Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:12/05/2018
Spisová značka:28 Cdo 2293/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:28.CDO.2293.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Způsobilost být účastníkem řízení
Dotčené předpisy:§ 19 o. s. ř.
§ 107 odst. 1,3 a 5 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
06/03/2019
III.ÚS 793/19
JUDr. Radovan Suchánek
odmítnuto
04/23/2019

28 Cdo 2293/2018-464USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Michaelem Pažitným, Ph.D., v právní věci žalobce L. R., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Soňou Adamovou, advokátkou se sídlem v Praze 7, Pplk. Sochora 740/34, za účasti Zemědělského družstva Kolovraty – v likvidaci, se sídlem Praha 10, Kolovraty 451, identifikační číslo osoby: 14892421, o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 23 C 297/2010, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. října 2017, č. j. 24 Co 93/2017-400, ve znění opravného usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. dubna 2018, č. j. 24 Co 93/2017-452, t a k t o :


I. Dovolací řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 26. 10. 2017, č. j. 24 Co 93/2017-400 (veznění shora označeného opravného usnesení), odvolací soud ve výrocích I. a II. změnil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 17. 2. 2017, č. j. 23 C 297/2010-348, tak, že a) zamítl žalobu na určení, že žalobce je vlastníkem budovy č. p. XY, postavené na pozemku parc. č. XY v katastrálním území XY, b) určil, že žalobce je vlastníkem pozemku parc. č. XY – zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území XY, c) v tomto rozsahu nahradil rozhodnutí Ministerstva zemědělství – Pozemkového úřadu Praha ze dne 12. 7. 2010, č. j. PÚ 8081/93/5. Dále rozhodl odvolací soud o nákladech řízení (výroky II. a III.) a o tom, že výrok V. rozsudku soudu prvního stupně zůstává nedotčen.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání.

Se zřetelem k době vydání rozsudku odvolacího soudu se uplatní pro dovolací řízení v souladu s článkem II, bod 2. a contr. zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, občanský soudní řád ve znění účinném od 30. 9. 2017 (dále „o. s. ř.“).

Z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddílu DrC, vložky 29, se podává, že Zemědělské družstvo Kolovraty – v likvidaci (dále „účastník“) bylo ke dni 11. 4. 2018 vymazáno z obchodního rejstříku bez právního nástupce poté, co byl konkurs na jeho majetek zrušen po splnění rozvrhového usnesení. Dnem výmazu z obchodního rejstříku účastník podle § 185 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o. z.“), zanikl, v důsledku čehož podle § 118 o. z. pozbyl právní osobnost a vzhledem k ustanovení § 19 o. s. ř. ztratil zároveň způsobilost být účastníkem řízení.

Podle § 107 o. s. ř. jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat. Není-li možné v řízení ihned pokračovat, soud řízení přeruší. O tom, s kým bude v řízení pokračováno, soud rozhodne usnesením (odstavec 1). Ztratí-li způsobilost být účastníkem řízení právnická osoba a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, jsou jejím procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, ti, kteří po zániku právnické osoby vstoupili do jejích práv a povinností, popřípadě ti, kteří po zániku právnické osoby převzali práva a povinnosti, o něž v řízení jde (odstavec 3). Neumožňuje-li povaha věci v řízení pokračovat, soud řízení zastaví (odstavec 5).

Protože tu není právní subjekt, jenž by po zániku účastníka jako jeho právní nástupce mohl být nositelem práva, o jehož určení v řízení jde, neumožňuje povaha věci v dovolacím řízení pokračovat. Nejvyšší soud (§ 243f odst. 2 o. s. ř.) proto řízení o dovolání žalobce podle ustanovení § 243b část věty před středníkem a § 107 odst. 5 o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243c odst. 3, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. b) o. s. ř., neboť v řízení, v němž jeden z účastníků nemá způsobilost být účastníkem řízení, je z povahy věci vyloučeno přiznat některému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 5. 12. 2018


JUDr. Michael Pažitný, Ph.D.
pověřený člen senátu