Společnost s ručením omezeným; ručení člena statutárního orgánu; náhrada škody; úpadek, § 194 odst. 5 zák. č. 513/1991 Sb., § 194 odst. 6 zák. č. 513/1991 Sb., § 135 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., § 98 zák. č. 182/2006 Sb., § 99 zák. č. 182/2006 Sb.

Pro posouzení, zda jednatel společnosti s ručením omezeným ručí za závazek společnosti podle § 135 odst. 2 a § 194 odst. 6 obch. zák., není významné, zda jsou splněny předpoklady vzniku jeho odpovědnosti za škodu způsobenou věřitelům porušením povinnosti podat insolvenční návrh (§ 98 a § 99 insolvenčního zákona). 

Nadace; nadační kapitál; snížení nadačního kapitálu, § 344 odst. 1 o. z., § 347 odst. 1 o. z., § 3049 odst. 2 o. z.

Zakladatel nadace nemohl postupem podle § 3049 odst. 2 o. z. snížit nadační kapitál v rozporu s ustanoveními § 344 a násl. o. z. 

Věcná příslušnost soudu; obchodní korporace; převod podílu, § 9 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., § 9 odst. 2 písm. e) zák. č. 99/1963 Sb., § 9 odst. 3 písm. g) zák. č. 99/1963 Sb. ve znění do 31. 12. 2013, § 212a odst. 6 zák. č. 99/1963 Sb.

Krajské soudy jsou podle § 9 odst. 2 písm. e) o. s. ř., ve znění účinném od 1. ledna 2014, věcně příslušné k rozhodování sporů ze smluv o převodu podílu v obchodní korporaci, a to bez ohledu na to, zda je podíl představován účastnickým cenným papírem. 

Stavba na cizím pozemku; neoprávněná stavba; bezdůvodné obohacení, § 135c zák. č. 40/1964 Sb., § 1084 zák. č. 89/2012 Sb., § 1086 zák. č. 89/2012 Sb.

Právní vztahy mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem stavby, zřízené na cizím pozemku před 1. 1. 2014 na základě časově neomezeného práva mít na cizím pozemku stavbu, které později zaniklo (zejména v důsledku změny právní úpravy), nelze posuzovat analogicky podle § 135c obč. zák. ani podle § 1084 až 1086 o. z.; to platí i pro stavbu zřízenou v té době na vlastním pozemku, jestliže vlastnické právo vlastníka stavby k pozemku později zaniklo. 

Společnost s ručením omezeným; vypořádání společného jmění manželů; obchodní podíl, § 148 zák. č. 513/1991 Sb., § 149 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb., § 149 odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb., § 150 odst. 3 zák. č. 40/1964 Sb.

Obchodní podíl může být v rámci řízení o vypořádání společného jmění účastníků řízení přikázán pouze tomu z manželů, který je – jako spolumajitel tohoto obchodního podílu - společníkem společnosti s ručením omezeným. 

Zajištění; směnka; zaměstnanec; zaměstnavatel; pracovněprávní vztah; směnečný věřitel; směnečný dlužník, zákon č. 191/1950 Sb., § 4 zákona č. 262/2006 Sb., § 4b zákona č. 262/2006 Sb., § 19 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb., § 338 zákona č. 262/2006 Sb., § 2 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb.

Pohledávku zaměstnavatele vůči zaměstnanci z pracovněprávního vztahu nelze zajistit směnkou. 

Zmocnění; jednatelství bez příkazu; dodatečné schválení právního úkonu zmocněnce, § 31 odst. 1 a 4 zák. č. 40/1964 Sb. ve znění do 31. 10. 2009, § 33 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb. ve znění do 31. 10. 2009, § 161 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb. ve znění do 31. 10. 2009, § 39 zák. č. 40/1964 Sb. ve znění do 31. 10. 2009, § 135 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb.

Dodatečné schválení právního úkonu ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 obč. zák. je možné učinit jak výslovně (písemně nebo ústně), tak i jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o tom, co chtěl účastník projevit; uvedené platí i tehdy, vyžaduje-li právní předpis pro dodatečně schvalovaný právní úkon písemnou formu. O překročení oprávnění vyplývajícího z plné moci nejde, není-li zde žádná souvislost mezi učiněnými úkony a původním zmocněním; v takovém případě jde o jednatelství bez příkazu. 

Exekuce; nařízení exekuce; cizí stát; prohlášení vykonatelnosti, čl. 38 bod 1 Nařízení (ES) č. 44/2001, čl. 32 Nařízení (ES) č. 44/2001

Exekuce může být provedena pouze v rámci státu, v němž byla nařízena. 

Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli; stát; organizační složky státu; koncepce „dělené subjektivity státu“, § 250 odst. 1 zák. č. 262/2006 Sb., § 6 zák. č. 219/2000 Sb., § 257 odst. 1 zák. č. 262/2006 Sb.

Organizační složky státu vykonávající za stát práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů pouze obhospodařují majetek, který vlastní stát, a proto v důsledku zaviněného porušení povinností při plnění pracovních úkolů zaměstnance nebo v přímé souvislosti s ním může vzniknout újma na majetku (zmenšení majetku nebo zmaření očekávatelného zvýšení majetku) pouze státu a nikoliv organizační složce státu. Ke škodě, kterou by byl zaměstnanec povinen nahradit podle ustanovení § 250 zák. práce, proto může dojít pouze u státu, jestliže nastalo zmenšení jeho majetku nebo jestliže u něj nedošlo ke zvýšení (rozmnožení) majetku, které bylo možné - nebýt škodné události - s ohledem na pravidelný běh věcí důvodně očekávat. 

Cena díla; obligatorní náležitosti smlouvy, § 631 zák. č. 40/1964 Sb., § 634 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb.

V období od 1. 1. 1992 do 31. 12. 2013 se zřetelem ke znění § 634 odst. 1 obč. zák. nebylo ujednání o výši ceny díla obligatorní náležitostí smlouvy o dílo. I bez takové dohody smlouva vznikla, bylo-li dosaženo dohody o předmětu smlouvy a o tom, že za provedení díla objednatel poskytne zhotoviteli odměnu (úplatu), aniž by musela být určena konkrétní částka.