Judikatura VKS

Detail rozhodnutí

<< zpět na zadání dotazu
Spisová značka:8Co 58/2019     
Soud:Krajský soud v Ostravě
ECLI:ECLI:CZ:KSOS:2019:8.CO.58.2019.1
Datum rozhodnutí:06.02.2019
Forma rozhodnutí:Usnesení
Dotčené předpisy:Nařízení () č. 1215/2012
Kategorie rozhodnutí:E
USNESENÍKrajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Šárky Neuwirthové a soudců JUDr. Daniely Kabátové a JUDr. Mgr. Marka Del Favero, Ph.D., ve věci

žalobkyně: Bohemia Faktoring, a. s., IČO 27242617
   sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1 - Malá Strana
   zastoupená advokátem JUDr. Ing. Karlem Goláněm, Ph.D.
   sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1 - Malá Strana
proti
žalovanému: Milan B., narozený dne xxx, rodné číslo xxx
   bytem xxx, Slovensko
o zaplacení částky 7.526 Kč s příslušenstvím
k odvolání žalobkyně proti usnesení Okresního soudu v Karviné - pobočka v Havířově ze dne 19. 12. 2018, č. j. 108 C 310/2018-39,

takto:

Usnesení okresního soudu se mění tak, že Okresní soud v Karviné, pobočka v Havířově, je mezinárodně příslušný a řízení se nezastavuje.

Odůvodnění:

1. Napadeným usnesením Okresní soud v Karviné - pobočka v Havířově rozhodl, že není mezinárodně příslušný a řízení zastavil, dále rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

2. Proti tomuto usnesení podala žalobkyně včas odvolání, v němž se domáhala změnit rozhodnutí tak, že v řízení se pokračuje. V odvolání žalobkyně uvedla, že pravomoc nadepsaného soudu byla dána na základě ujednání v čl. 23 Smlouvy o půjčce č. 576423407 ze dne 2. 9. 2013, kde si strany sjednaly, že veškeré spory vzniklé mezi stranami při plnění této smlouvy budou rozhodovány příslušným soudem České republiky. Smluvní podmínky smlouvy o půjčce, jejichž součástí je ujednání o pravomoci soudů České republiky, jsou otištěny na druhé straně smlouvy samotné a jsou nepochybně nedílnou součástí obsahu smlouvy, která byla oběma smluvními stranami podepsána. Ze smlouvy o půjčce se také podává, že místem plnění závazku je Havířov, kde byla smlouva o půjčce uzavřena. Pravomoc českých soudů projednat předmětnou věc je dána také dle článku 7 odst. 1 písm. b), odrážka druhá Nařízení EP a Rady (EU) č. 1215/2012, když dle tohoto ustanovení může být soudní řízení proti žalovanému vedeno v České republice i přes to, že v předmětném vztahu vystupuje jako spotřebitel, neboť zde byla žalovanému ze strany právního předchůdce žalobkyně poskytnuta půjčka bez uvedení účelu a právní předchůdce žalobkyně ani žalobkyně neprovozují profesionální nebo podnikatelskou činnost na území jiného členského státu.

3. Žalovaný se k odvolání nevyjádřil.

4. Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení okresního soudu i řízení, které mu předcházelo a dospěl k závěru, že odvolání žalobkyně bylo podáno důvodně.

5. Odvolací soud se ztotožňuje se zjištěním okresního soudu, že žalovaný je občanem Slovenské republiky, na jejím území je hlášen k trvalému pobytu a na této adrese se také zdržuje, o čemž svědčí to, že mu na tuto adresu byla doručena žaloba. Podle článku 25 odst. 1 věty prvé a druhé, písm. a) Nařízení EP a Rady (EU) č. 1215/2012, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech („Nařízení Brusel II“) platí, že bez ohledu na bydliště stran, dohodnou-li se tyto strany, že již ve vzniklém nebo budoucím sporu z určitého právního vztahu má příslušnost soud nebo soudy některého členského státu, je příslušný soud nebo soudy tohoto státu, pokud tato dohoda není z hlediska své věcné platnosti podle práva tohoto členského státu neplatná. Pokud se strany nedohodnou jinak, je tato příslušnost výlučná. Tato dohoda o příslušnosti musí být uzavřena písemně nebo ústně s písemným potvrzením.

6. Ze smlouvy o půjčce č. 576423407 ze dne 2. 9. 2013 a jejích smluvních podmínek, které jsou součástí této smlouvy, a to konkrétně v článku 23 vyplývá, že si účastníci sjednali, že veškeré spory vzniklé mezi stranami při plnění této smlouvy budou rozhodovány příslušným soudem České republiky.

7. Z uvedených důvodů odvolací soud změnil usnesení okresního soudu v souladu s ust. § 220 odst. 1 písm. a) o. s. ř. tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.


Poučení:

Proti tomuto usnesení je možno podat dovolání, jestliže toto rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak, a to do dvou měsíců od doručení tohoto usnesení, prostřednictvím okresního soudu, k Nejvyššímu soudu České republiky.
Ostrava 6. února 2019
JUDr. Šárka Neuwirthová v. r.
předsedkyně senátu
 USNESENÍKrajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Šárky Neuwirthové a soudců JUDr. Daniely Kabátové a JUDr. Mgr. Marka Del Favero, Ph.D., ve věci

žalobkyně: Bohemia Faktoring, a. s., IČO 27242617
   sídlem Letenská 121/8, 118 00  Praha 1 - Malá Strana
   zastoupená advokátem JUDr. Ing. Karlem Goláněm, Ph.D.
   sídlem Letenská 121/8, 118 00  Praha 1 - Malá Strana
proti
žalovanému: Milan B., narozený dne xxx, rodné číslo xxx
   bytem xxx, Slovensko
o zaplacení částky 7.526 Kč s příslušenstvím
k odvolání žalobkyně proti usnesení Okresního soudu v Karviné - pobočka v Havířově ze dne 19. 12. 2018, č. j. 108 C 310/2018-39,

takto:

Usnesení okresního soudu se mění tak, že Okresní soud v Karviné, pobočka v Havířově, je mezinárodně příslušný a řízení se nezastavuje.

Odůvodnění:

1. Napadeným usnesením Okresní soud v Karviné - pobočka v Havířově rozhodl, že není mezinárodně příslušný a řízení zastavil, dále rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

2. Proti tomuto usnesení podala žalobkyně včas odvolání, v němž se domáhala změnit rozhodnutí tak, že v řízení se pokračuje. V odvolání žalobkyně uvedla, že pravomoc nadepsaného soudu byla dána na základě ujednání  v čl. 23 Smlouvy o půjčce č. 576423407 ze dne 2. 9. 2013, kde si strany sjednaly, že veškeré spory vzniklé mezi stranami při plnění této smlouvy budou rozhodovány příslušným soudem České republiky. Smluvní podmínky smlouvy o půjčce, jejichž součástí je ujednání o pravomoci soudů České republiky, jsou otištěny na druhé straně smlouvy samotné a jsou nepochybně nedílnou součástí obsahu smlouvy, která byla oběma smluvními stranami podepsána. Ze smlouvy o půjčce se také podává, že místem plnění závazku je Havířov, kde byla smlouva o půjčce uzavřena. Pravomoc českých soudů projednat předmětnou věc je dána také dle článku 7 odst. 1 písm. b), odrážka druhá Nařízení EP a Rady (EU) č. 1215/2012, když dle tohoto ustanovení může být soudní řízení proti žalovanému vedeno v České republice i přes to, že v předmětném vztahu vystupuje jako spotřebitel, neboť zde byla žalovanému ze strany právního předchůdce žalobkyně poskytnuta půjčka bez uvedení účelu a právní předchůdce žalobkyně ani žalobkyně neprovozují profesionální nebo podnikatelskou činnost na území jiného členského státu.

3. Žalovaný se k odvolání nevyjádřil.

4. Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení okresního soudu i řízení, které mu předcházelo a dospěl k závěru, že odvolání žalobkyně bylo podáno důvodně.

5. Odvolací soud se ztotožňuje se zjištěním okresního soudu, že žalovaný je občanem Slovenské republiky, na jejím území je hlášen k trvalému pobytu a na této adrese se také zdržuje, o čemž svědčí to, že mu na tuto adresu byla doručena žaloba. Podle článku 25 odst. 1 věty prvé a druhé, písm. a) Nařízení EP a Rady (EU) č. 1215/2012, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech („Nařízení Brusel II“) platí, že bez ohledu na bydliště stran, dohodnou-li se tyto strany, že již ve vzniklém nebo budoucím sporu z určitého právního vztahu má příslušnost soud nebo soudy některého členského státu, je příslušný soud nebo soudy tohoto státu, pokud tato dohoda není z hlediska své věcné platnosti podle práva tohoto členského státu neplatná. Pokud se strany nedohodnou jinak, je tato příslušnost výlučná. Tato dohoda o příslušnosti musí být uzavřena písemně nebo ústně s písemným potvrzením.

6. Ze smlouvy o půjčce č. 576423407 ze dne 2. 9. 2013 a jejích smluvních podmínek, které jsou součástí této smlouvy, a to konkrétně v článku 23 vyplývá, že si účastníci sjednali, že veškeré spory vzniklé mezi stranami při plnění této smlouvy budou rozhodovány příslušným soudem České republiky.

7. Z uvedených důvodů odvolací soud změnil usnesení okresního soudu v souladu s ust. § 220 odst. 1 písm. a) o. s. ř. tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.


Poučení:

Proti tomuto usnesení je možno podat dovolání, jestliže toto rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak, a to do dvou měsíců od doručení tohoto usnesení, prostřednictvím okresního soudu, k Nejvyššímu soudu České republiky.
Ostrava 6. února 2019
                                                                                                                         JUDr. Šárka Neuwirthová v. r.
předsedkyně senátu
 USNESENÍKrajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Šárky Neuwirthové a soudců JUDr. Daniely Kabátové a JUDr. Mgr. Marka Del Favero, Ph.D., ve věci

žalobkyně: Bohemia Faktoring, a. s., IČO 27242617
   sídlem Letenská 121/8, 118 00  Praha 1 - Malá Strana
   zastoupená advokátem JUDr. Ing. Karlem Goláněm, Ph.D.
   sídlem Letenská 121/8, 118 00  Praha 1 - Malá Strana
proti
žalovanému: Milan B., narozený dne xxx, rodné číslo xxx
   bytem xxx, Slovensko
o zaplacení částky 7.526 Kč s příslušenstvím
k odvolání žalobkyně proti usnesení Okresního soudu v Karviné - pobočka v Havířově ze dne 19. 12. 2018, č. j. 108 C 310/2018-39,

takto:

Usnesení okresního soudu se mění tak, že Okresní soud v Karviné, pobočka v Havířově, je mezinárodně příslušný a řízení se nezastavuje.

Odůvodnění:

1. Napadeným usnesením Okresní soud v Karviné - pobočka v Havířově rozhodl, že není mezinárodně příslušný a řízení zastavil, dále rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

2. Proti tomuto usnesení podala žalobkyně včas odvolání, v němž se domáhala změnit rozhodnutí tak, že v řízení se pokračuje. V odvolání žalobkyně uvedla, že pravomoc nadepsaného soudu byla dána na základě ujednání  v čl. 23 Smlouvy o půjčce č. 576423407 ze dne 2. 9. 2013, kde si strany sjednaly, že veškeré spory vzniklé mezi stranami při plnění této smlouvy budou rozhodovány příslušným soudem České republiky. Smluvní podmínky smlouvy o půjčce, jejichž součástí je ujednání o pravomoci soudů České republiky, jsou otištěny na druhé straně smlouvy samotné a jsou nepochybně nedílnou součástí obsahu smlouvy, která byla oběma smluvními stranami podepsána. Ze smlouvy o půjčce se také podává, že místem plnění závazku je Havířov, kde byla smlouva o půjčce uzavřena. Pravomoc českých soudů projednat předmětnou věc je dána také dle článku 7 odst. 1 písm. b), odrážka druhá Nařízení EP a Rady (EU) č. 1215/2012, když dle tohoto ustanovení může být soudní řízení proti žalovanému vedeno v České republice i přes to, že v předmětném vztahu vystupuje jako spotřebitel, neboť zde byla žalovanému ze strany právního předchůdce žalobkyně poskytnuta půjčka bez uvedení účelu a právní předchůdce žalobkyně ani žalobkyně neprovozují profesionální nebo podnikatelskou činnost na území jiného členského státu.

3. Žalovaný se k odvolání nevyjádřil.

4. Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení okresního soudu i řízení, které mu předcházelo a dospěl k závěru, že odvolání žalobkyně bylo podáno důvodně.

5. Odvolací soud se ztotožňuje se zjištěním okresního soudu, že žalovaný je občanem Slovenské republiky, na jejím území je hlášen k trvalému pobytu a na této adrese se také zdržuje, o čemž svědčí to, že mu na tuto adresu byla doručena žaloba. Podle článku 25 odst. 1 věty prvé a druhé, písm. a) Nařízení EP a Rady (EU) č. 1215/2012, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech („Nařízení Brusel II“) platí, že bez ohledu na bydliště stran, dohodnou-li se tyto strany, že již ve vzniklém nebo budoucím sporu z určitého právního vztahu má příslušnost soud nebo soudy některého členského státu, je příslušný soud nebo soudy tohoto státu, pokud tato dohoda není z hlediska své věcné platnosti podle práva tohoto členského státu neplatná. Pokud se strany nedohodnou jinak, je tato příslušnost výlučná. Tato dohoda o příslušnosti musí být uzavřena písemně nebo ústně s písemným potvrzením.

6. Ze smlouvy o půjčce č. 576423407 ze dne 2. 9. 2013 a jejích smluvních podmínek, které jsou součástí této smlouvy, a to konkrétně v článku 23 vyplývá, že si účastníci sjednali, že veškeré spory vzniklé mezi stranami při plnění této smlouvy budou rozhodovány příslušným soudem České republiky.

7. Z uvedených důvodů odvolací soud změnil usnesení okresního soudu v souladu s ust. § 220 odst. 1 písm. a) o. s. ř. tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.


Poučení:

Proti tomuto usnesení je možno podat dovolání, jestliže toto rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak, a to do dvou měsíců od doručení tohoto usnesení, prostřednictvím okresního soudu, k Nejvyššímu soudu České republiky.
Ostrava 6. února 2019
                                                                                                                         JUDr. Šárka Neuwirthová v. r.
předsedkyně senátu