Judikatura VKS

Obsah databáze Evidence soudních rozhodnutí vrchních a krajských soudů

Popis obsahu databáze a vysvětlení významu jednotlivých údajů.
Rozhodnutí soudů jsou veřejnosti k dispozici v anonymizované podobě.

Databáze Evidence soudních rozhodnutí vrchních a krajských soudů je veřejná a údaje v ní uložené lze použít zdarma s odkazem na zdroj.

Doporučený způsob citace:
Citace rozhodnutí soudu by měla obsahovat

 • forma rozhodnutí (usnesení / rozsudek)
 • označení soudu, který rozhodnutí vydal
 • datum rozhodnutí
 • spisovou značku
 • odkaz na zdroj.
Vzor: usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Co 123/2001, , dostupné na www.justice.cz .

Význam údajů uváděných u jednotlivých rozhodnutí:

 • Spisová značka je označení věci, ve které bylo rozhodnutí vydáno. Spisové značky jsou upraveny ve v.k.ř.
 • Právní věta je stručným shrnutím právního názoru, který soud v rozhodnutí zaujal. Veřejnosti jsou přístupné právní věty rozhodnutí schválených k publikaci na Internetu.
 • Soud
 • Datum rozhodnutí označuje den, kdy bylo rozhodnutí vydáno. Datum rozhodnutí je rovněž uvedeno v jeho písemném vyhotovení.
 • Heslo vymezuje právní otázku, které se rozhodnutí týká.
 • Kategorie rozhodnutí označuje význam (závažnost) otázky, kterou rozhodnutí řeší.
  • A – Významná rozhodnutí zásadní povahy navržená k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek
  • B – Významná rozhodnutí hmotněprávní povahy z okruhu často řešené problematiky, která je možné využít jako nástroj pro tvorbu obdobných rozhodnutí
  • C - Významná rozhodnutí řešící pouze procesní problematiku
  • E – Veškerá pravomocná rozhodnutí soudů všech stupňů, v nichž je aplikováno některé z následujících nařízení ES, popřípadě v nichž soud rozhodl o neaplikovatelnosti těchto nařízení:
   • a) nařízení Rady (ES) č. 44/2001 z 22.12.2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech,
   • b) nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 z 27.11.2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000,
   • c) nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.5.2000 o úpadkovém řízení,
   • d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21.4.2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky
 • Anonymizovaný text obsahuje text rozhodnutí soudu upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat nebo jejichž odstranění nařídil předseda senátu. Ze starších rozhodnutí byly při anonymizaci odstraněny i některé další údaje. Anonymizovaný text slouží pro seznámení se s rozhodovací praxí soudu.