Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/01/2016
Spisová značka:20 Cdo 5619/2015
ECLI:ECLI:CZ:NS:2016:20.CDO.5619.2015.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Dovolání
Dovolací důvody
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013
§ 241a o. s. ř. ve znění do 31.12.2013
§ 243 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013
Kategorie rozhodnutí:E

20 Cdo 5619/2015U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v právní věci žalobců 1) Ing. J. B., a 2) Ing. L. B., zastoupených JUDr. Milošem Červinkou, advokátem se sídlem v Praze 1, Haštalská č. 760/27, proti žalovanému P. B., zastoupenému Mgr. Šárkou Heulerovou, advokátkou se sídlem v Praze 8, Prvního pluku č. 320/17, o odporové žalobě, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 39 C 24/2010, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. března 2015, č. j. 17 Co 433/2014-179, takto:


I. Dovolání žalovaného se odmítá.
II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobcům na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 5 203 Kč do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí k rukám JUDr. Miloše Červinky, advokáta se sídlem v Praze 1, Haštalská č. 760/27.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. března 2015, č. j. 17 Co 433/2014-179, kterým potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 11. prosince 2013, č. j. 39 C 24/2010-144, jímž soud prvního stupně rozhodl, že pohledávka žalovaného, kterou má vůči V. F. z nesplacené půjčky dle smlouvy o půjčce uzavřené dne 30. října 2006 ve výši 2 000 000 Kč s úrokem ve výši 15 % ročně od 30. října 2006 a smluvní pokutou ve výši 200 000 Kč, neexistuje, a zamítl žalobní návrh, aby bylo určeno, že předmětná pohledávka je pohledávkou patřící dle ustanovení § 337c odst. 1 písm. f) občanského soudního řádu do 6. skupiny, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, odmítl, neboť v něm byly uplatněny jiné dovolací důvody než ten, který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. (dovolatel netvrdí žádné skutečnosti rozhodné pro dovolací řízení, když podstata jeho námitek spočívá v nesouhlasu dovolatele se skutkovými závěry odvolacího soudu a nezávisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva), a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Se zřetelem k výsledku dovolacího řízení nemůže být dovolatelem uplatněný návrh na odklad právní moci a vykonatelnosti napadeného usnesení odvolacího soudu (§ 243 o. s. ř.) důvodný, o čemž dovolací soud zvláštní zamítavé rozhodnutí nevydává (viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. listopadu 2005, sp. zn. 20 Cdo 873/2005, publikované na webových stránkách Nejvyššího soudu).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. února 2016


JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu