Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:07/23/2019
Spisová značka:21 Nd 302/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:21.ND.302.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 1 a 3 o. s. ř.
§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001Sb.
Kategorie rozhodnutí:D

21 Nd 302/2019-30USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Pavla Malého a JUDr. Marka Cigánka v exekuční věci oprávněné Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti se sídlem v Praze, Sokolovská č. 42/217, IČO 00005886, zastoupené Mgr. Romanem Amrožem, advokátem se sídlem v Mostu, Dělnická č. 209 proti povinnému I. D., narozenému XY, naposledy bytem XY, pro 6.048 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 36 EXE 1205/2019, o určení místní příslušnosti soudu, takto:


Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 36 EXE 1205/2019 projedná a rozhodne Obvodního soudu pro Prahu 5.


Odůvodnění:

Soudní exekutorka Mgr. Zuzana Sobíšková, exekutorský úřad Praha 6, se sídlem v Praze, Bělohorská č. 270/17 podala dne 14. 5. 2019 u Obvodního soudu pro Prahu 5 spolu s exekučním návrhem oprávněné ze dne 6. 5. 2019 žádost o pověření a nařízení exekuce k vymožení povinnosti povinného uložené mu pravomocným a vykonatelným rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 27. 10. 2017, č. j. 35 C 587/2017-20 ve výši 6.048 Kč a k vymožení nákladů exekučního řízení.

Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 21. 5. 2019, č. j. 36 EXE 1205/2019-26, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po uplynutí odvolací lhůty oprávněné bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud ji projedná a rozhodne. V odůvodnění usnesení uvedl, že z výpisů z registru obyvatel a ze základních registrů bylo zjištěno, že povinný nemá v České republice trvalý pobyt ani pobyt cizince, naposledy byl hlášen na v záhlaví uvedené adrese a jeho pobyt zde byl ukončen dne 7. 6. 2014 a soudu není známo, kde se nachází jeho majetek, proto, s odkazem na ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 věty první a druhé o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný; pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „exekuční řád“), je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince; je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek. Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V daném případě je z obsahu spisu zřejmé, že pobyt povinného (který je XY státním občanem) na území České republiky není znám. Nelze tak určit soud povinného ve smyslu ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu. Skutečnost, zda má povinný exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až při činnosti soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného (k tomu srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4, ročník 2013).

Nejvyšší soud dále v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, které bylo uveřejněno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 11, ročník 2015, vyložil a odůvodnil právní názor, že, je-li Nejvyšší soud žádán o určení místně příslušného soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Nejvyššímu soudu za účelem určení místně příslušného soudu, Nejvyšší soud určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (aniž je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci, a že ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. odkazem na splnění podmínek § 11 odst. 3 o. s. ř. předpokládá, že otázkou pravomoci českých soudů, jakož i tím, že podmínky pro určení místně příslušného soudu chybějí, se dostatečně a s kladným závěrem zabýval předkládající soud.

Vzhledem k tomu, že v projednávané věci nelze zjistit skutečnosti rozhodné pro určení místní příslušnosti, Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Obvodním soudem pro Prahu 5 (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, rozhodl, že věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5, u něhož byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce, a který ve věci provedl prvotní úkony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. 7. 2019

JUDr. Mojmír Putna
předseda senátu