(Bez anotace) Konkurenční doložka, Akciová společnost, Výklad právních jednání (o. z.) [Právní jednání (o. z.)], Zdánlivé právní jednání (o. z.) [Právní jednání (o. z.)], § 2975 o. z., § 441 předpisu č. 90/2012 Sb., § 442 předpisu č. 90/2012 Sb., § 2518 o. z.

Konkurenční doložka sjednaná mezi akciovou společností a členem jejího představenstva pro dobu po zániku funkce člena představenstva se řídí obecnou úpravou obsaženou v § 2975 o. z. Smluvní strany vyhoví požadavku ustanovení § 2975 odst. 1 o. z. tehdy, lze-li z ujednání o konkurenční doložce dovodit, jakou činnost a v jakém rozsahu nesmí zavázaná strana po určitou dobu vykonávat. 

(Bez anotace) Akcie, Akcie na jméno, Akcionář, Akciová společnost, Smlouva zástavní, Představenstvo, Cenné papíry, Zástavní právo, § 2 odst. 1 předpisu č. 134/2013 Sb., § 3 odst. 1 předpisu č. 134/2013 Sb., § 3 odst. 2 předpisu č. 134/2013 Sb., § 4 předpisu č. 134/2013 Sb., § 5 odst. 1 předpisu č. 134/2013 Sb., § 5 odst. 2 předpisu č. 134/2013 Sb.

Sankce spočívající ve ztrátě oprávnění vykonávat práva spojená s akciemi, které akcionáři do 30. 6. 2014 nepředložili k vyznačení nezbytných údajů nebo k výměně za nové akcie na jméno ve smyslu § 3 odst. 1 zákona č. 134/2013 Sb., nastoupí bez ohledu na to, kdy (popřípadě zda vůbec) společnost vyzvala akcionáře, aby jí akcie předložili, respektive na to, jakou lhůtu jim k tomu společnost stanovila. 

(Bez anotace) Exekuce, Zastavení exekuce, Insolvence, Oddlužení, § 165 odst. 1 IZ, § 5 písm. d) IZ, § 173 odst. 2 IZ, § 178 IZ ve znění od 31. 03. 2011, § 140e IZ, § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř.

Účinky osvobození od placení pohledávek se ve smyslu ustanovení § 414 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona vztahují i na věřitele, který svou pohledávku nepřihlásil do insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužníka proto, že před rozhodnutím o úpadku soud jeho žalobu o zaplacení této pohledávky dlužníkem pravomocně zamítl. 

(Bez anotace) Smlouva cestovní, Smlouva spotřebitelská, § 50 obč. zák. ve znění do 31. 12. 2013, § 52 obč. zák. ve znění do 31. 12. 2013, § 852a obč. zák. ve znění do 31. 12. 2013, čl. 2 bod 4 směrnice 90/314/EHS

Cestovní smlouva je spotřebitelskou smlouvou nejen ve vztahu mezi objednatelem zájezdu a cestovní kanceláří; spotřebitelský charakter má i ve vztahu mezi cestovní kanceláří a spolucestujícími osobami, které mají podle cestovní smlouvy právo na plnění v rozsahu, v jakém bylo sjednáno v cestovní smlouvě. To, že spolucestující osoby přijaly sjednané plnění, z nich nečiní stranu cestovní smlouvy a nezakládá jejich povinnost uhradit cenu zájezdu. 

Pohledávka za majetkovou podstatou; přeplatek na dávce pěstounské péče, § 168 odst. 2 písm. e) zák. č. 182/2006 Sb., § 47e písm. a) předpisu č. 359/1999 Sb., § 47f zák. č. 359/1999 Sb., § 47z zák. č. 359/1999 Sb., § 2 odst. 3 písm. b) zák. č. 280/2009 Sb.

Pohledávka vzniklá po rozhodnutí o úpadku dlužníka z titulu přeplatku na dávce pěstounské péče není pohledávkou za majetkovou podstatou ve smyslu ustanovení § 168 odst. 2 písm. e/ insolvenčního zákona. Veřejnoprávní pohledávka, která vznikla po rozhodnutí o úpadku dlužníka, není ve smyslu ustanovení § 168 odst. 2 písm. e/ insolvenčního zákona daní, poplatkem nebo jiným obdobným peněžitým plněním jen proto, že ve smyslu § 2 odst. 3 písm. b/ daňového řádu se pro účely daňového řádu rozumí daní peněžité plnění, pokud zákon stanoví, že se při jeho správě postupuje podle daňového řádu. 

Nabytí od neoprávněného; převod akcií; převod podílových listů; kupní smlouva; neplatnost právního jednání

Kupní smlouva není neplatná pro počáteční nemožnost plnění podle § 580 odst. 2 a § 588 o. z. jen proto, že prodávající nebyl ke dni jejího uzavření vlastníkem předmětu koupě. 

Promlčení; přihláška pohledávky; účinky zahájení insolvenčního řízení; odmítnutí insolvenčního návrhu, § 109 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb. ve znění do 31. 12. 2013, § 173 odst. 4 zák. č. 182/2006 Sb. ve znění do 31. 12. 2013, § 173a zák. č. 182/2006 Sb., § 402 zák. č. 513/1991 Sb. ve znění do 31. 12. 2013, § 405 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb. ve znění do 31. 12. 2013, § 648 zák. č. 89/2012 Sb., § 652 zák. č. 89/2012 Sb.

Pro účely posouzení, zda pohledávka nebo jiné právo věřitele, které bylo možno přihlásit do insolvenčního řízení, se promlčela nebo prekludovala, nelze vyloučit účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 insolvenčního zákona nebo účinek spojený podáním přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení ve smyslu ustanovení § 173 odst. 4 věty první insolvenčního zákona jen proto, že insolvenční návrh byl následně odmítnut jako zjevně bezdůvodný; to platí bez zřetele k tomu, zda předmětné právo nebo pohledávku mohl uplatnit nebo uplatnil v 

Bytové družstvo; vypořádací podíl; hodnota vypořádacího podílu; tržní cena, § 23 zák. č. 72/1994 Sb., § 24 zák. č. 72/1994 Sb., § 1188 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 3 zák. č. 311/2013 Sb., § 239 odst. 4 písm. i) zák. č. 513/1991 Sb., § 61 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb.

Při určení výše vypořádacího podílu bytové družstvo zásadně musí přihlédnout k obvyklé (tržní) hodnotě členského podílu bývalého člena družstva tak, aby mezi touto hodnotou a výší vypořádacího podílu nebyly neodůvodněné rozdíly. 

Náhrada škody; regresní nárok; služební poměr, § 2917 zák. č. 89/2012 zák. č. 89/2012 Sb., § 100 odst. 1 zák. č. 361/2003 Sb., § 101 zák. č. 361/2003 Sb.

Jestliže zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ani jiný právní předpis, neobsahuje zvláštní právní úpravu regresního vztahu mezi přímým škůdcem a státem jakožto tím, kdo je povinen k náhradě škody, může se stát (Česká republika prostřednictvím příslušného bezpečnostního sboru) domáhat postihu vůči takovému škůdci za použití obecné úpravy regresu podle § 2917 o. z. 

Účelně vynaložené náklady; pojistné plnění; pojištění odpovědnosti z provozu vozidla; adhezní řízení; náhrada škody; poškozený; škůdce

Účelně vynaloženými náklady podle § 6 odst. 2 písm. d) zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, jsou náklady vynaložené při uplatnění nároku na pojistné plnění vůči pojistiteli, nikoli náklady vynaložené v adhezním řízení při uplatnění nároku na náhradu újmy proti škůdci.