Judikatura VKS

Detail rozhodnutí

<< zpět na zadání dotazu
Spisová značka:39Co 210/2019     
Soud:Městský soud v Praze
ECLI:ECLI:CZ:MSPH:2019:39.CO.210.2019.1
Datum rozhodnutí:09.07.2019
Forma rozhodnutí:Usnesení
Heslo:Pravomoc soudu
Příslušnost soudu mezinárodní
Dotčené předpisy:čl. 8 Nařízení (ES) č. 2201/2003
čl. 20 Nařízení (ES) č. 2201/2003
Kategorie rozhodnutí:E podkategorie b

USNESENÍ

Městský soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jiřího Cidliny a soudkyň JUDr. Aleny Svátkové a JUDr. Ivy Zemanové ve věci

nezletilého: Š. P., narozený xxx

bytem P., Praha

zastoupený kolizním opatrovníkem Městskou částí Praha 12

sídlem Písková 830/25, 143 00 Praha 4

syna rodičů: MUDr. Ľ. M., narozená dne xxx

bytem P., Praha

zastoupená advokátem Mgr. Josefem Opltem

sídlem Moravská 52, 120 00 Praha 2

J. P., narozený xxx

bytem K., Praha

zastoupený advokátem JUDr. Jiřím Vodičkou

sídlem Drtinova 10, 150 00 Praha 5

o návrhu otce na nařízení předběžného opatření, k odvolání matky proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 31. května 2019, č. j. 0 P 198/2019-78,


takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výrocích I a II potvrzuje.


Odůvodnění:

1. Soud prvního stupně napadeným usnesením k návrhu otce nařídil předběžné opatření, jímž nezletilého Š. P., nar. xxx, bytem P., Praha, do doby pravomocného rozhodnutí soudu o změně péče o nezletilého svěřil do výchovy otce J. P., nar. xxx, trvale bytem Z., xxx (výrok I). Výrokem II uložil matce povinnost přispívat na výživu nezletilého Š. počínaje dnem právní moci tohoto usnesení částkou 4 000 Kč měsíčně, splatnou vždy do každého 5. dne v měsíci předem k rukám otce. Výrokem III jmenoval nezletilému Š. pro rozhodnutí o tomto předběžném opatření kolizním opatrovníkem Městskou část Praha 12, Úřad městské části, Písková 830/25, 143 00 Praha 4.

2. Takto rozhodl o návrhu otce na vydání usnesení o předběžném opatření, jímž se otec domáhal svěření nezletilého Š. do doby pravomocného rozhodnutí soudu o změně péče o nezletilého do své péče a uložení povinnosti matce přispívat na jeho výživu počínaje dnem právní moci tohoto usnesení částkou 4 000 Kč měsíčně, splatnou vždy do každého 5. dne v měsíci předem k rukám otce. Společně s návrhem na vydání předběžného opatření otec podal návrh na změnu péče o nezletilého Š., žádal svěření nezletilého Š. do své péče a stanovení výživného matce.

3. Při svém rozhodování soud prvního stupně vycházel z toho, že soudem byla schválena dohoda rodičů, na základě které byl nezletilý Š. svěřen do péče matky a otci byla stanovena povinnost přispívat na výživu nezletilého počínaje dnem 1. 1. 2013 částkou 4 000 Kč měsíčně, splatnou vždy do každého 5. dne v měsíci předem k rukám matky. Otec návrh odůvodnil tím, že od nástupu nezletilého Š. do první třídy ZŠ xxx má syn obtíže jak ve škole, tak i ve výchově. Byla u něj diagnostikována porucha ADHD a smíšená porucha chování a emocí, je v péči logopeda, dětského psychiatra a očního lékaře. Ve škole mu pomáhá asistent. Jeho chování ve škole je vzdorovité, je umíněný, drzý, často vyvolává hádky, pošťuchuje ostatní, zlobí, nerespektuje autority, pokyny dospělých a daná pravidla, často nenosí pomůcky, zapomíná úkoly. Problém je nejednotnost v názorech a přístupu rodičů a jejich neschopnosti se domluvit. V průběhu podzimu 2018 probíhaly schůzky ve Středisku výchovné péče s Mgr. H. O., kde se rodiče toto snažili vyřešit sepsáním rodičovské dohody, kterou však matka odmítla na přelomu roku 2018 – 2019 podepsat, i když se ústně zavázala ji již během Vánoc dodržovat. Následně přerušila docházku do Střediska výchovné péče. Matka nekontroluje volný čas nezletilého, ten má volný přístup k veškerému obsahu internetu a tráví čas se staršími dětmi, které negativně ovlivňují jeho rozvoj. Přebírá od nich vulgarismy, nevhodné hry a videa na internetu. Během volného času byl zaznamenán kontakt se závadovou rodinou H. Nezletilý Š. nechodí do družiny a nevyzvedává si obědy, vyučování mu končí ve 12.35 hodin a v pátek již v 11.45 hodin, kdy odchází ze školy, matka však přichází domů v 16.30 hodin až v 17.30 hodin a nezletilý tráví uvedený čas samostatně dle svého uvážení. Návrat nezletilého domů proběhl v některých případech ve 21.00 hodin, kdy na toto matka nijak nereagovala. Jeho mimoškolní aktivity byly na popud matky ukončeny. Matka nerespektuje doporučení ze strany odborníků ohledně elektroniky. Dle závěrů Pedagogicko – psychologické poradny pro Prahu xxx ze dne 17. 4. 2019 je nezletilý Š. ve škole zařazen do třídy s nejvyšší možnou mírou podpory, jež lze v běžné základní škole mít, neprospívá, je v psychické nepohodě, školní dovednosti nepostupují. Nejednotnost postupu rodičů situaci také neulehčuje. Nezletilý je v současné době žákem třetí třídy ZŠ xxx. Má individuální vzdělávací plán a v učivu mu pomáhá asistent pedagoga. Ve třídě má problémy s chováním a učením. Bývá agresivní ke svému okolí, vyrušuje, chová se nevhodně, bere dětem věci, křičí, občas neváhá bezdůvodně někoho napadnout. Je-li v péči otce, je z jeho strany patrný zájem, ať již prostřednictvím emailu či setkání ve škole. Nezletilému nastolil režim odpovídající jeho chování. Otec se pravidelně účastní i schůzek s Pedagogicko – psychologickou poradnou. Je-li nezletilý v péči matky, je často nezvladatelný. Evidentně nebere léky a má zřejmě i volnější výchovu. Příprava do školy také závisí na tom, kdo má nezletilého Š. v péči. Když byl nezletilý Š. po celý měsíc duben 2019 v péči otce, bylo vidět dodržování medikace. Ráno byl pozornější, soustředil se, nezlobil, pracoval. Matka nepopírá problémy s chováním nezletilého Š. ve škole. Na schůzky s rodiči ve škole chodí většinou oba rodiče, na rodičovskou schůzku v řádném termínu se matka nedostavuje a taktéž se odmítla zúčastnit mimořádné schůzky, svolané rodiči ostatních žáků, kterým se nelíbí školní i mimoškolní chování nezletilého Š. Rodiče mají za úkol komunikovat s odborníky (lékař, psychiatr, psychologové, logoped). Matka je ke komunikaci s odborníky liknavá. Nezletilý Š. by měl pravidelně docházet na logopedii, k čemuž dochází až posledního půl roku, jedenkrát za měsíc, domácí cvičení nenavazuje. Škola si stěžuje, že nezletilý má velké problémy s mluvením a výslovností. Zároveň není matka důsledná v tom, že by nezletilý Š. měl nosit brýle. V důsledku toho se jeho oční vada zhoršila a bude muset znovu nosit okluzor. Matka na upozornění své chyby nepřipouští, ale poukazuje na chyby druhých (školy i dětského psychiatra). Většinu výchovných připomínek od psychiatra opakovaně neguje, podceňuje doporučení, zlehčuje situaci a nepřipouští, že by nezletilý mohl zopakovat pokus o sebevraždu. Rodiče docházejí společně se synem na návštěvy k psycholožce, v minulosti otec nebyl vždy přítomen, neboť nebyl matkou informován o termínech. Po loňské hospitalizaci od 27. 9. 2018 do 25. 10. 2018 byl již otec vzhledem k vážnosti situace přítomen u všech návštěv lékařů. Podle lékaře by měl syn pravidelně užívat léky, nicméně nečiní tak, protože po nich nejí, jak uvedl sám nezletilý při kontrole u MUDr. M. Š. dne 8. 1. 2019. Tuto skutečnost potvrdila i matka v ambulanci dne 20. 2. 2019 s tím, že nemůže nezletilého nutit, ohledně všeho s ním bojuje. MUDr. Š. hodnotí spolupráci s matkou jako obtížnou, nerespektující doporučení, nedávající medikaci. Synovi nezajistila kroužek, na pokyny ohledně upevnění režimu udává pouze důvody, proč to nelze. Otec má lepší náhled, chce, aby měl chlapec režim a aktivity. Nemá problémy s medikací. MUDr. Š. při kontrole dne 16. 4. 2019 opět poukázala na obtížnou spolupráci s matkou, byť nezletilý již bere medikaci, stále nemá zajištěny kroužky. Matka je v jednání s lékařem arogantní, připomínky opakovaně neguje, doporučení příliš nerespektuje. Na plánovanou kontrolu na dětskou psychiatrii xxx se podle zprávy ze dne 2. 1. 2019 matka bez omluvy nedostavila. V květnu 2019 do 30. 5. 2019 byl nezletilý pro problémy s psychickým stavem a chováním hospitalizován v xxx. Od září 2019 by měl nastoupit do speciální ZŠ xxx. Tam by však měl problém s bývalým žákem ZŠ xxx V. S., který tuto školu již navštěvuje, a který nezletilého Š. v první třídě šikanoval. Otec má předjednaný možný nástup nezletilého Š. do ZŠ xxx. Otec v blízkosti této školy vede sportovní činnost, nezletilý by po škole každý den mohl za otcem docházet, a otec by měl možnost kontroly nad trávením jeho času po škole. Otec pracuje jako osoba samostatně výdělečně činná. Od roku 2014 bydlí v Praze, K. ulici, v bytě 2 + 1 s partnerkou Z. K.. Nezletilý Š. s ní vychází velmi dobře, má ji rád, je schopen ji poslouchat. S matkou měl otec domluveno, že nezletilý Š. je u něj jednou za 14 dní o víkendu a během týdne vždy, kdy matka potřebuje, zpravidla když má noční službu v nemocnici. Nezletilý Š. má v bytě otce vytvořené dobré podmínky, má vlastní lůžko, psací stůl, hračky. Matka podle otce výchovu syna nezvládá, neustále mu ustupuje, nenastavila pravidla chování, na upozornění otce reagovala negativně. Její výchova je nedůsledná a nekvalitní. Nezletilý Š. dělá vše proto, aby se plnění úkolů vyhýbal, nebo s matkou smlouvá, aby povinnosti nemusel plnit. Někdy úkoly do školy s matkou dělá, ale matka ustoupí a například početní úlohy za něho vypracuje. Otec důsledně požaduje, aby si nejdříve splnil svoje povinnosti, a potom může mít volnou zábavu. Matka si udržuje náklonnost nezletilého plněním jeho přání a nákupy požadovaných věcí. Otec má obavu ze zhoršování psychického stavu nezletilého Š., který by mohl vyústit opět pokusem o sebevraždu.

4. Soud prvního stupně při svém rozhodování dále vycházel z těchto doložených skutečností.

5. Podle zprávy z xxx, oddělení dětské psychiatrie ze dne 13. 11. 2018, byl nezletilý hospitalizován od 27. 9. 2018 do 25. 10. 2018 s diagnózou jiné smíšené poruchy chování a emocí. Důvodem hospitalizace bylo zhoršení stavu a opakované vyhrožování sebevraždou. Vyhrožoval skokem z okna či zabitím se nožem. Ve škole v afektu spolkl kus boty s tím, že ho to zabije. Nakonec jej vyzvrátil. V jeho chování jsou dlouhodobě přítomny poruchy chování. V kolektivu není zařazený, má potíže s dětmi. Jeho závěrečná diagnóza je hyperkinetická porucha chování, doporučení pokračovat v zavedené medikaci a v ambulantní psychiatrické péči, obnovení logopedické péče. Změna školy toho času není nutná, pacient zařazen adekvátně. Lékařka doporučila pevné, ale laskavé vedení, jasné stanovení hranic, důslednost a jednotu ve výchově, systém odměn.

6. Ze záznamu z jednání na Městské části Praha 12 ze dne 24. 4. 2019, zprávy z xxx, dětská psychiatrie – ambulance ze dne 23. 4. 2019 vyplývá opět obtížná spolupráce s matkou, nezajištěné kroužky. Matce byla nabídnuta možnost změny psychiatra z důvodu nespokojenosti s MUDr. M. Š., neboť současná úroveň spolupráce se nejeví jako perspektivní.

7. Podle zprávy ZŠ xxx ze dne 2. 4. 2019 byl nezletilý v říjnu 2018 hospitalizován na dětské psychiatrii při xxx po údajném pokusu o sebevraždu skokem z balkónu. Nezletilý byl po návratu z pobytu klidný, bylo vidět, že ho situace zaskočila a uvědomil si, co se mohlo stát. Po celou dobu byl nezletilý Š. v péči matky, otec nezletilého Š. dostával jen občas na víkendy či ve vybraný pracovní den. Mnohdy bylo patrné, kdy byl nezletilý v péči otce a kdy matky. Po víkendu s otcem byl v pondělí po ránu klidnější (zřejmě byl medikován). Byl-li v péči matky, byl nezvladatelný již od příchodu do třídy (zřejmě nedošlo k podání léku).

8. Soud prvního stupně postupoval dle § 75c odstavec 1, § 102 odstavec 1 o. s. ř. a vzal za prokázanou nutnost úpravy poměrů nezletilého a jeho svěření do péče otce. Za prokázané vzal i to, že byl-li v péči matky, měl závažné výukové i výchovné problémy, způsobené zejména nepříznivým zdravotním stavem, neboť trpí poruchou ADHD a smíšenou poruchou chování a emocí. Je v péči řady odborných lékařů a ve škole má asistenta. Výchova nezletilého Š. vyžaduje důsledné vedení, kontrolu nad plněním povinností a trávením volného času, a tuto kontrolu a náplň volného času stejně jako důsledné vedení matka nezletilému Š. neposkytuje. Nezletilý je ve škole nezvladatelný, nepracuje, škola pozoruje rozdíly, kdy je v péči matky a kdy otce. Je-li v péči matky, je ve škole nezvladatelný, když je u otce, dá se s ním vyjít a pracuje, zřejmě mu otec podal příslušný lék a dodržuje plnění školních povinností. S nezletilým Š. je třeba pracovat, dohlížet na domácí přípravu do školy, navštěvovat s ním odborné lékaře a smysluplně mu vyplnit volný čas. Nezletilý Š. byl v minulosti hospitalizován pro pokus o sebevraždu, kdy chtěl skočit z balkónu. Matka nedostatečně dohlíží na braní léků, sama uvádí, že se jí nedaří nezletilého přimět k tomu, aby si lék vzal. Nezletilý potřebuje mít dané limity chování, byť se péče matky zlepšila, celkově zůstává situace nezletilého velmi vážná. Kromě důsledného vedení Š. potřebuje i pochopení a dostatek času a pozornosti. Podle soudu prvního stupně by všechny tyto atributy mohl ve vztahu k nezletilému plnit otec, který spolupracuje se školou i odbornými lékaři, má o péči o nezletilého Š. zájem, a je pravděpodobné, že otec má u nezletilého větší autoritu než matka. Navíc nezletilý velmi dobře vychází i s jeho partnerkou, takže otec nebude na péči o nezletilého Š. sám. Š. má řadu zdravotních problémů, nemá stabilizovaný psychický stav, byly zde úvahy o sebevraždě, jeho situaci je proto třeba neprodleně řešit jeho svěřením do péče otce. Tato změna péče nezletilému prospěje.

9. Dále soud matce uložil povinnost hradit výživné ve výši 4 000 Kč měsíčně, neboť stejnou částku hradil otec matce a otec v návrhu uvedl, že nezletilý je matkou finančně velmi dobře zabezpečen. Postupem dle ustanovení § 469 odstavec 1 z. ř. s. jmenoval nezletilému Š. pro rozhodnutí o tomto předběžném opatření kolizního opatrovníka.

10. Proti usnesení soudu prvního stupně, pouze proti výrokům I a II., podala včasné odvolání matka s návrhem na jeho zrušení. Podle ní bylo napadené usnesení vydáno v rozporu s právními předpisy bez prokázání či osvědčení otcem tvrzených předpokladů pro vydání předběžného opatření. Rozhodnutí je podle ní v rozporu se zájmy nezletilého Š. a ohrožuje jej na zdravém vývoji. Navíc jde o rozhodnutí dočasné, překrývající se s návrhem otce na meritorní rozhodnutí. Nebyly splněny zákonné předpoklady pro vydání předběžného opatření, navíc soud ve věci nedávno rozhodoval a ke změně poměrů, odůvodňující nové rozhodnutí, nedošlo. K tvrzením otce uvedla, že je lze popsat jako nepravdivá, případně zavádějící nebo účelově zkreslená. Podle matky je návrh otce alarmující a pomíjí, že poměry nezletilého Š. by měly směřovat k jeho zdravému vývoji s ohledem na anamnézu a stanovený způsob léčby. Návrh otce potřeby nezletilého ignoruje stejně jako doporučené léčebné postupy a terapie. Příslušné lékařské zprávy navrhuje k důkazu a upřesní. Matka nechápe, jak soud mohl při vydání rozhodnutí vycházet pouze z nepodložených a nepravdivých tvrzení otce ohledně stavu a medikace nezletilého Š., aniž objektivně ověřil otcem tvrzené skutečnosti. Navrhla doplnění odvolání o návrhy na výpovědi svědků a listinné důkazy do 30. 6. tohoto roku včetně skutečností, osvědčujících starání se otce o syna. Procesně uvedla, že matka i nezletilý byli možná odňati zákonnému soudci, dále odkázala na odvolací důvody ve smyslu § 205 odst. 2 o. s. ř.

11. Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení včetně řízení předcházejícího jeho vydání, v rozsahu dle odvolání matky, postupem dle § 212, § 212a o. s. ř., aniž bylo ve věci třeba nařizovat jednání (§ 214 odst. 2 písm. c/ o. s. ř.), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

12. Soud prvního stupně při rozhodování o návrhu otce správně vycházel z § 102 odst. 1 o. s. ř., protože ve věci již bylo zahájeno řízení. Výtka matky, podle níž se návrh na rozhodnutí ve věci samé překrývá s navrhovaným předběžným opatřením, nemůže být důvodná, protože otec, má-li o péči o syna vážný zájem, nemůže postupovat pouze cestou předběžné úpravy, ale musí se odpovídajícího rozhodnutí domáhat i návrhem meritorního rozhodnutí. Každé z obou rozhodnutí se pak vztahuje k jinému časovému období.

13. Rozsudkem ze dne 24. 9. 2014, č. j. 14 Nc 503/2014-39, soud schválil dohodu rodičů, podle níž byl nezletilý svěřen do péče matky, byť se otec původně domáhal péče střídavé.

14. Důvodem nařízení předběžného opatření může být pouze prokázání nutnosti naléhavé potřeby zatímní úpravy poměrů účastníků, případně obava, že by výkon soudního rozhodnutí mohl být ohrožen, za současného osvědčení skutečností, rozhodujících pro uložení povinnosti předběžným opatřením (§ 75c odst. 1 o. s. ř.).

15. Odvolací soud se proto nejdříve zabýval otázkou prokázání naléhavosti potřeby zatímní úpravy poměrů nezletilého. V řízení bylo osvědčeno otcem předloženými zprávami (nikoli dle matky nepravdivými tvrzeními otce), že nezletilý je problémové dítě, které ke zdárnému vývoji jednak potřebuje odbornou pomoc včetně odpovídající medikamentózní léčby, a dále pravidelný pevný režim. Tyto podmínky jsou osvědčeny na straně otce, neboť zatímco matka je dle lékařských zpráv arogantní, nerespektující odborná doporučení, obtížně spolupracující, v jednom případě bez omluvy vynechala lékařskou kontrolu a nezajistila synovi přes psychiatrická doporučení smysluplnou náplň volného času, on s lékaři spolupracuje, dle sdělení školy mu patrně pravidelně podává doporučenou medikaci, má na situaci náhled a s lékaři spolupracuje. Na základě těchto objektivních osvědčených skutkových okolností a s přihlédnutím k závažným problémům nezletilého a jeho opakovaným hospitalizacím na psychiatrii dospěl odvolací soud shodně se soudem prvního stupně k závěru, že byť dosud neproběhlo dokazování ve věci samé, je zatímní úprava poměrů nezletilého plně odůvodněná a její nezbytnost byla prokázána.

16. I když matka v odvolání tvrdí, že nově provedená zatímní úprava je v rozporu se zájmy nezletilého a ohrožující jej na zdravém vývoji, žádným způsobem nepopřela či nevyvrátila tvrzení otce, podpořená zprávami kompetentních pracovišť, a rovněž žádným způsobem nespecifikovala důvody, proč by péče otce o syna měla být pro syny poškozující a v rozporu s jeho zájmy. Přes avizované doplnění odvolání do 30. 6. tohoto roku tak neučinila. Její odvolání tak obsahuje pouze obecné námitky, které nemohou zvrátit zásadní správnost napadeného rozhodnutí. Proti rozhodnutí o výživném žádné výhrady nevznesla. Ani námitka nedostatku zákonného soudce není důvodná, protože podle veřejně přístupného rozvrhu práce Obvodního soudu pro Prahu 4 věci senátu 22 P a Nc vyřizuje soudkyně JUDr. Dana Svobodová, která v dané věci, přidělené rozdělovacím systémem, rovněž rozhodovala.

17. Odvolací soud proto napadené usnesení soudu prvního stupně v napadených výrocích I a II jako správné dle § 219 o. s. ř. potvrdil. Ve výroku III zůstalo usnesení nedotčeno (§ 206 odst. 2 o. s. ř.).

18. Pouze pro úplnost a s ohledem na slovenské občanství matky odvolací soud doplňuje, že příslušnost českých soudů k rozhodnutí o předběžném opatření se odvíjí od čl. 8, 20 Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003.


Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. f/ o. s. ř.).

Praha, dne 9. července 2019

JUDr. Jiří Cidlina v. r.

předseda senátu