Judikatura VKS

Detail rozhodnutí

<< zpět na zadání dotazu
Spisová značka:24Co 120/2018     
Právní věta:Podle § 2005 odst. 2 a § 2048 o. z. lze sjednat smluvní pokutu, právo na jejíž zaplacení nebude dotčeno tím, že jedna strana od smlouvy odstoupí v případě, kdy druhá strana vytvoří podmínky pro toto odstoupení porušením smluvené povinnosti zajištěné smluvní pokutou.
Soud:Krajský soud v Hradci Králové
ECLI:ECLI:CZ:KSHK:2018:24.CO.120.2018.1
Datum rozhodnutí:25.07.2018
Forma rozhodnutí:Rozsudek
Heslo:Odstoupení od smlouvy
Smluvní pokuta
Dotčené předpisy:§ 2048 předpisu č. 89/2012Sb. o. z.
§ 2005 odst. 2 předpisu č. 89/2012Sb. o. z.
§ 1 odst. 2 předpisu č. 89/2012Sb. o. z.
§ 3 odst. 2 písm. d) předpisu č. 89/2012Sb. o. z.
§ 547 předpisu č. 89/2012Sb. o. z.
§ 555 odst. 1 předpisu č. 89/2012Sb. o. z.
§ 544 odst. 1 předpisu č. 40/1964Sb. obč. zák.
§ 545 odst. 3 předpisu č. 40/1964Sb. obč. zák.
Kategorie rozhodnutí:B

č. j. 24 Co 120/2018-65

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věnceslavy Hotařové a soudců JUDr. Igora Pařízka a JUDr. Jiřího Hanuše ve věci

žalobce: innogy Energie, s. r. o., IČ ---

   se sídlem ---
     zastoupený advokátem Mgr. Kamilem Stypou
     se sídlem Rubešova 162/8, 120 00 Praha 2
proti
žalované: VN, narozená ---
bytem ---

o zaplacení 75.571,72 Kč s příslušenstvím a smluvní pokuty

k odvolání žalobce proti rozsudku Okresního soudu v Trutnově ze dne 22. února 2018 č. j. 16 C 6/2018-36


takto:

I. Rozsudek okresního soudu se v odvoláním napadeném výroku II mění tak, že žalovaná je povinna zaplatit žalobci 9.600 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.

II. Žalovaná je povinna nahradit žalobci k rukám jeho zástupce náklady řízení před okresním soudem 22.374 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.

III. Žalovaná je povinna nahradit žalobci k rukám jeho zástupce náklady odvolacího řízení 3.178 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.


Odůvodnění:

1. Napadeným rozsudkem okresní soud uložil žalované zaplatit žalobci 65.971,72 Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 65.871,72 Kč od 7. 4. 2017 do zaplacení, vše do tří dnů od právní moci rozsudku (výrok I), co do 9.600 Kč žalobu zamítl (výrok II) a žalované uložil nahradit žalobci náklady řízení 16.557 Kč k rukám jeho zástupce do tří dnů od právní moci rozsudku (výrok III).

2. Vyšel ze zjištění, že žalobce dodával žalované elektřinu do odběrného místa --- na základě smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze dne 26. 11. 2015, uzavřené mezi nimi na dobu určitou od 8. 12. 2015 do 16. 11. 2018. Žalovaná neprokázala, že by žalobci zaplatila kupní cenu za elektřinu 65.571,72 Kč za dobu od 10. 3. 2016 do 28. 11. 2016, včetně smluvní pokuty 300 Kč a 100 Kč, a proto podle § 50 odst. 2 energetického zákona č. 458/2000 Sb. v tomto rozsahu žalobě výrokem I rozsudku vyhověl.

3. Naopak ale žalobu výrokem II rozsudku částečně zamítl v rozsahu, v němž se žalobce domáhal zaplacení smluvní pokuty 9.600 Kč, tj. 24x 400 Kč za dobu od 28. 11. 2016 (kdy žalobce od smlouvy odstoupil pro neplacení kupní ceny žalovanou) do konce trvání smlouvy 16. 11. 2018. K tomu uvedl, že žalobce se nemůže domáhat zaplacení smluvní pokuty v situaci, kdy od smlouvy sám odstoupil (byť pro neplacení kupní ceny žalovanou), neboť pak žalovaná sama neporušila žádnou svoji smluvní povinnost, která by měla být sankcionována smluvní pokutou ve smyslu § 2048 o. z. Ta byla sjednána pro případ, kdy žalobce od smlouvy odstoupí z důvodů opakovaného porušení platebních povinností souvisejících s dodávkou ze strany žalované jako zákazníka nebo žalovaná sama způsobí svým jednáním nemožnost dodávky, měla v sobě zahrnovat případnou náhradu škody vzniklou žalobci neodebráním předem nasmlouvané elektřiny pro zákazníka a žalobce ji mohl žádat ve výši 400 Kč měsíčně od doby odstoupení od smlouvy do doby původně sjednané doby trvání smlouvy.

4. Z důvodu toliko částečného procesního úspěchu žalobce okresní soud přiznal žalobci vůči žalované jen náhradu nákladů řízení ve výši tomu odpovídající (§ 142 odst. 2 o. s. ř.).

5. Proti rozsudku podal žalobce odvolání, a to jen do jeho výroku II a III. Namítal, že smluvní pokuta byla platně sjednána právě pro případ zrušení smlouvy odstoupením pro neplacení kupní ceny žalovanou v situaci, kdy se jednalo o smlouvu uzavřenou na předem dané období ohledně předem sjednaného množství elektřiny za předem nasmlouvanou, nižší cenu. Pokud nebyla smlouva žalovanou jako zákazníkem dodržena, vznikla tím žalobci jako obchodníkovi s elektřinou škoda, neboť již předem pro žalovanou zajistil za nižší cenu potřebné množství elektřiny, které ale nadále zůstane nevyužito. Navrhl proto, aby krajský soud napadený rozsudek v odvoláním dotčené části změnil tak, že žalované uloží zaplatit mu i 9.600 Kč a dále jí uloží nahradit mu náklady řízení před okresním i krajským soudem v plné výši.

6. Žalovaná se k odvolání nevyjádřila.

7. Krajský soud jako soud odvolací (§ 10 odst. 1 o. s. ř.) po zjištění, že odvolání je přípustné (§ 201 o. s. ř.), obsahuje všechny podstatné náležitosti (§ 205 o. s. ř.) a je podáno osobou oprávněnou a včas (§ 201 a § 204 o. s. ř.), projednal odvolání bez jednání (§ 214 odst. 3 o. s. ř.). Přezkoumal napadený rozsudek i jemu předcházející řízení v mezích, ve kterých se odvolatel domáhal jeho přezkoumání (§ 212 o. s. ř.) a přihlížel přitom i k důvodům, které nebyly v odvolání uplatněny (§ 212a odst. 1 o. s. ř.). Odvolání shledal opodstatněné.

8. Podle obsahu ujednání o smluvní pokutě tato byla ve své podstatě sjednána pro případ předčasného skončení smlouvy, zaviněného žalovanou z důvodu nezaplacení kupní ceny dosud dodané elektřiny žalovanou a měla se týkat období od tohoto předčasného zániku smlouvy do doby, na kterou smlouva byla sjednána. Z toho dále vyplývá, že smluvní pokuta zde není sankcí pro žalovanou za to, že žalobce od smlouvy odstoupil (využil takto sjednané možnosti). Je naopak sankcí pro žalovanou za to, že vytvořila podmínky pro toto odstoupení (tím, že řádně a včas neplatila cenu dodané elektřiny), tedy sama způsobila svým jednáním nemožnost dodávky elektřiny v důsledku zániku smlouvy odstoupením žalobce a tím i nemožnost plnění smlouvy na celou dobu, na kterou byla původně sjednána.

9. Na tomto místě je třeba vyzdvihnout, že pokuta byla sjednána nejen pro případ odstoupení žalobce od smlouvy, ale i pro případ, kdy žalovaná sama způsobí svým jednáním nemožnost dodávky, tedy nebude platit cenu elektřiny a zavdá tím žalobci důvod k odstoupení. Právě v tomto chování žalované je třeba spatřovat porušení smluvní povinnosti, pro něž byla smluvní pokuta sjednána. Odstoupení od smlouvy se zde proto nemůže dotknout práva žalobce na zaplacení smluvní pokuty, neboť ujednání o ní mělo vzhledem ke své výše podrobně vysvětlené povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy (§ 2005 odst. 2 o. z.). Stávající právní úprava přitom ani nevyžaduje, aby žalovaná zavinila porušení povinnosti sankcionované smluvní pokutou (srov. předchozí § 545 odst. 3 obč. zák. účinného do 31. 12. 2013).

10. Přestože se jedná o ujednání ve smlouvě spotřebitelské, nelze uvažovat, že by bylo ujednáním zakázaným či vůči žalované jako spotřebiteli nepřiměřeným, k němuž by se nepřihlíželo (§ 1813, § 1814 a § 1815 o. z.). Žalovaná totiž smlouvu zjevně uzavírala s vědomím, že má předem od žalobce zajištěnou výhodu, tedy nižší cenu elektřiny na 3 roky trvání smlouvy, ale to právě oproti povinnosti ji řádně a včas platit a nedat příčinu k předčasnému skončení smlouvy, které by mělo za následek doplacení náhrady škody v podobě smluvní pokuty za neodebranou elektřinu. Výše smluvní pokuty 400 Kč měsíčně je rovněž přiměřená hodnota dodané elektřiny cca 65.000 Kč za žalovaných cca 9 měsíců trvání smlouvy.

11. Krajským soudem shora přijatý výklad ujednání účastníků o smluvní pokutě tak ve výsledku svým obsahem a účelem odpovídá dobrým mravům i zákonu (§ 547 a § 555 odst. 1 o. z.) a je v souladu s tím, že na právní jednání je třeba spíše hledět jako na platné než jako na neplatné (§ 574 o. z.), že daný slib zavazuje a smlouvy mají být plněny (§ 3 odst. 2 písm. d/ o. z.) i se zásadou smluvní volnosti a možnosti ujednat si smluvní pokutu odchylně od dispozitivního § 2048 o. z. (§ 1 odst. 2 o. z.). Stejně tak je i v souladu s rozhodnutím soudu v jiné, skutkově a právě téměř identické věci, jak se jí žalobce dovolává s odkazem na § 13 o. z. (viz žalobcem poukazovaný rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 16. 2. 2018 č. j. 14 Co 345/2017-64).

12. Se zřetelem k výše uvedenému tudíž krajský soud podle § 220 odst. 1 písm. a/ o. s. ř. napadený rozsudek v odvoláním dotčené části změnil tak, že žalobě vyhověl i ohledně zbývajících žalovaných 9.600 Kč (kde okresní soud žalobu zamítl).

13. Protože krajský soud byť jen zčásti změnil napadený rozsudek, musel znovu sám z úřední činnosti rozhodnout nejen o nákladech odvolacího řízení, ale i o všech nákladech řízení před soudem prvního stupně. Žalobce v řízení ve výsledku byl procesně plně úspěšný a má proto vůči zcela neúspěšné žalované právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů v souladu s § 224 odst. 2 a § 142 odst. 1 o. s. ř.

14. Náklady řízení žalobce před okresním soudem činí celkem 22.374 Kč a tvoří je 1/ odměna advokáta 12.420 Kč za 3 úkony právní služby po 4.140 Kč dle § 7 bod 5 a. t., spočívající v přípravě a převzetí právního zastoupení, sepisu žaloby a účasti u jednání okresního soudu dle § 11 odst. 1 písm. a/, d/ a g/ a. t., 2/ náhrada hotových výdajů k těmto úkonům právní služby 900 Kč, tj. 3 x 300 Kč dle § 13 odst. 3 a. t., 3/ náhrada cestovních výdajů advokáta dle § 13 odst. 4 a. t. za jízdné k jednání okresního soudu ve výši 1.872 Kč, tj. spotřebované palivo a náhradu za použití vozidla (viz § 1 a § 4 vyhl. č. 463/2017 Sb.), 4/ náhrada za promeškaný čas advokáta v souvislosti s výše poskytnutými úkony právní služby ve výši 800 Kč za 8 půlhodin po 100 Kč strávených cestou ze sídla advokáta k okresnímu soudu a zpět dle § 14 odst. 1 písm. a/, odst. 3 a. t., 5/ 21 % DPH dle § 137 odst. 3 o. s. ř. ze všech předchozích částek v celkové výši 3.358 Kč a 6/ zaplacený soudní poplatek za žalobu 3.024 Kč.

15. Náklady odvolacího řízení u žalobce činí celkem 3.178 Kč a tvoří je 1/ odměna advokáta 1.500 Kč za jeden úkon právní služby spočívající v sepisu odvolání dle § 7 bod 4, § 11 odst. 1 písm. k/ a. t., počítáno z předmětu odvolacího řízení 9.600 Kč 2/ náhrada hotových výdajů 300 Kč k tomuto úkonu právní služby dle § 13 odst. 3 a. t., 3/ 21 % DPH dle § 137 odst. 3 o. s. ř. ze všech předchozích částek v celkové výši 378 Kč a 4/ zaplacený soudní poplatek za odvolání 1.000 Kč.

16. V souladu s § 149 odst. 1 o. s. ř. jsou náklady řízení splatné k rukám zástupce žalobce ve lhůtě dle § 160 odst. 1 o. s. ř.


Poučení:

Proti tomuto rozsudku je přípustné dovolání jen za splnění podmínek daných § 237 o. s. ř., přičemž přípustnost dovolání je zde oprávněn zkoumat jen dovolací soud. Dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení rozsudku u Okresního soudu v Trutnově Brodě a rozhoduje o něm Nejvyšší soud se sídlem v Brně jako soud dovolací.

Hradec Králové 25. července 2018


JUDr. Věnceslava Hotařová v. r.
předsedkyně senátu