Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/30/2019
Spisová značka:11 Tcu 81/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:11.TCU.81.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Právní styk s cizinou
Dotčené předpisy:§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.
Kategorie rozhodnutí:D

11 Tcu 81/2018-16USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal dne 30. 1. 2019 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky M. T., nar. XY, rozsudkem Zemského soudu Leoben, Rakouská republika, ze dne 30. 3. 2015, sp. zn. 35 Hv 12/15t, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.


O d ů v o d n ě n í :


Rozsudkem Zemského soudu Leoben, Rakouská republika, ze dne 30. 3. 2015, sp. zn. 35 Hv 12/15t, který nabyl právní moci 3. 4. 2015, byl M. T. uznán vinným trestným činem krádeže vloupáním za účelem obživy, a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 2 (dvou) roků a 6 (šesti) měsíců.

Podle skutkových zjištění cizozemského soudu M. T. společně s dosud nezjištěnými pachateli, v úmyslu zajistit si trestnou činností – krádežemi, trvalý zdroj příjmů, odcizil movité věci v hodnotě přesahující 3.000 euro, nikoli však 50.000 euro, přičemž se této dopustil tím, že

1. v době od 25. 12. do 26. 12. 2013 v L., vnikl do budovy pobočky firmy AGM Liezen (C&C Abholmarkt GmbH) tak, že nezjištěným předmětem vypáčil únikové dveře, a poté rozřízl úhlovou bruskou dva stacionární trezory, z nichž odcizil hotovost ve výši 7.272 euro,

2. v době od 5. 4. do 6. 4. 2014 v A., po rozbití okna vnikl do budovy firmy N., odkud odcizil dva kávovary včetně kapslí v hodnotě kolem 300 euro a hotovost ve výši 400 euro, a dále vypáčil kabinu nákladního automobilu reg. zn. XY, odkud odcizil navigaci zn. „T. T.“ v hodnotě 350 euro a ze dvou nádrží nákladních automobilů odčerpal celkem 700 litrů nafty v hodnotě kolem 1.000 euro.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.

Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona rozhodne Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisu vyplývá, že odsouzený M. T. je občanem České republiky, byl odsouzen cizozemským soudem a odsouzení se týká skutků, které vykazují znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestného činu krádeže podle § 205 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený M. T. se pro svůj prospěch podílel na jednání, kterým byla způsobena škoda na cizím majetku. Společenská škodlivost jeho trestné činnosti je zvyšována zejména tím, že se této dopustil s dalšími pachateli, ve více případech, jakož i způsobem jejího provedení. Z opisu Rejstříku trestů rovněž vyplývá, že byl již v minulosti odsouzen pro majetkovou trestnou činnost spáchanou v České republice. Pokud jde o druh uloženého trestu, ze spisového materiálu vyplynulo, že odsouzenému byl uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení M. T. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. 1. 2019


JUDr. Antonín Draštík
předseda senátu