Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/16/2019
Spisová značka:30 Cdo 4402/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.4402.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Poplatky soudní
Dovolání
Dotčené předpisy:§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991Sb.
§ 4 odst. 1 písm. c) předpisu č. 549/1991Sb.
Kategorie rozhodnutí:E

30 Cdo 4402/2018-206USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Bohumilem Dvořákem v právní věci žalobce F. F., narozeného dne XY, bytem v XY, proti žalované České republice – Krajskému soudu v Ostravě, se sídlem v Ostravě, Havlíkovo nábřeží 1835/34, o náhradu škody, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 37 C 67/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 7. 2018, č. j. 71 Co 221/2018-192, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací napadeným usnesením potvrdil usnesení Okresního soudu v Ostravě jako soudu prvního stupně ze dne 22. 5. 2018, č. j. 37 C 67/2015-180, kterým soud zastavil řízení o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 1. 8. 2017, č. j. 71 Co 324/2015-127 a řízení o žádosti žalobce o osvobození od soudních poplatků ze dne 16. 4. 2018.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání ze dne 22. 10. 2018, které bylo Nejvyššímu soudu předloženo k rozhodnutí a které je předm��tem tohoto dovolacího řízení.

Nejvyšší soud usnesením ze dne 11. 12. 2018 (doručeným žalobci dne 27. 12. 2018), č. j. 30 Cdo 4402/2018-198, vyzval žalobce k zaplacení soudního poplatku za dovolání, který činí 4 000 Kč. Současně byl žalobce poučen, že nebude-li do 15 dnů od doručení tohoto usnesení soudní poplatek uhrazen, bude dovolací řízení zastaveno.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 1 a čl. XII zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podáním dovolání ze dne 22. 10. 2018 vznikla žalobci povinnost zaplatit soudní poplatek za dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích], který činí podle položky 23 bodu 2 Sazebníku soudních poplatků 4 000 Kč.

Soudy obou stupňů konstatovaly, že u žalobce nejsou splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř., neboť jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva, a z tohoto důvodu mu taktéž neustanovily právního zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení (srov. usnesení soudu prvního stupně ze dne 3. 10. 2017, č. j. 37 C 67/2015-139, a usnesení soudu odvolacího ze dne 22. 1. 2018, č. j. 71 Co 364/2017-156).

Protože žalobce dosud nezaplatil soudní poplatek za dovolání ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením Nejvyššího soudu ze dne 11. 12. 2018, Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobce proti napadenému usnesení podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích zastavil.

Nejvyšší soud nepřihlédl k žádosti žalobce o osvobození od soudních poplatků za dovolací řízení, neboť soudy jeho poměry za účelem zvážení, zda splňuje podmínky pro osvobození od soudních poplatků, posoudily ve výše uvedených rozhodnutích a jejich naplnění neshledaly, tudíž by rozhodnutí o jeho žádosti bylo pouze formální.

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 16. 1. 2019


JUDr. Bohumil Dvořák předseda senátu