Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/14/2018
Spisová značka:26 Nd 297/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:26.ND.297.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E

26 Nd 297/2018-27

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň Mgr. Lucie Jackwerthové a JUDr. Jitky Dýškové ve věci oprávněné Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001, se sídlem v Praze 5, Stodůlkách, náměstí Junkových 2808/2, zastoupené Mgr. Markem Lošanem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Florenci 2116/15, proti povinnému S. K., narozenému XY, bytem XY, o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 94 EXE 11369/2018, o určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 94 EXE 11369/2018 projedná a rozhodne Okresní soud v Ostravě.


Odůvodnění:

Soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, se sídlem v Plzni, Palackého náměstí 28, požádal Okresní soud v Ostravě o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 16 753,85 Kč s příslušenstvím.

Okresní soud v Ostravě usnesením ze dne 20. srpna 2018, č. j. 94 EXE 11369/2018-23, vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne (§ 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „o. s. ř.“), neboť z výpis�� ze základních registrů a z přípisu Ministerstva vnitra České republiky ze dne 15. června 2018 zjistil, že v současné době povinný nemá na území České republiky evidovaný žádný druh pobytu, podle sdělení Okresního soudu Bánská Bystrica je přihlášen k trvalému pobytu v XY, a soudu není známo, kde se nachází jeho majetek.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., který se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů - dále „exekuční řád“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Povinný nemá v České republice místo pobytu a nebyl zjištěn ani žádný jeho majetek v České republice (exekuční soud před pověřením exekutora provedením exekuce existenci majetku povinného nezjišťuje – viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Nelze tak zjistit podmínky pro určení místní příslušnosti exekučního soudu (§ 45 odst. 2 exekučního řádu).

Nejvyšší soud proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, určil, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Ostravě, u něhož bylo řízení zahájeno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 14. 11. 2018

JUDr. Miroslav Ferák
předseda senátu