Pojištění odpovědnosti za škodu; daňová evidence; daňové přiznání, § 7b zák. č. 586/1992 Sb.

Zpracování daňového přiznání pro jiné subjekty podnikatelským způsobem nespadá pod živnost „činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“; je-li proto pojistná smlouva sjednána k pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s provozováním této živnosti, nevztahuje se na škodu způsobenou pochybením učiněným až při samotném zpracování daňového přiznání. O to nejde tam, kde k pochybení došlo již v rámci vedení daňové evidence a do daňového přiznání bylo pouze přeneseno. 

Investiční zprostředkovatel, odpovědnost, náhrada škody, odborná péče, § 4 odst. 2 písm. a), e) zák. č. 256/2004 Sb., § 4 odst. 5 zák. č. 256/2004 Sb., § 29 odst. 1 zák. č. 256/2004 Sb., § 32 odst. 1, 3 zák. č. 256/2004 Sb.

Nedohodnou-li si zákazník a investiční zprostředkovatel zvláštní povinnost investičního zprostředkovatele informovat zákazníka o možném vývoji na trhu s investičním nástrojem v době od nákupu investičního nástroje do jeho případného prodeje, neodpovídá investiční zprostředkovatel zákazníkovi za možnou ztrátu z prodeje investičního nástroje. 

Res iudicata; překážka věci rozhodnuté; rozhodčí nález; pravomoc rozhodce, § 28 odst. 2 zák. č. 216/1994 Sb., § 31 zák. č. 216/1994 Sb., § 35 zák. č. 216/1994 Sb., § 103 zák. č. 99/1963 Sb., § 268 odst. 1 písm. h) zák. č. 99/1963 Sb., § 40 odst. 1 písm. c) zák. č. 120/2001 Sb.

Nejde o překážku věci rozhodnuté, jestliže o stejné věci, týkající se stejného předmětu řízení a týchž osob, bylo již rozhodnuto rozhodčím nálezem vydaným rozhodcem, jenž neměl k vydání takového rozhodčího nálezu pravomoc. 

Výpověď, dočasná pracovní neschopnost, § 52 písm. h) zák. č. 262/2006 Sb., § 301a zák. č. 262/2006 Sb., § 64 odst. 1 písm. b) zák. č. 187/2006 Sb.

Okolnost, že zaměstnanec, který byl uznán dočasně práce neschopným, neoznačil místo svého pobytu údaji potřebnými k tomu, aby zaměstnavateli umožnil kontrolu, zda dodržuje svou povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek, není důvodem pro rozvázání pracovního poměru výpovědí podle ustanovení § 52 písm. h) zák. práce. 

Svéprávnost, Zhlédnutí posuzovaného, § 55 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 38 odst. 2 zák. č. 292/2013 Sb.

Zhlédnutí posuzovaného podle § 55 odst. 1 o. z. a podle § 38 odst. 2 z. ř. s. v řízení o jeho svéprávnosti provede zásadně soudce.