Judikatura VKS

Detail rozhodnutí

<< zpět na zadání dotazu
Spisová značka:19Co 131/2019     
Právní věta:Proti usnesení o pokračování v řízení vydaném podle § 111 odst. 2 o. s. ř. je odvolání přípustné.
Soud:Krajský soud v Hradci Králové
ECLI:ECLI:CZ:KSHK:2019:19.CO.131.2019.1
Datum rozhodnutí:29.04.2019
Forma rozhodnutí:Usnesení
Heslo:Odvolání
Dotčené předpisy:§ 111 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb. OSR (OSŘ)
§ 202 odst. 1 písm. a) předpisu č. 99/1963Sb. OSR (OSŘ)
§ 202 odst. 1 písm. g) předpisu č. 99/1963Sb. OSR (OSŘ)
Kategorie rozhodnutí:C

č. j. 19 Co 131/2019-321
USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Aleny Bačinové a soudců Mgr. Martiny Nyplové a JUDr. Jiřího Hanuše ve věci

žalobkyně: JUDr. L L
xxx
jako správkyně konkurzní podstaty úpadce P Ř

proti
žalované: H Ř
bytem xxx
zastoupená advokátem JUDr. Vladimírem Krčmou
sídlem Střelecká 437, 500 02 Hradec Králové

o vypořádání společného jmění manželů

k odvolání žalované proti usnesení Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 11. ledna 2019 č. j. 10 C 30/2012-308


takto:

Usnesení okresního soudu se potvrzuje.

Odůvodnění:

Okresní soud výrokem výše uvedeného usnesení rozhodl o pokračování v řízení, které přerušil usnesením ze dne 30. listopadu 2017 č. j. 10 C 30/2012-282. Usnesení není nijak odůvodněno a obsahuje poučení, že proti němu není odvolání přípustné.

Žalovaná podala proti tomuto usnesení odvolání, v němž soudu vytkla, že neobsahuje odůvodnění a obsahuje nesprávné poučení. Současně požádala okresní soud o zaslání listin, na jejichž základě bylo napadené usnesení vydáno, s tím, že odvolání odůvodní po jejich obdržení. Odvolání následně již nedoplnila.

Odvolací soud se nejprve zabýval otázkou přípustnosti odvolání proti usnesení soudu prvního stupně. Ten evidentně převzal právní názor vyslovený dříve v usnesení odvolacího soudu ze dne 20. 6. 2016 č. j. 26 Co 208/2016, jímž bylo odmítnuto odvolání žalované proti usnesení soudu prvního stupně o pokračování v řízení s odůvodněním, že se jedná o usnesení, jímž se upravuje vedení řízení, proti němuž podle § 202 odst. 1 písm. a) o. s. ř. není odvolání přípustné. Senát 19 Co odvolacího soudu však zastává (ve shodě se senátem 20 Co – viz jeho usnesení ze dne 17. 9. 2018 č. j. 20 Co 268/2018-303) právní názor, že proti usnesení o pokračování v řízení vydanému podle § 111 odst. 2 o. s. ř. je odvolání přípustné, jak ostatně dovozuje i komentářová literatura (viz Drápal, Bureš a kol.: Občanský soudní řád I, C. H. Beck, 2009, s. 761).

Odvolací soud dále dospěl k závěru, že by bylo přepjatě formalistické odvoláním napadené usnesení zrušit pro nepřezkoumatelnost z důvodu nesplnění podmínek stanovených v § 169 odst. 2 věta druhá o. s. ř., když v jeho výroku není uvedeno zákonné ustanovení, jehož bylo použito, a důvod rozhodnutí. Soud prvního stupně totiž zjevně vycházel z předpokladu, že vydává usnesení, jímž upravuje vedení řízení, na které občanský soudní řád takovéto požadavky neklade. Současně je zřejmé, že jediným důvodem pro vydání usnesení o pokračování v řízení přerušeném usnesením ze dne 30. listopadu 2017 č. j. 10 C 30/2012-282 mohlo být odpadnutí překážky, pro kterou bylo řízení přerušeno, tzn. pravomocné skončení odvolacího řízení vedeného u Vrchního soudu v Praze o odvolání podaném úpadcem P Ř proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 1. 4. 2010 č. j. 40 K 26/2007-400. O této okolnosti soud prvního stupně koneckonců žalovanou k její žádosti spojené s odvoláním informoval následně samostatným přípisem.

S ohledem na shora popsané odvolací soud přezkoumal odvoláním napadené usnesení včetně jemu předcházejícího řízení, a to bez nařízení jednání (§ 213 odst. 2 písm. c/ o. s. ř.) a pouze z důvodů, které soud prvního stupně řešil ve výroku usnesení (§ 212a odst. 6 o. s. ř.). Nedoplnění odvolání nebylo tomuto jeho postupu na překážku (§ 212a odst. 2 a contrario). Odvolání žalované opodstatněným neshledal.

Z obsahu spisu, na jehož základě rozhodl soud prvního stupně o pokračování v řízení, se podává, že k jeho žádosti mu Krajský soud v Hradci Králové zaslal jeho usnesení ze dne 1. 4. 2010 č. j. 40 K 26/2007-400, jímž byl na majetek dlužníka P Ř (manžela žalované) prohlášen konkurz a správcem konkurzní podstaty byla ustanovena JUDr. L L (žalobkyně), opatřené doložkou právní moci ke dni 2. 7. 2010. S ohledem na ze spisu se podávající dosavadní průběh předmětného konkurzního řízení (viz usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 3. 2017 č. j. 21 Cdo 4458/2016-302 na č. l. 274) měl odvolací soud o správnosti údaje o právní moci tohoto usnesení důvodné pochybnosti, a proto ověřil aktuální stav konkurzního řízení. Z usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 24. 9. 2018 č. j. 4 Ko 1/2018-725 poté zjistil, že jím bylo usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 1. 4. 2010 č. j. 40 K 26/2007-400 ve výroku o prohlášení konkurzu potvrzeno. Toto usnesení nabylo právní moci dne 15. 10. 2018, čímž odpadla překážka, pro kterou bylo řízení v předložené věci přerušeno.

Byť tedy soud prvního stupně vycházel z nepřesné informace o datu pravomocného skončení řízení, pro které přerušil jím vedené řízení, jeho usnesení o pokračování v řízení je věcně správné. Proto bylo podle § 219 o. s. ř. potvrzeno.


Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je přípustné dovolání, jestliže rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Okresního soudu v Havlíčkově Brodě.

Hradec Králové 29. dubna 2019


předsedkyně senátu