Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/20/2019
Spisová značka:30 Cdo 3894/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.3894.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.
Kategorie rozhodnutí:E

30 Cdo 3894/2019-88USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Davidem Vláčilem ve věci žalobkyně E. M., narozené XY, bytem XY, zastoupené Mgr. Martinou Tetzeliovou, advokátkou se sídlem v Plzni, U Svépomoci 2020/9, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 427/16, o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 26 C 106/2018, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 8. 2019, č. j. 58 Co 299/2018-17, takto:


Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 2 (dále jen „soud prvního stupně“) svým usnesením ze dne 11. 7. 2018, č. j. 26 C 106/2018-6, odmítl pro neprojednatelnost žalobu (výrok I usnesení) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II usnesení).

Městský soud v Praze jako soud odvolací v záhlaví označeným usnesením usnesení soudu prvního stupně potvrdil (výrok I rozhodnutí odvolacího soudu) a vyslovil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení (výrok II rozhodnutí odvolacího soudu).

Soudy obou stupňů takto rozhodly o neúplné žalobě, jíž se žalobkyně domáhala náhrady škody za blíže nepopsaný nesprávní úřední postup soudů a správních orgánů v souvislosti s restitucí zemědělského majetku.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně včasné dovolání, přičemž nebyla zastoupena advokátem.

V návaznosti na to soud prvního stupně usnesením ze dne 31. 12. 2018, č. j. 26 C 106/2018-59, žalobkyni vyzval, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení takového usnesení odstranila nedostatek povinného zastoupení s tím, že ji současně poučil o následcích spojených s tím, že dovolání nebude sepsáno advokátem. Žalobkyně však vytknutý nedostatek v uvedené lhůtě neodstranila a požádala o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

Usnesením ze dne 20. 2. 2019, č. j. 26 C 106/2018-62, soud prvního stupně návrh žalobkyně na ustanovení zástupce pro dovolací řízení spojený s návrhem na osvobození žalobkyně od soudních poplatků pro dovolací řízení zamítl, k odvolání žalobkyně bylo uvedené usnesení potvrzeno usnesením odvolacího soudu ze dne 27. 9. 2019, č. j. 58 Co 117/2019-84 (v právní moci od 2. 10. 2019).

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II odst. 2 a čl. XII zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Ustanovení § 241 o. s. ř., které stanovuje tzv. povinné zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze meritorně rozhodnout o dovolání. Výjimku stanovuje § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., podle kterého není třeba podmínku povinného zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem splnit, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Podle § 241b odst. 3 o. s. ř. platí, že dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) nebo které neobsahuje vymezení důvodu dovolání, může být o tyto náležitosti doplněno jen v průběhu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241 [tedy podmínka povinného zastoupení – pozn. Nejvyššího soudu], běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto. Nebyl-li nedostatek podmínky uvedené v § 241 ani ve lhůtě určené ke splnění této podmínky odstraněn, předseda senátu soudu prvního stupně dovolací řízení zastaví.

Z dovolání nevyplývá, že by žalobkyně byla při jeho podání zastoupena a že zvolený zástupce dovolání sepsal. Protože ve lhůtě sedmi dnů od právní moci usnesení, jímž byl zamítnut návrh žalobkyně na ustanovení zástupce, nebylo dovolání zvoleným advokátem doplněno, Nejvyšší soud postupoval podle ustanovení § 241b odst. 2 části věty před středníkem a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. a řízení o dovolání zastavil, protože tak měl učinit již soud prvního stupně, který jinak žalobkyni řádně poučil o procesních důsledcích její nečinnosti.

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 20. 11. 2019


JUDr. David Vláčil
pověřený člen senátu