Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/10/2019
Spisová značka:20 Cdo 41/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.41.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Prodej movitých věcí a nemovitostí
Exekuce
Poplatky soudní
Dotčené předpisy:§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb.
§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991Sb.
Kategorie rozhodnutí:D


2
520 Cdo 41/2019
USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněného První KEY - STAV, a. s., se sídlem v Třinci, Kanada, Lánská 128, identifikační číslo osoby 25385127, právně zastoupeného JUDr. Zdeňkou Friedelovou, advokátkou se sídlem v Ostravě - Hrabové, Místecká 329/258, proti povinnému M. A., narozenému XY, bytem XY, právně zastoupenému Mgr. Matějem Kopřivou, advokátem se sídlem v Ostravě, Mariánských Horách, ulice 28. října 219/438, za účasti vydražitele P. K., narozeného XY, bytem XY, pro 519 791,60,- Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora Mgr. Jiřího Krále, Exekutorský úřad v Ostravě, pod sp. zn. 043 EX 330/08, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 9. 2018, č. j. 9 Co 571/2018-203, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:

Ve shora označené věci byl povinný vyzván usnesením Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2019, sp. zn. 20 Cdo 41/2019, k zaplacení soudního poplatku z dovolání ve výši 4000 Kč (viz položka 23 bod 2 a 8 Sazebníku soudních poplatků jako přílohy zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017, dále jen „ZSOP“) do 15 dnů od doručení výzvy.

Protože dovolatel vyměřený soudní poplatek v určené lhůtě nezaplatil, Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 9 odst. 1 ZSOP zastavuje. O tomto procesním následku byl dovolatel poučen (srov. § 9 odst. 3 ZSOP). Právní mocí usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku poplatková povinnost dovolatele zaniká (viz § 9 odst. 7 ZSOP).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/, a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení:Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. 4. 2019


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu