Judikatura VKS

Detail rozhodnutí

<< zpět na zadání dotazu
Spisová značka:4VSOL 251/2019     
Právní věta:Výsledek incidenčního sporu o určení neplatnosti kupní smlouvy, jíž došlo k prodeji jediného majetku dlužnice mimo dražbu, může zásadně ovlivnit závěr konečné zprávy, a proto tento spor brání insolvenčnímu správci v předložení konečné zprávy. Pokud insolvenční správce přesto konečnou zprávu předloží, nelze ji schválit.
Soud:Vrchní soud v Olomouci
ECLI:ECLI:CZ:VSOL:2019:4.VSOL.251.2019.1
Datum rozhodnutí:22.05.2019
Forma rozhodnutí:Usnesení
Heslo:Insolvence
Dotčené předpisy:§ 302 odst. 1 písm. a) předpisu č. 182/2006Sb.
Kategorie rozhodnutí:A


USNESENÍ


Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu Mgr. Diany Vebrové
a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Kateřiny Holešovské v insolvenční věci

dlužnice: L. Š., narozená ...
bytem ...

o konečné zprávě a vyúčtování odměny a hotových výdajů insolvenční správkyně

o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10. 1. 2019
č. j. KSBR 44 INS 25960/2014-B-53


takto:

Usnesení soudu prvního stupně se zrušuje a věc se vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

1. Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně schválil konečnou zprávu a vyúčtování odměny a hotových výdajů insolvenční správkyně ze dne 31. 10. 2018,
podle níž celkové příjmy majetkové podstaty činí 170 000 Kč (z toho příjmy získané zpeněžením majetkové podstaty činí 170 000 Kč), celkové výdaje majetkové podstaty činí 49 730,14 Kč (z toho odměna insolvenční správkyně činí celkem 41 230,14 Kč včetně DPH a hotové výdaje činí 0 Kč) a částka určená k rozdělení mezi věřitele činí 120 269,86 Kč.

2. V odůvodnění usnesení soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 20. 10. 2014
č. j. KSBR 44 INS 25960/2014-A-9 zjistil úpadek dlužnice, dlužnici povolil řešení úpadku oddlužením, ustanovil insolvenční správkyni a usnesením ze dne 20. 2. 2015 č. j. KSBR 44 INS 25960/2014-B-6 schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře a současně zpeněžením majetkové podstaty. Podáním ze dne 31. 10. 2018 insolvenční správkyně předložila soudu konečnou zprávu a vyúčtování odměny a hotových výdajů, kterou soud zveřejnil dne
8. 11. 2018 v insolvenčním rejstříku. Dlužnice podala proti konečné zprávě včasné námitky, v nichž namítala, že schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře a současně zpeněžením majetkové podstaty je v rozporu s tehdy platnou právní úpravou, podle níž nebyla kombinace obou způsobů oddlužení možná bez souhlasu dlužníka. Insolvenční správkyně tedy sepsala majetek dlužnice do soupisu majetkové podstaty neoprávněně, zpeněžení je neplatné,
a proto by měl být výtěžek zpeněžení vydán dlužnici, a to i v případě, že bude zamítnuta žaloba dlužnice o určení neplatnosti kupní smlouvy, jíž došlo ke zpeněžení majetku z majetkové podstaty. Insolvenční správkyně se k námitkám dlužnice vyjádřila tak, že postupovala v souladu s insolvenčním zákonem, chránila zájmy všech účastníků insolvenčního řízení a dlužnici nepoškodila. Soud prvního stupně odkázal na ustanovení § 304 zákona č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále též jen „I. Z.“),
a konstatoval, že námitky dlužnice projednal u jednání dne 10. 1. 2019, a uzavřel, že námitky dlužnice jsou nedůvodné, neboť nesměřují proti konečné zprávě a vyúčtování odměny
a hotových výdajů insolvenční správkyně, nýbrž vyjadřují nesouhlas dlužnice se způsobem řešení jejího úpadku. Pro úplnost soud prvního stupně konstatoval, že k vyjádřením dlužnice,
na něž tato odkázala při jednání, nepřihlížel, neboť nebyly uplatněny ve lhůtě dle ustanovení
§ 304 odst. 2 I. Z., ačkoliv tak dlužnice mohla učinit.

3. Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání, v němž namítala, že již čtyři roky řádně platí částky věřitelům ze srážek ze mzdy a do pěti let je schopna celou dlužnou částku zaplatit,
a proto nesouhlasí se zpeněžením svého majetku. O polovinu domu v ... nechce přijít, neboť se jedná o dědictví po otci, v domě žije s matkou, o niž se stará, a v domě
se narodila. V důsledku prodeje domu by přišla s matkou o bydlení a zůstala by na ulici. Navrhla, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že se konečná zpráva neschvaluje, případně že se rozhodnutí soudu prvního stupně zrušuje.

4. Insolvenční správkyně ve vyjádření k odvolání uvedla, že námitky dlužnice jsou irelevantní, neboť nesměřují proti konečné zprávě, a navrhla, aby odvolací soud napadené usnesení
jako věcně správné potvrdil.

5. S účinností od 1. 7. 2017 byl insolvenční zákon novelizován zákonem č. 64/2017 Sb.
Podle ustanovení čl. II. bodu 1. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

6. Při výkladu tohoto přechodného ustanovení vychází odvolací soud z toho, že podle ustálené judikatury Ústavního soudu (např. nález pléna Ústavního soudu ze dne 4. 2. 1997
sp. zn. Pl. ÚS 21/96, uveřejněný pod č. 63/1997 Sb.) a Nejvyššího soudu (např. důvody rozsudku Nejvyššího soudu, uveřejněného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 35/2006),
v případech časového střetu staré a nové právní normy platí obecně nepravá retroaktivita (nepravá zpětná účinnost). To znamená, že od účinnosti nové právní úpravy se i právní vztahy vzniklé podle zrušené právní normy řídí právní normou novou. Vznik právních vztahů existujících před nabytím účinnosti nové právní úpravy, právní nároky, které z těchto vztahů vznikly, jakož i vykonané právní úkony, se řídí zrušenou právní normou (při opačné interpretaci střetu právních norem by totiž docházelo k pravé retroaktivitě). Aplikuje se tedy princip ochrany minulých právních skutečností, zejména právních konání.

7. Odvolací soud proto postupoval podle insolvenčního zákona ve znění účinném od 1. 7. 2017
při respektování právních účinků úkonů, které v řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti zmíněné novely.

8. Podle § 7 I. Z., nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami,
na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje
.

9. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, 5 o. s. ř.), a po jednání dospěl k následujícímu závěru.

10. Z obsahu spisu se podává, že insolvenční řízení v posuzované věci bylo zahájeno dne 24. 9. 2014 insolvenčním návrhem dlužnice spojeným s návrhem na povolení oddlužení. Soud prvního stupně usnesením ze dne 20. 10. 2014 č. j. KSBR 44 INS 25960/2014-A-9 rozhodl o úpadku dlužnice, dlužnici povolil oddlužení a ustanovil insolvenční správkyni. Dne 10. 2. 2015 insolvenční správkyně soudu předložila soupis majetkové podstaty, do něhož mimo jiné zahrnula nemovitý majetek představující spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 na nemovitostech zapsaných na LV č. .. v katastrálním území ..., a to pozemek st. parc. č. ... – zastavěná plocha
a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. ..., objekt bydlení, a pozemek parc. č. ... – zahrada
a parc. č. ... – zahrada, dále spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na nemovitostech – pozemku parc. č. ... – orná půda – zapsaný na LV č. ... v katastrálním území ... a dále spoluvlastnický podíl ve výši ideálních 2/24 na nemovitostech zapsaných na LV č. ... v katastrálním území ..., a to pozemku parc. č. ...– orná půda. Soud prvního stupně usnesením ze dne 20. 2. 2015 č. j. KSBR 44 INS 25960/2014-B-6 schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře a současným zpeněžením majetkové podstaty a uvedl,
že do majetkové podstaty náleží nemovitý majetek – shora označené nemovitosti. Podáním doručeným soudu dne 16. 8. 2017 insolvenční správkyně sdělila, že předmětné nemovitosti zpeněžila mimo dražbu nejvyšší nabídce kupní smlouvou, kterou připojila k podání
a z níž se podává, že kupní smlouva byla uzavřena dne 12. 7. 2017 mezi insolvenční správkyní jako prodávající a Ing. M. N. jako kupující, a jejím předmětem jsou výše označené nemovitosti prodávané za kupní cenu 170 000 Kč. Insolvenční správkyně předložila soudu dne 31. 10. 2018 opravenou konečnou zprávu, podle níž byl zpeněžen výše uvedený nemovitý majetek dlužnice za částku 170 000 Kč, v souvislosti s tímto zpeněžením vznikl výdaj majetkové podstaty ve formě odměny za zprostředkování prodeje ve výši 8 500 Kč. Insolvenční správkyně vypočetla svou odměnu ze zpeněžení na částku 41 230,14 Kč včetně DPH s tím,
že k rozdělení mezi nezajištěné věřitele zbývá částka 120 269,86 Kč. Podle konečné zprávy byly v insolvenčním řízení zjištěny nezajištěné pohledávky věřitelů ve výši 355 571,99 Kč, které již byly uspokojeny v částce 219 274 Kč, neuspokojena zbývá částka 136 297,99 Kč. Soud prvního stupně zveřejnil konečnou zprávu vyhláškou ze dne 8. 11. 2018 č. j. KSBR 44 INS 25960/2014-B-43, v rámci níž účastníky řízení poučil, že do 15 dnů od zveřejnění konečné zprávy v insolvenčním rejstříku proti ní mohou podat námitky. Dne 15. 11. 2018 byly soudu doručeny námitky dlužnice proti konečné zprávě, v nichž namítala, že soud prvního stupně schválil oddlužení kombinací plnění splátkového kalendáře se současným zpeněžením majetkové podstaty v rozporu s tehdy platnou právní úpravou, z čehož dovozovala, že insolvenční správkyně zapsala předmětné nemovitosti do majetkové podstaty neoprávněně,
a proto navrhovala, aby soud nerozdělil výtěžek z takto neplatně zpeněžených nemovitostí
a konečnou zprávu neschválil. Současně uvedla, že je vedeno řízení o určení neplatnosti kupní smlouvy, na základě níž došlo k prodeji předmětných nemovitostí mimo dražbu. Insolvenční správkyně k námitkám dlužnice uvedla, že jsou nedůvodné, když správkyně postupovala v souladu s insolvenčním zákonem, chránila zájmy všech účastníků insolvenčního řízení
a v žádném kroku nepochybila. S dlužnicí se snažila opakovaně komunikovat a situaci jí objasnit. Soud prvního stupně projednal námitky u jednání dne 10. 1. 2019 a poté ve věci rozhodl odvoláním napadeným usnesením.

11. Odvolací soud doplnil dokazování čtením listin ze spisu Krajského soudu v Brně
sp. zn. 72 ICm 3013-2018 (44 INS 25960/2014-C-1), a to žaloby ze dne 6. 8. 2018, včetně kupní smlouvy ze dne 12. 7. 2017 a usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 11. 9. 2018, a z těchto listin zjistil, že dlužnice podala dne 8. 8. 2018 u Okresního soudu v Blansku proti Ing. M. N., bytem ..., žalobu o určení neplatnosti kupní smlouvy ze dne 12. 7. 2017, uzavřené mezi insolvenční správkyní a Ing. M. N. Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 11. 9. 2018 č. j. Ncp 264/2018-22 rozhodl,
že k projednání a rozhodnutí této věci je příslušný krajský soud dle ustanovení § 7a písm. b) zákona č. 182/2006 Sb., v platném znění. Věc byla na základě usnesení postoupena Krajskému soudu v Brně, který o věci dosud nerozhodl.

12. Podle ustanovení § 302 odst. 1 I. Z., v platném znění, v závěru zpeněžení majetkové podstaty insolvenční správce předloží insolvenčnímu soudu konečnou zprávu. Předložení konečné zprávy nebrání,
jestliže a) dosud nejsou ukončeny incidenční spory, pokud jejich výsledek nemůže podstatně ovlivnit závěr konečné zprávy, b) se nepodařilo zpeněžit všechen majetek náležející do majetkové podstaty, pokud dosud nezpeněžený majetek může být z majetkové podstaty vyňat
.

13. Podle ustanovení § 289 odst. 3 I. Z., v platném znění, platnost smlouvy, kterou došlo ke zpeněžení prodejem mimo dražbu, lze napadnout jen žalobou podanou u insolvenčního soudu nejpozději do 3 měsíců ode dne zveřejnění smlouvy v insolvenčním rejstříku. Platnost smlouvy, kterou došlo ke zpeněžení prodejem mimo dražbu, lze napadnout žalobou podanou u insolvenčního soudu i po uplynutí lhůty podle věty první, nebyl-li nabyvatel
v dobré víře
.

14. Odvolací soud předně uzavírá, že soud prvního stupně usnesením ze dne 20. 2. 2015
č. j. KSBR 44 INS 25960/2014-B-6 pravomocně schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře a současným zpeněžením majetkové podstaty, a proto námitky dlužnice proti tomuto způsobu oddlužení jsou v této fázi řízení irelevantní.

15. Oddlužením řešeným oběma formami současně (jejich kombinací) se zabýval Nejvyšší soud například v usnesení ze dne 26. 4. 2018 sen. zn. 29 NSČR 97/2016, v němž uzavřel, že na část oddlužení zpeněžením majetkové podstaty je nutné pohlížet odděleně od části oddlužení plněním splátkového kalendáře. U části oddlužení zpeněžením majetkové podstaty je insolvenční správce povinen postupovat obdobně podle ustanovení o zpeněžení majetkové podstaty v konkursu,
to je uzavřít část oddlužení zpeněžením majetkové podstaty (§ 302 až 307 I. Z.), a to bez ohledu na stav současně probíhajícího oddlužení plněním splátkového kalendáře (s jedinou výjimkou spočívající v nezbytnosti zohlednit míru dosavadního uspokojení věřitelů splátkovým kalendářem při rozvrhu, to je aby nezajištění věřitelé neobdrželi celkově více, než kolik činí hodnota jejich zjištěných pohledávek).

16. V posuzované věci však podmínky pro předložení konečné zprávy ohledně části oddlužení vedeného zpeněžením majetkové podstaty dlužnice dosud splněny nebyly. Podle ustanovení
§ 302 odst. 1 písm. a) I. Z. předložení konečné zprávy brání, jestliže dosud nejsou skončeny incidenční spory, pokud jejich výsledek může podstatně ovlivnit závěr konečné zprávy,
přičemž tuto skutečnost je třeba posuzovat objektivně. V posuzované věci je na základě žaloby dlužnice u soudu prvního stupně vedeno pod sp. zn. 72 ICm 3013/2018 dosud neskončené řízení o určení neplatnosti kupní smlouvy ze dne 12. 7. 2017, jíž došlo k prodeji jediného majetku dlužnice mimo dražbu. Tento incidenční spor může zásadně ovlivnit závěr konečné zprávy, neboť pouze výtěžek ze zpeněžení tohoto majetku je jejím předmětem, a proto je třeba uzavřít, že tento spor o neplatnost kupní smlouvy ze dne 12. 7. 2017 bránil předložení, respektive schválení, konečné zprávy (§ 302 odst. 1 písm. a/ I. Z.). Odvolací soud pro úplnost dodává,
že otázku možné úspěšnosti dlužnice v tomto incidenčním sporu o neplatnost kupní smlouvy z hlediska včasnosti žaloby, legitimace jejích účastníků či věcné správnosti žaloby, není oprávněn posuzovat předběžně mimo rámec uvedeného incidenčního sporu.

17. Z důvodů shora uvedených proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně
dle ustanovení § 219a odst. 1 písm. a) o. s. ř. zrušil a věc vrátil dle ustanovení § 221 odst. 1
písm. a) o. s. ř. soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

18. V dalším řízení soud prvního stupně vyčká výsledku řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 72 ICm 3013/2018 o neplatnost kupní smlouvy ze dne 12. 7. 2017 a podle výsledku tohoto řízení ve věci případně opakovaně rozhodne.


Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Olomouc 22. května 2019

Mgr. Diana Vebrová v. r.
předsedkyně senátu