Judikatura VKS

Detail rozhodnutí

<< zpět na zadání dotazu
Spisová značka:21Co 23/2018     
Právní věta:S návrhem na odklad provádění exekuce podle § 266 odst. 1 o. s. ř. může uspět i povinný, který je právnickou osobou.
Soud:Krajský soud v Hradci Králové
ECLI:ECLI:CZ:KSHK:2018:21.CO.23.2018.1
Datum rozhodnutí:31.01.2018
Forma rozhodnutí:Usnesení
Heslo:Exekuce
Právnická osoba
Výkon rozhodnutí
Dotčené předpisy:§ 266 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb. OSR (OSŘ)
§ 52 odst. 1 předpisu č. 120/2001Sb. ER (EŘ)
Kategorie rozhodnutí:C

21Co 23/2018-39
USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Šárky Petrové a soudců JUDr. Jiřího Petržálka a JUDr. Marie Kubištové ve věci exekuce

oprávněné: ZDAR, a. s., IČ: xxx
sídlem Jihlavská 759/4, Žďár nad Sázavou
zastoupená advokátem Mgr. Pavlem Dvořákem
sídlem Strojírenská 2269/36, Žďár nad Sázavou

proti
povinné: HC REBEL, a. s., IČ: xxx
sídlem U Stadionu 2777, Havlíčkův Brod
zastoupená advokátem JUDr. Petrem Procházkou
sídlem Nám. Svobody 77/12, Brno

pro peněžité plnění, o odklad exekuce

k odvolání povinné proti usnesení Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 18. října 2017 č. j. 29 EXE 542/2017-25


takto:

Usnesení okresního soudu se zrušuje a věc se vrací okresnímu soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud zamítl návrh povinné na odklad exekuce. Povinná odůvodnila návrh tím, že se bez své viny ocitla v nepříznivém postavení, neboť Český svaz ledního hokeje má na svém bankovním účtu zajištěny peněžní prostředky ve výši 1.220.807,28 Kč, které byly uhrazeny ze strany NHL za výchovu hráče VV a které náleží povinné. Nepříznivé postavení povinné není trvalého rázu a lze očekávat, že po určité době budou její poměry takové, že bude možné v exekuci pokračovat. Okresní soud vyložil ust. § 266 odst. 1 o. s. ř. tak, že podle něj lze exekuci odložit, vyžadují-li to nepříznivé poměry povinného pouze jako fyzické osoby. Vyšel z formulace „…pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny…“, z níž podle okresního soudu vyplývá, že úprava odkladu výkonu rozhodnutí (exekuce) podle tohoto ustanovení se týká toliko povinné fyzické osoby a nikoliv povinné osoby právnické (s odkazem na komentář Doc. JUDr. Marka Števčeka, Ph.D., k § 266 o. s. ř. odklad výkonu rozhodnutí, pramen ASPI). Čili povinný, který není fyzickou osobou, není aktivně legitimován k podání návrhu na odklad exekuce z důvodů uvedených v § 266 odst. 1 o. s. ř. Okresní soud proto návrh povinné zamítl, aniž by se blíže zabýval v něm tvrzenými skutečnostmi.

Proti usnesení podala odvolání povinná. Výklad ust. § 266 odst. 1 o. s. ř. okresním soudem nepovažovala za správný. Zdůraznila, že zákon nerozlišuje fyzickou a právnickou osobu a hovoří pouze o nepříznivých poměrech povinného. Výklad okresního soudu je diskriminační a zakládá nerovnost účastníků řízení.

Odvolání je důvodné.

Podle § 266 odst. 1 o. s. ř. na návrh může soud odložit provedení výkonu rozhodnutí, jestliže se povinný bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlený výkon rozhodnutí mohl mít pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen.

Z uvedeného ustanovení neplyne, že by návrh mohl podat pouze povinný, který je fyzickou osobou. Osoba povinného není v ustanovení nijak definována. Odklad exekuce (výkonu rozhodnutí) může být povolen jen z důvodu nepříznivých poměrů povinného, nebo i z důvodů nepříznivého dopadu na příslušníky rodiny povinného nebo z obou důvodů. To je vyjádřeno spojkou „nebo“ pro příslušníky rodiny (nikoli formulací pro povinného „a“ příslušníky rodiny). Je třeba dát za pravdu okresnímu soudu v tom, že dovětek „…nebo pro příslušníky jeho rodiny …“ mohou uplatnit jako důvod odkladu exekuce jen fyzické osoby. Z důvodu nepříznivých poměrů samotného povinného však může podat návrh na odklad exekuce i povinný jako právnická osoba. Pro povolení odkladu exekuce postačují poměry povinného. Není proto důvod vylučovat z působnosti § 266 odst. 1 o. s. ř. povinného, který je právnickou osobou.

Protože okresní soud vyložil ustanovení § 266 odst. 1 o. s. ř. odlišně, nezabýval se návrhem povinné věcně. Krajský soud proto napadené usnesení zrušil podle § 219a odst. 1 o. s. ř. a vrátil věc okresnímu soudu k dalšímu řízení, v němž projedná návrh povinné na odklad exekuce věcně.


Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání ani dovolání přípustné.

Hradec Králové 31. ledna 2018


předsedkyně senátu