Judikatura VKS

Detail rozhodnutí

<< zpět na zadání dotazu
Spisová značka:20Co 229/2019     
Právní věta:Je-li nezletilé dítě předáno předběžným opatřením do péče osoby odlišné od rodičů a zároveň zde není žádný z rodičů, který by mohl vykonávat rodičovskou odpovědnost vůči němu, je dána naléhavá potřeba zatímní úpravy poměrů k vymezení práv a povinností takové osoby k nezletilému.
Soud:Krajský soud v Hradci Králové
ECLI:ECLI:CZ:KSHK:2019:20.CO.229.2019.1
Datum rozhodnutí:20.08.2019
Forma rozhodnutí:Usnesení
Heslo:Předběžné opatření
Řízení ve věcech péče o nezletilé
Dotčené předpisy:§ 74 předpisu č. 99/1963Sb. OSR (OSŘ)
§ 953 předpisu č. 89/2012Sb. o. z.
§ 955 předpisu č. 89/2012Sb. o. z.
Kategorie rozhodnutí:C

č. j. 20 Co 229/2019-40
USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Kondra a soudců Mgr. Ley Pavlovové a JUDr. Igora Pařízka ve věci péče o

nezletilého: PD, narozený xxx
zastoupený městem Rychnov nad Kněžnou jako opatrovníkem

syna rodičů: Ing. HD, zemřelá dne xxx

     MD
     t. č. ve Vazební věznici v xxx
za účasti
navrhovatelky: HD, narozená xxx
bytem xxx
zastoupená advokátkou JUDr. Kateřinou Čepelkovou
sídlem Havlíčkova 317, 517 21 Týniště nad Orlicí

o předběžnou úpravu výchovy

k odvolání navrhovatelky proti usnesení Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou ze dne 2. 8. 2019 č. j. 0 Nc 501/2019-27


takto:

I. Usnesení okresního soudu se v části napadeného výroku pod bodem I mění takto:
   a) Nezletilý PD se předává do osobní péče navrhovatelce HD.

   b) Navrhovatelka je povinna o nezletilého pečovat, zastupovat jej v běžných záležitostech, spravovat jeho jmění, je oprávněna žádat za něho o poskytnutí sociálních dávek (např. sirotčího důchodu) včetně přebírání dávek a v těchto dávkových řízeních nezletilého zastupovat.

II. Jinak se usnesení ve výroku pod bodem I, pokud byl zamítnut návrh na zákaz jakéhokoliv kontaktu otce s nezletilým, a kterým dále byl zamítnut návrh, že je navrhovatelka oprávněna k převzetí a správě peněžních prostředků vedených na účtu číslo xxx, potvrzuje.

Odůvodnění:

Výše uvedeným usnesením okresní soud zamítl návrh na vydání předběžného opatření, jímž se navrhovatelka – babička nezletilého ze strany matky – domáhala svěření nezletilého do své pěstounské péče, dále zákazu jakéhokoliv kontaktu nezletilého s otcem, oprávnění k podání žádosti o sirotčí důchod za nezletilého a k přebírání tohoto důchodu a konečně oprávnění k převzetí peněžních prostředků nacházejících se na účtu výše uvedeného čísla zřízeného městem Rychnov nad Kněžnou na podporu nezletilého a jeho sester jako dětí pozůstalých po matce. Okresní soud uzavřel, že nejsou splněny podmínky pro vydání předběžného opatření, když zde nebylo zjištěno, že by zde byla naléhavá potřeba takových opatření. Dodal, že o nezletilého je postaráno a nebylo ani zjištěno, že by otec nějakým způsobem usiloval o nějakou formu kontaktu s nezletilým. Výroky pod bodem II a III (které odvoláním napadeny nebyly) okresní soud zahájil řízení o svěření nezletilého do pěstounské péče navrhovatelky a nezletilému jmenoval pro toto řízení opatrovníkem město Rychnov nad Kněžnou.

V odvolání proti výroku pod bodem I navrhovatelka setrvala na svém názoru, že podmínky pro vydání předběžného opatření splněny jsou. Zájmy nezletilého jsou nyní vážně ohroženy, když zde není nikdo, kdo je oprávněn plnohodnotně jednat za nezletilého v běžných věcech (např. udělení souhlasu s lékařským ošetřením, podání žádosti o sirotčí důchod atd.). Jakýkoliv kontakt nezletilého s otcem pak je v rozporu se zájmem nezletilého, kterého právě otec připravil o matku. Uzavřela, že její nyní faktická péče o nezletilého je výrazně limitována nedostatkem oprávnění, a navrhla změnu napadeného usnesení tak, že bude vyhověno návrhu zcela.

Krajský soud přezkoumal napadené usnesení a dospěl k závěru, že odvolání je částečně důvodné.

Předběžné opatření (§ 74 a násl. o. s. ř.) je právním nástrojem, který má své místo v těchto případech, kdy je zde potřeba okamžitého řešení situace, tedy kdy je zde naléhavá potřeba zatímní úpravy vztahů. Toho si byl okresní soud vědom, jak plyne z odůvodnění jeho rozhodnutí, tuto zásadu ale aplikoval v daném případě – zčásti – nesprávně.

Na rozdíl od okresního soudu má krajský soud za to, že zde naléhavá potřeba zatímní úpravy poměrů nezletilého je, a to ohledně jeho výchovného prostředí a s tím spojených práv a povinností osoby, která by měla o nezletilého pečovat. Jestliže totiž matka nezletilého již nežije a otec se nachází ve vazbě v důsledku spáchání závažného trestného činu s výhledem mnohaletého výkonu trestu odnětí svobody, pak je zde situace, kdy se nezletilý ocitá prakticky bez zákonného zástupce a není zde v podstatě osoba, která by běžné záležitosti denního života nezletilého řešila za něho. Tedy pokud odvolatelka poukazuje na takové záležitosti týkající se nezletilého, jako jsou žádosti o sociální dávky, vyjadřování se (poskytování souhlasu) k případným lékařským zákrokům atd., pak nelze souhlasit s názorem okresního soudu, že žádná újma nezletilému nehrozí. Navrhovatelka jako zatímní faktická pečovatelka nezletilého musí pečovat o běžné záležitosti svého vnuka okamžitě, a proto byl napadený výrok pod bodem I usnesení okresního soudu podle § 220 odst. 1. písm. a/ o. s. ř. změněn tak, že nezletilý byl svěřen – zatím – do péče navrhovatelce podle § 953 odst. 1. o z., tedy nikoliv do pěstounské péče, jak navrhovatelka žádala, když je otázkou, zda v daném případě přichází pěstounská péče nezletilého v úvahu vzhledem k tomu, že navrhovatelka a její manžel jsou prarodiči nezletilého a mají i oni k nezletilému vyživovací povinnost (viz § 910 o. z.). Zároveň se svěřením nezletilého do péče navrhovatelce rozhodl krajský soud podle § 955 o. z. o vymezení práv a povinností navrhovatelky ve vztahu k nezletilému. Tímto výrokem dochází k faktickému omezení výkonu povinností a práv rodiče plynoucích z rodičovské odpovědnosti v rozsahu, jak jsou upravena práva a povinnosti navrhovatelky.

Pokud se dále navrhovatelka domáhala toho, aby předběžným opatřením byl zakázán jakýkoliv styk otce s nezletilým, zde má krajský soud obdobný názor, jako soud okresní – osobní styk otce s nezletilým možný není, a pokud navrhovatelka projevuje obavy z jiné formy styku, tedy písemné či telefonické, pak takovému styku může zabránit navrhovatelka i sám nezletilý, pokud budou chtít, prostě tím, že korespondenci od otce nebude nezletilý číst a nebude reagovat na případný pokus otce o telefonický kontakt. Zde tedy naléhavá potřeba upravit zatímně poměry není. To samé pak platí i ohledně oprávnění navrhovatelky k převzetí a správě peněžní částky nacházející se zatím na výše uvedeném účtu, kdy není důvod nevyčkat až rozhodnutí ve věci samé. Krajský soud zde znovu zdůrazňuje, že předběžným opatřením je možno řešit jen okamžitě nastalou situaci, kdy řešení nesnese odkladu – a o takovou situaci zde – zatím – zjevně nejde. V této části bylo proto napadené usnesení podle § 219 o. s. ř. potvrzeno.


Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Hradec Králové 20. srpna 2019


předseda senátu