Žaloba na určení; vlastnické právo; správce daně; naléhavý právní zájem, § 80 zák. č. 99/1963 Sb., § 170 zák. č. 280/2009 Sb., § 170a zák. č. 280/2009 Sb., § 218 zák. č. 280/2009 Sb., § 99 zák. č. 280/2009 Sb., § 178 zák. č. 280/2009 Sb.

Správce daně nemá naléhavý právní zájem na určení vlastnického práva k nemovité věci, k níž zřizuje podle ustanovení § 170 odst. 1 daňového řádu zástavní právo k zajištění daňové pohledávky, dospěje-li k závěru, že zápis o vlastnictví v katastru nemovitostí neodpovídá skutečnému právnímu stavu. Otázku vlastnického práva k nemovité věci je správce daně v takovém případě oprávněn posoudit sám jako otázku předběžnou (§ 99 odst. 1 daňového řádu). 

Soudní poplatky; lhůty; uhrazení soudního poplatku, § 9 odst. 1 zák. č. 549/1991 Sb., § 9 odst. 2 zák. č. 549/1991 Sb., § 13 odst. 1 zák. č. 549/1991 Sb., § 55 zák. č. 99/1963 Sb.

Nesplnil-li poplatník řádně svou poplatkovou povinnost již při podání žaloby, odvolání nebo dovolání (§ 4 odst. 1 a § 7 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb.), a soud ho proto musel vyzvat k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě, kterou mu určil (§ 9 odst. 1, 2 zákona č. 549/1991 Sb.), je lhůta zachována, jen je-li předepsaná částka, ať už v kolkových známkách, v hotovosti v pokladně, či na bankovním účtu, nejpozději poslední den lhůty v dispozici příslušného soudu. 

(Bez anotace) Výpověď z pracovního poměru, § 50 odst. 1 předpisu č. 262/2006 Sb., § 20 odst. 3 předpisu č. 262/2006 Sb., § 40 odst. 3 předpisu č. 262/2006 Sb., § 1a odst. 1 písm. a) předpisu č. 262/2006 Sb.

Nahrazení vlastnoručního podpisu zaměstnavatele na výpovědi z pracovního poměru mechanickými prostředky není přípustné. 

(Bez anotace) Bezdůvodné obohacení, § 2991 o. z., § 2995 o. z.

V režimu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, platí, že aktivní a pasivní věcná legitimace z hlediska práva na vydání bezdůvodného obohacení vzniklého plněním dle neplatné, zdánlivé či zrušené smlouvy svědčí zásadně pouze smluvním stranám. Princip vázanosti bezdůvodného obohacení na smluvní strany se může uplatnit i tam, kde je obsahem smluvního plnění povinnost vyrovnat cizí dluh. 

(Bez anotace) Náhrada škody, § 2946, 2948 o. z.

Při společném ubytování více osob je základem pro výpočet stonásobku ceny ubytování za jeden den (limit výše náhrady škody na vnesených věcech podle § 2948 odst. 1 o. z.) cena připadající na osobu poškozeného. Nelze-li dovodit jiný způsob určení ceny na jednotlivé osoby, dělí se denní cena za ubytovací prostor počtem ubytovaných osob. 

(Bez anotace) Smlouva o dílo, Insolvence, § 253 IZ.

Ujednání o slevě ve výši pozastávky pro případ nevyčerpání záruky v důsledku úpadku zhotovitele je platným ujednáním vyjadřujícím hodnotu nerealizované záruky. 

(Bez anotace) Dominantní postavení, Nekalá soutěž, Reklama, Zlehčování, § 2980 o. z. § 2984 o. z.

Osoba s dominantním postavením na trhu může své postavení zneužít podle čl. 102 Smlouvy o fungování Evropské unie výkonem práva k ochranné známce, je-li doprovázen výjimečnými okolnostmi, v jejichž důsledku dochází k potlačení soutěže na relevantním trhu. Označení výrobku jiného soutěžitele údajem „starší generace“ při srovnání se srovnatelným konkurenčním výrobkem označeným údajem „nová generace“ vyvolává u průměrného spotřebitele představu, že první z výrobků je technicky překonaný či zaostalejší; proto je takové označení způsobilé přivodit dotčenému soutěžiteli újmu. 

(Bez anotace) Insolvenční řízení, Oddlužení, Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení, Zastavení řízení, § 91 o. s. ř., § 129 odst. 1 IZ., § 130 odst. 1, 2 IZ. ve znění do 30. 06. 2017, § 394 IZ., § 394a IZ.

Podají-li manželé (dlužníci) společný insolvenční návrh a vezme-li jeden z těchto manželů insolvenční návrh zpět ještě před rozhodnutím o úpadku nebo předtím, než jiné rozhodnutí o (společném) insolvenčním návrhu již nabylo právní moci, insolvenční soud ve vztahu k tomuto manželu zastaví insolvenční řízení; souhlas druhého manžela (druhého insolvenčního navrhovatele) s takovým zpětvzetím se nevyžaduje bez zřetele k tomu, že manželé spojili s insolvenčním návrhem i společný návrh manželů na povolení oddlužení. Podají-li manželé (dlužníci) společný návrh manželů na povolení oddlužení (§ 394a odst. 3 insolvenčního zákona), nevyžaduje se k tomu, aby jeden z těchto manželů vzal za sebe takový návrh účinně zpět, souhlas druhého manžela. 

(Bez anotace) Prodej movitých věcí a nemovitostí, Spoluvlastnictví, § 338 o. s. ř. ve znění do 31. 12. 2013, § 336ja o. s. ř. ve znění do 31. 12. 2013

Je-li exekuce vedena prodejem spoluvlastnického podílu k nemovité věci, výsadní postavení spoluvlastníka povinného při udělování příklepu (§ 338 odst. 3 o. s. ř.) se uplatní jen při dražbě tohoto spoluvlastnického podílu, nikoliv v řízení o předražku. 

(Bez anotace) Nájem bytu, Změna okolností (o. z.), § 1765 o. z., § 1766 o. z., § 2248 o. z., § 2249 o. z.

Dojde-li k podstatné změně okolností, z nichž strany vycházely při uzavření dohody o zvyšování nájemného (§ 2248 o. z.), kterou nemohly rozumně předvídat, a výše nájemného stanoveného podle této dohody bude zjevně nespravedlivá, může se pronajímatel domáhat zvýšení nájemného postupem podle § 2249 o. z.