Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:12/04/2018
Spisová značka:26 Cdo 3931/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:26.CDO.3931.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Podmínky řízení
Zastavení řízení
Zastoupení
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E

26 Cdo 3931/2018-96USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Miroslavem Ferákem ve věci žalobce M. P., bytem XY, zastoupeného
Mgr. Pavlem Szkanderou, advokátem se sídlem ve Frýdku-Místku, Svatoplukova 1209, proti žalované
A. P., bytem XY, zastoupené Mgr. Simonou Pavlicovou, advokátkou se sídlem ve Frýdku-Místku, 8. pěšího pluku 2380, o vyklizení nemovitých věcí, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 9 C 61/2017, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. ledna 2018, č. j. 11 Co 392/2017-62, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

K odvolání žalované Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací rozsudkem ze dne 18. ledna 2018, č. j. 11 Co 392/2017-62, potvrdil rozsudek ze dne 11. května 2017,
č. j. 9 C 61/2017-15, kterým Okresní soud ve Frýdku-Místku (soud prvního stupně) uložil žalované povinnost vyklidit tam specifikované nemovité věci do patnácti dnů od právní moci rozsudku a rozhodl o nákladech řízení účastníků; současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení účastníků.


Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná (dovolatelka) – nezastoupena advokátem – dovolání.

Nejvyšší soud jako soud dovolací shledal, že dovolání bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou – účastnicí řízení (§ 240 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění od 30. září 2017 – dále jen „o.s.ř.“), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, zastoupen advokátem (případně notářem), jímž musí být dovolání také sepsáno. Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno dovolání věcně projednat. Jak vyplývá z ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř., požadavek povinného zastoupení není naplněn jen tím, že si dovolatel zvolí zástupcem advokáta (popř. je mu soudem ustanoven). Součástí povinného zastoupení je i to, že dovolání musí být sepsáno tímto advokátem. Jestliže si dovolatel zvolí advokáta (popř. jestliže je mu advokát ustanoven soudem) až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění požadavku povinného advokátního zastoupení nezbytné, aby advokát již učiněné podání (ve dvouměsíční lhůtě podle § 241b odst. 3 o.s.ř) nahradil nebo doplnil vlastním podáním či se s původním podáním alespoň písemně nebo ústně do protokolu ztotožnil (srov. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. května 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné pod č. 64/2000 časopisu Soudní judikatura). Pokud se tak nestane, podmínka povinného advokátního zastoupení není splněna.

Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

V posuzovaném případě podala dovolatelka – nezastoupena advokátem – dovolání proti citovanému rozsudku odvolacího soudu. Současně požádala o osvobození od soudních poplatků a ustanovení advokáta pro dovolací řízení. K jejímu odvolání odvolací soud usnesením ze dne 28. června 2018, č. j. 11 Co 158/2018-86, změnil zamítavé usnesení soudu prvního stupně tak, že jí přiznal osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení a ustanovil jí zástupcem pro toto řízení advokátku Mgr. Simonu Pavlicovou. Citované usnesení bylo zástupkyni žalované doručeno 27. července 2018 a nabylo právní moci
31. července 2018, avšak ustanovená advokátka ve dvouměsíční dovolací lhůtě
(§ 240 odst. 1 o.s.ř. ve spojení s § 241b odst. 3 věta druhá za středníkem o.s.ř.) počítané
od 1. srpna 2018 dovolání sepsané žalovanou (její dřívější obecnou zmocněnkyní) nedoplnila, nenahradila vlastním podáním a ani se s ním alespoň písemně či ústně do protokolu neztotožnila (byť již dne 6. září 2018 osobně nahlédla do spisu).


Z uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle
§ 241 odst. 1 o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 241 odst. 4 o.s.ř. nebyla přes opatření provedená soudem prvního stupně ve dvouměsíční lhůtě podle § 241b odst. 3 o.s.ř. splněna (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. června 2010, sp. zn. 26 Cdo 853/2010 /ústavní stížnost podanou proti citovanému usnesení Ústavní soud odmítl usnesením ze dne
23. listopadu 2010, sp. zn. II. ÚS 2794/10/). Nejvyšší soud – předseda senátu
(§ 243f odst. 2 o.s.ř) – proto řízení o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 3 věty třetí o.s.ř. zastavil.


Bylo-li dovolací řízení zastaveno, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (srov. § 243f odst. 3 větu druhou o.s.ř.).

Poučení:Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 4. 12. 2018


JUDr. Miroslav Ferák
předseda senátu