Judikatura VKS

Detail rozhodnutí

<< zpět na zadání dotazu
Spisová značka:56Co 298/2018     
Soud:Krajský soud v Ostravě
ECLI:ECLI:CZ:KSOS:2019:56.CO.298.2018.1
Datum rozhodnutí:03.04.2019
Forma rozhodnutí:Rozsudek
Dotčené předpisy:Nařízení () č. 1215/2012
Kategorie rozhodnutí:E


ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY


Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Evy Zavrtálkové a soudců JUDr. Martina Putíka, Ph.D. a Mgr. Pavla Punčocháře v právní věci

žalobce: Rostislav P., narozený dne xxx

      bytem xxx

      zastoupený advokátem Mgr. Petrem Krátkým

      sídlem Dukelská 72/14, 790 01 Jeseník

proti

žalované: T. H. L., narozená dne xxx

      občanka Vietnamu

      bytem xxx

      zastoupená advokátem Mgr. Ĺubošem Godinou

      sídlem Hlavní třída 2802/16A, 787 01 Šumperk

o částku 47.956 Kč s příslušenstvím

k odvolání žalované proti rozsudku Okresního soudu v Šumperku ze dne 31. 10. 2018, č. j. 218 C 71/2015-128


takto:
   I.Rozsudek okresního soudu v napadené části, tj. v odstavcích I. a III. výroku, se potvrzuje.

   II. V další napadené části, tj. v odstavci II. výroku, se rozsudek okresního soudu mění tak, že žalovaná je povinna zaplatit žalobci k rukám jeho advokáta ve třídenní lhůtě od právní moci tohoto rozsudku na náhradě nákladů za řízení před okresním soudem částku 48.366 Kč.

   III. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci k rukám jeho advokáta ve třídenní lhůtě od právní moci tohoto rozsudku na náhradě nákladů odvolacího řízení částku 6.830 Kč.
Odůvodnění:

1. Okresní soud rozsudkem zavázal žalovanou k zaplacení částky 47.956 Kč s 8,05% úrokem z prodlení z téže částky od 11. 12. 2014 do zaplacení, k náhradě nákladů prvostupňového řízení k rukám advokáta žalobce v částce 52.299 Kč a k náhradě nákladů státu na účet Okresního soudu v Šumperku v částce 5.611 Kč, všechny tři částky s příslušenstvím splatné do tří dnů od právní moci rozsudku. Rozsudkem uložil žalované pořádkovou pokutu v částce 2.000 Kč splatnou ve třídenní lhůtě od doručení rozsudku žalované.

2. Žalovaná proti rozsudku podala včasné odvolání a dle upřesnění jeho rozsahu u odvolacího jednání odvoláním napadla výrok o věci samé a oba závislé nákladové výroky (výroky v odstavcích I., II. a III.). Odvoláním zpochybnila skutková tvrzení obsažená v žalobě o tom, že účastníci uzavřeli ústní formou smlouvu o dílo v rámci které hodnotu ceny díla si dohodli na částku 72.956 Kč. Žalobce nemohl znát cenu hodnoty díla prováděného ve prospěch žalované, když neznal jaký druh materiálu, případně výrobku při realizaci díla použije. V průběhu realizace díla se měnily podmínky, tj. požadavky žalované na použitý materiál a výrobky, které měly být do díla zakomponovány. Žalovaná dále zpochybnila důkaz fakturou č. 140094 vystavenou společností Erma s. r. o. žalobci na částku 8.027 Kč, neboť faktura nemá žádnou spojitost s dílem, který žalobce realizoval ve prospěch žalované. Neobstojí proto tvrzení žalobce, že tuto částku při realizaci díla ve prospěch žalované vynaložil. Faktura se vztahuje k jinému plnění a v jiném místě. Zpochybnila dále správnost závěrů znaleckého posudku, který kopíruje jen tvrzení žalobce. Minimálně v rozsahu částky 8.027 Kč, kterou měl žalobce vynaložit na úhradu subdodávky ve prospěch žalované nemělo být žalobě vyhověno. Okresní soud neuvěřil tvrzení žalované, že na zálohách žalobci zaplatila jinou částku, navzdory tomu, že žalovaná tuto okolnosti namítala. Žalovaná zaplatila na zálohách žalobci celkem 35.000 Kč a tento rozdíl, co do částky 10.000 Kč, měl být při rozhodování zohledněn. Vzhledem k těmto odvolacím námitkám měl žalobce nárok jen v rozsahu částky 29.929 Kč, dospěje-li odvolací soud k závěru, že mezi účastníky byla smlouva o dílo platně sjednána. Odvoláním žalovaná navrhla, ať rozsudek okresního soudu je zrušen a věc vrácena soudu prvního stupně k novému řízení, případně změněn tak, že žaloba bude zamítnuta v celém rozsahu, a dospěje-li odvolací soud k jinému právnímu hodnocení věci, ať žalovanou zaváže k plnění jen v rozsahu částky 29.929 Kč.

3. Žalobce ústy svého advokáta navrhl, ať rozsudek okresního soudu je jako věcně správný potvrzen. Žalovaná v průběhu řízení před okresním soudem potvrdila, že účastníci si dohodli cenu díla ve výši cca 70.000 Kč. Totéž potvrdil svědek B. Žalovaná podle svých tvrzení zaplatila žalobci opakovaně zálohu a tvrdí na druhé straně, že se žalobcem žádnou smlouvu o dílo neuzavřela. O výši zaplacených záloh žalovaná v průběhu řízení přednesla různá tvrzení. Svědek T. prokázal, že pro žalobce prováděl práce na elektroinstalaci za cenu cca 10.000 Kč, což odpovídá vyúčtované ceně za elektroinstalaci v částce 8.027 Kč. K námitce žalované, že faktura na částku 8.027 Kč se týká jiného bytu v Šumperku na jiné ulici, platí, že panelové domy na ulicích B. a K. na sebe navazují a jde o ulice souběžné.

4. Odvolací soud přezkoumal věcnou správnost rozsudku okresního soudu ve všech jeho výrocích s výjimkou výroku v odstavci IV. o uložení pořádkové pokuty, proti kterému odvolání žalované nesměřuje. Žalovaná požádala okresní soud o prominutí pořádkové pokuty a o této žádosti okresní soud dosud nerozhodl. Rozsudek ve výroku o věci samé a v závislých nákladových výrocích byl přezkoumán na podkladě odvolacích námitek žalované u odvolacího jednání bez osobní účasti žalobce a žalované, jejichž neúčast omluvili advokáti účastníků u odvolacího jednání. Odvolání žalované směřující proti výroku o věci samé důvodné není.

5. Okresní soud problematiku mezinárodní příslušnosti a volby hmotného práva nehodnotil a odvolací soud z téhož důvodu doplnil. V řízení je dán mezinárodní prvek v osobě žalované, občanky Vietnamské republiky. Dvoustranná smlouva uzavřená mezi bývalou ČSSR a Vietnamskou socialistickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních publikovaná vyhláškou č. 98/1984 Sb. danou problematiku v řízení o plnění ze závazkového vztahu neřeší. Vzhledem k bydlišti obou smluvních stran na území ČR, členského státu Evropské unie, a ke skutečnosti, že smluvní závazkový vztah, z něhož má být plněno, vznikl na území ČR, platí podle článku 4 odst. 1 a 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. EU/1215/2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (tzv. „Brusel I. bis“) mezinárodní příslušnost soudů České republiky. Volba českého hmotného práva se odvozuje od Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. ES/593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I.), s odkazem na článek 4 odst. 2 ve spojení s článkem 6 odst. 1 písm. a) a b).

6. Odvolací soud vycházel z věcně správných a úplných skutkových zjištění okresního soudu bez nutnosti důkazní stav doplnit dalšími důkazy. Na podkladě těchto skutkových zjištění dospěl k obdobným skutkovým i právním závěrům jako soud okresní.

7. Podle § 2586 odst. 1 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „o. z.“), smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

8. Podle § 2586 odst. 2 o. z. cena díla je ujednána dostatečně určitě, je-li dohodnut alespoň způsob jejího určení, anebo je-li určena alespoň odhadem. Mají-li strany vůli uzavřít smlouvu bez určení ceny díla, platí za ujednanou cena placená za totéž nebo srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek.

9. Podle § 2587 o. z. dílem se rozumí zhotovení určité věci, nespadá-li pod kupní smlouvu, a dále údržba, oprava nebo úprava věci, nebo činnost s jiným výsledkem. Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části.

10. Podle § 2589 o. z. zhotovitel buď provede dílo osobně anebo je nechá provést pod svým osobním vedením. To neplatí, není-li provedení díla vázáno na osobní vlastnosti zhotovitele nebo není-li to vzhledem k povaze díla za potřebí.

11. Podle § 2590 odst. 1 o. z. zhotovitel provede dílo s potřebnou péči v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.

12. Podle § 2590 odst. 2 o. z. není-li doba plnění ujednána, provede zhotovitel dílo v době přiměřené jeho povaze (věta prvá).

13. Podle § 2596 o. z. opatří-li zhotovitel věc zpracovanou při provádění díla, má stran této věci, pokud se stala součástí díla, postavení prodávajícího. Má se za to, že kupní cena věci je zahrnuta v ceně díla.

14. Podle § 2604 o. z. dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

15. Podle § 2610 odst. 1 o. z. právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla.

16. Podle § 2611 o. z. provádí-li se dílo po částech nebo se značnými náklady a neujednaly-li si strany placení zálohy, může zhotovitel požadovat během provádění díla přiměřenou část odměny s přihlédnutím k vynaložení nákladů.

17. Podle § 1970 o. z. po dlužníkovi, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může věřitel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat zaplacení úroku z prodlení, ledaže dlužník není za prodlení odpovědný. Výši úroku z prodlení stanoví vláda nařízením; neujednají-li strany výši úroku z prodlení, považuje se za ujednanou výše takto stanovená.

18. Podle § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb. v aktuálním znění, výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB pro 1. den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení zvýšené o 8 procentních bodů.

19. Mezi žalobcem a žalovanou došlo k uzavření smlouvy o dílo ústní formou spočívající v rekonstrukci koupelny v bytě žalované, tj. v odstranění původního bytového jádra, provedení elektroinstalace a vodoinstalace, obkladů a zednických prací, budování nového bytového jádra, sprchového koutu a WC. Žalobce dílo zhotovil v průběhu měsíce listopadu 2014, počátkem prosince 2014 žalobce žalované dílo předal a fakturou ze dne 4. 12. 2014 č. 14004 vyfakturoval cenu díla na částku 47.956 Kč, po odpočtu zálohy v částce 25.000 Kč. Celková cena díla tak odpovídá částce 72.946 Kč (před odpočtem zálohy). Žalobce od žalované přijal zálohu v částce 25.000 Kč a o zaplacení zálohy vystavil příjmový pokladní doklad č. 14HP0001 dne 14. 11. 2014. Žalovaná v 1. vyjádření k žalobě zpochybnila výši dohodnuté ceny díla, požadovala dále, aby žalobce doplnil žalobní tvrzení o datu, kdy mělo být dílo žalované předáno a o rozsahu provedených prací. U jednání dne 3. 2. 2017 ústy svého advokáta tvrdila, že smluvená cena díla odpovídala částce 25.000 Kč, kterou žalovaná žalobci již zaplatila a tuto částku považuje za konečnou. Žalobce u téhož jednání doplnil žalobní tvrzení o tom, že účastníci si cenu díla sjednali odhadem na částku „kolem 70.000 Kč“. V následném písemném vyjádření k žalobě žalovaná připustila, že si účastníci sjednali dílo spočívající v celkové rekonstrukci koupelny, žalobce s pracemi započal 27. 10. 2014, v bytě žalované se naposledy objevil 4. 12. 2014, žalovaná předpokládala ukončení díla ve lhůtě 2 – 3 týdnů, o rekonstrukci věděl syn žalované, cena díla byla stanovena na částku maximálně 65.000 Kč, žalovaná žalobci zaplatila formou 2 záloh v souhrnu 35.000 Kč (viz vyjádření žalované ze dne 2. 3. 2017). V rámci své výpovědi před okresním soudem dne 31. 1. 2018 žalovaná potvrdila, že podle sdělení žalobce se měla cena díla pohybovat v rozmezí částek 65.000 Kč – 70.000 Kč a žalovaná s touto cenou souhlasila. Ke tvrzení, že žalobce dílo nedokončil, tvrdila, že součástí dohody o provedení díla mělo být zhotovení omítek v celé garsonce a tuto práci žalobce nevykonal. K výtkám o kvalitě díla provedeného žalobcem žalovaná netvrdila, že u žalobce uplatnila slevu z ceny díla v důsledku údajných vad. Žalobce svou výpovědí potvrdil ústní dohodu účastníků o rozsahu díla – spočívajícím v rekonstrukci bytového jádra v ceně cca 70.000 Kč a o převzetí zálohy od žalované v částce 25.000 Kč. Svědek Martin T. potvrdil výpovědí, že provedl v bytě žalované elektroinstalační práce v hodnotě cca 10.000 Kč. Syn žalované v přítomnosti svědka uvedl, že žalovaná nebude mít finanční prostředky na zaplacení díla. V době kompletace elektroinstalace, kterou svědek prováděl, byla zhotovena již rekonstrukce koupelny, včetně omítek, dlažby, obkladů, sádrokartonu, sprchového koutu a WC. Svědek Jaroslav B. byl přítomen jednání žalobce se žalovanou, kdy žalobce žalovanou upomínal o zaplacení ceny díla. Svědek se na žalovanou obracel s výzvou k zaplacení ceny díla a tvrzením, že žalovaná zálohově zaplatila jen částku 25.000 Kč. Žalovaná v reakci na tuto výzvu tvrdila, že žalobci již zaplatila částku 70.000 Kč. Svědek H. N. Q., syn žalované, ve výpovědi potvrdil, že o předání výše zálohy žalovanou žalobci ví pouze z doslechu od žalované. Svědek se žalovanou požadovali po žalobci, aby udělal novou koupelnu včetně zdí a omítek z venku koupelny a na žalobci ponechali rozhodnutí, jaký použije materiál. Znaleckým posudkem znalce Ing. Milana Kalouse ze dne 7. 8. 2018 bylo potvrzeno, že rekonstrukce koupelny v bytě žalované byla provedena kompletně s použitím standartních materiálů a ve standartní kvalitě. Použití použitého splachovadla na cenu díla nemělo vliv. Hodnotu díla znalec vyčíslil na částku 73.781 Kč.

20. Z citovaných skutkových zjištění lze odvodit závěr, že je důvodná žaloba v celém rozsahu. Žalovaná svou výpovědí potvrdila pravdivost žalobních tvrzení žalobce o uzavření smlouvy o provedení díla ústní formou spočívající v rekonstrukci koupelny v bytě žalované včetně nové elektroinstalace a vodoinstalace. Cenu díla si účastníci dohodli odhadem v rozpětí od 65.000 Kč do 70.000 Kč. Překročení výsledné ceny díla nad rámec 70.000 Kč o částku 2.946 Kč dle vyúčtování fakturou č. 14004 tvoří pouze 4% z celkové ceny a cenu této rekonstrukce znalec určil dokonce částkou nepatrně vyšší (73.781 Kč) a jde o přístupnou odchylku. Obrana žalované o zaplacení zálohy v částce 35.000 Kč je nevěrohodná vzhledem k rozdílu mezi tvrzeními, které jsou obsaženy v písemných vyjádřeních žalované a její vlastní výpovědí. Z postoje a jednání žalované je zřejmá snaha vyhnout se povinnosti k zaplacení ceny díla patrně pro nedostatek finančních prostředků (viz výpověď svědka T. a tvrzení syna žalované). Nevěrohodné je tvrzení žalované o předání záloh žalobci ve dvou částkách, aniž si žalovaná o jejich zaplacení vyžádala písemné potvrzení. Žalobce naproti tomu prokázal výši přijaté zálohy od žalované v částce 25.000 Kč – příjmovým pokladním dokladem s datem 14. 11. 2014 a svědeckou výpovědí svědka Jaroslava B. Obrana žalované týkající se faktury subdodavatele žalobce firmy ERMA, s. r. o. v částce 8.027 Kč je bez významu. Není totiž právně významné, za jaký materiál firma žalobci účtovala cenu a v souvislosti s jakými pracemi a v jakém bytě. Cena materiálu a prací spočívající v elektroinstalaci v bytě žalované bez pochyby byla provedena a je součástí celkové ceny rekonstrukce koupelny, kritika kvality práce provedeného díla v rámci procesní obrany žalované nemá žádný právní význam v situaci, kdy žalovaná v souvislosti se tvrzenými vadami neuplatnila proti žalobci jakýkoli zákonný nárok (slevu z ceny díla). Žalovaná se ocitla se zaplacením ceny díla v prodlení k datu 11. 12. 2014, kdy nastala splatnost faktury, kterou žalobce cenu díla po odpočtu zálohy v částce 25.000 Kč vyčíslil na částku 47.956 Kč. K datu vzniku prodlení žalované se zaplacením ceny díla činila repo sazba stanovená ČNB 0,05%. S odkazem na ust. § 2 vládního nařízení č. 351/2013 Sb. úrok z prodlení odpovídá součtu této repo sazby zvýšené o 8% bodů, tj. 8,05% z dlužné částky od počátku prodlení do data jejího zaplacení.

21. Odvolací soud s těmito závěry potvrdil jako věcně správný výrok rozsudku okresního soudu v odstavci I. dle § 219 o. s. ř., kterým se žalované určuje povinnost zaplatit žalobci částku 47.956 Kč s 8,05% úrokem z prodlení z této částky od 11. 12. 2014 do zaplacení ve třídenní lhůtě od právní moci rozsudku. Současně byl potvrzen jako věcně správný výrok rozsudku v odstavci III. o povinnosti žalované zaplatit České republice na účet Okresního soudu v Šumperku na náhradě nákladů řízení státu částku 5.611 Kč ve třídenní lhůtě od právní moci rozsudku. Částka 5.611 Kč se rovná součtu znalecké odměny znalce Ing. Milana Kalouse v částce 6.325 Kč, po odpočtu zálohy v částce 1.000 Kč zaplacené žalobcem (č.l. 96), a svědečného svědka H. N. Q. – 286 Kč. Povinnost k zaplacení nákladů státu dle § 148 odst. 1 o. s. ř. okresní soud věcně správně uložil žalované, která v řízení procesně neuspěla.

22. Odvolací soud nalezl důvody ke změně nákladového výroku v poměru mezi účastníky v odstavci II., neboť výši náhrady těchto nákladů okresní soud vyčíslil nesprávně. Podle § 142 odst. 1 o. s. ř. náleží žalobci plná náhrada nákladů za řízení před okresním soudem a náklady sestávají: z částky 2.400 Kč jako náhrada soudního poplatku, 1.000 Kč – záloha složená žalobcem, kterou okresní soud použil k částečné úhradě znalecké odměny, dále z odměny advokáta žalobce za převzetí právního zastoupení dne 24. 8. 2015, předžalobní výzvu z 25. 9. 2015, za sepis žaloby ze dne 20. 10. 2015 vždy v rozsahu 2 úkonů právní služby za účast u jednání ve dnech 3. 2. 2017, 13. 10. 2017 a 31. 1. 2018, všechna tři jednání přesáhla délkou trvání 2 hodiny, a z odměny za účast u jednání dne 31. 10. 2018, celkem za 10 úkonů právní služby v částce 3.020 Kč/1 úkon určená podle § 7 odst. 5 ve spojení s § 11 odst. 1 písm. a), b), d) a g) vyhl. č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů … (advokátní tarif), celkem na odměnách částka 30.200 Kč. Odměna za písemné vyjádření, respektive doplněk skutkových tvrzení žalobce ze dne 22. 3. 2017 žalobci nenáleží, neboť již samotná žaloba měla obsahovat všechna nezbytná skutková tvrzení tak, aby nebylo nutno je v průběhu soudního řízení doplňovat. K 10-ti úkonům právní služby náleží advokátu žalobce paušální náhrada podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu, celkem 3.000 Kč. Advokátu dále náleží náhrada za ztrátu času při cestě k jednání okresního soudu z Jeseníku do Šumperku a zpět v rozsahu 16 započatých půlhodin, částka 1.600 Kč podle § 14 odst. 3 advokátního tarifu a náhrada cestovních výdajů při cestě k jednotlivým jednáním osobním vozem Volvo S80 SPZ: 4MO 8862 s průměrnou spotřebou 6,7 l/100 km nafty v ceně 28,60 Kč za jednání v roce 2017 a v ceně 29,80 Kč za účast u jednání v letech 2018. Za účast u jednání ve dnech 3. 2. a 13. 10. 2017 činí náhrada pohonných hmot za účast u jednání v souhrnu 383,24 Kč, paušální náhrada v částce 3,90 Kč/1 km při vzdálenosti 100 km pro oba směry jízdy Jeseník – Šumperk a zpět ke dvěma jednáním tvoří v souhrnu částku 780 Kč. Za účast u jednání ve dnech 31. 1. a 31. 10. 2018, kdy cena nafty se rovnala částce 29,80 Kč/1 km a paušální náhrada za 1 km/4 Kč, náhrada pohonných hmot odpovídá částce 399 Kč a paušální náhrada částce 800 Kč. Ze součtu 10 odměn – 30.200 Kč, 10-ti paušálních náhrad – 3.000 Kč, náhrady za ztrátu času – 1.600 Kč a náhrad cestovních výdajů – v souhrnu 2.362 Kč (po zaokrouhlení) tvoří 21% DPH advokáta žalobce jako plátce daně z přidané hodnoty dle § 14a odst. 1 advokátního tarifu částku 7.804 Kč. V souhrnu se soudním poplatkem a zálohou na důkaz znaleckým posudkem tvoří náklady žalobce, jejichž náhradu je žalovaná povinna zaplatit žalobci k rukám jeho advokáta za řízení před okresním soudem, částku 48.366 Kč. Odvolací soud s odkazem na § 220 odst. 1 písm. a) o. s. ř. změnil výrok rozsudku v odstavci II. a žalované uložil povinnost k náhradě nákladů prvostupňového řízení žalobce k rukám jeho advokáta v částce 48.366 Kč ve třídenní lhůtě od právní moci tohoto rozsudku.

23. V odvolacím řízení žalovaná neuspěla a je povinna zaplatit žalobci plnou náhradu nákladů odvolacího řízení dle § 224 odst. 1 ve spojení s § 142 odst. 1 o. s. ř. Náklady tvoří odměna advokáta žalobce za účast u odvolacího jednání v částce 3.020 Kč, paušální náhrada za stejný úkon v částce 300 Kč, náhrada za ztrátu času při cestě k jednání odvolacího soudu v rozsahu 8 započatých půlhodin při cestě z Jeseníku do Ostravy a zpět – 800 Kč, náhrada cestovních výdajů při cestě k odvolacímu jednání osobním vozidlem Volvo S80, SPZ: 4MO 8862 s prům. spotřebou 6,7 l/100 km za vzdálenost Jeseník – Ostrava a zpět v souhrnu 240 km. Náhrada pohonných hmot, tj. nafty v ceně 33,60 Kč/1 l za vzdálenost 240 km se rovná částce 540,30 Kč, paušální náhrada za vzdálenost 240 km v částce 4,10 Kč/1 km odpovídá částce 984 Kč, v souhrnu náklady cestovného tvoří částku 1.524,30 Kč. Ze součtu odměn, paušálních náhrad a náhrad cestovních výdajů, včetně náhrady za ztrátu času v částce 5.644,30 Kč náleží advokátu žalobce 21% DPH, tj. částka 1.185,30 Kč. V součtu náhrada nákladů odvolacího řízení, kterou je žalovaná povinna zaplatit žalobci k rukám advokáta žalobce ve třídenní lhůtě od právní moci rozsudku, odpovídá částce (po zaokrouhlení) 6.830 Kč.


Poučení:

Proti tomuto rozsudku je možno podat dovolání jen z důvodů podle § 237 o. s. ř. Přípustnost dovolání (§ 237 až § 238a) je oprávněn zkoumat jen dovolací soud. Účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozsudku odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v I. stupni, a to k Nejvyššímu soudu ČR v Brně.


Ostrava 3. dubna 2019

JUDr. Eva Zavrtálková v. r.

předsedkyně senátu