Odpověď na žádost fyzické osoby k zaslání stanoviska Nejvyššího soudu vedenou pod Zin 49/2015

Nejvyšší soud částečně odmítl žádost o poskytnutí informace podle ust. § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. V květnu 2014 se v Kroměříži konal seminář pro insolvenční soudce, kde se mimo jiné diskutovalo i o ustanovení § 389 insolvenčního zákona. Šlo vša 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informací vedenou pod Zin 48/2015

Nejvyšší soud částečně odmítl žádost o poskytnutí informace podle ust. § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Odkázal na své usnesení ze dne 27. října 2011, sp. zn. 8 Tdo 1231/2011, kde Nejvyšší soud identifikuje právní předpisy Evropské unie týkající se naříz 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace o stavu řízení vedenou pod Zin 47/2015

Nejvyšší soud sdělil, že předmětné dovolání je vedeno pod sp. zn. 30 Cdo 907/2015 s tím, že Nejvyššímu soudu napadlo dne 2. března 2015 a doposud nebylo vyřízeno. V roce 2014 byla průměrná délka řízení o dovoláních pojednávaných občanskoprávním a obchodn 

Odpověď na žádost fyzické osoby o sdělení počtu odmítnutých dovolání za rok 2014 vedenou pod Zin 46/2015

Na základě žádosti o poskytnutí informace byl žadatelce sdělen počet dovolání podaných k Nejvyššímu soudu v roce 2014 zapsaných do rejstříku Cdo a skončených ke dni 9. července 2015 výsledkem „odmítnuto“. Těchto dovolání bylo celkem 2716. Přesný důvod o 

Odpověď na žádost fyzické osoby o zaslání rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 22. května 2015, sp. zn. 28 Ncu 251/2014

Žadateli byl zaslán výše uvedený rozsudek na jím požadovanou emailovou adresu. Mgr. Aleš Pavel ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího soudu pověřený vyřizováním žádostí o informace podle zákona 106/1999 Sb. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace fyzické osoby vedené pod Zin 44/2015

Nejvyšší soud zcela odmítnul poskytnout informaci fyzické osobě, která ve své žádosti polemizuje s právními názory moci výkonné a moci soudní ve vztahu k předpisům unijního a českého práva týkajících se návykových látek. V rámci řízení o poskytnutí informací by 

Odpověď na žádost fyzické osoby k zaslání výkazu zisku a ztrát, počtu soudců a zaměstnanců a výši kapitálu, vedenou pod Zin 43/2015

Dobrý den, na základě Vaší žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 24. června 2015 si Vám dovoluji sdělit následující. Celkový počet soudců Nejvyššího soudu k 31. prosinci 2014 byl 66. Celkový počet zaměstna 

Odpověď na žádost fyzické osoby k zaslání seznamu spisových značek civilních řízení, kde je účastníkem řízení konkrétní právnická osoba, vedenou pod Zin 42/2015

Dobrý den, Vaší žádosti o zaslání seznamu sp. zn. civilních řízení, jejichž účastníkem je Českomoravská stavební spořitelna, a. s., IČ: 49241397, je možné vyhovět. Nicméně vzhledem k faktu, že výše zmíněný subjekt je účastníkem v mnoha desítkách řízení, 

Odpověď na žádost fyzické osoby k zaslání spisových značek rozhodnutí, kde je účastníkem řízení konkrétní právnická osoba, vedenou pod Zin 41/2015

Dobrý den, na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 8. 6. 2015, která je u Nejvyššího soudu vedena pod Zin 41/2015, sděluji: z uvedených účastníků řízení mají u Nejvyššího soudu nevyřízená podání pouze: OSA - nejsou vyříze 

Dotaz FO na řízení Zin 40/2015

Dobrý den, na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 4. 6. 2015, která je u Nejvyššího soudu vedena pod Zin 40/2015, sděluji: rozhodnutí ve věci Ing. L. L. je veřejně přístupné na webových stránkách Nejvyššího soudu pod sp. zn