Zvlášť chráněný živočich; náhrada škody, § 8 odst. 2 zák. č. 115/2000 Sb., § 10 odst. 4 zák. č. 115/2000 Sb., § 244 odst. 1 o. s. ř.

Žaloba o náhradu škody podle § 10 odst. 4 zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, je žalobou na plnění ze soukromoprávního vztahu, která se projedná podle části třetí občanského soudního řádu. Příslušný orgán v rámci posouzení žádosti poškozeného podle § 8 odst. 2 zákona č. 115/2000 Sb. nevydává správní rozhodnutí ve formálním ani materiálním smyslu. Žádost poškozeného o poskytnutí náhrady škody u příslušného orgánu má charakter předběžného uplatnění nároku věřitele u dlužníka. 

Odpovědnost advokáta; náhrada škody; nájem bytu; zálohy; řádné vyúčtování; poplatek z prodlení; splatnost; § 24 odst. 1 zák. č. 85/1996 Sb., § 697 Obč. Zák.

Dluží-li nájemce bytu pronajímateli splatné zálohy na úhradu za plnění spojená s užíváním bytu, vzniká mu nárok na poplatek z prodlení z těchto dlužných záloh za dobu od jejich splatnosti do doby, kdy byly zaplaceny, popřípadě kdy měl žalobce provést jejich vyúčtování. Zaplacení samotných záloh se pronajímatel po datu, kdy mělo dojít k vyúčtování, již domáhat nemůže, ale do té doby vzniklý nárok na poplatek z prodlení z těchto záloh mu nezaniká. 

Evropský exekuční titul; potvrzení; zastavení řízení, § 353 o. s. ř., § 104 odst. 1 o. s. ř., Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky

Potvrzení evropského exekučního titulu ani jeho oprava či zrušení nejsou rozhodnutími, proti nimž by byl přípustný opravný prostředek. 

Nekalá soutěž; duševní vlastnictví; ochranná známka, § 44 odst. 1 Obch. Zák.

Jestliže soutěžitel neopodstatněně oznámí provozovateli komunikačního kanálu na internetu (provozovateli sítě Facebook), že jiný soutěžitel mající profil v síti Facebook porušuje jeho práva z duševního vlastnictví, dopouští se tím nekalosoutěžního jednání. 

Oprávněný z věcného břemene; zánik věcného břemene; věcné břemeno; spoluvlastnictví nemovitosti; náhrada za zrušení věcného břemene, § 151p odst. 3 Obč. Zák., § 1299 odst. 2 o. z., § 151n odst. 1 Obč. Zák., § 1257 odst. 1 o. z.

Stal-li se oprávněný z osobního věcného břemene za účinnosti zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, spoluvlastníkem zatížené nemovitosti, věcné břemeno tím nezaniklo. 

Telekomunikační vedení; věcné břemeno; veřejnoprávní omezení; vlastnické právo; vznik věcného břemene, § 12 odst. 1 zák. č. 110/1964 Sb., § 12 odst. 2 zák. č. 110/1964 Sb., § 12 odst. 3 zák. č. 110/1964 Sb., § 12 odst. 4 zák. č. 110/1964 Sb., § 17 odst. 1 zák. č. 110/1964 Sb., § 17 odst. 2 zák. č. 110/1964 Sb., § 17 odst. 3 zák. č. 110/1964 Sb., § 17 odst. 4 zák. č. 110/1964 Sb.

Jestliže organizace spojů neprojednala s vlastníky nebo uživateli dotčených nemovitostí stavbu telekomunikačního vedení, ani je na ni neupozornila, nemohlo jí platně vzniknout oprávnění takové telekomunikační vedení zřídit ve smyslu § 12 odst. 1 písm. a) zák. č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích. 

Výpověď z pracovního poměru; výslech; prokurista; svědek; účastník; statutární orgán, § 126 odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31. 12. 2013, § 126 odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31. 12. 2013, § 126 odst. 3 o. s. ř. ve znění do 31. 12. 2013, § 126 odst. 4 o. s. ř. ve znění do 31. 12. 2013, § 126a o. s. ř. ve znění do 31. 12 2013, § 131 odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31. 12 2013, § 131 odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31. 12 2013

Nařídí-li soud v řízení, jehož účastníkem je právnická osoba, výslech fyzické osoby, které byla právnickou osobou udělena prokura (prokuristy), o okolnostech týkajících se této právnické osoby, musí být tato fyzická osoba vyslechnuta jako svědek a nikoliv jako účastník řízení. 

Promlčení; dražba; obmeškaný vydražitel; nejvyšší podání, § 336m odst. 2 o. s. ř., § 336n odst. 1 o. s. ř., § 52 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb.

Povinnost dle ustanovení § 336n odst. 1 o. s. ř., ukládaná obmeškalému vydražiteli k zaplacení rozdílu na nejvyšším podání, bylo-li při dalším dražebním jednání dosaženo podání nižší, nepodléhá promlčení. 

Výkon rozhodnutí; vykonávací řízení; dražba; účastenství; příklep; obmeškaný vydražitel, § 336n odst. 1 o. s. ř., § 336m odst. 2 o. s. ř.

Přihlášený věřitel je účastníkem řízení o vypořádání dluhů obmeškalého vydražitele dle ustanovení § 336n odst. 1 o. s. ř. 

Zjištění úpadku; insolvenční řízení; jiná soudní řízení; rozhodčí řízení, § 140a až § 140e IZ, § 141a IZ

I. Ustanovení § 140a insolvenčního zákona (ve znění účinném od 1. 1. 2014) se neuplatní, jestliže v insolvenčním řízení vedeném k 1. 1. 2014 na majetek dlužníka bylo vydáno rozhodnutí o úpadku před 1. lednem 2014. II. Ustanovení § 140a insolvenčního zákona (ve znění účinném od 1. 1. 2014) se uplatní, jestliže v insolvenčním řízení vedeném k 1. 1. 2014 na majetek dlužníka bylo vydáno rozhodnutí o úpadku v době od 1. 1. 2014. III. Ustanovení § 140b až § 140e a § 141a insolvenčního zákona (ve znění účinném od 1. 1. 2014) se uplatní, jestliže v insolvenčním řízení vedeném k 1. 1. 2014 na majetek dlužníka bylo vydáno rozhodnutí o úpadku sice před 1. lednem 2014, ale po uvedeném datu stále trvají účinky rozhodnutí o úpadku.