Judikatura VKS

Detail rozhodnutí

<< zpět na zadání dotazu
Spisová značka:39Co 16/2020     
Soud:Městský soud v Praze
ECLI:ECLI:CZ:MSPH:2020:39.CO.16.2020.1
Datum rozhodnutí:20.01.2020
Forma rozhodnutí:Usnesení
Heslo:Místní příslušnost
Předběžné opatření
Dotčené předpisy:čl. 8 odst. 1 Nařízení (ES) č. 2201/2003
Kategorie rozhodnutí:E podkategorie b

USNESENÍ

Městský soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jiřího Cidliny a soudkyň JUDr. Aleny Svátkové a Mgr. Miloslavy Štorkové ve věci

nezletilé: E. F., narozená dne xxx

bytem S., Praha

zastoupená kolizním opatrovníkem Městskou částí Praha 3 v sídle Úřadu městské části Praha 3, Havlíčkova 700/9, 130 00 Praha 3

dcery rodičů: Mgr. M. F., narozená dne xxx

bytem S., Praha

nyní fakticky P., N., Slovenská republika

zastoupená advokátem Mgr. Luďkem Voigtem, LL. M., MBA

      sídlem Bělohorská 163/185, 169 00 Praha 6

V. F., narozený dne xxx

bytem P., Praha

zastoupený advokátem JUDr. Athanassiosem Pantazopoulosem

sídlem Slavíkova 19, 120 00 Praha 2


o návrhu matky na vydání předběžného opatření na úpravu styku nezletilé s matkou, k odvolání matky proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 11. prosince 2019, č. j. 10P 20/2015-78/kus


takto:

Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje.


Odůvodnění:


1. Soud prvního stupně napadeným usnesením zamítl návrh matky ze dne 4. 12. 2019 na nařízení předběžného opatření, kterým by bylo změněno usnesení Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 21. 10. 2019, č. j. 10 P 20/2015-48/kus, ve znění usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. 11. 2019, č. j. 39 Co 351/2019-1078, aby matka byla oprávněna stýkat se s nezletilou každý sudý víkend v měsíci od soboty 9:00 do neděle 17:00 hodin, kdy matka převezme dceru ke styku prostřednictvím Unie Mateřských center (Únia materských centier), v Bratislavě, Odborárské nám. 3, 811 07 Bratislava, a prostřednictvím této agentury otci předá zpět, přičemž v rozsahu úpravy nepřímého styku matky s nezletilou prostřednictvím internetové komunikace Skype by usnesení zůstalo nezměněno.

2. Při svém rozhodování vycházel z návrhu matky, která jej odůvodnila finanční náročností asistovaného styku prostřednictvím agentury Area Fausta. Soudu vytýkala nezohlednění skutečnosti, že otec je pravomocně odsouzený za týrání matky v přítomnosti nezletilé. Rozhodnutí soudu o nařízených předběžných opatřeních jsou v rozporu se znaleckými posudky, které péči otce vylučují, a jsou i v rozporu se zájmy a přáním nezletilé. I ze zprávy školy je zřejmé, že nezletilá nevnímá otce a jeho partnerku jako rodinu a prostředí u otce je pro nezletilou citově chladné. Otec na nezletilou křičí a je na ni zlý. Matce se podařilo navázat spolupráci s Unií mateřských center v Bratislavě, která je připravena rodičům poskytnout službu asistovaného předávání na Slovensku. K návrhu matka přiložila zprávu Únie materských centier ze dne 4. 12. 2019, zprávy z asistovaného kontaktu nezletilé ze dne 16. 11. 2019 a ze dne 17. 11. 2019, dopis nezletilé Ježíškovi, e-mailovou komunikaci matky a otce, usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. 12. 2018, č. j. 7 To 452/2018, rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 19. 7. 2018 č. j. 14 T 122/2017-454 a zprávu Základní školy Praha.


  3. Soud prvního stupně nejprve posuzoval svou příslušnost a pravomoc rozhodovat ve věci, protože nezletilá i její rodiče jsou státními příslušníky Slovenské republiky a jde o řízení s mezinárodním prvkem. Odvodil ji z článku 8 odst. 1 nařízení Rady Evropského společenství (ES) č. 2201/2003 (dle obvyklého bydliště dítěte, které je v daném případě na území ČR). Postupoval ve smyslu § 102 o. s. ř. ve spojení s § 75c a § 76 odst. 1 písm. e) tohoto zákona. Obecně uvedl, že má-li být předběžné opatření nařízeno, musí být potřeba zatímní úpravy právních poměrů účastníků prokázána. Vždy je třeba pečlivě zvážit, zda je splněna podmínka naléhavé potřeby předběžného opatření a zda tím nebude předjímáno konečné rozhodnutí. Z povahy předběžných opatření pak rovněž vyplývá, že nebudou zjišťovány všechny rozhodné skutečnosti, které by soud musel mít zjištěny, pokud by vydával konečné rozhodnutí, ale i tak musí mít soud za osvědčené alespoň základní skutečnosti, aby posoudil, zda je skutečně dána naléhavá potřeba zatímní úpravy poměrů účastníků. Zatímní úprava poměrů předběžným opatřením přichází v úvahu tam, kde soud dospěje k závěru, že v důsledku jeho rychlého autoritativního zásahu vznikne méně škod, než když nezasáhne.
   4. V dané věci soud prvního stupně usnesením ze dne 21. 10. 2019, č. j. 10 P 20/2015-48/kus, upravil styk nezletilé s matkou každou sudou sobotu a každou sudou neděli od 9:00 do 16:30 hodin za asistence pracoviště pro asistovaný styk Area Fausta. Otci uložil povinnost umožnit nezletilé styk s matkou prostřednictvím internetové komunikace Skype každé úterý v roce od 19:00 do 20:00 hodin. Vycházel z toho, že předběžným opatřením ze dne 8. 10. 2019, č. j. 10 P 20/2015-998, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 25. 10. 2019, č. j. 39 Co 325/2019-1037, byla nezletilá prozatímně předána do péče otce. Aby bylo sníženo případné riziko možnosti nezákonného opětovného přemístění nezletilé na Slovensko, rozhodl, že styk nezletilé s matkou bude probíhat za asistence pracoviště pro asistovaný styk s dětmi. Jelikož je v zájmu nezletilé, aby si mohla užít přítomnost matky celodenně, soud vymezil dobu styku od 9:00 do 16:30 hodin. Aby styk matky s nezletilou byl co nejširší a s ohledem na teritoriální vzdálenost, jež vylučuje přímý styk ve dnech v týdnu, upravil i nepřímý styk formou internetové komunikace Skype. Odvolací soud v usnesení ze dne 14. 11. 2019, č. j. 39 Co 351/2019 – 1078, uzavřel, že předběžná opatrovnická úprava styku odpovídá tomu, že nezletilá má právo stýkat se s matkou a že matku postrádá, na druhou stranu k tomu, že v případě nikoli asistovaných styků by se matka mohla znovu pokusit o únos dcery jejím opětovným přemístěním na Slovensko. K poukazu matky na nutnost placení asistovaných styků odvolací soud poukázal na to, že otec se dobrovolně zavázal k jejich poloviční úhradě. Nutnost asistence přitom vyvolala matka svým nezodpovědným chováním ve snaze výhradně rozhodovat o v dané věci bydlišti dcery bez souhlasu otce jako druhého plnohodnotného rodiče. Odvolací soud s ohledem na citovou vazbu matky a dcery přidal ještě styk prostřednictvím internetové komunikace Skype každou lichou sobotu od 19:00 do 20:00 hodin.
    5. Soud prvního stupně z vyjádření Úřadu městské části Praha 3, Odboru sociálních věcí (dále jen „OSPOD“) ze dne 9. 12. 2019 zjistil, že asistované styky nezletilé s matkou se realizují. Matka měla možnost v doprovodu asistentky navštívit s nezletilou hernu, plavecký bazén, zoologickou zahradu, rovněž měla možnost využít klidného zázemí v sídle organizace. Otec dobrovolně hradí polovinu nákladů za asistované styky. Matka nezletilé neustále podsouvá, jak chybí spolužákům v N., čte jí sms od učitelky ze slovenské školy, že ji zdraví a těší se, až E. přijede do N. Od doby nařízení předběžného opatření dle názoru OSPOD nenastala žádná změna poměrů, pro kterou by mělo dojít ke změně asistovaných styků na asistované předávání. Připojil zprávy z asistovaného kontaktu nezletilé s matkou ze dne 30. 11. 2019 a ze dne 1. 12. 2019.

     6. Na základě výše uvedeného soud prvního stupně uzavřel, že nebyla prokázána potřeba změny zatímní úpravy, na základě které by došlo ke změně asistovaných styků na asistované předávání v Bratislavě. Z předložených zpráv o asistovaných stycích, které proběhly ve dnech 16. 11. 2019, 17. 11. 2019, 31. 11. 2019 a 1. 12. 2019, vyplývá, že styky nezletilé s matkou jsou realizovány, matka měla pro nezletilou připravený program (s asistentkou návštěva plaveckého bazénu, zoologické zahrady, dílny Creative world) a celodenní styk si nezletilá s matkou hezky užily. Otec nezletilou na styk řádně připravil, včas ji ke styku dopravil a po skončení styku nezletilou odvezl domů, byl ochoten nezletilou převzít i na jiném než předem dohodnutém místě. Otec dobrovolně platí v rozsahu jedné poloviny náklady na provedení asistovaných styků, byť i odvolací soud uzavřel, že pro uložení povinnosti otci hradit náklady asistovaných styků není žádný důvod. Soud právě s ohledem na blízký citový vztah matky a nezletilé vybral organizaci, která umožní formu konání asistovaných styků v co nejširším rozsahu a současně umožní matce strávit čas s nezletilou nejen v zařízení organizace, ale i v terénu tak, aby to matce i nezletilé co nejvíce vyhovovalo. Soud prvního stupně zdůraznil, že nutnost asistovaných styků vyvolala sama matka svým nezodpovědným chováním. K poukazu matky na týrání, kterého se na matce v minulosti otec dopustil, uvedl, že otec svou agresivitu nikdy nesměřoval vůči nezletilé, od těchto nežádoucích okolností navíc již uplynula poměrně dlouhá doba. K poukazu matky, že soudní rozhodnutí jsou v rozporu se znaleckými posudky, které byly provedeny k důkazu v řízení o návrhu matky na změnu bydliště nezletilé, uvedl, že důvodem prozatímní změny péče je počínání matky, která bez souhlasu otce a za jeho zády s nezletilou fakticky opětovně od září 2019 žila na Slovensku, přičemž nezletilá byla nucena předstírat, že žije v Praze. Matka svým chováním dávala dceři špatný příklad tím, že ji učila nerespektovat otce a jeho rodičovskou odpovědnost ani pravomocná soudní rozhodnutí, přetvařovat se v základních otázkách, což nezletilou zásadním způsobem poškozuje, a toto chování matky nebylo možné nadále tolerovat. Ze zprávy Základní školy Praha se mimo jiné podává, že nezletilá je uzavřená, ale v kolektivu dětí spokojená. Má výborný prospěch. Po matce se jí stýská, což je vzhledem k jejich úzkému citovému vztahu zcela přirozené, i proto soud při rozhodování o úpravě styku upravil v zájmu nezletilé její styk s matkou v co nejširším možném rozsahu. Nelze rovněž přehlédnout, že otec ve styku nezletilé s matkou nijak nebrání, když umožnil jejich styk nad rámec soudní úpravy ve školní družině. Soud tak neshledal žádné okolnosti, které by v současné době odůvodňovaly naléhavou potřebu na změnu předběžného opatření, kterým byl upraven styk nezletilé s matkou, a proto návrh matky zamítl.

     7. Proti usnesení soudu prvního stupně podala včasné odvolání matka s návrhem na jeho změnu tak, aby byla oprávněna stýkat se s nezletilou každý sudý víkend v měsíci, a to od soboty 9:00 hod. do neděle 17 hod., kdy převezme dceru ke styku prostřednictvím Unie mateřských center (Únia mateřských centier), v Bratislavě, Odborárske nám. 3, 811 07 Bratislava a prostřednictvím této agentury otci předá zpět a otec aby byl povinen umožnit nezletilé styk s matkou bez jeho přítomnosti prostřednictvím internetové komunikace Skype každý týden v roce v úterý od 19:00 do 20:00 hodin a lichý týden v roce v sobotu od 19:00 do 20:00 hodin. Napadenému usnesení vytýkala tendenčnost, nezkoumání opravdového zájmu nezletilé, totéž vytýkala i opatrovníkovi nezletilé. Soud prvního stupně se nezabýval navrhovaným střídáním asistenční agentury v ČR a na Slovensku. Závěr soudu prvního stupně o výchově k nerespektování otce a jeho rodičovské odpovědnosti včetně nerespektování pravomocných soudních rozhodnutí označila za nepodložený. Ačkoli soud prvního stupně v odůvodnění uvedl, že nezletilé se po matce stýská, neupravil styk s matkou v co nejširším rozsahu, matka navrhovala širší. Poukázala na to, že i rozsah styku otce s dcerou (který matka v rámci možností dodržovala) byl širší a svobodnější než momentální rozsah styku dcery s matkou. Byť se otec dobrovolně spolupodílí na nákladech s asistovaným stykem, není asistovaný styk pro matku finančně únosný (asistence za víkend 3750,- Kč, náklady na dopravu 1300-1500 Kč, vstupy a strava na víkend). Tímto opatřením byl otci dán do ruky nástroj jak splnit jeho slib daný matce, že ji finančně a psychicky zničí, pokud se nebude chovat dle jeho podmínek, a připraví ji o dceru.

     8. Později doplnila, že je ochotna akceptovat kontrolu návštěvou sociální pracovnice či prostřednictvím elektronických omezení. Na Slovensku by asistované styky mohly probíhat v pobočce Klokánku v Nitře. Otci vytýkala, že na stycích s dcerou není dcera správně připravená, je nedostatečně oblečená, neučesaná, neumytá, nevyspalá. V rodině otce nemá pravidelný režim ani pestrou stravu. Otec nereaguje na její žádosti o styk s dcerou prostřednictvím školní družiny.

     9. K odvolání matky se vyjádřil opatrovník nezletilé s návrhem na potvrzení napadeného usnesení. Uvedl, že podle textu odvolání nemá matka na současnou situci, kterou zavinila pouze ona rozhodnutím přemístit nezletilou na Slovensko, reálný náhled. Nelze požadovat po otci žijícím v Praze a majícím nezletilou v péči, aby ji předával matce a přebíral zpět na Slovensku. K asistovanému předávání není důvod, protože rodiče dceru předávali v období od ledna do října 2019 bez asistence a nedocházelo mezi nimi ke konfliktním situacím. Smyslem asistovaných styků byla eliminace přemístění nezletilé na Slovensko a zabránění manipulativního jednání ze strany matky. Matčiny majetkové poměry matce umožňují hrazení asistovaných styků, na nichž se otec dobrovolně podílí jednou polovinou. Navíc matka pomíjí vyživovací povinnost k dceři a otci na její výživu od doby, kdy ji má v péči, nic nehradí. Poukázal i na to, že matka nezmiňuje, že by na své situaci chtěla cokoli změnit např. návratem do Prahy, kde má byt a kde by nepochybně našla i zaměstnání, čímž by se situace nezletilé výrazně usnadnila. Nezletilá by měla pravidelný kontakt s oběma rodiči. K poukazu na nedodržení participačního práva dítěte uvedl, že v roce 2019 opakovaně provedl pohovor s nezletilou, která vždy uvedla, že chce žít s matkou na Slovensku. Přání dítěte však vždy nemusí být souladné s jeho nejlepším zájmem, postoje se navíc jeví jako přání matky přenesené na dítě.

     10. K odvolání matky se vyjádřil i otec s týmž návrhem jako opatrovník nezletilé. Zdůraznil, že aktuální vývoj situace zapříčinila výlučně matka. K poukazu matky na finanční náročnost stávající úpravy uvedl, že matka má pravidelný příjem ze zaměstnání, obdržela vysoké finanční odškodnění, má příjmy z pronájmu bytu v Praze ve S. ulici. Navíc polovinu nákladů asistovaných styků dobrovolně hradí on sám. Matka mu od doby svěření nezletilé do prozatímní péče na dceru nehradí výživné. Ke svému odsouzení uvedl, že účastníky řízení byli pouze rodiče a nikoli nezletilá, při stanovené formě předávání se rodiče nemusí potkat. Zdůraznil, že matka dvakrát bez souhlasu otce a absence soudního rozhodnutí tento souhlas nahrazujícího dceru z jejího obvyklého bydliště přemístila na Slovensko. Nejednala tak v zájmu nezletilé, ale v rozporu i s platnou legislativou. Od doby kdy je dcera v péči otce netrpí psychosomatickými obtížemi. K víkendovým cestám nezletilé na Slovensko uvedl, že nezletilá jako dítě školou povinné by volný čas o víkendech měla trávit zábavou či odpočinkem a nikoli cestováním ve vlaku či autě. Matka o změně bydliště na Slovensko rozhodla sama o své vůli, měla při tom posoudit i časovou a finanční náročnost svého rozhodnutí. K argumentu matky, že nikdo nezkoumal potřeby a pocity nezletilé, poukázal na posudek PhDr. Záhorské a zprávy společnosti ProDialog z. s. Forma styku odpovídá protiprávnímu jednání matky. Jde o formu dočasnou, vše záleží na přístupu matky. Formálně poukázal i na to, že konání asistovaného styku na území cizího státu, kde nezletilá nemá obvyklé bydliště, není vymahatelné. Doplnil i to, že matka si neuvědomuje škodlivost svého jednání včetně toho, jak nezdravě ovlivňovala vnímání a chování nezletilé. 1.

     11. Matka k vyjádření otce uvedla, že byt v Praze přenechala do užívání známé za ceny nákladů, protože byt je zatížen vysokou hypotékou. Odškodné otcem matce vyplacené není příjem matky, ale bylo vyplaceno za týrání ze strany otce. Sama hradila náklady nezletilé za vzdělávání v obou školách. V prosinci (2019) jí náklady na styky s dcerou vyšly na 21 000 Kč. Dceři pořizuje oblečení, protože podle dcery ho má u otce nedostatek. Otec neumožnil návštěvu nezletilé na Slovensku. Neumožnil jí tak vídat se s rodinou, protože prarodiče nemohou absolvovat náročnou cestu do Prahy. Při styku přes Skype často dochází k technickým problémům na straně otce. Je třeba zjistit skutečný zájem nezletilé včetně důvodů, které vedly matku ke skrývání před otcem. Soudy se nezabývaly zprávou Dr. Šiškové. Ona sama má na Slovensku práci, je schopna zajistit obživu sebe i dcery. V České republice je v práci v oboru omezena.

      12. Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení v plném rozsahu dle odvolání matky, v systému úplné apelace s ohledem na opatrovnický charakter řízení, postupem dle § 212, § 212a odst. 1 a 5 o. s. ř., aniž ve věci nařizoval jednání (§ 214 odst. 2 písm. c/ o. s. ř.), a dospěl k závěru, že odvolání matky nemůže být důvodné.

      13. Soud prvního stupně při rozhodování o návrhu otce správně vycházel z § 102 odst. 1 (s ohledem na již zahájené řízení ve věci), § 75c odst. 1, 2, 3 a 4, § 76 odst. 1 písm. e/ o.s.ř.

      14. Jak již odvolací soud uvedl ve svém usnesení ze dne 14. 11. 2019, č. j. 39 Co 351/20019-1078, nezletilá je pravomocně prozatímně na základě usnesení soudu prvního stupně ze dne 8. 10. 2019, č. j. 10 P 20/2015-998 (potvrzeného usnesením odvolacího soudu ze dne 23. 10. 2019, č. j. 39 Co 351/20019-1037), předána do péče otce a matce je uložena povinnost tuto péči snášet. Důvodem tohoto postupu a zatímní úpravy poměrů účastníků byla péče matky, která opakovaně a přes pravomocnou soudní úpravu a nesouhlas otce nezletilou fakticky přestěhovala na Slovensko. Matka tímto svým chováním nedává řádný výchovný vzor své dceři, neboť jí takto vlastním příkladem ukazuje, že rozhodnutí otce jako plnohodnotného rodiče se nemusí respektovat stejně jako soudní rozhodnutí, a navíc od září 2019 dceru reálně nutila k přetvářce před okolím tak, aby nebylo zřejmé, že fakticky nebydlí v Praze.

      15. Z návrhu matky i podaného odvolání je zřejmé, že i přes časový odstup matka nemá na situaci reálný náhled. Neuvědomuje si, případně nezohledňuje okolnost, že k prozatímnímu svěření nezletilé do péče otce došlo pouze v důsledku její nezodpovědné činnosti, kdy, ačkoli již jednou byla poučena o úředním postupu ze strany státu v případě neoprávněné změny bydliště nezletilé na území jiného státu, tak jiným způsobem učinila znovu. Tímto návrhem se navíc snaží důsledky svého přestěhování přenášet na nezletilou, která by v případě vyhovění jejímu návrhu každý sudý víkend trávila dva dny převážně na cestách z Prahy do Bratislavy či Nitry a zpět, což nepochybně není v zájmu nezletilé a naopak ji zatěžuje. Závěry soudu prvního stupně o nerespektování výchovné role otce jsou podloženy tím, že matka pod různými záminkami dlouhodobě bránila styku otce s dcerou, což vyvrcholilo shora popsanými neoprávněnými změnami bydliště nezletilé bez souhlasu otce i absenci jeho případného nahrazení soudním rozhodnutím. Navíc kdyby otec chtěl matku ekonomicky zničit, jak matka tvrdí v odvolání, jistě by se dobrovolně nezavázal k polovičním úhradám placeného asistovaného styku. Kdyby ji chtěl připravit o dceru, jak matka rovněž tvrdí, neměl by důvod po skončení návratového řízení a usnesení soudu prvního stupně ze dne 25. 6. 2018, č. j. 10 P 20/2015-129, o prozatímním předání nezletilé do péče otce, zásadně potvrzeném odvolacím soudem usnesením ze dne 5. 9. 2018, č. j. 39 Co 254/2018-251, matce opětovně umožnit péči o dceru. Odvolací soud navíc zdůrazňuje, že matce fakticky nic nebrání v přizpůsobení se nastalé situaci a v razantním snížení nákladů na styk s nezletilou, protože v Praze vlastní byt a na území České republiky již dříve i pracovala, byť v tomto případě jde pouze o její rozhodnutí.

       16. Ze všech těchto důvodů dospěl odvolací soud k témuž závěru jako soud prvního stupně, že nejsou splněny podmínky pro změnu pravomocné předběžné úpravy styku nezletilé s matkou. Proto napadené usnesení soudu prvního stupně jako správné postupem dle § 219 o. s. ř. potvrdil. Odvolací soud souhlasí se soudem prvního stupně i v otázce pravomoci soudů České republiky.
        Poučení:

        Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. a/, f/ o. s. ř.).

        Praha 20. ledna 2020

        JUDr. Jiří Cidlina v. r.

        předseda senátu