Judikatura VKS

Detail rozhodnutí

<< zpět na zadání dotazu
Spisová značka:19Co 108/2019     
Soud:Městský soud v Praze
ECLI:ECLI:CZ:MSPH:2019:19.CO.108.2019.1
Datum rozhodnutí:16.05.2019
Forma rozhodnutí:Usnesení
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:čl. 33 Nařízení (ES) č. Montrealské úmluvy/1999
Nařízení (ES) č. 261/2004
Kategorie rozhodnutí:E

USNESENÍ

Městský soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Evy Ištvánkové a soudkyň JUDr. Miluše Farské a Mgr. Alice Žáčkové ve věci

žalobkyně: Ing. Zdenka Č., narozena
bytem xxx, B.
zastoupená advokátem JUDr. Robertem Jehne
sídlem Washingtonova 1567/25, Praha 1

proti
žalované: SOCIETE AIR FRANCE
sídlem 45 Rue de Paris, 95 747 Roissy CDG Cedex 93 290, Tremblay en France
Francouzská republika
adresa pro doručování: SOCIETE AIR FRANCE – obchodní zastoupení
IČO: 161 91 382, Karla Engliše 3219/4, Praha 5 Smíchov

o 626,91 EUR s příslušenstvím
k odvolání žalobkyně proti usnesení Obvodního soudu po Prahu 6 ze dne 18. března 2019, č.j. 61 C 89/2019-17

takto:

Usnesení soudu I. stupně se mění tak, že se místní nepříslušnost Obvodního soudu pro Prahu 6 nevyslovuje.

Odůvodnění:


1. Soud I. stupně vyslovil výše označeným usnesením svoji místní nepříslušnost s poukazem na § 86 odst. 3 o.s.ř. a rozhodl o postoupení věci Obvodnímu soudu pro Prahu 5.

2. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že žalovaná je zahraničním subjektem, jejíž organizační složka má sídlo na Praze 5. Za této situace dovodil, že Obvodní soud pro Prahu 6 není místně příslušným soudem.

3. Proti usnesení podala žalobkyně odvolání. Uvedla, že se v tomto řízení domáhá náhrady škody za zpoždění letu z Chennai přes Paříž do Prahy na základě tzv. Montrealské úmluvy. Ta ve svém čl. 33 upravuje možnost volby příslušného soudu žalobcem s tím, že jednou z možností je podat žalobu u soudu místa určení. Za situace, kdy místem určení bylo Letiště Václava Havla, je Obvodní soud pro Prahu 6 místně příslušným soudem k projednání a rozhodnutí věci.

4. Odvolací soud přezkoumal k odvolání žalobkyně napadené usnesení podle § 212a odst. 6 o.s.ř. postupem podle § 214 odst. 2 písm. c) o.s.ř. a dospěl poté k závěru, že odvolání je důvodné.

5. Podle § 11 odst. 1 a 2 o.s.ř. řízení se koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné skutečnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Je-li místně příslušných několik soudů, může se řízení konat u kteréhokoli z nich.

6. V projednávané věci se jedná o spor, který bude posuzován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů. Jedná se o spor z mezinárodní letecké dopravy osob. Jak správně poukázala odvolatelka, místní příslušnost v této věci je třeba posoudit dle čl. 33 Montrealské úmluvy ze dne 28.5.1999 o sjednocení některých pravidel pro mezinárodní leteckou dopravu.

7. Dle čl. 33 Montrealské úmluvy žalobu o náhradu škody musí žalobce podat podle svého uvážení na území jednoho ze smluvních států buď u soudu v místě bydliště nebo sídla dopravce, nebo v místě jeho hlavní provozovny, nebo v místě provozovny, kde byla uzavřena přepravní smlouva, anebo u soudu v místě určení.

8. V daném případě se jedná o evropské nařízení a mezinárodní úmluvu, které mají přednost před vnitrostátní úpravou. Jedná se o příslušnost na výběr danou s tím, že rozhodnutí, u kterého soudu bude řízení zahájeno, ponechává v rámci vyjmenovaných možností plně žalobci. To, že má žalovaná obchodní zastoupení v ČR v Praze 5, je pro určení místní příslušnosti za situace, kdy se žalobkyně rozhodla podat žalobu u soudu dle místa určení, zcela bez významu.

9. Na základě uvedených skutečností, nelze než dovodit, že místně příslušným k projednání a rozhodnutí této věci je Obvodní soud pro Prahu 6.

10. Odvolací soud z uvedeného důvodu usnesení soudu I. stupně změnil dle § 220 odst. 1 písm. a) o.s.ř. tak, že se místní nepříslušnost Obvodního soudu pro Prahu 6 nevyslovuje.

    Poučení:

    Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné za podmínek § 237 o.s.ř. V takovém případě se podává do 2 měsíců od doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím soudu I. stupně.

    Praha 16. května 2019    JUDr. Eva Ištvánková v.r.
    předsedkyně senátu