Judikatura VKS

Detail rozhodnutí

<< zpět na zadání dotazu
Spisová značka:15Co 110/2019     
Právní věta:Nepřihlíží-li se k zaplacení soudního poplatku po marném uplynutí lhůty stanovené soudem pro jeho zaplacení, nemůže být důvodná ani pozdě podaná žádost o splátky soudního poplatku.
Soud:Krajský soud v Ostravě
ECLI:ECLI:CZ:KSOS:2019:15.CO.110.2019.1
Datum rozhodnutí:29.03.2019
Forma rozhodnutí:Usnesení
Heslo:Poplatky soudní
Dotčené předpisy:§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb. SP (ZSP) ve znění od 30.09.2017
Kategorie rozhodnutí:D

USNESENÍ


Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu Mgr. Dagmar Gottwaldové a soudců Mgr. Karly Nekolové a Mgr. Jana Rýznara ve věci

žalobkyně: Raiffeisen stavební spořitelna, a.s., IČO 49241257

     sídlem Koněvova 2747/99, 130 45 Praha 3
proti
žalovanému: Tomáš Č., narozený dne xxx
     bytem xxx
     zastoupený obecným zmocněncem Romanem M.,
     narozeným dne xxx, bytem xxx

o zaplacení částky 1 461 817,19 Kč s příslušenstvím, k odvolání žalovaného proti usnesení Okresního soudu v Opavě ze dne 4. 2. 2019, č. j. 117 C 15/2018-52,


takto:

Usnesení okresního soudu se potvrzuje.

Odůvodnění:
  1. Napadeným usnesením okresní soud zamítl návrh žalovaného na povolení úhrady soudního poplatku z odvolání ve splátkách s odůvodněním, že žalovaný byl vyzván k zaplacení soudního poplatku z odvolání výzvou doručenou žalovanému jeho zástupci dne 14. 1. 2019, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení usnesení, která skončila dne 29. 1. 2019. Následujícího dne 30. 1. 2019 podal žalovaný na poštu žádost o umožnění úhrady soudního poplatku ve splátkách. Okresní soud odkázal na znění ust. § 9 odst. 1 poslední věty zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, podle kterého se k zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty nepřihlíží a soud řízení zastaví, a na znění ust. § 9 odst. 4 písm. c) zákona o soudních poplatcích, podle něhož musí poplatník sdělit soudu rozhodné okolnosti pro nezastavení řízení rovněž ve lhůtě určené soudem ve výzvě k zaplacení soudního poplatku. Žalovaný však podal svou žádost o splátky soudního poplatku na poštu až dne 30. 1. 2019, tj. po uplynutí lhůty k zaplacení soudního poplatku. Okresní soud proto tuto žádost posoudil jako opožděnou a návrh na povolení úhrady soudního poplatku ve splátkách zamítl.

  2. Proti tomuto usnesení podal žalovaný včasné odvolání, ve kterém uvedl, že se omlouvá za jednodenní zpoždění, které vzniklo nedopatřením z důvodu vytíženosti jeho právního zástupce.

  3. Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení včetně řízení předcházejícího a dospěl k závěru, že odvolání žalovaného není důvodné.

  4. Z obsahu spisu se podává, že v řízení zahájeném dne 18. 4. 2018 vymáhá žalobkyně po žalovaném zaplacení částky 1 461 817,19 Kč s úrokovým příslušenstvím ze smlouvy o překlenovacím úvěru a o úvěru ze stavebního spoření ze dne 20. 10. 2014. Rozsudkem ze dne 19. 11. 2018, č. j. 117 C 15/2018-40, okresní soud žalobě v celém rozsahu vyhověl a zavázal žalovaného k náhradě nákladů řízení. Proti tomuto rozsudku podal žalovaný včasné odvolání a usnesením ze dne 10. 1. 2019, č. j. 117 C 15/2018-48, byl okresním soudem vyzván k zaplacení soudního poplatku z odvolání ve výši 73 091 Kč ve lhůtě patnácti dnů od doručení tohoto usnesení, které bylo doručeno jak k rukám žalovaného, tak i jeho obecného zmocněnce, dne 14. 1. 2019. Dne 30. 1. 2019 podal žalovaný žádost o povolení úhrady soudního poplatku ve výši 73 091 Kč ve splátkovém kalendáři, které okresní soud napadeným usnesením nevyhověl.

  5. Podle § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, jde-li o poplatek za řízení, vzniká poplatková povinnost podáním odvolání.

  6. Podle § 9 odst. 1 téhož právního předpisu, účinného od 30. 9. 2017, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.

  7. Odvolací soud nejprve konstatuje, že v souladu s existující judikaturou, např. usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 12. 3. 2015, č. j. Konf 2/2014-17, patří žádost o rozložení úhrady soudního poplatku na splátky do pravomoci příslušného soudu, nikoliv správy soudu (předsedy soudu). Tuto žádost soud posoudí podle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a příslušných procesních řádů, jako žádost o osvobození od soudních poplatků, žádost podle § 9 odst. 4 písm. c) citovaného zákona nebo jako žádost o prodloužení soudcovské lhůty k zaplacení soudního poplatku. Vzhledem ke změně § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, účinného od 30. 9. 2017, je dle názoru odvolacího soudu nutno i tuto žádost podat ve lhůtě pro zaplacení soudního poplatku.

  8. V podmínkách projednávané věci okresní soud zcela správně vyzval žalovaného k zaplacení soudního poplatku z odvolání v řádné výši. Povinností žalovaného bylo zaplatit soudem stanovený soudní poplatek ve lhůtě patnácti dnů od doručení výzvy, která byla žalovanému doručena dne 14. 1. 2019. Odvrátit důsledek nezaplacení soudního poplatku (tj. zastavení řízení) nelze podáním opožděné žádosti o povolení zaplatit soudní poplatek ve splátkách. Lhůta k zaplacení soudního poplatku žalovanému marně uplynula v úterý 29. 1. 2019. Žalovaný v této lhůtě soudní poplatek nezaplatil, ani nepožádal o osvobození od soudních poplatků či o rozložení soudního poplatku do splátek, či o prodloužení lhůty pro zaplacení soudního poplatku, a proto jediným možným důsledkem je, že odvolací řízení bude pro nezaplacení soudního poplatku zastaveno dle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017.

  9. Pokud tedy okresní soud opožděné žádosti žalovaného o splátky soudního poplatku nevyhověl, je jeho rozhodnutí věcně správné a jako takové bylo v souladu s ust. § 219 o. s. ř. odvolacím soudem potvrzeno. Opačný přístup by vedl k tomu, že každý účastník, který nezaplatí soudní poplatek včas, by mohl odvracet pro něj nepříznivé důsledky spočívající v zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku tím, že by si po uplynutí lhůty pro zaplacení soudního poplatku požádal o povolení úhrady zaplatit soudní poplatek ve splátkách. Aby bylo možno vůbec takové žádosti soudem vyhovět, musela by být tato žádost předně podána včas, tj. nejpozději ve lhůtě stanovené soudem pro zaplacení soudního poplatku. Nepřihlíží-li se k zaplacení soudního poplatku po marném uplynutí lhůty stanovené soudem pro jeho zaplacení, nemůže být důvodná ani pozdě podaná žádost o splátky soudního poplatku.Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné.


Ostrava 29. března 2019

Mgr. Dagmar Gottwaldová v. r.
předsedkyně senátu

USNESENÍ


Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu Mgr. Dagmar Gottwaldové a soudců Mgr. Karly Nekolové a Mgr. Jana Rýznara ve věci

žalobkyně: Raiffeisen stavební spořitelna, a.s., IČO 49241257

     sídlem Koněvova 2747/99, 130 45  Praha 3
proti
žalovanému: Tomáš Č., narozený dne xxx
     bytem xxx
     zastoupený obecným zmocněncem Romanem M.,
     narozeným dne xxx, bytem xxx

o zaplacení částky 1 461 817,19 Kč s příslušenstvím, k odvolání žalovaného proti usnesení Okresního soudu v Opavě ze dne 4. 2. 2019, č. j. 117 C 15/2018-52, 


takto:

Usnesení okresního soudu se potvrzuje.

Odůvodnění:
  1. Napadeným usnesením okresní soud zamítl návrh žalovaného na povolení úhrady soudního poplatku z odvolání ve splátkách s odůvodněním, že žalovaný byl vyzván k zaplacení soudního poplatku z odvolání výzvou doručenou žalovanému jeho zástupci dne 14. 1. 2019, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení usnesení, která skončila dne 29. 1. 2019. Následujícího dne 30. 1. 2019 podal žalovaný na poštu žádost o umožnění úhrady soudního poplatku ve splátkách. Okresní soud odkázal na znění ust. § 9 odst. 1 poslední věty zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, podle kterého se k zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty nepřihlíží a soud řízení zastaví, a na znění ust. § 9 odst. 4 písm. c) zákona o soudních poplatcích, podle něhož musí poplatník sdělit soudu rozhodné okolnosti pro nezastavení řízení rovněž ve lhůtě určené soudem ve výzvě k zaplacení soudního poplatku. Žalovaný však podal svou žádost o splátky soudního poplatku na poštu až dne 30. 1. 2019, tj. po uplynutí lhůty k zaplacení soudního poplatku. Okresní soud proto tuto žádost posoudil jako opožděnou a návrh na povolení úhrady soudního poplatku ve splátkách zamítl.

  2. Proti tomuto usnesení podal žalovaný včasné odvolání, ve kterém uvedl, že se omlouvá za jednodenní zpoždění, které vzniklo nedopatřením z důvodu vytíženosti jeho právního zástupce.

  3. Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení včetně řízení předcházejícího a dospěl k závěru, že odvolání žalovaného není důvodné.

  4. Z obsahu spisu se podává, že v řízení zahájeném dne 18. 4. 2018 vymáhá žalobkyně po žalovaném zaplacení částky 1 461 817,19 Kč s úrokovým příslušenstvím ze smlouvy o překlenovacím úvěru a o úvěru ze stavebního spoření ze dne 20. 10. 2014. Rozsudkem ze dne 19. 11. 2018, č. j. 117 C 15/2018-40, okresní soud žalobě v celém rozsahu vyhověl a zavázal žalovaného k náhradě nákladů řízení. Proti tomuto rozsudku podal žalovaný včasné odvolání a usnesením ze dne 10. 1. 2019, č. j. 117 C 15/2018-48, byl okresním soudem vyzván k zaplacení soudního poplatku z odvolání ve výši 73 091 Kč ve lhůtě patnácti dnů od doručení tohoto usnesení, které bylo doručeno jak k rukám žalovaného, tak i jeho obecného zmocněnce, dne 14. 1. 2019. Dne 30. 1. 2019 podal žalovaný žádost o povolení úhrady soudního poplatku ve výši 73 091 Kč ve splátkovém kalendáři, které okresní soud napadeným usnesením nevyhověl.

  5. Podle § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, jde-li o poplatek za řízení, vzniká poplatková povinnost podáním odvolání.

  6. Podle § 9 odst. 1 téhož právního předpisu, účinného od 30. 9. 2017, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.

  7. Odvolací soud nejprve konstatuje, že v souladu s existující judikaturou, např. usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 12. 3. 2015, č. j. Konf 2/2014-17, patří žádost o rozložení úhrady soudního poplatku na splátky do pravomoci příslušného soudu, nikoliv správy soudu (předsedy soudu). Tuto žádost soud posoudí podle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a příslušných procesních řádů, jako žádost o osvobození od soudních poplatků, žádost podle § 9 odst. 4 písm. c) citovaného zákona nebo jako žádost o prodloužení soudcovské lhůty k zaplacení soudního poplatku. Vzhledem ke změně § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, účinného od 30. 9. 2017, je dle názoru odvolacího soudu nutno i tuto žádost podat ve lhůtě pro zaplacení soudního poplatku.

  8. V podmínkách projednávané věci okresní soud zcela správně vyzval žalovaného k zaplacení soudního poplatku z odvolání v řádné výši. Povinností žalovaného bylo zaplatit soudem stanovený soudní poplatek ve lhůtě patnácti dnů od doručení výzvy, která byla žalovanému doručena dne 14. 1. 2019. Odvrátit důsledek nezaplacení soudního poplatku (tj. zastavení řízení) nelze podáním opožděné žádosti o povolení zaplatit soudní poplatek ve splátkách. Lhůta k zaplacení soudního poplatku žalovanému marně uplynula v úterý 29. 1. 2019.  Žalovaný v této lhůtě soudní poplatek nezaplatil, ani nepožádal o osvobození od soudních poplatků či o rozložení soudního poplatku do splátek, či o prodloužení lhůty pro zaplacení soudního poplatku, a proto jediným možným důsledkem je, že odvolací řízení bude pro nezaplacení soudního poplatku zastaveno dle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017.

  9. Pokud tedy okresní soud opožděné žádosti žalovaného o splátky soudního poplatku nevyhověl, je jeho rozhodnutí věcně správné a jako takové bylo v souladu s ust. § 219 o. s. ř. odvolacím soudem potvrzeno. Opačný přístup by vedl k tomu, že každý účastník, který nezaplatí soudní poplatek včas, by mohl odvracet pro něj nepříznivé důsledky spočívající v zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku tím, že by si po uplynutí lhůty pro zaplacení soudního poplatku požádal o povolení úhrady zaplatit soudní poplatek ve splátkách. Aby bylo možno vůbec takové žádosti soudem vyhovět, musela by být tato žádost předně podána včas, tj. nejpozději ve lhůtě stanovené soudem pro zaplacení soudního poplatku. Nepřihlíží-li se k zaplacení soudního poplatku po marném uplynutí lhůty stanovené soudem pro jeho zaplacení, nemůže být důvodná ani  pozdě podaná žádost o splátky soudního poplatku.Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné.


Ostrava 29. března 2019

Mgr. Dagmar Gottwaldová v. r.
předsedkyně senátu

USNESENÍ


Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu Mgr. Dagmar Gottwaldové a soudců Mgr. Karly Nekolové a Mgr. Jana Rýznara ve věci

žalobkyně: Raiffeisen stavební spořitelna, a.s., IČO 49241257

     sídlem Koněvova 2747/99, 130 45  Praha 3
proti
žalovanému: Tomáš Č., narozený dne xxx
     bytem xxx
     zastoupený obecným zmocněncem Romanem M.,
     narozeným dne xxx, bytem xxx

o zaplacení částky 1 461 817,19 Kč s příslušenstvím, k odvolání žalovaného proti usnesení Okresního soudu v Opavě ze dne 4. 2. 2019, č. j. 117 C 15/2018-52, 


takto:

Usnesení okresního soudu se potvrzuje.

Odůvodnění:
  1. Napadeným usnesením okresní soud zamítl návrh žalovaného na povolení úhrady soudního poplatku z odvolání ve splátkách s odůvodněním, že žalovaný byl vyzván k zaplacení soudního poplatku z odvolání výzvou doručenou žalovanému jeho zástupci dne 14. 1. 2019, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení usnesení, která skončila dne 29. 1. 2019. Následujícího dne 30. 1. 2019 podal žalovaný na poštu žádost o umožnění úhrady soudního poplatku ve splátkách. Okresní soud odkázal na znění ust. § 9 odst. 1 poslední věty zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, podle kterého se k zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty nepřihlíží a soud řízení zastaví, a na znění ust. § 9 odst. 4 písm. c) zákona o soudních poplatcích, podle něhož musí poplatník sdělit soudu rozhodné okolnosti pro nezastavení řízení rovněž ve lhůtě určené soudem ve výzvě k zaplacení soudního poplatku. Žalovaný však podal svou žádost o splátky soudního poplatku na poštu až dne 30. 1. 2019, tj. po uplynutí lhůty k zaplacení soudního poplatku. Okresní soud proto tuto žádost posoudil jako opožděnou a návrh na povolení úhrady soudního poplatku ve splátkách zamítl.

  2. Proti tomuto usnesení podal žalovaný včasné odvolání, ve kterém uvedl, že se omlouvá za jednodenní zpoždění, které vzniklo nedopatřením z důvodu vytíženosti jeho právního zástupce.

  3. Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení včetně řízení předcházejícího a dospěl k závěru, že odvolání žalovaného není důvodné.

  4. Z obsahu spisu se podává, že v řízení zahájeném dne 18. 4. 2018 vymáhá žalobkyně po žalovaném zaplacení částky 1 461 817,19 Kč s úrokovým příslušenstvím ze smlouvy o překlenovacím úvěru a o úvěru ze stavebního spoření ze dne 20. 10. 2014. Rozsudkem ze dne 19. 11. 2018, č. j. 117 C 15/2018-40, okresní soud žalobě v celém rozsahu vyhověl a zavázal žalovaného k náhradě nákladů řízení. Proti tomuto rozsudku podal žalovaný včasné odvolání a usnesením ze dne 10. 1. 2019, č. j. 117 C 15/2018-48, byl okresním soudem vyzván k zaplacení soudního poplatku z odvolání ve výši 73 091 Kč ve lhůtě patnácti dnů od doručení tohoto usnesení, které bylo doručeno jak k rukám žalovaného, tak i jeho obecného zmocněnce, dne 14. 1. 2019. Dne 30. 1. 2019 podal žalovaný žádost o povolení úhrady soudního poplatku ve výši 73 091 Kč ve splátkovém kalendáři, které okresní soud napadeným usnesením nevyhověl.

  5. Podle § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, jde-li o poplatek za řízení, vzniká poplatková povinnost podáním odvolání.

  6. Podle § 9 odst. 1 téhož právního předpisu, účinného od 30. 9. 2017, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.

  7. Odvolací soud nejprve konstatuje, že v souladu s existující judikaturou, např. usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 12. 3. 2015, č. j. Konf 2/2014-17, patří žádost o rozložení úhrady soudního poplatku na splátky do pravomoci příslušného soudu, nikoliv správy soudu (předsedy soudu). Tuto žádost soud posoudí podle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a příslušných procesních řádů, jako žádost o osvobození od soudních poplatků, žádost podle § 9 odst. 4 písm. c) citovaného zákona nebo jako žádost o prodloužení soudcovské lhůty k zaplacení soudního poplatku. Vzhledem ke změně § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, účinného od 30. 9. 2017, je dle názoru odvolacího soudu nutno i tuto žádost podat ve lhůtě pro zaplacení soudního poplatku.

  8. V podmínkách projednávané věci okresní soud zcela správně vyzval žalovaného k zaplacení soudního poplatku z odvolání v řádné výši. Povinností žalovaného bylo zaplatit soudem stanovený soudní poplatek ve lhůtě patnácti dnů od doručení výzvy, která byla žalovanému doručena dne 14. 1. 2019. Odvrátit důsledek nezaplacení soudního poplatku (tj. zastavení řízení) nelze podáním opožděné žádosti o povolení zaplatit soudní poplatek ve splátkách. Lhůta k zaplacení soudního poplatku žalovanému marně uplynula v úterý 29. 1. 2019.  Žalovaný v této lhůtě soudní poplatek nezaplatil, ani nepožádal o osvobození od soudních poplatků či o rozložení soudního poplatku do splátek, či o prodloužení lhůty pro zaplacení soudního poplatku, a proto jediným možným důsledkem je, že odvolací řízení bude pro nezaplacení soudního poplatku zastaveno dle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017.

  9. Pokud tedy okresní soud opožděné žádosti žalovaného o splátky soudního poplatku nevyhověl, je jeho rozhodnutí věcně správné a jako takové bylo v souladu s ust. § 219 o. s. ř. odvolacím soudem potvrzeno. Opačný přístup by vedl k tomu, že každý účastník, který nezaplatí soudní poplatek včas, by mohl odvracet pro něj nepříznivé důsledky spočívající v zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku tím, že by si po uplynutí lhůty pro zaplacení soudního poplatku požádal o povolení úhrady zaplatit soudní poplatek ve splátkách. Aby bylo možno vůbec takové žádosti soudem vyhovět, musela by být tato žádost předně podána včas, tj. nejpozději ve lhůtě stanovené soudem pro zaplacení soudního poplatku. Nepřihlíží-li se k zaplacení soudního poplatku po marném uplynutí lhůty stanovené soudem pro jeho zaplacení, nemůže být důvodná ani  pozdě podaná žádost o splátky soudního poplatku.Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné.


Ostrava 29. března 2019

Mgr. Dagmar Gottwaldová v. r.
předsedkyně senátu