Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/14/2019
Spisová značka:30 Nd 164/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:30.ND.164.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E

30 Nd 164/2019-30USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Bohumila Dvořáka a Mgr. Tomáše Mottla v právní věci oprávněného Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, identifikační číslo osoby 751 51 481, se sídlem v Praze 5 - Zbraslavi, Na Baních 1535, proti povinné Ž. B., narozené XY, bytem v XY, o žádosti o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 51 EXE 34/2019, o návrhu na určení místní příslušnosti dle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 51 EXE 34/2019 projedná a rozhodne Okresní soud v Kladně.


O d ů v o d n ě n í :

Exekučním návrhem se oprávněný prostřednictvím soudního exekutora JUDr. Igora Ivanko, soudního exekutora Exekutorského úřadu Praha 10, domáhal exekučního vymožení pohledávky proti povinné. Okresním soudem v Kladně nebylo zjištěno žádné bydliště evidované v informačních systémech základních registrů (registr obyvatel, Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky), žádná z adres, které byly zjištěny, se nepodařila ověřit.

Usnesením ze dne 21. 3. 2019, č. j. 51 EXE 34/2019 - 27, vyslovil Okresní soud v Kladně svou místní nepříslušnost a dle § 105 odst. 2 ve spojení s § 11 odst. 3 o. s. ř. předložil věc k určení místní příslušnosti Nejvyššímu soudu.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Příslušnost exekučního soudu upravuje § 45 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu). Z ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu vyplývá, že místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinná, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Z obsahu spisu vyplývá, že v současné době není známo místo pobytu povinné, v České republice nemá místo trvalého pobytu, resp. místo pobytu podle druhu pobytu cizince, a v dané fázi řízení není známo ani místo, kde má povinná majetek.

Zda má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, nebylo exekučním soudem před pověřením exekutora zjišťováno. V usnesení ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. 4/2013 Nejvyšší soud vyslovil, že skutečnost, zda povinná má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinné. Nejvyšší soud rozhodující podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. určí místně příslušný soud podle zásady hospodárnosti.

Protože jsou splněny předpoklady uvedené v ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., při určení místní příslušnosti, rozhodl Nejvyšší soud tak, že věc projedná a rozhodne ten soud, u něhož bylo exekuční řízení zahájeno (srov. dále např. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Nd 347/2011, 4 Nd 392/2011 či 32 Nd 80/2012) a to i s ohledem na požadavek procesní ekonomie.

Nejvyšší soud proto dospěl k závěru, že za dané procesní situace je vhodné, aby v dané věci jednal a rozhodl Okresní soud v Kladně (§ 11 odst. 3 o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 14. 5. 2019


JUDr. František Ištvánek
předseda senátu