Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/11/2019
Spisová značka:28 Cdo 4495/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:28.CDO.4495.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Odklad právní moci
Dotčené předpisy:§ 243 písm. b) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E


28 Cdo 4495/2018-142


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Petra Krause a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D. a Mgr. Zdeňka Sajdla ve věci žalobkyně: obec V. S., se sídlem XY, identifikační číslo osoby XY, zastoupené JUDr. Boženou Zmátlovou, advokátkou se sídlem v Jihlavě, Dvořákova 1927/5, proti žalovanému: Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 1867/93, identifikační číslo osoby 484 60 915, zastoupenému JUDr. Oldřichem Chudobou, advokátem se sídlem v Praze 4, Při trati 1084/12, o zaplacení částky 70 278 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 4 C 435/2017, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Brně – pobočky v Jihlavě ze dne 20. srpna 2018, č. j. 54 Co 136/2018-104, o návrhu žalovaného na odklad právní moci napadeného usnesení, t a k t o :

Návrh žalovaného na odklad právní moci usnesení Krajského soudu v Brně – pobočky v Jihlavě ze dne 20. srpna 2018, č. j. 54 Co 136/2018-104, se zamítá.

O d ů v o d n ě n í :


Žalovaný podal dovolání proti v záhlaví označenému usnesení odvolacího soudu, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně (usnesení Okresního soudu v Jihlavě ze dne 17. dubna 2018, č.j. 4 C 435/2017-69), jímž bylo řízení zastaveno a věc postoupena správnímu orgánu.

Spolu s dovoláním žalovaný učinil i návrh na odklad právní moci napadeného usnesení odvolacího soudu.

Podle § 243 písm. b) zákona č. 99/1963, občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit právní moc napadeného rozhodnutí, je-li dovolatel závažně ohrožen ve svých právech a nedotkne-li se odklad právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení.

Z podaného návrhu se nepodávají takové skutečnosti, z nichž by bylo možno uzavřít, že v důsledku pravomocného rozhodnutí odvolacího soudu (jímž bylo potvrzeno zastavení řízení a postoupení věci správnímu orgánu) je dovolatel (žalovaný) závažně ohrožen ve svých právech, a takové okolnosti nevyplývají ani z obsahu spisu.

Proto Nejvyšší soud návrh žalovaného na odklad právní moci napadeného rozhodnutí zamítl.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 11. 2. 2019


Mgr. Petr Kraus
předseda senátu