Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:06/04/2019
Spisová značka:27 Cdo 1498/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:27.CDO.1498.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastoupení
Podmínky řízení
Dovolání
Dotčené předpisy:§ 104 odst. 2 o. s. ř.
§ 243b o. s. ř.
§ 243f odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E

27 Cdo 1498/2019USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Šukem v právní věci navrhovatelky A. A., se sídlem XY, identifikační číslo osoby XY, zastoupené JUDr. PhDr. Radkem Mylbachrem, advokátem, se sídlem v Brně, Výstaviště 405/1, PSČ 603 00, o zápis změn do obchodního rejstříku, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 145/KSBR, o dovolání navrhovatelky proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 13. 12. 2016, sp. zn. 5 Cmo 308/2016, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:


[1] Krajský soud v Brně (dále též jen „rejstříkový soud“) usnesením ze dne 20. 7. 2016, č. j. C 145/RD49/KSBR, Fj 110245/2015, ve znění usnesení ze dne 26. 7. 2016, č. j. C 145/RD53/KSBR, Fj 94998/2016, rozhodl o zápisu změn ve výroku blíže specifikovaných údajů do obchodního rejstříku (výrok I.), zamítl návrh na zápis jednatele J. H. do obchodního rejstříku a výmaz ve výroku blíže specifikovaných společníků z obchodního rejstříku (výrok II.) a rozhodl o nákladech řízení (výrok III.).

[2] Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením k odvolání navrhovatelky potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně v napadených výrocích II. a III.

[3] Proti usnesení odvolacího soudu podala navrhovatelka dovolání; při podání dovolání nebyla v rozporu s § 241 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), zastoupena advokátem ani za ni nejednala některá z osob uvedených v § 241 odst. 2 písm. b) o. s. ř.

[4] Rejstříkový soud usnesením ze dne 31. 7. 2017, č. j. C 145/RD98/KSBR, Fj 90496/2017, vyzval dovolatelku k odstranění nedostatku povinného zastoupení a poučil ji, že nebude-li nedostatek povinného zastoupení ve lhůtě stanovené usnesením odstraněn, bude dovolací řízení zastaveno; dovolatelka podáním ze dne 7. 8. 2017 požádala o ustanovení zástupce – advokáta – pro zastupování v dovolacím řízení.

[5] Rejstříkový soud usnesením ze dne 22. 5. 2018, č. j. C 145/RD108/KSBR, Fj 52130/2018, ustanovil dovolatelce pro dovolací řízení zástupce JUDr. PhDr. Radka Mylbachra, advokáta; usnesení nabylo právní moci dne 14. 3. 2019.

[6] Podle § 241 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem (odstavec první věta první). Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatelem právnická osoba, jedná-li za ni osoba uvedená v § 21, která má právnické vzdělání (odstavec druhý písm. b/). Dovolání právnické osoby musí být sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, která má právnické vzdělání (odstavec čtvrtý).

[7] Požadavku na tzv. povinné (nucené) zastoupení dovolatele při podání dovolání dovolatel vyhoví – jak vyplývá z § 241 odst. 4 o. s. ř. – nikoliv již tím, že si zvolí zástupcem advokáta (případně mu na žádost bude ustanoven), ale teprve tehdy, bude-li dovolání advokátem také sepsáno. Ke splnění požadavku na tzv. povinné (nucené) zastoupení dovolatele při podání dovolání je tedy třeba, aby advokát buď sám sepsal dovolání, nebo – podal-li dovolatel dovolání již dříve sám – již učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním dovoláním, popřípadě alespoň písemně nebo ústně do protokolu sdělil, že se s již učiněným podáním ztotožňuje (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, ze dne 22. 10. 2008, sp. zn. 21 Cdo 4110/2007, či ze dne 25. 1. 2011, sp. zn. 29 Cdo 3351/2010).

[8] Jelikož advokát ustanovený dovolatelce ve lhůtě určené ustanovením § 241b odst. 3 věty druhé, částí věty za středníkem o. s. ř. dovolání proti usnesení odvolacího soudu nesepsal, ani dovolatelkou dříve podané dovolání nenahradil (nedoplnil) svým podáním, a ani nesdělil, že se s ním ztotožňuje, nedostatek povinného zastoupení nebyl odstraněn. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 104 odst. 2, § 243b a § 243f odst. 2 o. s. ř. zastavil.

[9] Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 29. 9. 2017) se podává z části první, článku II bodu 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 4. 6. 2019


JUDr. Petr Šuk
předseda senátu