Judikatura VKS

Detail rozhodnutí

<< zpět na zadání dotazu
Spisová značka:17Co 224/2018     
Právní věta:V řízení o návrhu na prohlášení volby členů opatrovnické rady za neplatnou nemůže opatrovancův stálý (hmotněprávní) opatrovník, který je účastníkem řízení, být zároveň opatrovancovým opatrovníkem pro řízení (procesním zástupcem), neboť jejich zájmy mohou být v rozporu.
Soud:Krajský soud v Hradci Králové
ECLI:ECLI:CZ:KSHK:2019:17.CO.224.2018.1
Datum rozhodnutí:14.01.2019
Forma rozhodnutí:Usnesení
Heslo:Opatrovnická rada (o. z.)
Opatrovník
Dotčené předpisy:§ 472 předpisu č. 89/2012Sb. o. z.
§ 476 odst. 1 předpisu č. 89/2012Sb. o. z.
Kategorie rozhodnutí:C


č. j. 17 Co 224/2018-397
USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Vladimíra Lanžhotského, Ph.D., a soudců JUDr. Zity Jasanské a Mgr. Tomáše Šintáka ve věci

opatrovanky: LK, narozená ---
bytem Domov pro seniory ---
---

za účasti: LG, narozená ---
bytem ---, opatrovnice

      MK, narozený ---
      bytem ---, navrhovatel

      Mgr. MM
      bytem ---

      MK, narozená ---
      bytem ---

      JM, narozený ---
      bytem ---

      JK, narozený ---
      bytem ---

      JM, narozený ---
      bytem ---

o prohlášení volby členů opatrovnické rady za neplatnou

k odvolání navrhovatele MK proti rozsudku Okresního soudu v Havlíčkově Brodu ze dne 19. října 2018 č. j. 0 P 29/2014-371


takto:

Rozsudek okresního soudu se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Napadeným rozsudkem okresní soud zamítl návrh MK ze dne 15. 5. 2018 doručený soudu dne 16. 5. 2018 na prohlášení volby členů opatrovnické rady za neplatnou (výrok I) a nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení (výrok II).

V odůvodnění zejména uvedl, že návrh na prohlášení volby členů opatrovnické rady uskutečněné dne 21. 4. 2018 posuzoval podle § 472 a následujících, zejména § 476 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „o. z.“. Po zhodnocení provedených důkazů uzavřel, že v uvedené volbě neshledal žádnou újmu, která by opatrovance LK byť jen potencionálně hrozila. Návrh na prohlášení volby za neplatnou zamítl podle § 476 odst. 1 o. z. O nákladech řízení rozhodl podle § 23 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, dále jen „z. ř. s.“.

Proti tomu podal odvolání navrhovatel MK. Vytýkal nesprávná skutková zjištění a nesprávné právní posouzení. Namítal, že řada jím uváděných osob nebyla k volbě přizvána, včetně jeho samého, který o ustanovení opatrovnické rady požádal. Výhrady měl i k dalším závěrům okresního soudu. Ačkoliv nesdělil svůj odvolací návrh výslovně, je z jeho podání patrné, že se domáhá změny napadeného rozsudku.

K odvolání se podrobně a nesouhlasně vyjádřili opatrovnice LG, také JM ml. a JK.

Krajský soud zjistil, že odvolání podal účastník řízení jako osoba k tomu oprávněná včas a že je přípustné (§ 1 odst. 1, 3 a 4 a § 2 písm. a/ z. ř. s., § 201, § 202 a § 204 odst. 1 věta první zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, dále jen „o. s. ř.“). Přezkoumal rozsudek okresního soudu spolu s řízením, které mu předcházelo (§ 212, § 212a o. s. ř.). Jednání k tomu nenařizoval (§ 214 odst. 2 písm. d/ o. s. ř.).

Okresní soud rozhodoval ve věci opatrovnictví nesvéprávné LK, narozené ---, která byla omezená ve svéprávnosti pravomocným rozsudkem Okresního soudu v Havlíčkově Brodu ze dne 23. 5. 2016 č. j. 0 P 29/2014-191 a současně její opatrovnicí (tzv. opatrovnicí hmotněprávní, pro život, stálou) byla jmenována LG, narozená ---, o návrhu MK na prohlášení volby členů opatrovnické rady za neplatnou. Opatrovanka LK byla omezena ve svéprávnosti v nejširším možném rozsahu tak, že není způsobilá samostatně právně jednat v žádných záležitostech s výjimkou běžných záležitostí každodenních života. Okresní soud v tomto řízení o prohlášení volby členů opatrovnické rady za neplatnou jednal s opatrovnicí LG jako se zástupkyní (procesní zástupkyní) LK, jak je patrné z jeho postupu a z údajů v záhlavní napadeného rozsudku. Tím pochybil.

Nesvéprávné (opatrovance) LK byla soudem jmenována opatrovnice LG. Navrhovatel požádal o ustanovení opatrovnické rady, která má sloužit jako dozor nad činností opatrovnice, jako její konzultativní a kontrolní orgán (§ 472 odst. 1 o. z.). Soud může prohlásit volbu členů opatrovnické rady za neplatnou na návrh anebo bez návrhu (§ 476 odst. 1 o. z.). Procesní postup soudu upravuje, i když jen kuse, především ustan. § 49 nazvané rozhodnutí ve věcech opatrovnické rady, zařazené v části druhé, hlavě I, dílu 1, oddílu 3 nazvaném řízení ve věcech opatrovnictví člověka. Účastníky řízení jsou podle § 6 odst. 1 z. ř. s. navrhovatel a ten, o jehož právech nebo povinnostech má být v řízení jednáno. Není pochyb o tom, že jednáno je i o právech a povinnostech opatrovnice LG, že i ona je účastnicí řízení; ostatně vyplývá to i z ustan. § 476 odst. 1 o. z., podle něhož opatrovník má právo podat návrh soudu na prohlášení volby za neplatnou. Opatrovanka a opatrovnice jsou každá samostatnou účastnicí řízení. Opatrovnice nemůže být proto účastnicí a zároveň opatrovnicí pro řízení (procesní opatrovnicí) opatrovanky, neboť obecně se mohou zájmy jich obou dostat do rozporu. Účastnice řízení opatrovanka LK tedy nebyla řádně zastoupena.

Pro tuto vadu řízení, přičemž za odvolacího řízení nemohla být zjednána náprava, krajskému soudu nezbylo, než aby rozsudek okresního soudu zrušil podle § 219a odst. 1 písm. a) o. s. ř. a věc vrátil podle § 221 odst. 1 písm. a) o. s. ř. soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

V něm okresní soud nejprve ustanoví opatrovance LK, omezené ve svéprávnosti, opatrovníka pro řízení (procesního opatrovníka). S LG, stálou (hmotněprávní) opatrovnicí opatrovanky, bude jednat jako s účastnicí řízení. Věc znovu projedná a o návrhu na prohlášení volby členů opatrovnické rady za neplatnou znovu rozhodne, avšak nikoliv rozsudkem, nýbrž usnesením. Tato forma rozhodnutí je pravidlem, zákon nestanoví jinak (§ 25 odst. 1 z. ř. s.).


Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není přípustné odvolání ani dovolání.

Hradec Králové 14. ledna 2019


předseda senátu