Směnka na řad; převod směnky na řad, § 3028 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., § 1103 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., Čl. I. § 11 zák. č. 191/1950 Sb.

Převod vlastnického práva ke směnce na řad se od 1. 1. 2014 řídí (mimo jiné) zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem; skutečnost, že směnka byla vystavena před tímto datem, není významná. 

Zrušení spoluvlastnictví; nevhodnost doby; újma spoluvlastníka, § 1140 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., § 8 zák. č. 89/2012 Sb.

Pro posouzení doby nevhodné ke zrušení spoluvlastnictví ve smyslu § 1140 odst. 2 o z. jsou rozhodné přechodné objektivní poměry týkající se společné věci, nikoliv osobní poměry spoluvlastníka (spoluvlastníků); pro posouzení, zda by některému spoluvlastníku (spoluvlastníkům) vznikla újma, jsou podstatné subjektivní okolnosti přechodné povahy. Úprava obsažená v § 1140 odst. 2 o. z. nevylučuje výjimečné zamítnutí žaloby na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví z důvodu zjevného zneužití práva ve smyslu § 8 o. z. 

Jmenování opatrovníka soudem; opatrovnictví právnické osoby; trestní stíhání jednatele, § 165 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., § 437 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 487 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., § 54 zák. č. 90/2012 Sb.

Jmenování opatrovníka dle § 165 odst. 2 o. z. představuje zásah soudu do vnitřních poměrů právnické osoby, který je krajním řešením (ultima ratio), k němuž je na místě přikročit až tehdy, není-li možné důsledky rozporu mezi zájmy člena statutárního orgánu a právnické osoby překlenout jinak. Má-li právnická osoba jiného člena orgánu, který je oprávněn za ni jednat (člena statutárního orgánu či likvidátora), nebo byl-li právnické osobě jmenován opatrovník (který je oprávněn za ni jednat) z jiného důvodu, nelze jmenovat opatrovníka podle § 165 odst. 2 o. z. 

Účinnost podání; datové schránky; doručování, § 1 odst. 1 písm. a) zák. č. 300/2008 Sb., § 17 odst. 3 zák. č. 300/2008 Sb., § 18 odst. 1, 2 zák. č. 300/2008 Sb., § 222 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb.

Podání účastníka učiněné vůči soudu v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky je doručeno okamžikem, kdy bylo podání dodáno do datové schránky soudu. 

Určovací žaloba; blanketový souhlas; osvojení, § 68a zák. č. 94/1963 Sb., § 180a zák. č. 99/1963 Sb., § 181 odst. 1 a 2 zák. č. 99/1963 Sb., § 80 písm. c) zák. č. 99/1963 Sb.

Neplatnosti souhlasu k osvojení předem bez vztahu k určitým osvojitelům, uděleného podle ustanovení § 68a zákona o rodině, se lze dovolat jen určovací žalobou podle ustanovení § 80 písm. c) o. s. ř. (ve znění účinném do 31. 12. 2013). Účastníky řízení o určení neplatnosti souhlasu k osvojení předem bez vztahu k určitým osvojitelům musí být všichni, jichž se tento právní úkon týká; žalovaným je v takovém řízení nezletilé dítě, k jehož osvojení byl dán souhlas, zastoupené v řízení opatrovníkem ustanoveným soudem. 

Konkurs; rozvrh; výtěžek zpeněžení majetkové podstaty; konečná zpráva, § 305 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., § 306 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., § 302 odst. 1, 2 zák. č. 182/2006 Sb.

K vydání rozhodnutí o pořadí úhrady nebo o poměrné úhradě pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na roveň postavených podle ustanovení § 305 odst. 2 insolvenčního zákona může insolvenční soud přistoupit až po schválení konečné zprávy. 

Výzva k vyjádření; rozsudek pro uznání, § 114b odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., § 153a odst. 3 zák. č. 99/1963 Sb.

Okolnostmi případu odůvodňujícími vydání výzvy podle § 114b o. s. ř. mohou být i jiné skutečnosti než ty, které vyplývají ze žaloby. Takovou okolností mohou být i skutečnosti známé soudu z jeho úřední činnosti, např. skutečnost, že v jiném řízení vedeném mezi týmiž účastníky byla již otázka rozhodná pro řešení věci posuzována jako otázka předběžná. 

Cena obvyklá, odporovatelnost, krácení věřitele, § 42a odst. 1 - 4 zák. č. 40/1964 Sb., zákon č. 254/2004 Sb., § 196a odst. 3 zák. č. 513/1991 Sb., § 237 zák. č. 99/1963 Sb., § 238 odst. 1 písm. d) zák. č. 99/1963 Sb.

Obdržel-li dlužník za převedené věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty od nabyvatele skutečně (reálně) jejich obvyklou cenu nebo mu za ně byla jinak poskytnuta přiměřená (rovnocenná) náhrada, nejde o zkracující právní úkon ve smyslu ustanovení § 42a obč. zák. ani tehdy, jestliže dlužník cenu (náhradu) za převedené věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty použil k jinému účelu než k uspokojení pohledávky věřitele. 

Náhrada nemajetkové újmy; nesprávný úřední postup; advokát, § 31a odst. 1 zák. č. 82/1998 Sb., § 13 zák. č. 82/1998 Sb., § 229 odst. 1 písm. e) zák. č. 99/1963 Sb., § 229 odst. 3 zák. č. 99/1963 Sb.

Sama skutečnost, že se advokát v rámci výkonu svého povolání a v důsledku nesprávného úředního postupu orgánu veřejné moci ocitl v konfliktní, emočně vypjaté, stresující či lidsky nepříjemné situaci, u něho nepředstavuje vznik nemajetkové újmy, za kterou by odpovídal stát podle zákona č. 82/1998 Sb. (ve znění pozdějších předpisů), nejde-li o zjevný exces v porovnání s obdobnými situacemi, které jsou s výkonem advokacie běžně spojené. 

Inhibitorium; generální inhibitorium; exekuce; absolutní neplatnost, § 44 odst. 7 zák. č. 120/2001 Sb., § 47 odst. 4 zák. č. 120/2001 Sb.

Jestliže v době, kdy měly nastat obligační účinky kupní smlouvy, kterou povinný a jeho manželka převedli na třetí osobu nemovitosti ve společném jmění manželů, bylo v právní moci usnesení o nařízení exekuce, soudní exekutor ani oprávněný nebyli v žádném ohledu účastníky kupní smlouvy nebo osobami, jež by převod odsouhlasily, a oprávněným vymáhaná pohledávka nebyla uspokojena, je kupní smlouva absolutně neplatná pro porušení speciálního inhibitoria ve smyslu § 47 odst. 4 exekučního řádu.