Judikatura VKS

Detail rozhodnutí

<< zpět na zadání dotazu
Spisová značka:27Co 344/2018     
Soud:Krajský soud v Hradci Králové
ECLI:ECLI:CZ:KSHK:2018:27.CO.344.2018.1
Datum rozhodnutí:31.10.2018
Forma rozhodnutí:Usnesení
Heslo:Pravomoc soudu
Příslušnost soudu místní
Zastavení řízení
Dotčené předpisy:čl. 8 Nařízení () č. 2201/2013
Kategorie rozhodnutí:E podkategorie b

č. j. 27 Co 344/2018-98
USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Chmelíka, Ph.D., a soudců Mgr. Pavla Hradeckého a JUDr. Martiny Vršanské ve věci

nezletilé: ES, narozená dne ---

       bytem trvale ---, fakticky Francie, ---,
       zastoupená Městem Rakovník - Městským úřadem Rakovník, se sídlem Rakovník, Husovo nám. 27,

dcery rodičů: ZS, narozená dne ---
bytem Francie, ---

MLS, narozená dne ---
bytem Francie, ---

k návrhu: HK, nar. ---
VK, nar. ---
oba bytem ---

o úpravu styku prarodičů s nezletilým dítětem,
k odvolání navrhovatelů proti usnesení Okresního soudu v Pardubicích č. j. 21 Nc 8/2018-77 ze dne 2. 8. 2018,


takto:

I. Usnesení okresního soudu se potvrzuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.


Odůvodnění:

1. Shora označeným usnesením okresní soud ve výroku I vyslovil svou nepříslušnost. Výrokem II zastavil řízení a výrokem III žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení.

2. V daném případě se prarodiče ze strany matky domáhají úpravy kontaktu s nezletilou E, která je v péči svých rodičů. Tvrdí, že jejich dcera, matka nezletilé, je pod vlivem svého manžela, otce nezletilé. Rodina se často stěhuje a prarodiče nemají možnost dostatečného kontaktu zejména s nejstarší vnučkou, nezletilou E.

3. Okresní soud vyšel ze zjištění, že rodina S žije od února 2018 i s dětmi na adrese Francie, ---. Tento závěr učinil ze sdělení zaměstnavatele matky, od něhož matka žádala o peněžitou pomoc v mateřství, ale též ze sdělení matky nezletilé, která uvedla, že rodina žije na shora označené adrese ve Francii od února 2018, hodlá se tam zdržovat dlouhodobě a neplánuje návrat do České republiky. Požádala o doručování do datové schránky. Nezletilá E se sice vzdělává v české škole ZŠ B, avšak školní docházku plní individuálním vzděláváním. Okresní soud na základě tohoto zjištění s odkazem na ust. článku 8 odstavec 1 Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 uzavřel, že k rozhodování ve věci rodičovské zodpovědnosti k nezletilé E (a tedy i ve věcech úpravy styku s nezletilou) jsou příslušné soudy ve Francii, kde má nezletilá (a měla v době podání návrhu) své obvyklé bydliště.

4. Proti usnesení okresního soudu podali navrhovatelé odvolání. Domáhali se změny napadeného usnesení a projednání jejich návrhu soudem v České republice. Okresní soud dle nich nesprávně uvěřil matce nezletilé, že se rodina odstěhovala do Francie. Matka toto sdělení nijak neprokázala. Ani zpráva zaměstnavatele podle nich nemá dostatečnou vypovídací hodnotu. Nelze z ní dovodit, jak dlouho se bude rodina ve Francii zdržovat. Navrhovatelé jsou přesvědčeni, že rodina nezletilé se do Francie přestěhovala až v dubnu, což by mělo vyplývat z výpisů telefonních hovorů matky nezletilé, z něhož je patrno, že tato ještě v březnu komunikovala telefonicky s různými subjekty v České republice (autoservisy, autopůjčovny, taxislužby, zejména v Královéhradeckém kraji). V březnu také byl zveřejněn matkou nezletilé inzerát na prodej pračky, která měla být k převzetí v KnV, kde, jak je jim známo, měla jejich dcera uskladněny některé věci. Z komunikace s příbuznými otce nezletilé pak navrhovatelé nabyli dojmu, že se rodina nezletilé hodlá přestěhovat do USA, z čehož vyplývá, že neměli v úmyslu se trvale zdržovat ve Francii. Jsou přesvědčeni, že prokázali, že rodina nezletilé v době podání návrhu bydlela v České republice.

5. Rodiče nezletilé se k odvolání nevyjádřili.

6. Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení včetně řízení, které jeho vydání předcházelo. Dospěl k závěru, že odvolání navrhovatelů není důvodné.

7. Podle článku 8 odstavec 1 Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 soudy členského státu jsou příslušné ve věci rodičovské zodpovědnosti k dítěti, které má v době podání žaloby obvyklé bydliště na území tohoto členského státu. Příslušností se v tomto nařízení míní pravomoc soudu dané země věc projednat. Místní a věcná příslušnost soudů v místě bydliště dítěte se pak řídí podle vnitrostátních procesních pravidel státu pobytu dítěte.

8. V daném případě okresní soud provedl dostatečné zjišťování ohledně skutečného pobytu rodiny nezletilé E v době podání žaloby (návrhu prarodičů byl doručen soudu dne 20. 2. 2018). Podle odvolacího soudu učinil logické a odůvodněné závěry ohledně bydliště nezletilé E a jejích rodičů v době podání návrhu. Navíc je zřejmé, že ani v současnosti rodina nezletilé nebydlí v České republice, což ostatně připouštějí i navrhovatelé. Účelem úpravy příslušnosti soudů k rozhodování v opatrovnických věcech, provedené Nařízením Rady (ES) č. 2201/2003 bylo zajistit rozhodování o důležitých záležitostech, týkajících se nezletilých dětí, soudy, v jejichž obvodu děti bydlí, zdržují se tam. Tyto soudy mají nejlepší možnost zjistit a posoudit poměry nezletilých dětí. Příslušnost založená v den zahájení řízení trvá, k její změně může dojít po zahájení řízení v souladu s podmínkami stanovenými v článku 15 Nařízení. Vždy však je vycházeno ze zásady, že o nezletilých dětech má rozhodovat soud, který jim je nejblíže. To v daném případě v době zahájení řízení nebyl a ani nyní dle zjištění okresního soudu není soud v České republice. Okresnímu soudu je třeba přisvědčit, pokud svůj závěr opřel především o sdělení matky nezletilé E. Závěr o přestěhování rodiny do Francie v únoru 2018 mohou těžko zvrátit i důkazy, připojené k odvolání. I kdyby z nich bylo možno dovodit, že z telefonu matky nezletilé bylo voláno na čísla v rámci České republiky nebo do Francie a že se tedy matka vyskytovala v České republice, jakož i to, že inzerovala prodej pračky, která měla být k odběru v KnV, pak z těchto skutečností nelze dovodit, že rodina žila v České republice. Obzvlášť pokud, jak navrhovatelé tvrdí, rodina často cestuje, již v minulosti dlouhodoběji pobývala ve Francii a často se stěhuje. Tomuto životnímu stylu nakonec odpovídá i to, že nezletilá vykonává školní vzdělávání individuálně. Za těchto okolností je sdělení samotného účastníka řízení ohledně místa jeho skutečného pobytu nejvýznamnějším vodítkem pro posouzení příslušnosti soudu.

9. Napadené rozhodnutí okresního soudu proto bylo jako věcně správné podle § 219 o.s.ř. odvolacím soudem potvrzeno.

10. Podle § 224 odst. 1 o.s.ř. a § 23 z.ř.s. bylo rozhodnuto o nákladech řízení.


Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání ani dovolání přípustné.

Pardubice 31. října 2018

předseda senátu