Judikatura VKS

Detail rozhodnutí

<< zpět na zadání dotazu
Spisová značka:39Co 351/2019     
Soud:Městský soud v Praze
ECLI:ECLI:CZ:MSPH:2019:39.CO.351.2019.1
Datum rozhodnutí:14.11.2019
Forma rozhodnutí:Usnesení
Heslo:Předběžné opatření
Příslušnost soudu mezinárodní
Řízení ve věcech péče o nezletilé
Dotčené předpisy:čl. 8 odst. 1 Nařízení (ES) č. 2201/2003
Kategorie rozhodnutí:E podkategorie b

USNESENÍ

Městský soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jiřího Cidliny a soudkyň JUDr. Aleny Svátkové a Mgr. Miloslavy Štorkové ve věci

nezletilé: E. F., narozená dne xxx

bytem S., Praha

zastoupená jako kolizním opatrovníkem Městskou částí Praha 3

sídlem Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3

dcera rodičů: Mgr. Miroslava F., narozená dne xxx

bytem S., Praha

nyní fakticky P., N., Slovenská republika

zastoupena advokátem Mgr. Luďkem Voigtem, LL.M.

sídlem Bělohorská 163, 169 00 Praha 6

Vladimír F., narozený dne xxx

bytem P., Praha

zastoupený advokátem JUDr. Athanassiosem Pantazopoulosem

sídlem Slavíkova 19, 120 00 Praha 2o návrhu matky na vydání předběžného opatření na úpravu styku nezletilé s matkou, k odvolání matky proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 21. října 2019, č. j. 10P 20/2015-48/kus


takto:

Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje s tou změnou, že otec je povinen umožnit nezletilé styk s matkou bez jeho přítomnosti prostřednictvím internetové komunikace Skype ještě každý lichý týden v roce v sobotu od 19:00 do 20:00 hodin.

Odůvodnění:


1. Soud prvního stupně napadeným usnesením rozhodl, že matka je oprávněna stýkat se s nezletilou každou sudou sobotu a každou sudou neděli v době od 9:00 do 16:30 hodin za asistence pracoviště pro asistovaný styk rodičů s dětmi A., K., , Praha. Otci uložil povinnost při započetí styku předat nezletilou matce a matce povinnost předat nezletilou při ukončení styku otci. Zároveň otci uložil povinnost umožnit nezletilé styk s matkou bez jeho přítomnosti prostřednictvím internetové komunikace Skype každý týden v roce v úterý od 19:00 do 20:00 hodin. Doplnil, že otec je povinen nezletilou na styk s matkou řádně připravit a styk umožnit.

2. Při svém rozhodování vycházel z toho, že matka nezletilé se domáhá nařízení předběžného opatření, na základě kterého by byl upraven styk nezletilé s matkou tak, že matka je oprávněna se s nezletilou stýkat každý týden v době od pátku 20:00 do neděle 20:00 hodin, kdy matka nezletilou převezme a po ukončení styku předá v bydlišti otce. Návrh odůvodnila tím, že na základě předběžného opatření Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 8. 10. 2019, č. j. 10 P 20/2015-998, nezletilou předala do péče otce a ona je povinna tuto péči snášet. Návrh je podle matky v zájmu nezletilé, aby byla schopna zvládnout necitlivou změnu v jejím životě a nedošlo k dalším škodám na psychice a zdraví. Má podmínky pro to, aby mohla být s nezletilou i v České republice. Později doplnila, že otec jí umožnil kontakt s nezletilou prozatím pouze prostřednictvím 4 SMS zpráv, které dle tvrzení matky osvědčují, že nezletilá kontakt s matkou postrádá a situací trpí.

  3. Protože nezletilá i její rodiče jsou státními příslušníky Slovenské republiky, jde o řízení s mezinárodním prvkem. Soud proto nejprve posuzoval svou příslušnost a pravomoc rozhodovat ve věci. Dovodil je z článku 8 odst. 1 nařízení Rady Evropského společenství (ES) č. 2201/2003 (dle obvyklého bydliště dítěte, které je v daném případě na území ČR).
   4. Právně postupoval dle § 102 odst. 1, 3 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř.) ve spojení s § 75c odst. 1, 2, 3 a 4, § 75a, § 75b odst. 2, § 76 odst. 1 písm. e) téhož zákona. Podle těchto ustanovení má-li být předběžné opatření nařízeno, musí být potřeba zatímní úpravy právních poměrů účastníků prokázána. Vždy je třeba pečlivě zvážit, zda je splněna podmínka naléhavé potřeby předběžného opatření a zda tím nebude předjímáno konečné rozhodnutí. Z povahy předběžných opatření pak rovněž vyplývá, že nebudou zjišťovány všechny rozhodné skutečnosti, které by soud musel mít zjištěny, pokud by vydával konečné rozhodnutí, ale i tak musí mít soud za osvědčené alespoň základní skutečnosti, aby posoudil, zda je skutečně dána naléhavá potřeba zatímní úpravy poměrů účastníků.
    5. Podle obsahu spisu byla nezletilá na základě usnesení Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 8. 10. 2019, č. j. 10 P 20/2015-998, (předběžně) předána do péče otce a matce stanovena povinnost tuto péči snášet. Tehdy soud vycházel z toho, že byla prokázaná potřeba zatímní úpravy, podle níž došlo ke změně péče o nezletilou. Zabýval se zejména tím, že ačkoli se rodiče při jednání dne 9. 11. 2018 před Okresním soudem v Bratislavě I dohodli, že nezletilá se vrátí do státu svého obvyklého bydliště, tj. do České republiky, a zůstane v péči toho rodiče, který zabezpečí její návrat do České republiky; rovněž se dohodli na úpravě běžného styku nezletilé s otcem, a oba se zavázali zdržet se nesprávných a pro nezletilou škodlivých výchovných postupů spočívajících v přenášení negativních pocitů vůči druhému rodiči a matka se zavázala nebránit otci ve styku s nezletilou, již dva měsíce po uzavření dohody ve formě soudního smíru se matka obrátila na zdejší soud s návrhy na nařízení předběžného opatření, na základě kterých by bylo určeno, že obvyklé bydliště nezletilé je na Slovensku. Návrh byl zamítnut stejně jako návrh matky na nařízení předběžného opatření na změnu úpravy styku nezletilé s otcem a doposud nepravomocně zamítl návrh matky na změnu bydliště nezletilé. Přesto zjistil, že nezletilá je zapsána na seznamu žáků x. třídy Základní školy xxx a matka nezletilé zapsána na seznamu učitelů jako třídní učitelka třídy x této školy. V české základní škole byla nezletilá dle sdělení třídní učitelky v měsíci září 2019 pouze 4 dny, zbytek byl omluvený matkou. Tyto čtyři dny navíc odpovídají dnům, kdy byla nezletilá v péči otce. Otec k tomu uvedl, že když předával dne 29. 9. 2019 nezletilou matce, byla v pořádku. Následujícího dne však ve škole absentovala. Matka tudíž opět nerespektovala dohodu rodičů, rozhodnutí soudu ani doporučení odborných organizací. Otec jednoznačně nesouhlasil, aby nezletilá měla obvyklé bydliště na Slovensku, nesouhlasil, aby nezletilá navštěvovala základní školu na Slovensku, soud návrh matky na změnu obvyklého bydliště zamítl, přesto vše nasvědčuje tomu, že nezletilá převážnou část měsíce září na Slovensku pobývala a navštěvovala zde x. třídu základní školy. Soud uzavřel, že péči matky za této situace nelze tolerovat, neboť tímto svým chováním nedává řádný výchovný vzor své dceři a ukazuje jí, že jakákoliv nařízení a soudní rozhodnutí se nemusí respektovat a dodržovat. V péči matky byla nezletilá vystavena velkému psychickému tlaku, neboť se musela přetvařovat před otcem i ve škole a chovat se, jako by v České republice skutečně žila, a její zdravý vývoj byl ohrožen. Soud na základě uvedeného uzavřel, že je v zájmu nezletilé, kdy se podařilo narušený vztah s otcem za poslední dobu obnovit, aby byla předána do péče otce. Otci bylo současně doporučeno podporovat kontakt nezletilé s matkou.

     6. Soud prvního stupně při svém rozhodování vycházel i ze zprávy orgánu sociálně-právní ochrany dětí ze dne 16. 10. 2019, podle něhož je s ohledem na důvody, pro které byla nezletilá shora citovaným usnesením Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 8. 10. 2019 předána do péče otce, v zájmu nezletilé, aby alespoň zpočátku její kontakt s matkou probíhal asistovaně. Tak bude sníženo riziko možnosti manipulace matky s nezletilou a případné riziko možnosti nezákonného přemístění nezletilé na Slovensko. Možnost asistovaného kontaktu otec matce i nabízel. Podotkl, že návrh matky zcela zabraňuje otci podílet se s nezletilou na víkendových aktivitách. Podle další zprávy téhož orgánu ze dne 18. 10. 2019 má zařízení A. volnou kapacitu ohledně asistovaných kontaktů, asistované kontakty provádějí nejen na svém pracovišti, ale i na jiných místech dle výběru klientů i o svátcích a víkendech. Ze zprávy se dále podává, že dle sdělení otce nezletilá nejeví známky traumatu. Otec umožnil nezletilé videohovor s matkou prostřednictvím Skype, který nezletilou rozrušil. Matka jí dle tvrzení otce nedala prostor vyprávět, jak se nezletilá má, co společně s otcem prožili, jen nezletilé opakovala, že se jí moc stýská. Otec zajistil pro nezletilou podporu psychologa v organizaci C.
      7. Z e-mailové komunikace otce ze dne 12. 10. 2019 adresované matce soud zjistil, že otec matku informoval, že jí umožní styk, ale pouze ve formě asistované s ohledem na obavu z opětovného únosu nezletilé na Slovensko. Za tímto účelem otec kontaktoval i některé organizace. Styk s matkou chce umožnit případně i nepřímo, po telefonu či prostřednictvím Skype.
       8. Z SMS zpráv zaslaných nezletilou matce bylo zjištěno, že matka nezletilé velmi chybí, moc se na ni těší, označuje ji za nejlepší mámu na světě.

       9. Soud prvního stupně obecně konstatoval, že zatímní úprava poměrů předběžným opatřením přichází v úvahu tam, kde soud dospěje k závěru, že v důsledku jeho rychlého autoritativního zásahu vznikne méně škod, než když nezasáhne. Uvedl, že i v odůvodnění usnesení o nařízení předběžného opaření ze dne 8. 10. 2019, č. j. 10 P 20/2015-998, doporučil otci podporovat kontakt nezletilé s matkou, navíc aby matka mohla realizovat své povinnosti a práva vyplývající z rodičovské odpovědnosti, musí mít možnost se s dítětem pravidelně stýkat a výchovně na něj působit. V konkrétním případě je však třeba brát v potaz i důvody, pro které bylo nařízeno předběžné opatření. Jak vyplývá i z obsahu spisu, matka v loňském roce poté, co zdejší soud předběžným opatřením předal nezletilou do péče otce, s nezletilou odcestovala na Slovensko a přes existenci předběžného opatření zde zhruba půl roku pobývala. Nezletilá zde navštěvovala i základní školu. Poté, co se rodiče u Okresního soudu v Bratislavě I dne 9. 11. 2018 dohodli, že se nezletilá vrátí zpět do České republiky, a matce byl zamítnut její návrh na změnu obvyklého bydliště nezletilé, od září letošního roku nezletilou opět přes nesouhlas otce přemístila na Slovensko, kde nezletilá navštěvovala i základní školu. Aby bylo sníženo případné riziko možnosti nezákonného přemístění nezletilé na Slovensko, soud rozhodl, že kontakt nezletilé s matkou bude probíhat za asistence pracoviště pro asistovaný styk s dětmi, když tato potřeba vyvstala v důsledku dřívějšího protiprávního jednání matky. Zvolil zařízení A., které provádí asistované kontakty nejen na pracovišti, ale i na jiných místech dle výběru klientů. Je v zájmu nezletilé, která má k matce velmi blízký citový vztah, aby si mohla přítomnost matky užít téměř celodenně, proto vymezil dobu styku od 9:00 do 16:30 hodin. Na druhou stranu přisvědčil názoru orgánu sociálně-právní ochrany dětí, že rozsah styku navrhovaných matkou by zcela zabránil otci podílet se s nezletilou na víkendových aktivitách. Proto frekvenci styku upravil na soboty a neděle v sudém týdnu, zohlednil tak i návrh matky, která požadovala styk od pátku 20:00 do neděle 20:00 hodin. Protože kontakt nezletilé s matkou by měl být co nejširší, s ohledem na teritoriální vzdálenost, jež vylučuje přímý styk ve dnech v týdnu, dále upravil styk nezletilé s matkou prostřednictvím internetové komunikace Skype na každý týden v úterý od 19:00 do 20:00 hodin. K jednání otce uvedl, že z něj nevyplývá, že by styku nezletilé s matkou bránil, z e-mailu, který otec zaslal matce dne 12. 10. 2019, naopak vyplývá, že se řídil doporučením soudu podporovat styk nezletilé s matkou, neboť jí formu asistovaného styku nabízel, rovněž jí nabízel komunikaci s nezletilou po telefonu či přes Skype. S ohledem na dřívější jednání matky se nelze otci divit, že nabízí takové formy styku, které snižují riziko přemístění nezletilé zpět na Slovensko.


        10. Závěrem soud oba rodiče upozornil, že se mohou dohodnout na formě styku i jinou než asistovanou formou; v případě nepřímého styku i jinak než formou internetové komunikace Skype, případně i v jiný než soudem určený den či v jiném rozsahu. Případnou komunikaci v tomto směru lze rodičům jen doporučit, neboť s ohledem na celý průběh řízení je zcela v zájmu nezletilé, aby se rodiče na záležitostech týkajících se nezletilé již dokázali dohodnout.

        11. Proti usnesení soudu prvního stupně podala včasné odvolání matka s návrhem na jeho změnu tak, aby její styk s dcerou byl vymezen po tři po sobě jdoucí víkendy, otci zůstal jeden víkend v měsíci. Podle matky styk s dcerou není třeba narušovat stykem asistovaným. Pokud je soud jiného názoru, musí vyhledat jinou agenturu, která nebude služby poskytovat za úplatu, či uvážit platební povinnost otce. Požadovala, aby jí byl rovněž umožněn styk cestou Skype každý čtvrtek od 19 do 20 hodin bez přítomnosti otce či třetí osoby, a o víkendu, v němž nebude osobní styk matky s dcerou, v sobotu od 19 do 20 hodin opět bez přítomnosti otce či třetí osoby. Poukázala na to, že agentura nemá volnou kapacitu dřív než měsíc po vydání předběžného opatření, ačkoliv soud prvního stupně sám konstatoval, že styk s matkou je pro dceru důležitý. Jakkoli se ona i agentura snažily nalézt řešení, aby se s dcerou mohla vidět, otec na ně nepřistoupil. Navíc agentura pro asistovaný styk je placená, neví, zda je to soudu známo. Víkendový asistovaný styk matky s dcerou vyjde téměř na 8 000 Kč. Je učitelkou na Slovensku, její plat by nestačil ani na hrazení dané služby. Poukázala i na další náklady jako vstupní konzultace - 700 Kč, zprávy agentury - 350 Kč, dále nelze pominout cestovní náklady mezi Slovenskem a Českou republikou ve výši 671,08 €, tedy asi 17 180 Kč. Soudnímu rozhodnutí vytýkala absenci rozhodnutí, kdo tyto náklady ponese. Otec má měsíční výdělek desetinásobně vyšší než matka, měla by proto být platební povinnost stanovena jemu. Matka nemůže styk ani v takto omezeném rozsahu z finančních důvodů uskutečňovat. Navíc soud nezohlednil, že otec je pravomocně odsouzený za vydírání matky. Matkou napadenými předběžnými opatřeními je opět otci dána možnost matku psychicky týrat. Rozhodnutí jsou v rozporu se znaleckými posudky, citovala znalecké závěry PhDr. Záhorské, PhDr. Vymětala. Rovněž podle zprávy společnosti C. z dubna 2019 „maminka uvádí psychosomatické obtíže před plánovaným stykem, dříve pomočování, nyní trávicí obtíže a odmítavé chování.“ Poukázala i na zprávu Mgr. Márie Šiškové Ph.D. z doby pobytu na Slovensku v letech 2018 a 2019. Odkázala i na znalecký posudek Mgr. Karola Zabáka z oboru psychologie ze dne 21. 9. 2019, z něhož citovala. Poukázala i na zprávy orgánu sociální péče o děti ze Slovenska ve dnech 20. 9. 2018 a 18. 1. 2019, z nichž vyplývá, že nezletilá je na Slovensku šťastná. Poukázala na rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. IV ÚS 1002/19. Zdůraznila, že podle zprávy Základní školy xxx v České republice ze dne 16. 5. 2018 se matka o výuku zajímá, informuje se o prospěchu a chování svého dítěte, zatímco otec se o kontakt se školou či třídním učitelem ani nepokusil. Podle zprávy Základní školy xxx na Slovensku ze dne 24. 9. 2018 se matka o svoji dceru stará vzorně. Odkázala i na rozhodovací praxi, představovanou například rozhodnutím Krajského soudu v Plzni, sp. zn. 14 Co 776/2002, dle něhož předběžné opatření o svěření do péče otce nemělo být vydáno. Jde o zbavení rodičovské zodpovědnosti matky, k němuž soud neměl žádný důvod. Takové rozhodnutí je v rozporu s platnými právními předpisy, neboť v dané věci nebyly osvědčeny důvody pro takový zásah do osobnostních práv matky a nezletilé.

        12. Později doplnila, že již v minulosti probíhal asistovaný styk otce s dcerou, a nešlo o placenou službu. Navíc otec s nezletilou jezdí na Slovensko, neměl by proto být problém realizovat styk dcery s matkou tam. Ke svým majetkovým poměrům uvedla, že v Praze vlastní byt a pronajímá jej, platba z pronájmu kryje splátku hypotéky a platby souvisící. I otec má příjmy z pronájmu bytů v Praze a Bratislavě, jeho příjem je několikanásobně vyšší.

        13. K odvolání matky se vyjádřil opatrovník nezletilé s návrhem na potvrzení napadeného usnesení. S ohledem na důvody, pro které byla E. předána do péče otce, je v zájmu nezletilé, aby se s matkou prozatímně stýkala za asistence. K instituci A. uvedl, že služby si klienti hradí sami, ale zároveň jde o jediné zařízení, nabízející široký rozsah styku i mimo jeho prostory. Jediné bezplatné zařízení, které se opatrovníkovi podařilo nalézt, bylo Sdružení na ochranu ohrožených dětí se sídlem v Praze 1, Na Poříčí 1041/12, tam však asistované styky lze realizovat pouze jednu hodinu jednou za 14 dnů. K poukazu matky na finanční zátěž uvedl, že je mu známo, že otec se dobrovolně zavázal přispívat na asistovaná setkání jednou polovinou, což matce sdělil e-mailem ze dne 24. 10. 2019, který připojil. Matka se dobrovolně odstěhovala na Slovensko, stále však vlastní nemovitost v Praze. Usnesení matce garantuje poměrně široký styk a je pouze na ní, zda jej využije v celém rozsahu či nikoli.

         14. K odvolání matky se vyjádřil i otec s týmž návrhem jako opatrovník nezletilé. Poukázal na vysoké riziko opětovného přemístění nezletilé na Slovensko a na opakovaná nerespektování rozhodnutí soudů České republiky matkou. K poukazu matky na nutnost placení asistovaných styků uvedl, že i matka má příjem, kromě ze zaměstnání i z pronájmu, zejména však nutnost asistovaných styků ovlivnila přímo svým vlastním jednáním. Otec nezletilé zajistil pravidelnou terapii a psychologickou podporu, matkou uváděné obtíže nezletilé postupně mizí. Matce umožňuje komunikaci s dcerou přes Skype. Poukázal i na odůvodnění usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 10. 2019, č. j. 39 Co 325/2019-1037, str. 5 a 6, odst. 19 a 20, které citoval.
          15. Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení v plném rozsahu dle odvolání matky, v systému úplné apelace s ohledem na opatrovnický charakter řízení, postupem dle § 212, § 212a odst. 1 a 5 o. s. ř., aniž ve věci nařizoval jednání (§ 214 odst. 2 písm. c/ o. s. ř.), a dospěl k závěru, že odvolání matky je nedůvodné.

          16. Soud prvního stupně při rozhodování o návrhu otce správně vycházel z § 102 odst. 1 (s ohledem na již zahájené řízení ve věci), § 75c odst. 1, 2, 3 a 4, § 76 odst. 1 písm. e/ o. s. ř.

          17. V současné době je nezletilá pravomocně prozatímně na základě usnesení soudu prvního stupně ze dne 8. 10. 2019, č. j. 10 P 20/2015-998, předána do péče otce a matce je uložena povinnost tuto péči snášet. Důvodem tohoto postupu a zatímní úpravy poměrů účastníků byla péče matky, která opakovaně a přes pravomocnou soudní úpravu a nesouhlas otce opět nezletilou fakticky přestěhovala na Slovensko, což podle soudu prvního stupně nelze tolerovat, neboť tímto svým chováním nedává řádný výchovný vzor své dceři a ukazuje jí, že jakákoliv nařízení a soudní rozhodnutí se nemusí respektovat a dodržovat. Navíc v péči matky byla nezletilá vystavena velkému psychickému tlaku, neboť se musela přetvařovat před otcem i ve škole a chovat se, jako by v České republice skutečně žila, a její zdravý vývoj byl ohrožen. Soud proto uzavřel, že je v zájmu nezletilé, kdy se podařilo narušený vztah s otcem za poslední dobu obnovit, aby byla předána do péče otce. Otci bylo současně doporučeno podporovat kontakt nezletilé s matkou. Napadeným usnesením soud prvního stupně upravil styk dcery s matkou, ale s ohledem na shora uvedené pouze asistovanou formou či prostřednictvím elektronické komunikace.

          18. Matka se soudem provedenou úpravou nesouhlasí, zásadně však nesouhlasí především s předběžným svěřením dcery do péče otce s poukazem na svoji dobrou péči o ni a dobré vztahy s dcerou. S touto její námitkou lze zásadně souhlasit, matka však zcela přehlíží, že důvodem zatímního svěření dcery do péče otce nebyly nedostatky v její přímé péči o nezletilou, ale skutečnost, že již dříve nezletilou bez souhlasu otce přemístila do Slovenské republiky, navrátila se s ní teprve v důsledku vedeného návratového řízení, a na podzim roku 2019 učinila prakticky totéž, byť jiným způsobem, a takto vlastním příkladem vedla dceru k nerespektování jak orgánů státu, tak i vůli otce, což je výchova, s níž nelze souhlasit.

           19. Odvolací soud po přezkoumání napadeného usnesení souhlasí se závěry soudu prvního stupně, neboť matka i přes proběhlé návratové řízení a jeho výsledek nadále pokračovala ve svém nežádoucím chování faktickou změnou bydliště nezletilé, opět bez souhlasu otce. Nyní provedená předběžná opatrovnická úprava styku dcery s matkou odpovídá tomu, že nezletilá i za těchto okolností má právo stýkat se s matkou a že matku postrádá, na druhou stranu však tomu, že v případě nikoli asistovaných stryků by se matka mohla znovu pokusit o únos dcery jejím opětovným přemístěním na Slovensko. K poukazu matky na nutnost placení asistovaných styků, což je okolnost soudům známá, odvolací soud zdůrazňuje, že otec se dobrovolně zavázal k jejich poloviční úhradě. Na druhou stranu však s ohledem na to, že nutnost asistence vyvolala pouze matka svým nezodpovědným chováním ve snaze výhradně rozhodovat o v dané věci bydlišti dcery bez souhlasu otce jako druhého plnohodnotného rodiče, není pro uložení povinnosti hradit náklady asistovaných styků otci žádný důvod. Tvrzení matky, že otec ji prostřednictvím předběžných opatření psychicky týrá, odvolací soud uvádí, že otec své návrhy podával v důsledku výhradního rozhodování matky o záležitostech dcery, jinými slovy kdyby matka v záležitostech dcery jednala po vzájemné domluvě, nebylo by třeba rozhodování soudu, ani předběžnou formou. Poukazuje-li nyní matka, že soud ji fakticky ve vztahu k dceři zbavil rodičovské odpovědnosti, odvolací soud uvádí, že k předběžnému předání dcery do péče otce došlo právě v důsledku zásadního omezování rodičovských práv otce z její strany.

           20. Lze proto shrnout, že soud prvního stupně správným způsobem předběžně upravil víkendový styk matky s dcerou formou asistovaného styku a bude na matce, aby se těmto novým podmínkám přizpůsobila tak, aby styky s dcerou mohla uskutečňovat. Pro rozšiřování takto stanoveného víkendového styku na úkor otce předběžnou úpravou není žádný právně relevantní důvod. S ohledem na citovou vazbu dcery k matce oproti soudu prvního stupně odvolací soud přidal ještě styk elektronickou formou v sudých týdnech v sobotu, kdy je dcera v péči otce, přes Skype v tytéž hodiny, tedy od 19:00 do 20:00 hodin a opět bez přítomnosti otce. Napadené usnesení soudu prvního stupně tak jako zásadně správné dle § 219 o. s. ř. potvrdil, změnil jej pouze v rozšíření styku formou elektronické komunikace postupem dle § 220 odst. 1 písm. a/ o. s. ř. Odvolací soud souhlasí se soudem prvního stupně i v otázce pravomoci soudů České republiky.

            21. K poukazu matky na nález Ústavního soudu ze dne 9. 10. 2019, sp. zn. IV ÚS 1002/19, odvolací soud uvádí, že v tam projednávané věci nešlo o rozhodování formou předběžnou tak jako v dané věci, navíc toto rozhodování je ku prospěchu matky, aby se s dcerou do doby rozhodnutí ve věci samé mohla stýkat. S dalším z rozhodnutí, na které matka poukazovala, Krajského soudu v Plzni, sp. zn. 14 Co 776/2002, se odvolací soud nemohl seznámit, a tudíž se k němu nemůže ani vyjádřit, neboť jde o veřejně nepublikované rozhodnutí. K poukazu matky na to, že otec s dcerou jezdí na Slovensko a k předání by mohlo dojít i tam, odvolací soud poukazuje na ve věcech styku možnou dohodu rodičů, zároveň však zdůrazňuje, že důvodem asistence při stycích je právě možnost nedovoleného přemístění dcery na Slovensko.

            Poučení:

            Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. a/, f/ o. s. ř.).

            Praha, dne 14. listopadu 2019

            JUDr. Jiří Cidlina v. r.

            předseda senátu