Judikatura VKS

Detail rozhodnutí

<< zpět na zadání dotazu
Spisová značka:3C 182/2018     
Právní věta:Řízení o žalobě pro zmatečnost, kterému předcházelo exekuční řízení, podléhá poplatkové povinnosti, jelikož se jedná o zcela jiný typ řízení, které bylo zahájeno speciální žalobou.
Soud:Krajský soud v Hradci Králové
ECLI:ECLI:CZ:KSHK:2019:3.C.182.2018.1
Datum rozhodnutí:01.08.2019
Forma rozhodnutí:Usnesení
Heslo:Exekuce
Poplatky soudní
Žaloba pro zmatečnost
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 písm. d) předpisu č. 549/1991Sb.
§ 11 odst. 3 písm. g) předpisu č. 549/1991Sb.
§ 11 odst. 4 předpisu č. 549/1991Sb.
Kategorie rozhodnutí:C

Číslo jednací: 3 C 182/2018 - 27
USNESENÍ


Okresní soud v Semilech rozhodl soudcem Mgr. Michalem Polákem ve věci

žalobkyně: Československá obchodní banka, a. s., IČ: ---
sídlem --
zastoupená advokátem Mgr. Jiřím Žákem
sídlem Národní 28/60, 110 00 Praha 1
proti
žalovanému: 1. VM, narozený xxx, IČ: xxx
místem podnikání xxx

žalované: 2. ZM, narozená xxx
bytem xxx
zastoupená advokátem Mgr. Milanem Šikolou
sídlem Jaselská 940/23, 602 00 Brno

o žalobě pro zmatečnost
o námitkách proti rozhodnutí vyšší soudní úřednice ze dne 14.11.2018, č. j. 3 C 182/2018-19

takto:


Rozhodnutí vydané vyšší soudní úřednicí Okresního soudu v Semilech Lenkou Krupkovou DiS. dne 14.11.2018, č. j. 3 C 182/2018-19, se potvrzuje.


Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným rozhodnutím bylo žalobkyni uloženo, aby zaplatila soudní poplatek za žalobu pro zmatečnost podanou proti rozhodnutí, které bylo vydáno zdejším soudem v exekuční věci sp. zn. 7 EXE 545/2015. Žalobkyně podala proti tomuto rozhodnutí včas námitky, které odůvodnila tím, že exekuční řízení je osvobozeno od soudních poplatků a žaloba pro zmatečnost je opravným prostředkem proti vydanému rozhodnutí.

Podle § 9 odst. zákona č. 121/2008 Sb., zákona o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení nebo soudním řízení správním, proti němuž nelze podat odvolání, odpor nebo námitky podle občanského soudního řádu, může účastník řízení podat námitky do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy. O těchto námitkách rozhodne předseda senátu, který rozhodnutí vydané vyšším soudním úředníkem bez jednání potvrdí nebo změní. Proti rozhodnutí předsedy senátu o námitkách, o odmítnutí námitek nebo o zastavení námitkového řízení, není odvolání přípustné. Doručené rozhodnutí vyššího soudního úředníka, proti kterému již není možné podat námitky, je v právní moci. Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, použijí se na námitkové řízení ustanovení upravující odvolání podle občanského soudního řádu obdobně.

Podle § 11 odst. 3 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, se osvobození podle odstavců 1 a 2 se vztahuje, s výjimkou pozůstalostního řízení, i na řízení o žalobě pro zmatečnost.

Podle § 11 odst. 3 písm. g) zákona o soudních poplatcích, se osvobození podle odstavců 1 a 2 se vztahuje, s výjimkou pozůstalostního řízení, i na exekuční řízení.

Podle § 11 odst. 4 zákona o soudních poplatcích se od poplatku se osvobozují také řízení před odvolacím soudem, jde-li o řízení o výkon rozhodnutí a o exekuční řízení.

Z uvedené úpravy zákona o soudních poplatcích plyne, že exekuční řízení je od soudních poplatků skutečně osvobozeno, a to včetně řízení před odvolacím soudem. Řízení o žalobě pro zmatečnost je však řízení zcela odlišné od exekučního, zahájené speciální žalobou, kterou lze odůvodnit pouze skutečnostmi podle § 229 o. s. ř. Nejedná se ani o opravný prostředek spadající pod úpravu § 11 odst. 4 zákona o soudních poplatcích, jak tvrdí žalobkyně. Zákon o soudních poplatcích v § 11 odst. 3 písm. d) pak výslovně stanoví, že osvobození od soudních poplatků se vztahuje na řízení o žalobě pro zmatečnost pouze tehdy, byla-li podána proti rozhodnutí, které bylo vydáno v řízení uvedeným v § 11 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, mezi nimiž však exekuční řízení chybí, nebo jestliže žalobu pro zmatečnost podal navrhovatel, který je podle § 11 odst. 2 zákona o soudních poplatcích osvobozen od soudních poplatků. Ani tuto podmínku však žalobkyně nesplňuje. Soud proto rozhodnutí vyšší soudní úřednice potvrdil podle § 9 odst. zákona č. 121/2008 Sb.


Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 9 odst. zákona č. 121/2008 Sb.).

Nebude-li soudní poplatek ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení zaplacen, bude řízení zastaveno.

Semily 1. srpna 2019


soudce