Judikatura VKS

Detail rozhodnutí

<< zpět na zadání dotazu
Spisová značka:33EXE 473/2017     
Právní věta:Rozhodnutí o námitkách proti příkazu k úhradě nákladů exekuce není rozhodnutím, jímž by se prováděla exekuce ve smyslu § 109 odst. 1 písm. c/ insolvenčního zákona, proto soud může o námitkách povinného rozhodnout.
Soud:Krajský soud v Hradci Králové
ECLI:ECLI:CZ:KSHK:2018:33.EXE.473.2017.1
Datum rozhodnutí:11.04.2018
Forma rozhodnutí:Usnesení
Heslo:Exekuce
Insolvence
Přerušení řízení
Dotčené předpisy:§ 109 odst. 1 písm. c) předpisu č. 182/2006Sb. IZ (INSZ)
§ 45 předpisu č. 120/2001Sb. ER (EŘ)
§ 88 odst. 1 předpisu č. 120/2001Sb. ER (EŘ)
Kategorie rozhodnutí:C

33 EXE 473/2017-29
USNESENÍ

Okresní soud v Havlíčkově Brodě rozhodl samosoudkyní Mgr. Bc. Hanou Stuchlíkovou ve věci

oprávněné: IT Credit, s.r.o., IČO xxx
sídlem Pernerova 502/50, 180 00 Praha 8,
zastoupená advokátkou Mgr. Petrou Krupanskou

sídlem Hellichova 458, 118 00 Praha
proti
povinnému: D Š, narozený dne xxx

     bytem xxx
     zastoupený advokátem Mgr. Ing. Josefem Chlubnou
     sídlem Havlíčkovo náměstí 1963, 580 02 Havlíčkův Brod
o námitkách povinného proti příkazu k úhradě nákladů exekuce Exekutorského úřadu Praha 10 ze dne 8. 3. 2018 č.j. 183 EX 806/17-133

takto:

I. Námitky povinného proti příkazu k úhradě nákladů exekuce Exekutorského úřadu Praha 10 ze dne 8. 3. 2018 č.j. 183 EX 806/17-133 se zamítají.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.


Odůvodnění:

1. Dne 17. 5. 2017 byla exekučním soudem pověřena soudní exekutorka Mgr. Martina Havlová, Exekutorský úřad Praha 10, provedením exekuce ve prospěch oprávněné proti povinnému podle exekučního titulu, kterým je elektronický platební rozkaz Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 15. 3. 2017 č.j. EPR 48423/2017-5.

2. Soudní exekutorka vydala dne 8. 3. 2018 příkaz k úhradě nákladů exekuce č.j. 183 EX 806/17-133, kterým stanovila náklady exekuce na základě vyhlášky č. 330/2001 Sb., a to tak, že odměna exekutora činí 252.120 Kč, náhrada hotových výdajů exekutora 11.761 Kč, z toho DPH 55.415 Kč, celkem tak náklady exekuce byly vyčísleny na částku 319.296 Kč. Tento příkaz k úhradě nákladů exekuce byl povinnému (jeho právnímu zástupci) doručen dne 9. 3. 2018.

3. Podáním doručeným dne 16. 3. 2018 soudní exekutorce podal povinný námitky proti tomu příkazu k úhradě nákladů exekuce. Tyto námitky zdůvodnil zejména tím, že dne Vrchní soud v Praze, jako soud odvolací, usnesením ze dne 12. 3. 2018 č.j. 4 VSPH 303/2018-A-17 změnil usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. 1. 2018 č.j. KSHK 33 INS 369/2018-A-11 tak, že se insolvenční řízení obou dlužníků nezastavuje, čímž zůstalo v platnosti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. 1. 2018 č.j. KSHK 33 INS 369/2018-A-9/celk.3, kterým byl zjištěn úpadek obou dlužníků, bylo povoleno oddlužení a byl ustanoven insolvenční správce. S ohledem na to, že insolvenční řízení vedené pod sp.zn. KSHK 33 INS 369/2018 tak z rozhodnutí Vrchního soudu v Praze i nadále trvá, je pak nedůvodný příkaz k úhradě nákladů exekuce vydaný Exekutorským úřadem Praha 10 pod č.j. 33 EXE 473/2017-10.

4. Soudní exekutorka, která nevyhověla námitkám povinného proti příkazu k úhradě nákladů exekuce, předložila postupem podle § 88 odst. 3 exekučního řádu (dále jen „e.ř.“) námitky povinného exekučnímu soudu. Věc předložila soudu, bez toho aniž by seznámila oprávněnou s podanými námitkami povinného a vyzvala ji k vyjádření se k těmto námitkám, soud o věci tedy rozhodl bez vyjádření oprávněné, neboť má za to, že toto seznámení oprávněné s námitkami povinného není potřebné a nezbytné za situace, kdy povinný namítá jen jednu skutečnost a to, že soudní exekutorka nebyla k vydání příkazu v této chvíli oprávněna.

5. Soud přezkoumal v rozsahu namítaném povinným příkaz k úhradě nákladů exekuce a shledal, že námitky sice byly podány včas, avšak že nejsou důvodné.

6. Podle § 88 odst. 1 e.ř. určuje náklady exekuce a náklady oprávněného exekutor v příkazu k úhradě nákladů exekuce.

7. Podle ustanovení § 88 odst. 3 e.ř. může účastník řízení podat u exekutora proti příkazu námitky do 8 dnů od doručení. Pokud exekutor v plném rozsahu námitkám nevyhoví, postoupí je bez zbytečného odkladu soudu (§ 45), který o námitkách rozhodne do 15 dnů. Případné vyjádření k námitkám adresované soudu exekutor doručí také tomu, kdo námitky podal.

8. Podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), dále jen „insolvenční zákon“, se se zahájením insolvenčního řízení spojuje to, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. Pro pohledávky za majetkovou podstatou (§ 168) a pohledávky jim na roveň postavené (§ 169) však lze provést nebo vést výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5 a s omezeními tímto rozhodnutím založenými. Není-li dále stanoveno jinak, výkon rozhodnutí nebo exekuce se i nadále nařizuje nebo zahajuje a provádí proti povinnému.

9. Rozhodnutí, jímž soudní exekutor určuje náklady exekuce (pro účely jejich vymožení některým ze způsobů určených v exekučním příkazu k provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky) (příkaz k úhradě nákladů exekuce), je ve smyslu § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona „prováděním exekuce“, a nikoliv jejím „nařízením“ (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 12. 2015 sp. zn. 29 ICdo 5/2014, uveřejněný pod číslem 2/2017 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

10. K rozhodnutím a opatřením přijatým při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce v rozporu s omezením § 109 odstavce 1 písm. c) insolvenčního zákona se v insolvenčním řízení nepřihlíží. Je-li to nezbytné k naplnění účelu insolvenčního řízení, může insolvenční soud kdykoli i bez návrhu pozastavit vykonatelnost nebo odložit právní moc rozhodnutí nebo opatření přijatých při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce v rozporu s omezením podle odstavce 1 písm. c); může také zakázat přijetí rozhodnutí nebo opatření připravovaných při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce v rozporu s omezením podle odstavce 1 písm. c). Proti rozhodnutí insolvenčního soudu podle věty druhé mohou podat odvolání účastníci řízení o výkon rozhodnutí nebo exekučního řízení; těmto osobám, jakož i orgánu nebo osobě, která rozhodnutí nebo opatření při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce přijala nebo připravovala, se rozhodnutí insolvenčního soudu podle věty druhé doručuje zvlášť (srov. ustanovení § 109 odst. 6 insolvenčního zákona).

11. Podle § 89 insolvenčního zákona, není-li dále stanoveno jinak, rozhodnutí insolvenčního soudu vydaná v insolvenčním řízení jsou účinná okamžikem jejich zveřejnění v insolvenčním rejstříku (odstavec 1). Rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení v průběhu jednání nebo hned po skončení jednání jsou proti všem účastníkům insolvenčního řízení a insolvenčnímu správci účinná, jakmile jsou vyhlášena účastníkům a insolvenčnímu správci, kteří byli při jednání přítomní; rozhodnutí ve věci samé jsou v takovém případě proti všem účastníkům insolvenčního řízení a insolvenčnímu správci účinná, jakmile je insolvenční soud vyhlásí veřejně (odstavec 2).

12. Ve smyslu § 142 písm. b) insolvenčního zákona je jiným rozhodnutím o insolvenčním návrhu i zastavení řízení pro nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit nebo který se nepodařilo odstranit, nebo pro zpětvzetí insolvenčního návrhu.

13. Dle 146 odst. 1 insolvenčního zákona účinností rozhodnutí podle § 142 zanikají účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení a dosud vydaná předběžná opatření. Odůvodňují-li to okolnosti případu, může insolvenční soud určit, že účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení a dosud vydaná předběžná opatření zaniknou až právní mocí rozhodnutí.

14. Judikatura soudů dospěla k závěru, že neurčí-li insolvenční soud jinak v usnesení, jímž zamítá insolvenční návrh, zanikají účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení nejpozději okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku. Usnesení, jímž odvolací soud zrušil usnesení o zamítnutí insolvenčního návrhu a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení, se stává účinným nejpozději okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku (jenž je vždy též okamžikem právní moci takového usnesení); tímto okamžikem se opět obnovují (ex nunc) účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení. Na právní jednání a úřední postupy nebo rozhodnutí, k nimž došlo v době od účinnosti rozhodnutí, jímž insolvenční soud odklidil účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, do účinnosti rozhodnutí, jímž odvolací soud toto usnesení insolvenčního soudu zrušil, se nevztahuje omezení plynoucí z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení obnovených až účinností zrušujícího usnesení insolvenčního soudu (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 11. 2015, sp. zn. 29 Cdo 311/2015).

15. Uvedené vztaženo na posuzovanou věc znamená, že účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení na majetek povinného trvaly: v době od 15:48 hodin dne 10. 1. 2018 do 14:48 hodin dne 26. 1. 2018 (kdy insolvenční soud rozhodl, že se insolvenční řízení dlužníka zastavuje z důvodu překážky věci zahájené) a následně od 13:50 hodin dne 12. 3. 2018.

16. Zákaz dalšího provádění exekuce na majetek povinného (dlužníka) tak neplatil (poměřováno exekučními rozhodnutími) v době, kdy soudní exekutorka vydala předmětný příkaz k úhradě nákladů exekuce, proto byly námitky povinného proti tomuto příkazu jako nedůvodné zamítnuty.

17. Pro úplnost zbývá dodat, že dle soudu není rozhodnutí o námitkách proti příkazu k úhradě nákladů exekuce rozhodnutím, jíž by se prováděla exekuce ve smyslu ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, proto soud může o námitkách povinného rozhodnout, obzvlášť za situace, kdy dle judikatury Ústavního soudu (srov. nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 378/16 ze dne 6. 9. 2016, sp. zn. IV. ÚS 2264/16 ze dne 31. 1. 2017 a sp. zn. I. ÚS 2898/16 ze dne 21. 2. 2017), jsou obecné soudy povinny v případech vydávání výtěžku exekuce do insolvenčního řízení postupovat podle § 46 odst. 7 exekučního řádu tak, že insolvenčnímu správci exekutor vydá vymožené plnění po odpočtu nákladů exekuce; účelně vynaložené náklady exekuce, jejichž součástí je také odměna exekutora, se nestávají součástí majetkové podstaty v insolvenčním řízení.

18. O nákladech řízení o námitkách proti příkazu k náhradě nákladů exekuce soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí za situace, kdy z obsahu spisu vyplývá, že oprávněné ani soudní exekutorce žádné náklady v souvislosti s řízením o námitkách proti příkazu k úhradě nákladů exekuce nevznikly.


Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek (§ 88 odst.4 ex. ř.).

Havlíčkův Brod 11. dubna 2018

samosoudkyně