Judikatura VKS

Detail rozhodnutí

<< zpět na zadání dotazu
Spisová značka:7Cmo 13/2017     
Právní věta:Jiné právnické osoby, než společenství vlastníků jednotek, sousloví "společenství vlastníků" ve svém názvu mít nesmějí, ledaže by jeho použití bylo takové, že by nemohlo dojít k naplnění klamavosti či zaměnitelnosti takto vytvořeného názvu právnické osoby. Zákonem stanovený účel vzniku společenství vlastníků jednotek - zajišťování správy domu a pozemku touto právnickou osobou, není oprávněn namísto společenství vlastníků naplňovat pro týž dům i jiný subjekt. Jiný subjekt je oprávněn provádět jen tzv. operativní správu domu coby činnost prováděnou výlučně na základě pověření společenství vlastníků jednotek a tedy odvozenou od účelu vzniku a existence společenství.
Soud:Vrchní soud v Praze
ECLI:ECLI:CZ:VSPH:2017:7.CMO.13.2017.1
Datum rozhodnutí:18.10.2017
Forma rozhodnutí:Usnesení
Heslo:Společenství vlastníků jednotek
Dotčené předpisy:§ 132 odst. 1 písm. a) předpisu č. 89/2012Sb.
§ 1189 odst. 1 předpisu č. 89/2012Sb.
§ 1194 odst. 1 předpisu č. 89/2012Sb.
Kategorie rozhodnutí:A

7 Cmo 13/2017
U S N E S E N Í

      Vrchní soud v Praze rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Holejšovského a soudkyň JUDr. Lenky Broučkové a JUDr. Lenky Grollové ve věci navrhovatele: a) Jiří Tesař, nar. 9.9.1952, bytem Karlova 2645, 407 47 Varnsdorf,               b) Miloš Haubert, nar. 16.8.1956, bytem Karlova 2644, 407 47 Varnsdorf,                            c) Růžena Novotná, nar. 9.3.1947, bytem Karlova 2643, 407 47 Varnsdorf, za účasti: Sdružení vlastníků domu Karlova 2642-45 Varnsdorf, se sídlem Karlova 2642,              407 47 Varnsdorf, identifikační číslo osoby 689 83 514, o návrhu na zápis změny do spolkového rejstříku, k odvolání účastníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1. prosince 2016, č.j. L 3251/RD7/KSUL, Fj 69780/2016/KSUL,  

t a k t o:


Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku II. potvrzuje.

O d ů v o d n ě n í:


        V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně rozhodl tak, že „V spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu L, vložce číslo 3251 se zapisuje Název nejvyššího orgánu: shromáždění vlastníků, Statutární orgán - výbor Předseda Růžena Novotná, dat. nar. 9. března 1947, … Den vzniku funkce: 14. října 2016 Den vzniku členství: 14. října 2016, Místopředseda Jiří Tesař, dat. nar. 9. září 1952, …Den vzniku funkce: 14. října 2016 Den vzniku členství: 14. října 2016, Člen Miloš Haubert, dat. nar. 16. srpna 1956… Den vzniku členství: 14. října 2016, Počet členů 3, Způsob jednání Za výbor jedná navenek předseda výboru (v jeho nepřítomnosti místopředseda) nebo výborem pověřený člen výboru. Je-li pro právní jednání zapotřebí písemná forma, je nezbytný podpis předsedy a dalšího člena výboru“ (výrok I.), „ V té části, v níž Navrhovatel požaduje zapsat změnu názvu a účel subjektu: správa domu a pozemku, se návrh zamítá.“ (výrok II.), „Navrhovateli se vrací soudní poplatek ve výši                  6.000,-Kč…“(výrok III.), „Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.“ (výrok IV.). Zamítavý výrok rejstříkový soud odůvodnil odkazem na ustanovení § 132 odst.2 o.z. s tím, že k zápisu nově navržený název vyvolává klamný dojem, že se jedná       o společenství vlastníků jednotek vzniklé  dle zákona č. 72/1994 Sb. či  založené dle § 1158 a násl o.z. Dále soud uvedl, že účel spolku má být totožný s účelem společenství vlastníků jednotek, což klamavý dojem z názvu spolku jenom zvyšuje. Název spolku nesplňuje podmínky pro jeho zápis do spolkového rejstříku, a i účel spolku je v rozporu s ustanoveními nového občanského zákoníku.

Proti usnesení soudu prvního stupně ohledně zamítavého výroku II. podal účastník včasné odvolání. V odvolání uvedl, že sdružení bylo registrováno 18.1.1999 za účelem společné péče jeho členů o dům, v němž bydlí... Ke dni 1.7.2000 vzniklo v domě Karlova 2642-45 Varnsdorf podle § 9 odst. 3 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, po novele zákonem č. 103/2000 Sb.; společenství vlastníků jednotek jako právnická osoba, viz potvrzení KÚ pro Ústecký kraj, KP Rumburk z 2.10.2015 (dále jen SVJ). Uvedené SVJ konalo své ustavující shromáždění vlastníků ve smyslu § 3028 odst. 2 NOZ dne 22.1.2016. Shromáždění zvolilo členy výboru a přijalo novelu stanov (právní poměry se řídily vzorovými stanovami). Protože nabytím „právní moci NOZ“ (zák.č. 89/2012 Sb.) byl k 1.1.2014 zrušen zák.č. 72/1994 Sb., konalo se ustavující shromáždění bez účasti notáře. Návrh na prvozápis SVJ do veřejného rejstříku byl zamítnut pro nedoplacení soudního poplatku. Na telefonický dotaz bylo SVJ informováno, že zápis v případě doplacení SOP stejně nebude proveden. Nejprve prý musí být zrušeno sdružení (s likvidací) a potom je třeba konat ustavující schůzi za účasti notáře. To se SVJ nejeví jako reálné, protože ve veřejném rejstříku je zapsáno Sdružení, které má IČ a bankovní účet a uzavřené smlouvy. SVJ musí fungovat i v mezidobí, mezi zrušením spolku a vypořádáním jeho aktiv a mezi zápisem SVJ do rejstříku společenství. V praxi je nemožné požadavku na zrušení Sdružení s likvidací a následné konstituování SVJ vyhovět. Dále odvolatel uvedl, že právnická osoba musí plnit svůj účel, kterým je správa domu            a pozemku, kontinuálně, s právním nástupnictvím, nemůže rozdělit „fond oprav" členům sdružení, zrušit účet, neplatit zálohové platby po dobu přechodu ze sdružení na společenství vlastníků. Nemůže neplatit úvěry, nechat zaniknout všechny smlouvy apod. Jako reálné se jeví rozhodnout o zrušení spolku s likvidací a současném právním nástupnictví zapsaného SVJ, i když se nebude jednat o přeměnu. Dále odvolatel uvedl, že název není klamavý, protože se skutečně jedná o společenství vlastníků jednotek a splňuje podmínku § 216 NOZ, protože obsahuje zkratku z.s. Spolek má ve stanovách od roku 1999 zapsaný jako cíl činnosti společnou péči jeho členů o dům, v němž bydlí a o jeho okolí, v zájmu vytvoření příznivých bytových podmínek a uspokojivého životního prostředí. V návrhu na změnu zápisu je jako účel subjektu uvedena správa domu a pozemku, což zcela koresponduje s výše uvedeným cílem/účelem spolku. Dále odvolatel brojil proti odůvodnění usnesení uvedeném ve třetím odstavci, v němž soud uvedl, že nelze akceptovat přijaté znění stanov, neboť spolek je založen na principu dobrovolnosti a otevřenosti členství, na absenci majetkové účasti člena atd. V § 214 a násl. NOZ odvolatel nedohledal zákaz toho, co je v odůvodnění uvedeno.      „V § 215 odst. 2 NOZ je uvedeno, že členové spolku neručí za jeho dluhy. Zákon zde výslovně nezakazuje (§ 1 odst. 2 NOZ) možnost ručení. V podstatě NOZ uvádí, že člen neručí za závazky, není-li ve stanovách uvedeno něco jiného.“ Stejně tak princip dobrovolnosti. „Nutí někdo někoho, aby si zakoupil jednotku v tomto domě a stal se tím členem SVJ? Nikoli.“ Je to svobodné rozhodnutí nabyvatele. To, co NOZ výslovně nezakazuje, je možno se smluvně odchýlit od znění uvedeného v zákoně. Z uvedených důvodů odvolatel požaduje, aby byly stanovy založeny do sbírky listin. Je to dáno zejména principem publicity, veřejnost by měla mít možnost informovat se, jak tento z.s. funguje. Odvolatel v odvolání současně požádal odvolací soud, aby šel do věci „hlouběji“  a „naznačil způsob řešení“. Z odvolání vyplynul požadavek, aby odvolací soud změnil usnesení soudu prvního stupně ve výroku II. tak, že návrhu vyhoví.

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně v odvoláním napadeném rozsahu a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu předloženého rejstříkového spisu vyplývá, že navrhovatelé se domáhali zápisu změn do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu L, vložce číslo 3251, a to u subjektu (od 1.1.2014 ex lege spolku) Sdružení vlastníků domu Karlova 2642-45 Varnsdorf.  Domáhali se mj. výmazu dosud zapsaného názvu spolku Sdružení vlastníků domu Karlova 2642-45 Varnsdorf  a navrhovali zapsat nový název spolku: Společenství vlastníků jednotek domu Karlova 2642-45, Varnsdorf, z.s.“ a dále se domáhali zápisu účelu subjektu: „správa domu a pozemku“. Z obsahu vyplněného formuláře v jeho jednotlivých rubrikách (především označení navrhovatel a označní subjektu, jehož se zápis týká), tedy z obsahu návrhu na zápis změn do spolkového rejstříku tedy vyplývá, že k zápisu či výmazu navrhované sktuečnosti a údaje se týkají spolku (před 1.1.2014 občanského sdružení)  Sdružení vlastníků domu Karlova 2642-45 Varnsdorf  zapsaného ve  spolkovém rejstříku vedenéu u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu L, vložce číslo 3251.

Dle § 132 odst.1 o.z. „jménem právnické osoby je její název“. Dle § 132 odst.2 o.z. „název musí odlišit právnickou osobu od jiné osoby a obsahovat označení její právní formy; název nesmí být klamavý“. Ze zákona tak  ohledně názvu právnické osoby vyplývá několik zásad jako například  zásada jednotnosti a jedinečnosti  názvu právnické osoby, zásada výlučnosti a s ní související zásada nezaměnitelnosti, zásada pravdivosti a s ní související zásada, podle níž název právnické osoby nesmí být klamavý. To znamená, že název nesmí vzbuzovat klamnou představu o právnické osobě jako takové (jejím typu, právní formě           a  charakteru, účelu a předmětu činnosti či podnikání) ani o jejích členech či orgánech. Tuto klamavou představu nesmí vzbuzovat jak vůči všem třetím osobám, tak vůči orgánům státu    a též vůči členům samotné právnické osoby. Zásada výlučnosti znamená, že určitý název včetně názvu zapsaného   ve veřejném rejstříku   je oprávněna užívat výlučně právnická osoba, o jejíž název se jedná a nikdo jiný. S tím souvisí zásada nezaměnitelnosti, kdy název právnické osoby nesmí být zaměnitelný s názvem jiné právnické osoby. Se jmenovanými zásadami souvisí to, že určitá slova či sousloví resp. určité obsahově jednoznačně určené pojmy,  jsou zákonem určeny výlučně určitému typu právnických osob, přičemž žádné jiné právnické osoby tato slouva či sousloví, pojmy  ve svém názvu mít nesmí, kromě výjimek zákonem připouštěných  (viz. například pojem „banka“, „pojišťovna“, „investiční společnost“  apod.).  

Název právnické osoby  je tvořen kmenem a dodatkem označujícím právní formu. Vedle takového dodatku existují i další dodatky, které musí dle zákona v určité situaci  mít právnické osoby  obsaženy ve svém názvu viz. např. dodatek „v likvidaci“ dle § 187 odst. 2 o.z.   Jak kmen, tak i dodatek názvu  jsou rovnocennými součástmi názvu a jen ve svém komplexu vytvářejí dohromady název jako jedinečný.  Název musí vždy jednoznačným způsobem umožňovat identifikaci konkrétního subjektu a jeho odlišení od subjektů ostatních.  Dodatek označující právní formu k tomuto odlišení významnou měrou přispívá, když právě  on určuje, o jakou právní formu právnické osoby jde. Zda se tedy jedná například o společnost s ručením omezeným, akciovou  společnosti či družstvo, nebo zda jde o spolek či společenství vlastníků jednotek.  U společenství vlastníků jednotek zákon výslovně určuje, že stanovy musí obsahovat název společenství vlastníků jednotek, obsahující slovo „společenství vlastníků“ a označení domu, pro který společenství vzniklo (§ 1200 odst.2 písm.a) o.z.).  “Společenství vlastníků“ je tedy z hlediska rozlišení kmene a dodatku názvu právnických osob dodatkem označujícícm právní formu. Činí tak vlastně zákonnou legislativní zkratkou, neboť  celé označení tohoto typu právnické osoby je „společenství vlastníků jednotek“ viz.    § 1166 odst.2 o.z., přičemž přímo toto ustanovení zákona stanoví, že dále je společenství označováno jen jako „společenství vlastníků“.  „Označení domu“  coby obligatorní požadavek zákona na obsah  názvu společenství vlastníků jednotek  znamená, že toto „označení domu“ tvořené konkrétními údaji identifikujícími  konkrétní dům v němž společenství vzniklo, představuje kmen názvu. Lze si představit i to, že by představovalo jen součást kmene, kdy ovšem zbývající část kmene by ve spojení s označením domu nesměla rozmělňovat tuto indentifikaci domu a ani jinak působit zaměnitelně, klamavě či proti dalším zásadním vztahujícícm se na název právnické osoby. Jak vyplývá z uvedeného, všechna společenství vlastníků jednotek, s výjimkou danou ust. čl. II odst. 6 zák.č. 460/2016 Sb. ve spojení             s § 1200 odst.2 písm.a) a § 3042 o.z. , jsou povinna mít ve svém názvu sousloví „společenství vlastníků“ coby dodatek označující jejich právní formu. Z toho vyplývá, že jiné právnické osoby, než společenství vlastníků jednotek sousloví „společenství vlastníků“ ve svém názvu mít nesmějí, ledaže by jeho použití bylo takové, že by nemohlo dojít k naplnění klamavosti či zaměnitelnosti takto vytvořeného názvu právnické osoby. To rozhodně není daný případ, kdy k zápisu do spolkového rejstříku byl navržen zápis názvu spolku „Společenství vlastníků jednotek domu Karlova 2642-45, Varnsdorf, z.s.“. Takový název porušuje nejenom princip výlučnosti názvu resp. dodatku označujícího společenství vlastníků jednotek. Porušuje            i zákonnou zásadu určitosti názvu právnické osoby, neboť obsahuje označení dvou právních forem – „společenství vlastníků jednotek“ a „z.s.“, což znamená zapsaný spolek. Název tak neodpovídá požadavku zákona na jeho určitost, neklamavost a potažmo i  nezaměnitelnost, naopak požadavek zákona porušuje, když užívá pro spolek dodatek označující právní formu nikoli spolku, ale jiné právnické osoby – společenství vlastníků jednotek.   Sám odvolatel uvedl a dokládal sdělením Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, že Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 2642-45 vzniklo ke dni 1.7.2000 dle § 9 odst.3 zákona č. 72/1994 Sb. a  tudíž zřejmě  existuje coby právnická osoba (byť není zapsáno v rejstříku společenství vlastníků jednotek). To znamená, že k zápisu navržený název předmětného spolku by byl i  zaměnitelný s názvem již vzniklého a existujícího  společenství vlastníků jednotek, když dodatek označující odlišnou právní formu právnické osoby není z hlediska požadavku na nezaměnitelnost názvů právnických osob dostatečně distinktivní. Odvolací soud se tak zcela ztotožnil se závěry rejstříkového soudu o tom, že nejsou splněny zákonné podmínky pro zápis navrženého názvu spolku do spolkového rejstříku ve smyslu      § 90 odst.1 z.v.r.

Ohledně navrhovateli požadovaného zápisu účelu spolku: „správa domu a pozemku“ odvolací soud poukazuje na ustanovení § 1194, věty první o.z. podle níž „společenství vlastníků je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku“.  Podle § 1189 odst.1 o.z. „správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí. Správa domu zahrnuje i činnosti spojené s přípravou a prováděním změn společných částí domu nástavbou, přístavbou, stavební úpravou nebo změnou v užívání, jakož i se zřízením, udržováním nebo zlepšením zařízení v domě nebo na pozemku sloužících všem spoluvlastníkům domu“.  Citovaná ustanovení vychází z obecného pojetí společenství vlastníků jednotek jako právnické osoby, jejímž výlučným účelem je zajišťovat správu domu a pozemku způsobem a v rozsahu daném v ustanoveních občanského zákoníku a jeho prováděcím předpisu vydaném na základě zmocňovacího ustanovení v § 1222 o.z. - viz nařízení vlády č. 366/2013 Sb. Tato výlučnost účelu spočívá v tom, že v případě existence společenství vlastníků jednotek v určitém domě je naplňování zákonem stanoveného účelu svěřeno výhradně jen zákonem presumovanému subjektu, a to společenství vlastníků.   Jinak řečeno je vyloučeno, aby vznikla duplicita spočívající v tom, že zákonem stanovený účel vzniku společenství vlastníků jednotek  -  zajišťování správy domu a pozemku touto právnickou osobou, bude oprávněn vedle společenství vlastníků či dokonce namísto společenství vlastníků naplňovat i jiný subjekt.  Vzniklo - li v daném případě tedy společenství vlastníků jednotek v předmětném domě a tedy existuje-li coby subjekt práva - právní osobnost (byť nedošlo k jeho zápisu do rejstříku společenství vlastníků jednotek, což však nemá vliv na jeho existenci a plnění jeho zákonem stanoveného účelu), jak ostatně tvrdil a dokládal sám odvolatel,  je k zajišťování tohoto zákonem kogentně stanoveného účelu výlučně oprávněno jen předmětné společenství vlastníků jednotek.  Jiný subjekt si nemůže  atrahovat působnost, kterou zákon svěřuje  výlučně existujícímu společenství vlastníků jednotek.  To ovšem neznamená, aby jiná osoba nemohla provádět  tzv. operativní správu domu, kteroužto je ovšem nutné chápat jen jako činnosti prováděnou výlučně na základě pověření společenství vlastníků jednotek a tedy odvozenou od účelu vzniku a existence společenství.   Je  nicméně  skutečností, že podle § 10 odst.2 zák.č. 72/1994 Sb. ve znění do 30.6.2000 “vlastníci jednotek se spolu mohou dohodnout, že zřídí právnickou osobu podle zvláštního zákona,6) jejímž účelem bude zejména správa společných částí domu. Tato právnická osoba může být zřízena pouze z vlastníků jednotek. Vlastníci jednotek, které se nacházejí v jednom domě, mohou zřídit k uvedenému účelu jen jednu právnickou osobu. O zřízení právnické osoby se však spolu mohou dohodnout vlastníci jednotek, které se nacházejí ve více domech“.  Vzniklo-li však  v takovémto domě spravovaném k tomu vzniklou právnickou osobu společenství vlastníků jednotek podle čl. II odst.2 zák.č. 103/2000 Sb., jak tvrdí navrhovatelé, že se stalo i v daném případě, pak správa domu a pozemku ve smyslu citovaných ust. § 1194 a § 1189 odst. 1 o.z. (do 31.12.2013 ve smyslu § 9 odst. 1 zák.č. 72/1994 Sb. ve znění do 31.12.2013)  přešla na toto vzniklé společenství vlastníků jednotek.  Lze tedy dojít k závěru, že správu domu a pozemku mající se vztahovat k domu v němž vzniklo společenství vlastníků jednotek  tak, jak bylo k zápisu navrženo  u předmětného spolku, nelze do obchodního rejstříku u tohoto spolku jako jeho účel zapsat. Navíc není z vymezeného účelu ani zjevné, zda by měla být tato správa vykonávána  coby podnikání či nikoli, účel spolku není tedy ani dostatečně určitý.  Odvolací soud tak dospěl shodně se soudem prvního stupně k závěru, že nelze vyhovět návrhu ani v té části, jíž se požaduje zápis účelu spolku „správa domu a pozemku“.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud podle § 219 o.s.ř. usnesení soudu prvního stupně ohledně výroku II. jako věcně správné potvrdil.

Ohledně požadavku odvolatele, aby odvolací soud šel do věci „hlouběji“ a „naznačil způsob řešení“ odvolací soud uvádí toliko, že soud je povinen poučovat účastníky jen o jejich procesních právech a povinnostech, k hmotněprávní poučovací povinnosti není povinen, ale ani oprávněn. Složitost právní problematiky  je dána  existencí dvou paralelních subjektů (jednoho zapsaného do spolkového rejstříku, druhého dosud nezapsaného do rejstříku společenství vlastníků jednotek a reálně existujícího, přičemž se jedná o subjekt zapisovaný do rejstříku společenství vlastníků jednotek). Předmětný spolek si přitom  nárokuje „suplovat“ činnost předmětného společenství vlastníků jednotek.  Odvolací soud  proto poukazuje na možnost  využití  právní pomoci subjektů, které jsou oprávněny poskytovat profesionální právní pomoc ohledně hmotného (a též procesního) práva, jako poskytují např. advokáti či notáři.


P o u č e n í:   Proti tomuto  usnesení    je   dovolání přípustné jen za podmínek § 237 o. s. ř.;                         lze je podat do dvou měsíců od doručení tohoto usnesení k Nejvyššímu soudu                         prostřednictvím soudu prvního stupně.


V Praze dne 18. října 2017
                                                                     
                                       JUDr. Josef  H o l e j š o v s k ý, v.r.
                                                                                                          předseda senátu
Za správnost vyhotovení:
J. Kalousková