Judikatura VKS

Detail rozhodnutí

<< zpět na zadání dotazu
Spisová značka:20Co 91/2018     
Právní věta:Odstěhuje-li se oběť domácího násilí a budoucí navrhovatel předběžného opatření v obavě před chováním pachatele, bude i nadále místně příslušný soud, v jehož obvodu se nachází společné obydlí.
Soud:Krajský soud v Hradci Králové
ECLI:ECLI:CZ:KSHK:2018:20.CO.91.2018.1
Datum rozhodnutí:27.03.2018
Forma rozhodnutí:Usnesení
Heslo:Domácí násilí
Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 1 odst. 3 předpisu č. 292/2013Sb.
§ 400 předpisu č. 292/2013Sb.
§ 105 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb. OSR (OSŘ)
§ 85 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb. OSR (OSŘ)
Kategorie rozhodnutí:C

20Co 91/2018
Usnesení

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu Mgr. Šárky Petrové a soudců Mgr. Ley Pavlovové a Mgr. Ing. Borise Nypla ve věci

navrhovatelky: JS, narozená dne ---
bytem ---
t. č. ---

proti
odpůrci: OIS, narozený dne ---
bytem ---
zastoupený advokátkou Mgr. Hedvikou Hartmanovou
sídlem Praha 1, Maiselova 60/3

o návrhu na vydání předběžného opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí

k odvolání odpůrce proti usnesení Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 8. března 2018 č. j. 0 Nc 5102/2018-80


takto:

Usnesení okresního soudu se zrušuje a věc se postupuje Okresnímu soudu Praha-západ jako soudu místě příslušnému.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením okresní soud nařídil předběžné opatření, kterým uložil odpůrci nevstupovat do společného obydlí účastníků v domě č. p. 51 v ulici --- v D, zdržet se setkávání s navrhovatelkou a navazování kontaktů s ní a zdržet se jejího nežádoucího sledování a obtěžování.

Okresní soud rozhodl tímto způsobem poté, co vzal za doložené, že se odpůrce dopouští na navrhovatelce jednání, které naplňuje znaky domácího násilí ve smyslu § 402 z. ř. s.

Proti usnesení okresního soudu podal odvolání odpůrce. Uvedl v něm, že skutková tvrzení matky jsou smyšlená a vedena snahou zamezit otci kontaktu s jejich společnými dětmi. O věci navíc rozhodl místně nepříslušný soud. Účastníci žijí v obvodu Okresního soudu Praha-západ. Tento soud je se situací v rodině účastníků obeznámen. Matka pouze účelově změnila adresu, aby o věci mohl rozhodnout jiný než místně příslušný soud. Důvodem pro podání návrhu mohlo být i to, že navrhovatelka rozchodem s odpůrcem ztrácí možnost luxusního života a mstí se mu za to. Odpůrce se na navrhovatelce žádného násilí nedopouští, nic takového nevyplývá ani z předložených lékařských zpráv. Je to naopak navrhovatelka, kdo odpůrce opakovaně provokuje a kdo mu činí překážky v jeho styku s dětmi. Navrhovatelka v domě vyměnila i klíče, a tak odpůrce nemá ani technickou možnost do domu v D vstupovat. Odpůrce navrhl zrušení předběžného opatření.

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení z podnětu podaného odvolání a poté dospěl k následujícím závěrům.

Vzhledem k odvolací námitce odpůrce o místní nepříslušnosti Okresního soudu v Havlíčkově Brodě se odvolací soud nejprve zabýval otázkou, zda mohl odpůrce takovou námitku uplatnit a zda namítaná podmínka řízení byla splněna.

Podle § 105 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“), za použití § 1 odst. 3 zák. č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále jen „z. ř. s.“), místní příslušnost zkoumá soud jen do skončení přípravného jednání podle § 114c. Neprovedl-li tuto přípravu jednání, zkoumá soud místní příslušnost jen před tím, než začne jednat o věci samé, nebo rozhodl-li o věci samé bez jednání, jen před vydáním rozhodnutí; to neplatí, jde-li o platební rozkaz, elektronický platební rozkaz nebo evropský platební rozkaz. Později ji soud zkoumá pouze tehdy, nebyla-li provedena příprava jednání podle § 114c, a jen k námitce účastníka, která byla uplatněna při prvním úkonu, který účastníku přísluší. Při zkoumání místní příslušnosti se nepřihlíží k přípravě jednání, jednáním a jiným úkonům provedeným před věcně nepříslušným soudem a k rozhodnutím vydaným věcně nepříslušným soudem.

Okresní soud v daném případě rozhodl ve věci samé bez jednání a byl tedy oprávněn místní příslušnost zkoumat jen do vydání rozhodnutí ve věci samé. To odpůrci nebránilo vznést námitku místní nepříslušnosti soudu, musel ji však uplatnit při prvním procesním úkonu, který mu náleží. Pro odpůrce je v této věci prvním procesním úkonem odvolání proti vydanému předběžnému opatření, v němž námitku místní nepříslušnosti Okresního soudu v Havlíčkově Brodě uplatnil. Jeho námitka místní nepříslušnosti je tak přípustná.

K rozhodnutí o návrhu na vydání předběžného opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí je příslušný obecný soud navrhovatele (§ 400 z. ř. s.). To, který je obecný soud fyzické osoby, vyplývá z ust. § 85 odst. 1 o. s. ř. Určujícím kritériem je bydliště této osoby, tj. místo, kde fyzická osoba (v daném případě oběť domácího násilí) bydlí, tedy kde se usadila v úmyslu, aby tam pobývala trvale. Úmysl fyzické osoby bydlet v určitém místě trvale, tj. nikoliv pouze po přechodnou dobu, je zásadním hlediskem k posouzení, zda dané místo je jejím bydlištěm, či nikoliv, a tedy zda dané místo pobytu skutečně zakládá místní příslušnost jejího obecného soudu. Bydliště je určeno nikoliv fakticitou pobytu, tedy jen samotnou skutečností, že se fyzická osoba někde dočasně zdržuje (pobývá nikoliv s úmyslem zdržovat se tam trvale), ale právě úmyslem fyzické osoby vybrat si dané místo jako své bydliště, kde chce pobývat trvale.

Místně příslušný je z logiky věci nejčastěji soud, v jehož obvodu bydlí (zdržuje se) navrhovatel - oběť domácího násilí, resp. kde se nachází místo, odkud má být ten, kdo se domácího násilí dopouští, vykázán. I v případě, že se pachatel domácího násilí dočasně odstěhuje, je příslušný k projednání návrhu na zákaz setkávání nebo sledování oběti soud, v jehož obvodu oběť s pachatelem dříve bydlela. Také tehdy, odstěhuje-li se oběť domácího násilí a budoucí navrhovatel předběžného opatření v obavě před chováním pachatele, bude i nadále příslušný soud, v jehož obvodu se nachází společné obydlí. Vynucené odstěhování nelze považovat za svobodné vyjádření vůle zdržovat se na jiném místě (viz Zákon o zvláštních řízeních soudních, Komentář, Nakladatel: Kancelář Havlíček Brain Team, 2015, komentář k ust. § 400).

Obecným soudem navrhovatelky je v souzené věci D, nikoli SnS. Vyplývá to nejen z tvrzení navrhovatelky obsažené v jejím návrhu, že u svých rodičů ve SnS bude pobývat jen do doby, než jí bude poskytnuta ochrana, případně než sežene nějaké sociální bydlení, ale též z uplatněného nároku, kterým se domáhá uspořádání poměrů ve vztahu k bydlišti v D. Odvolací soud proto uzavírá, že místo, v němž se navrhovatelka v současné době zdržuje, je pouze přechodným bydlištěm a že jejím bydlištěm, v němž má v úmyslu pobývat trvale, zůstává D.

Ze shora uvedeného plyne, že o návrhu navrhovatelky rozhodl místně nepříslušný okresní soud. Nebyla tedy splněna jedna ze základních podmínek řízení (§ 103 o. s. ř.).

Odvolací soud proto usnesení okresního soudu zrušil dle § 219a odst. 1 o. s. ř. a rozhodl, že se věc postupuje Okresnímu soudu Praha-západ jako soudu místně příslušnému (§ 221 o. s. ř.).


Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Hradec Králové 27. března 2018

předsedkyně senátu