavení řízení.

Okresní soud odůvodnil podstatné zkrácení lhůty tím, že soudní poplatek byl splatný podáním žaloby a výší soudního poplatku. Tyto skutečnosti krajský soud však nepovažuje za důvod pro výjimečné zkrácení lhůty a s nedodržením takto nedůvodně a nepřiměřeně zkrácené lhůty nelze spojovat sankci v podobě zastavení řízení. Žalobce soudní poplatek zaplatil v rámci zákonné 15 denní lhůty, proto lze mít za to, že splnil svou poplatkovou povinnost řádně a není zde důvod pro zastavení řízení.

Okresní soud tak nerozhodl věcně správně, a proto krajský soud napadené usnesení změnil tak, že řízení se nezastavuje (§ 220 o. s. ř.).


Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Olomouc 29. dubna 2019

JUDr. Karla Musilová v. r.

předsedkyně senátu