Judikatura VKS

Detail rozhodnutí

<< zpět na zadání dotazu
Spisová značka:21Co 245/2018     
Právní věta:Byl-li v řízení účastník částečně osvobozen od soudních poplatků, pak stát zaplatí advokátovi celé náklady za zastupování tohoto účastníka, o nichž bylo pravomocně rozhodnuto.
Soud:Krajský soud v Hradci Králové
ECLI:ECLI:CZ:KSHK:2018:21.CO.245.2018.1
Datum rozhodnutí:27.08.2018
Forma rozhodnutí:Usnesení
Heslo:Náklady řízení
Poplatky soudní
Dotčené předpisy:§ 138 odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb. OSR (OSŘ)
§ 140 předpisu č. 99/1963Sb. OSR (OSŘ)
§ 142 předpisu č. 99/1963Sb. OSR (OSŘ)
§ 30 předpisu č. 99/1963Sb. OSR (OSŘ)
§ 149 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb. OSR (OSŘ)
Kategorie rozhodnutí:C

č. j. 21 Co 245/2018-146
Usnesení

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Šárky Petrové a soudců JUDr. Jiřího Petržálka a JUDr. Marie Kubištové ve věci

žadatele: VS, narozený xxx
bytem xxx

o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů

k odvolání žadatele proti usnesení Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou ze dne 13. 7. 2018 č. j. 0 Nc 2258/2016-117


takto:

Usnesení okresního soudu se zrušuje a věc se vrací okresnímu soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud shora citovaným usnesením uložil žadateli zaplatit na účet okresního soudu 5.823,20 Kč. Okresní soud uvedl, že žadatel se domáhal svou žádostí, uplatněnou dne 14. 6. 2016 před zahájením řízení ve věci samé, ochrany svých práv vůči MB, IČ xxx, sídlem v xxx, a zároveň pořádal o přiznání osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení, které hodlal proti MB vést, o nárok ze smlouvy o dílo, uzavřené dne 20. 10. 2014. Žadateli bylo přiznáno osvobození od soudních poplatků v rozsahu 90 % a postupně mu byli ustanoveni zástupci z řad advokátů Mgr. Lenka Grulichová, JUDr. Vladimír Bek a JUDr. Jaromír Jeřábek, vždy poté, co předchozí zástupce byl zproštěn povinnosti žadatele zastupovat. Usneseními ze dne 5. 6. 2018 č. j. 0 Nc 2258/2016-109, 0 Nc 2258/2016-108 a 0 Nc 2258/2016-110 byla Mgr. Lence Grulichové přiznána odměna za zastoupení žadatele v částce 19.754 Kč, JUDr. Vladimíru Bekovi v částce 12.826 Kč a JUDr. Jaromíru Jeřábkovi v částce 25.652 Kč. Okresní soud uložil napadeným usnesením žadateli povinnost nahradit státu 10 % nákladů, které vznikly v souvislosti s tím, že žadateli byli soudem ustanoveni zástupci z řad advokátů pro toto řízení, i když žadatel nakonec jejich pomoci nevyužil a žalobu podal sám.

Proti usnesení podal odvolání žadatel. Předně namítal, že mu byla uložena povinnost nahradit státu náklady řízení, aniž by usnesení o přiznání odměny zástupcům byla v právní moci, protože nebyla doručena žadateli. Žadatel má výhrady proti odměnám, které uplatnil již dříve i před okresním soudem. V odvolání tyto výhrady dále rozvedl. Nadto považoval napadené usnesení za předčasné, protože neskončilo dosud řízení ve věci samé, náklady by měly být součástí nákladů řízení a v případě úspěchu žalobce by je měl hradit žalovaný.

Odvolání je důvodné.

Krajský soud ověřil, že usnesení ze dne 5. 6. 2018 č. j. 0 Nc 2258/2016-109, 0 Nc 2258/2016-108 a 0 Nc 2258/2016-110, kterými rozhodl okresní soud o odměnách za zastoupení žadatele, byla doručována pouze advokátům. Žadateli doručována nebyla.

Proti rozhodnutí o odměně ustanoveného advokáta je přípustné odvolání, které je oprávněn podat jak samotný advokát, tak i účastníci (vedlejší účastníci) řízení, kteří jsou potencionálně povinni nahradit státu náklady spočívající v odměně advokáta placené státem (viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 7. 2015 sp. zn. 25 Cdo 1748/2015, ze dne 6. 2. 2018 sp. zn. 28 Cdo 3205/2016 a rozsudek ze dne 28. 11. 2017 sp. zn. 33 Cdo 204/2017). Usnesení o odměně advokátů nejsou v právní moci, a proto nelze žadateli uložit ani povinnost nahradit státu poměrnou část těchto nákladů.

Naproti tomu nepovažuje krajský soud za důvodnou námitku, že o povinnosti žadatele nahradit státu náklady řízení lze rozhodnout až v souvislosti s rozhodnutím ve věci samé podle výsledku řízení. Zastupování advokáty bylo ukončeno pravomocně ještě před skončením řízení ve věci samé. Ve smyslu § 138 stát je povinen ve vztahu mezi ním a žadatelem tuto odměnu hradit pouze ve výši přiznaného osvobození od soudních poplatků. Podle § 138 odst. 3 o. s. ř. byl-li účastníku osvobozenému od soudních poplatků ustanoven zástupce, vztahuje se osvobození v rozsahu, v jakém bylo přiznáno, i na hotové výdaje zástupce a na odměnu za zastupování. Povinnost žadatele hradit 10 % nákladů řízení státu vyplývá z rozsahu nepřiznaného osvobození od soudních poplatků a je založena ust. § 140 odst. 1 o. s. ř., podle kterého každý účastník platí náklady řízení, které vznikají jemu osobně, a náklady svého zástupce (tu část, která byla advokátu hrazena státem podle § 140 odst. 2 o. s. ř., aniž byla kryta rozsahem osvobození od soudních poplatků, přiznaného žadateli) a nezávisí na rozhodnutí ve věci samé, které se týká (bude týkat) v této části nákladů řízení mezi účastníky. Je třeba rozlišovat vztah stát – ustanovený advokát (který byl řešen usneseními o odměně advokátů), vztah stát – žadatel (který byl řešen napadeným usnesením) a vztah účastník řízení – účastník řízení (který bude řešen i co do nákladů řízení rozhodnutím ve věci samé). Ve věci samé bude předmětem rozhodnutí podle § 148 odst. 1 o. s. ř. část nákladů placených státem v rozsahu 90 %. Zbylých 10 % nákladů, které je povinen platit podle § 140 odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § 138 odst. 3 o. s. ř. žadatel (podle pravomocného usnesení soudu), bude předmětem rozhodnutí o nákladech řízení mezi účastníky podle § 142 a násl. o. s. ř.

V dalším řízení okresní soud doručí žadateli usnesení ze dne 5. 6. 2018 č. j. 0 Nc 2258/2016-109, 0 Nc 2258/2016-108 a 0 Nc 2258/2016-110 a o povinnosti žadatele platit 10 % nákladů státu rozhodne až po právní moci těchto usnesení.


Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání ani dovolání přípustné.

Hradec Králové 27. srpna 2018

předsedkyně senátu