Judikatura VKS

Detail rozhodnutí

<< zpět na zadání dotazu
Spisová značka:7Cmo 113/2017     
Právní věta:Osobou oprávněnou k podání návrhu dle § 101 odst. 2 z.v.r. je pouze ta, která coby osoba zapisovaná v rámci zapsané osoby byla z veřejného rejstříku vymazána.
Soud:Vrchní soud v Praze
ECLI:ECLI:CZ:VSPH:2017:7.CMO.113.2017.1
Datum rozhodnutí:08.11.2017
Forma rozhodnutí:Usnesení
Heslo:Obchodní rejstřík
Dotčené předpisy:§ 101 odst. 2 předpisu č. 304/2013Sb.
Kategorie rozhodnutí:B

7 Cmo 113/2017

   U S N E S E N Í


   Vrchní soud v Praze rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Holejšovského a soudkyň JUDr. Lenky Broučkové a JUDr. Lenky Grollové ve věci navrhovatele: W. H. S., nar. xxx, bytem P., B, zast. Prof. Dr. Alexanderem Bělohlávkem, advokátem, se sídlem Havanská 857/20, 170 00 Praha 7, doručovací adresa: Jana Zajíce 32, 170 00 Praha 7, o návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku, za účasti: Motor-servis, spol. s r.o., se sídlem Hedvábnická 1259, 352 01 Aš, identifikační číslo osoby 468 83 291, k odvolání navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 13. února 2017, č.j. C 2637/RD38/KSPL, Fj 5527/2017/KSPL,
   t a k t o :

   I. Usnesení soudu prvního stupně s e

   a) ve výroku I. m ě n í tak, že návrh na zápis změn do obchodního rejstříku ze dne 3. února 2017, došlý soudu prvního stupně dne 4. února 2017 pod Fj 5527/2017/KSPL, s e o d m í t á ,

   b) ve výroku II. m ě n í tak, že navrhovateli se vrací zaplacený soudní poplatek ve výši 2.000,-Kč z účtu Krajského soudu v Plzni,

   c) ve výroku III. potvrzuje.

   II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.
   O d ů v o d n ě n í :

   V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně rozhodl tak, že „Řízení o zápisu změn ze dne 4. února 2017 pod Fj 5527/2017/KSPL se zastavuje.“ (výrok I.), „Navrhovateli se po právní moci tohoto usnesení vrací soudní poplatek ve výši 1.000,-- Kč z účtu Krajského soudu v Plzni.“ (výrok II.), „Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.“ (výrok III.). V odůvodnění soud prvního stupně uvedl, že navrhovatel se svým návrhem, jenž sám označil jako návrh dle ust. § 101 z.v.r., doručeným soudu dne 04.02.2017, domáhal výmazu zápisu změn provedených v obchodním rejstříku dne 04.01.2017 ohledně společnosti Motor-servis, spol. s r.o. K uvedenému zápisu změn do obchodního rejstříku došlo na základě usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. C 26378/RD23/KSPL Fj 68356/2016/KSPL ze dne 02.01.2017, které nabylo právní moci dne 04.01.2017 a kterým soud rozhodl o zápisu nové výše základního kapitálu společnosti, navýšení vkladů u společníků M. N. a W. S. a s tím spojené změně výše podílů všech společníků společnosti. Poté soud citoval ust. § 98, § 101 a § 103 z.v.r. a § 104 odst.1 o.s.ř. a uzavřel, že „Vzhledem k tomu, že nebyla naplněna ani jedna z podmínek umožňující rozhodnout o návrhu dle ust. § 101 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, protože nedošlo k zápisu dle ust. § 98 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ani nedošlo k výmazu navrhovatele z obchodního rejstříku, má soud za to, že navrhovatel nebyl osobou oprávněnou podat takový návrh, soudu tak nezbylo než v souladu s ust. § 104 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, řízení výrokem I. zastavit.“

   Proti usnesení soudu prvního stupně podal navrhovatel včasné odvolání. Obsáhle brojil proti tomu, že se rejstříkový soud nikterak nevypořádává s argumentací navrhovatele uvedené v návrhu ohledně jeho aktivní věcné legitimace. Dále brojil proti tomu, že postup rejstříkového soudu představuje nepřiměřenou formální aplikaci práva, která odepírá navrhovateli možnost právní ochrany. Osoba zapisovaná do rejstříku v rámci zápisu zapsané osoby, tedy mimo jiné navrhovatel, není účastníkem rejstříkového řízení a nemůže v něm tak uplatnit svá práva. Právě s ohledem na skutečnost, že v konkrétním případě může být negativním důsledkem zápisu změn do veřejného rejstříku zápis údajů, které neodpovídají skutečnému právnímu stavu, přičemž takovýmto chybným zápisem mohou být dotčena legitimní práva osob, které nejsou účastníkem řízení ve smyslu § 84 z.v.r., poskytl zákonodárce dotčeným osobám právo domáhat se postupem podle § 101 z.v.r. nápravy. Dle odvolatele možnost vzniku těchto negativních důsledků nelze omezovat na situace, kdy k zápisu změn do obchodního rejstříku dojde na základě fikce podle § 98 odst. 1 z.v.r., nýbrž i v případě, kdy soud zápis provede nebo o něm rozhodne. V takovém případě nelze po dotčené osobě, která není účastníkem rejstříkového řízení, a nemůže proto podat odvolání proti rozhodnutí soudu o zápisu změn do obchodního rejstříku či se vůči zápisu bránit jiným způsobem, spravedlivě požadovat, aby tyto negativní důsledky byla nucena strpět bez možnosti přístupu k soudu, resp. možnosti uplatnění obrany proti zápisu provedeného bez jejího vědomí a v rozporu s objektivními skutečnostmi. Dále odvolatel setrval na svém názoru vysloveném již ve svém návrhu došlém soudu dne 4.2.2017 ohledně „tvrzeného rozhodnutí per rollam“ a samotných „vad rejstříkového řízení“, v němž bylo vydáno předmětné rozhodnutí, proti němuž odvolatel brojí a domáhá se zpětného zápisu údajů ve smyslu § 101 z.v.r. Odvolatel navrhl, aby odvolací soud zrušil napadené usnesení a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

   Vrchní soud v Praze jako soud odvolací přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně v odvoláním napadeném rozsahu a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné, byť z jiných, než odvolatelem namítaných důvodů.

   Podle § 101 odst.2 z.v.r. „Osoby zapisované podle jiného zákona do veřejného rejstříku v rámci zápisu zapsané osoby se mohou v případě svého výmazu z veřejného rejstříku domáhat změny zápisu také tehdy, byl-li proveden jinak než podle § 98; ustanovení § 102 se použije přiměřeně.“ Dle § 98 odst.1 z.v.r. „Neprovede-li rejstříkový soud zápis ani o návrhu nerozhodne ve lhůtě uvedené v § 96 odst. 1, považuje se navrhovaný zápis za provedený dnem následujícím po uplynutí této lhůty; to neplatí, byl-li před uplynutím této lhůty návrh vzat účinně zpět.“

   Ustanovení § 101 odst. 2 z.v.r. řeší situaci, jestliže osoby zapisované do veřejného rejstříku v rámci zápisu zapsané osoby nejsou účastníky rejstříkového řízení podle § 84 z.v.r., a to ani tehdy, jedná – li se v řízení o výmazu jejich vlastní osoby (typicky půjde o členy statutárních/dozorčích orgánů, prokuristy, společníky, jediného akcionáře v případě akciové společnosti). Zatímco k zápisu je třeba podle § 12 z. v.r. jejich souhlasu, v řízení, jehož předmětem je výmaz těchto osob, se tyto osoby žádným způsobem k věci vyjádřit nemohou. Řízení o obraně proti zápisu podle § 101 odst. 2 je tak jedinou možností, jak z veřejného rejstříku vymazávané osoby mohou uplatňovat své námitky proti výmazu. Z gramatického výkladu citovaného zákonného ustanovení („Osoby zapisované podle jiného zákona do veřejného rejstříku v rámci zápisu zapsané osoby se mohou v případě svého výmazu z veřejného rejstříku…), kdy zákon výslovně a jednoznačně hovoří jen o případech výmazu zapsané osoby, nelze dovodit, že by se toto ustanovení (obrana) mělo vztahovat i na případy změny zápisu u osob zapisovaných v rámci zapsané osoby. Shodné ustanovení obsahovala i dřívější právní úprava, kdy ustanovení § 200db odst.7 o.s.ř. (platné a účinné do 31.12.2013) též výslovně stanovilo „Osoby zapisované podle zvláštního právního předpisu do rejstříku v rámci zápisu podnikatele se mohou v případě jejich výmazu z rejstříku domáhat změny zápisu také tehdy, byl-li proveden jinak než podle odstavce 3; odstavec 5 se použije přiměřeně.“ Lze tak uzavřít, že aktivně věcně legitimovaná osoba k podání návrhu dle § 101 odst. 2 z.v.r. je pouze ta, která coby osoba zapisovaná v rámci zápisu zapsané osoby byla z obchodního rejstříku vymazána. Ke shodným závěrům dochází i odborná právní teorie: „ Vzhledem k tomu, že osoby zapisované do rejstříku v rámci zápisu zapsané osoby nejsou podle § 84 účastníky rejstříkového řízení, a nemohou proto podat odvolání proti rozhodnutí soudu o jejich výmazu z veřejného rejstříku, zajišťuje jim § 101 odst.2 z.v.r. možnost bránit se proti neoprávněnému výmazu z veřejného rejstříku i tehdy, nebyl – li zápis proveden na základě fikce, ale rozhodl - li soud o zápisu usnesením. Proto musí rejstříkový soud těmto osobám zaslat do 3 pracovních dnů ode dne zápisu jejich výmazu… oznámení o tomto zápisu a informaci o jeho obsahu.“ viz komentář k § 101 z.v.r. in Havel, B., Štenglová, I., Dědič, J., Jindřich, M. a kol. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Komentář. 1.vydání. Praha: C.H.Beck, 2015. Podle obdobného názoru: „Členové orgánů právnických osob, prokuristé, likvidátoři, …společníci…se postupem dle § 101 odst.2 mohou domáhat zápisu své osoby poté, co podle § 92, 93 nebo 98 došlo k jejich výmazu. Každá z těchto osob se takto může bránit pouze proti svému výmazu,…“ viz komentář k § 101 z.v.r. in Hampel, P., Walder, I., Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Komentář. 1.vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014.

   Dle obsahu předloženého rejstříkového spisu se navrhovatel coby společník obchodní společnosti Motor-servis, spol. s r.o. svým návrhem, jenž sám označil jako „návrh dle ust. § 101 z.v.r.“, domáhá výmazu zápisu změn do obchodního rejstříku, které byly do obchodního rejstříku zapsány na základě usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. C 2637/RD23/KSPL Fj 68356/2016/KSPL ze dne 2. ledna 2017, které nabylo právní moci dne 04.01.2017 (dále jen „usnesení o zvýšení základního kapitálu“). Tímto usnesením rejstříkový soud rozhodl o zápisu nové výše základního kapitálu předmětné společnosti, a s tím souvisejících navýšení vkladů u společníků, tedy i u společníka W. S., a s tím spojené změně výše podílů všech společníků společnosti. Zjednodušeně řečeno navrhovatel se domáhá svým návrhem zápisu stavu, který byl v obchodním rejstříku zapsán před zápisem skutečností na základě usnesení o zvýšení základního kapitálu. To znamená, že navrhovatel nebyl z obchodního rejstříku (coby společník jsoucí zapisovanou osobou v rámci zapsané osoby - obchodní společnosti Motor-servis, spol. s r.o.) vymazán.

   Dle § 86 písm. a) z.v.r. „rejstříkový soud usnesením návrh na zápis odmítne, jestliže byl podán osobou, která k návrhu není oprávněna,..“

   Jelikož navrhovatel nebyl v daném případě (tj. na základě usnesení o zvýšení základního kapitálu) vymazanou osobou ve smyslu § 101 odst.2 z.v.r., nebyl tudíž ani aktivně věcně legitimován k podání předmětného návrhu. Byl zde proto dán důvod pro odmítnutí návrhu, a to jako podaného osobou, která nebyla k jeho podání oprávněna (§ 86 písm. a/ z.v.r.). Soud prvního stupně tedy pochybil, pakliže řízení „v souladu s ustanovením § 104 odst.1 o.s.ř.“ – jak sám výslovně uvedl, zastavil, neboť zákonné předpoklady pro zastavení řízení nebyly dány. Z tohoto pochybení vyplývá další pochybení soudu prvního stupně, neboť aplikoval i nesprávné zákonné ustanovení týkající se poplatkové povinnosti (§ 10 odst.3, věta první zákona o soudních poplatcích – dále jen „z.s.p.“).

   Odvolací soud proto usnesení soudu prvního stupně podle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. změnil tak, že se předmětný návrh odmítá a navrhovateli se vrací zaplacený soudní poplatek ve výši 2.000,-Kč z účtu Krajského soudu v Plzni (§ 10 odst.3, věta třetí z.s.p.).

   Výrok o náhradě nákladů řízení (před soudem prvního stupně) potvrdil odvolací soud podle § 219 o.s.ř. jako věcně správný, neboť má oporu v ustanovení § 23 z.ř.s. (ve spojení s § 1 odst.2 z.ř.s.), byť soud prvního stupně odůvodnil tím, že rozhodl „v souladu s § 142 odst.1 o.s.ř.“, přičemž toto ustanovení se v daném případě v rejstříkovém coby nesporném řízení vůbec neaplikuje.

   Výrok o náhradě nákladů odvolacího řízení vyplývá z ustanovení § 23 z.ř.s. (ve spojení s § 1 odst.2 z.ř.s.).


   P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné jen za podmínek § 237 o. s. ř.; lze je podat do dvou měsíců od doručení tohoto usnesení k Nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně.


   V Praze dne 8. listopadu 2017

   JUDr. Josef H o l e j š o v s k ý
   předseda senátu