Judikatura VKS

Detail rozhodnutí

<< zpět na zadání dotazu
Spisová značka:7Cmo 393/2016     
Právní věta:Spolek může podnikat či vyvíjet jinou výdělečnou činnost než je podnikání toliko jako vedlejší činnost a ta musí buďto sloužit k hospodárnému využití spolkového majetku nebo k podpoře hlavní činnosti či mohou být kumulativně dány obě tyto podmínky. Nesplňuje-lo určitá činnost zákonné podmínky ust. § 420 odst. 1 o.z., není podnikáním i taková činnost však může být výdělečnou činností. Podnikatelské oprávnění na činnost předmětu podnikání nebo činnost jsoucí jinou výdělečnou činností spolku je třeba jen stanoví-li tak zákon. Charakter každé jednotlivé činnosti vedlejší hospodářské činnosti spolku je dán jejím vymezením ve stanovách.
Soud:Vrchní soud v Praze
ECLI:ECLI:CZ:VSPH:2017:7.CMO.393.2016.1
Datum rozhodnutí:01.11.2017
Forma rozhodnutí:Usnesení
Heslo:Podnikání
Dotčené předpisy:§ 217 předpisu č. 89/2012Sb.
§ 420 předpisu č. 89/2012Sb.
Kategorie rozhodnutí:A

7 Cmo 393/2016

   U S N E S E N Í


   Vrchní soud v Praze rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Holejšovského a soudkyň JUDr. Lenky Broučkové a JUDr. Lenky Grollové ve věci navrhovatele: Rybářský spolek Chmelná, se sídlem č.p. 13, 257 65 Chmelná, identifikační číslo osoby 228 75 824, o návrhu na zápis změny do spolkového rejstříku, k odvolání navrhovatele proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17.8.2016, č.j. L 21339/RD5/MSPH, Fj 235388/2016/MSPH,


   t a k t o :

   Usnesení soudu prvního stupně s e z r u š u j e a věc s e v r a c í soudu prvního stupně k dalšímu řízení.   O d ů v o d n ě n í :


   V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně rozhodl, že „ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 21339 se zapisuje účel spolku 1. Chránit přírodu, čistotu vod a životní prostředí; 2. údržba, ochrana a využívání areálu rybníku v k.ú. Chmelná v rámci svěřených kompetencí (chov, lov a ochrana ryb, ochrana vod, apod.); 3. podílet se na mimoškolní výchově dětí a mládeže v oblasti rybaření, ochrany životního prostření a přírody; 4. aktivně se podílet na zlepšování kulturního života občanů obce Chmelná; 5. spolupracovat s obdobně zaměřenými zájmovými organizacemi. Název nejvyššího orgánu: Členská schůze; Statutární orgán: Předseda Rybářského spolku Chmelná; J. T., dat. nar. xxx, r.č. xxx, č.p. xxx Ch.; Den vzniku funkce: 29. ledna 2016; Počet členů 1; Způsob jednání: Jménem výboru jedná předseda - statutární zástupce spolku. Den zápisu změny: Dnem nabytí právní moci (výrok I.); návrh na zahájení řízení došlý soudu dne 22. června 2016 pod č.j. F 235388/2016 se v části týkající se zápisu předmětu vedlejší hospodářské činnosti a zápisu členů kontrolního orgánu odmítá (výrok II.).

   V odůvodnění soud prvního stupně uvedl, že navrhovatel se domáhal zápisu změn do spolkového rejstříku, mimo jiné i zápisu předmětu vedlejší hospodářské činnosti a zápisu členů kontrolního orgánu. Po citaci ustanovení § 19 a § 88 z.v.r. rejstříkový soud konstatoval, že usnesením ze dne 22.června 2016 byl navrhovatel vyzván k doplnění návrhu tak, aby doložil živnostenská či jiná oprávnění k zapisovaným činnostem vedlejší hospodářské činnosti a čestná prohlášení členů kontrolního orgánu, že splňují podmínky pro to být členy orgánu právnické osoby dle občanského zákoníku, včetně souhlasu se zápisem do rejstříku s úředně ověřenými podpisy. Usnesení bylo dne 30. června 2016 doručeno navrhovateli. Poté soud citoval ust. § 86 písm. e) z.v.r. s tím, že vzhledem k tomu, že navrhovatel do dne rozhodnutí na výzvu soudu k doložení chybějících listinných důkazů nereagoval a listinné „důkazy“ tak soudu předloženy nebyly, rozhodl soud „za pomoci“ ust. § 86 písm. e) z.v.r. tak, že návrh na zápis změny došlý soudu dne 22.června 2016 č.j. F 235388/2016 v části týkající se zápisu vedlejší hospodářské činnosti a zápisu členů kontrolního orgánu odmítl.

   Proti usnesení soudu prvního stupně, a to do jeho zamítavé části, tedy výroku II. , podal navrhovatel v zákonné lhůtě odvolání. Ohledně důvodu nedodání vyžadovaných listinných důkazů rejstříkovým soudem v Praze do 14-ti dnů od doručení usnesení ze dne 22.6.2016 poukázal na to, že z důvodu nemoci nemohl včas požadované listiny shromáždit a zaslat. Poukázal i na vliv období dovolených, kdy nebylo možné všem členům kontrolní komise Rybářského spolku, doručit požadavek a to dodat „souhlas-čestné prohlášení", že splňují podmínky a souhlasí se zápisem do spolkového rejstříku s úředně ověřeným podpisem. Neúmyslně tak došlo k prodlevě v dodání vyžadovaných listin. Odvolatel uvedl, že se snaží vše napravit a v příloze zasílá: „ -opravený a doplněný návrh na zápis změny zapsaných údajů do spolkového rejstříku, - čestné prohlášení předsedy kontrolní komise Rybářského spolku Chmelná, - čestné prohlášení členů kontrolní komise Rybářského spolku Chmelná“. Z obsahu odvolání vyplývá požadavek změny rozhodnutí soudu prvního stupně v odvoláním napadené části a na zápis navržených údajů a skutečností do spolkového rejstříku.

   Vrchní soud v Praze jako soud odvolací přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně v odvoláním napadeném rozsahu a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

   Dle obsahu předloženého rejstříkového spisu sp.zn. L 21339/MSPH se navrhovatel domáhal zápisu změn do spolkového rejstříku, mimo jiné i zápisu předmětu vedlejší hospodářské činnosti (s textem: Spolek hospodaří s majetkem, který je tvořen finančními prostředky a dalším majetkem zdroje majetku jsou: a) stávající majetek, b) majetek získaný koupí, vlastním hospodařením nebo jiným způsobem, c) členské příspěvky, d) prodej povolenek, e) příjem z kapitálového majetku, f) dary, dotace, g) ostatní příjem a dále zápisu členů kontrolního orgánu. Usnesením ze dne 22.června 2016 č.j. L 21339/RD2/MSPH, Fj 235388/2016/MSPH rejstříkový soud vyzval navrhovatele k doplnění a opravení návrhu (ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení - výzvy) tak, aby byly uvedeny konkrétní předměty vedlejší hospodářské činnosti, které bude spolek vykonávat a aby byla opravena data vzniku členství u zapisovaných členů statutárního a kontrolního orgánu a dále aby navrhovatel doložil živnostenská či jiná oprávnění k zapisovaným činnostem vedlejší hospodářské činnosti a čestná prohlášení členů kontrolního orgánu, že splňují podmínky pro to být členy orgánu právnické osoby dle občanského zákoníku, včetně souhlasu se zápisem do rejstříku s úředně ověřenými podpisy. Usnesení bylo dne 30. června 2016 doručeno navrhovateli, který na výzvu ve stanovené lhůtě a ani poté do dne rozhodnutí soudu prvního stupně nereagoval. Rejstříkový soud následně návrh v části týkající se zápisu předmětu vedlejší hospodářské činnosti a zápisu členů kontrolního orgánu odmítl. Spolu s odvoláním předložil navrhovatel návrh na zápis změny zapsaných údajů do spolkového rejstříku na předepsaném formuláři s úředně ověřeným podpisem, v němž byl u J. T. navržen k zápisu den 29. ledna 2016 jako datum vzniku členství (namísto dříve uvedeného dne 18.září 2009), byla upřesněna formulace předmětu vedlejší hospodářské činnosti (1.Prodej povolenek ke sportovnímu rybolovu (pro členy spolku) nevykazující znaky živnosti a podnikání, s finančním výtěžkem na podporu hlavní činnosti spolku; 2.Nákup a prodej ryb nevykazující znaky živnosti a podnikání, s finančním výtěžkem na podporu hlavní činnosti spolku; 3.Nákup a prodej služeb v oboru rybářství, chovu, ochrany ryb a životního prostředí, údržby vodních ploch a nádrží, nevykazující znaky živnosti a podnikání, s finančním výtěžkem na podporu hlavní činnosti spolku) a dále byla předložena čestná prohlášení zapisovaných osob, včetně jejich souhlasu se zápisem do spolkového rejstříku s úředně ověřenými podpisy. Toto podání je tak upřesněním a doplněním původního návrhu.

   Vrchní soud v Praze jako soud odvolací přezkoumal odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

   Co se týká k zápisu navržených členů kontrolního orgánu spolku, tak odvolací soud ve smyslu § 90 z.v.r. přezkoumal, zda údaje o zapisovaných skutečnostech vyplývají z doložených listin (zápis z členské schůze ze dne 29.1.2016 a k odvolání přiložená čestná prohlášení k zápisu navržených členů kontrolního orgánu, včetně jejich souhlasu se zápisem do spolkového rejstříku) a dospěl k závěru, že v této části v době rozhodování odvolacího soudu byly doloženy všechny k zápisu nutné listiny.

   Podle § 217 odst.1 a 2 o.z. „hlavní činností spolku může být jen uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen. Podnikání nebo jiná výdělečná činnost hlavní činností spolku být nemůže; vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku „. Podle § 217 odst.3 o.z. „zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku“. Z uvedeného tedy vyplývá, že hlavní činností spolku nemůže být podnikání ani jiná výdělečná činnost. Přitom podnikáním je ve smyslu § 420 odst.1 o.z. samostatná, na vlastní účet a odpovědnost vykonávaná výdělečná činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Jiným způsobem vykonávaná výdělečná činnost, nejsoucí podnikáním, je spolku též zákonem coby jeho hlavní činnost zapovězena. Naopak je spolku zákonem povolen výkon vedlejší hospodářské činnosti spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnost. Tedy to, co je spolku zakázáno jako hlavní činnost – podnikání či jiná výdělečná činnost, je spolku zákonem povoleno coby vedlejší činnost. Zákonnou podmínkou této vedlejší činnosti však je, aby jejím účelem byla podpora hlavní činnosti nebo aby jejím účelem bylo hospodárné využití spolkového majetku. To tedy znamená, že spolek může podnikat či vyvíjet jinou výdělečnou činnost než je podnikání toliko jako vedlejší činnost a že tato vedlejší činnost musí buďto sloužit k hospodárnému využití spolkového majetku nebo k podpoře hlavní činnosti nebo mohou být kumulativně dány obě tyto podmínky. Není-li vedlejší hospodářská činnost činností představující živnost, není na ní třeba živnostenského oprávnění. Není-li činností, na níž je třeba jiného podnikatelského oprávnění (nikoli živnostenského), pak na ní není třeba ani tohoto oprávnění. To, že vedlejší hospodářská činnost je představována činností, na níž není třeba živnostenského ani jiného podnikatelského oprávnění, ještě neznamená, že není podnikáním. Existují i činnosti jsoucí podnikáním, na něž přitom není třeba podnikatelského, tedy ani živnostenského oprávnění. Musí nicméně splňovat zákonné podmínky činnosti vymezené v ust. § 420 o.z. Nesplňuje-li určitá činnost tyto zákonné podmínky, není podnikáním. I taková činnost však může být výdělečnou činností. Činnosti představující vedlejší hospodářskou činnost tak mohou být buďto podnikáním nebo jinou výdělečnou činností. Jinak řečeno to, že je vedlejší hospodářská činnost resp. její jednotlivé činnosti spolku podnikáním či jinou výdělečnou činností ještě samo o sobě neznamená, že je na tuto činnosti či tyto činnosti třeba živnostenského či jiného podnikatelského oprávnění. Toto oprávnění je třeba jen tehdy, jestliže tak stanoví zákon. To, že zákon nestanoví pro některé činnosti jsoucí podnikáním či jinou výdělečnou činností nutnost podnikatelského oprávnění neznamená, že by tyto činnosti nebyly podnikáním či jinou výdělečnou činností. Charakter každé jednotlivé činnosti vedlejší hospodářské činnosti spolku je dán jejím vymezením. V daném případě je předmět vedlejší hospodářské činnosti spolku mající být zapsán do spolkového rejstříku následující : „1.Prodej povolenek ke sportovnímu rybolovu (pro členy spolku) nevykazující znaky živnosti a podnikání, s finančním výtěžkem na podporu hlavní činnosti spolku; 2.Nákup a prodej ryb nevykazující znaky živnosti a podnikání, s finančním výtěžkem na podporu hlavní činnosti spolku; 3.Nákup a prodej služeb v oboru rybářství, chovu, ochrany ryb a životního prostředí, údržby vodních ploch a nádrží, nevykazující znaky živnosti a podnikání, s finančním výtěžkem na podporu hlavní činnosti spolku“. Uvedené činnosti tedy nejsou podnikáním, když v rámci svého vymezení jsou coby podnikatelské činnosti včetně živnostenské činnosti výslovně vyloučeny, jsou tedy jinou výdělečnou činností, když v rámci jejich vymezení je finanční výtěžek připuštěn, a to na podporu hlavní činnosti spolku. Jednou z hlavních činností spolku je „údržba, ochrana a využívání areálu rybníku v k.ú. Chmelná v rámci svěřených kompetencí (chov, lov a ochrana ryb, ochrana vod apod.). Jde tedy o činnosti předmětu vedlejší hospodářské činnosti spolku, jejichž výkon zákon připouští (§ 217 odst.3 o.z.).

   Na základě výše uvedeného odvolací soud usnesení soudu prvního stupně podle ustanovení § 219 o.s.ř. zrušil a podle § 221 odst.1 písm. a) o.s.ř. vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Nemohl sám ve věci o zápisu změn do spolkového rejstříku rozhodnout, tedy příslušné změny provést, když odvoláním napadená část usnesení soudu prvního stupně (výrok II.) byla toliko jen procesního charakteru – odmítnutí návrhu, přičemž změnit by ve smyslu § 220 o.s.ř. mohl jen rozhodnutí ve věci samé, tedy rozhodnutí o zamítnutí zápisu.


   P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné jen za podmínek § 237 o. s. ř.; lze je podat do dvou měsíců od doručení tohoto usnesení k Nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně.


   V Praze dne 1. listopadu 2017

   JUDr. Josef H o l e j š o v s k ý
   předseda senátu